stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Gewoon Goed - Pleidooi voor een stad van coöperatief wonen

Valiz, 2018

€7.500
Met 'Gewoon Goed' wil Trancity*Valiz een publicatie uitbrengen over de wooncoöperatie als alternatief ontwikkel- en beheermodel voor betaalbare, kwalitatieve en inclusieve woonruimte voor middengroepen in de stad. Er zijn inmiddels op meerdere plekken in ons land pilots in ontwikkeling, maar er lijkt nog geen zicht op de benodigde wezenlijke transitie van de woningmarkt waarmee de wooncoöperatie een vanzelfsprekende plek krijgt in de stedelijke ontwikkeling. Auteurs Arie Lengkeek en Peter Kuenzli, beide actief betrokken bij de realisatie van Het Rotterdams Woongenootschap, willen hun kennis delen en de wooncoöperatie als een fundamenteel alternatief bovenaan de agenda krijgen van iedereen die bezig is met de toekomst van het wonen in een duurzame, veerkrachtige en inclusieve stad. Het project, waarvan de uitvoering is opgedeeld in twee fasen, resulteert in een publicatie met presentatie in vier steden. De aangevraagde startsubsidie betreft de eerste fase. Hierin wordt aanvullend onderzoek gedaan: een manuscript geschreven; partners en co-financiers gezocht. Deze fase resulteert in een pamflet waarmee de auteurs het boek aankondigen en de toon voor het publieke debat willen zetten. Voor dit project wordt samengewerkt met ontwikkelaar Timpaan, corporaties Havensteder en Woonstad, de gemeente Rotterdam, Platform31 en NL Magazine.
2.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Het stallen van tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken

KettingHuls, 2018

€7.350
In de grote steden zijn geparkeerde fietsen nog altijd een groot issue. In toenemende mate worden er woningen gebouwd, wat betekent dat er ook meer ruimte nodig zal zijn voor de berging van fietsen. De innovatie op het gebied van fietsstalling is vooral gefocust op openbare vormen in de binnenstad, terwijl er weinig aandacht is voor hoogstedelijke woonwijken. KettingHuls doet onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouwblokken in Amsterdam en Utrecht voor het stallen van fietsen. Hiervoor werkt Huls samen met Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad en Paul van der Ree van StudioSK. De aanvraag voor een startsubsidie dient voor een ontwerpend onderzoek dat resulteert in een digitale eindreportage en een geprinte brochure. De uitkomsten van het onderzoek zullen bijdragen aan de uitwerking van kavelpaspoorten en handreikingen die kunnen leiden tot een betere integratie van het stallen van fietsen in bouwblokken.
4.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Journey through the Eastern Mediterranean: Arthur Staal on a motorcycle

Iconic Ironic Visualizations, 2018

€7.500
In de jaren 30 van de vorige eeuw reisde de Nederlandse architect Arthur Staal (1907-1993) door Griekenland, Palestina en Egypte om te zien in hoeverre de samenleving, de stad, het landschap en de architectuur zijn veranderd onder modernisering. Iconic Ironic Visualizations vraagt een startsubsidie aan om onderzoek te kunnen doen naar het werk van Staal met betrekking tot zijn reis in de periode van 1936 tot 1940. De startsubsidie zal in de eerste fase van het project dienen om studie naar archieven van Staal mogelijk te maken, het opzetten (selectie en planning) en organiseren van een reizende tentoonstelling en de bijbehorende publicatie. De tentoonstelling zal in een latere fase van het project plaatsvinden in Athene, Thessaloniki, Cairo, Tel Aviv en Rotterdam. Het project wordt uitgevoerd door Phoebus Panigyrakis van Iconic Ironic Architecture en het team bestaat verder uit Gabriel Schwake (Studio Sabra), John Hanna en Herman van Bergeijk (beiden TU Delft). Er wordt samengewerkt met culturele en academische instellingen, fondsen, lokale- en nationale overheden en ambassades in de landen van de tentoonstelling.
6.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Onderzoek Jakoba Mulder (1900-1988)

Studio Linda Vlassenrood, 2018

€7.500
Architect en stedenbouwkundige Jakoba Mulder (1900-1988) was één van de eerste vrouwen die als bouwkundig ingenieur afstudeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1930 kwam zij als eerste vrouwelijke architect in dienst bij de afdeling stadsontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, waar zij een belangrijke rol vervulde bij de uitwerking van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) dat na de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd uitgevoerd. In 1958 zou zij Cornelis van Eesteren opvolgen en de afdeling zelf gaan leiden. Linda Vlassenrood vindt het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor het werk van Mulder en start een onderzoek naar de bijdrage van Jakoba Mulder aan de Nederlandse stedenbouw met het doel hier uiteindelijk een publicatie van te maken. Voor dit project wordt samengewerkt met medewerkers van het Stadsarchief Amsterdam en de afdelingen Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.
9.jpg

Regeling Architectuur Onderzoek

Het Nachtlab: De Donkere Stad

Stichting Monnik, 2018

€36.000
Gemotiveerd door de hoge graad van lichtvervuiling in steden wordt er door Stichting Monnik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het observeren van lichtvervuiling in steden. De verdwijnende sterren staan volgens haar voor het verdwijnen van een tijdsbeleving waarin seizoenen, jaren of eeuwen de boventoon voeren. Ze wil daarom onderzoeken op welke wijze donker en rust teruggebracht kan worden in onze grootstedelijke cultuur. Stichting Monnik werkt voor dit project aan een interdisciplinair ontwerpend onderzoek en het project bestaat uit een online project-dossier bij Archined, een eindpresentatie bij het HNI en het Charter voor de Donkere Stad die zal dienen voor een publicatie in Volume en in het online dossier. Er wordt samengewerkt met SUBoffice voor architectonisch onderzoek, BRIGHT/ The Cloud Collective voor stedenbouwkundig onderzoek, Atelier LEK voor lichtontwerp, Stad in de Maak/De Natuurlijke Stad voor nacht-ecologisch onderzoek, en Sander van Iersel voor video/fotografisch onderzoek.
wirz.png

Regeling Architectuur Onderzoek

Waar is Rotterdam Zuid?

Studio L A V.O.F., 2018

€31.500
Studio LA ziet dat de grootschalige sloop en nieuwbouw in Rotterdam-Zuid een kans biedt voor een alternatief op het huidige proces van stedelijke ontwikkeling. Dit deel van de stad zal sociaal-demografisch en ruimtelijk radicaal veranderen. De aanvrager stelt dat het probleem hiervan is dat aanwezige en niet te kapitaliseren kwaliteiten geen onderdeel zijn van nieuwe plannen, bestaande bewoners worden verdrongen, en beleidsmakers hebben geen oplossing. Daarom gaat het project aanwezige ruimtelijke kwaliteiten, initiatieven en toekomstige projecties van bewoners in Rotterdam-Zuid documenteren en analyseren, en ontwerpmethodes onderzoeken waarbij deze aanwezige factoren onderdeel kunnen worden van een veranderend Rotterdam-Zuid. Twee wijken staan centraal in dit onderzoek: de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk en de wijk Carnisse. De analyse, nieuwe verbeeldingen en conclusies worden gebundeld in een magazine per wijk. Deze zal onder andere worden aangeboden aan de medewerkers van de Gemeente Rotterdam die aan de plannen in beide wijken werken. Voor het project wordt samengewerkt met Malique Mohamud, Alexandre Furtado en Jelena Barisic van Concrete Blossom. Naar aanleiding van de conclusies zal in samenwerking met AIR een lezing worden georganiseerd.
17.jpg

Regeling Architectuur Evenement

International New Town Day 2018

Crimson Architectural Historians, 2018

€12.000
De derde editie van de International New Town Day 2018 (INTD18) vindt plaats in Rotterdam en richt zich op stedelijke opgaven in Nederlandse new towns, ook wel groeikernen genaamd. Tijdens het symposium gaat een internationaal gezelschap van ontwerpers, planners, activisten, ontwikkelaars, beleidsmakers, studenten en historici met elkaar in gesprek om kennis en ideeën uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen op te zetten. Het thema New Town, Boom Town stelt de rol van New Towns aan de orde binnen de sterk groeiende verstedelijkingsopgave, nu de bouwsector tien jaar na de mondiale crisis van 2008 wereldwijd weer op volle toeren draait. De dag is opgedeeld in vijf sessies met elk een eigen deelonderwerp: Holland Boom Town, To Build a City in Africa: A History and a Manual, Lessons from the Labs, New Town Heritage Manifesto en Building Happiness. De informatiedeling vindt plaats via shortreads, downloadbare publicaties, en onderzoeksrapporten van ontwerpstudio's/expertmeetings in de online ruimte van deelnemende steden/projecten, die worden gepubliceerd via de website van INTI.
22.jpg

Regeling Architectuur Evenement

Architectural Healing

Cityscapes Foundation, 2018

€24.600
Het monumentale complex De Koepel in Haarlem krijgt een nieuw leven. De voormalige gevangenis wordt getransformeerd tot 'Open Koepel' en Cityscapes Foundation organiseert in het najaar van 2018 de cross-over kunstmanifestatie 'Architectural Healing'. Deze verkent een nieuwe benadering van architectonisch erfgoed en de rol die verschillende kunstvormen daarbij kunnen spelen. De manifestatie bestaat uit een expositie, een activiteiten programma en een slotevenement. Voor de expositie verdiepen architecten en kunstenaars zich in De Koepel, waarna zij met werken op het unieke gebouw en de naderende transformatie reageren; de programmering bestaat uit muziek, dans, poëzie en filmvoorstellingen; en op het slotevenement wordt de thematiek van 'Architectural Healing' in een debatsetting door sprekers met verschillende culturele en wetenschappelijke achtergronden besproken. Voor dit project wordt samengewerkt met Stichting Panopticon.
fbrctns.png

Regeling Architectuur Onderzoek

Smart City-Scan Amsterdam

FABRICations, 2018

€41.756
Volgens FABRICations lopen stedelijk ontwerpers achter op de huidige technologische ontwikkelingen en kan er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt worden van data bij het ontwerpen van steden. Voor het project 'Smart City-Scan Amsterdam' doet FABRICations onderzoek naar de potentie van data om stedelijk ontwerpers te ondersteunen in het vinden van ruimtelijke antwoorden op de grote hedendaagse vraagstukken. Het project bestaat uit drie onderdelen: een 'Smart City-Scan' van Amsterdam, een daaruit volgend rapport met procesinzichten en resultaten en tot slot een publiek debat bij Pakhuis de Zwijger. Bij de Smart City-Scan wordt er voor de casus Amsterdam gekeken hoe beschikbare en bruikbare data toepasbaar is bij het ontwerpen van een gezonde en duurzame stad. Centraal staan de zes thema's voor gezonde verstedelijking naar eerder onderzoek van het lectoraat Future Urban Regions, waar FABRICations in persoon van Eric Frijters bij betrokken was: veerkrachtige infrastructuur, duurzame energie, materialencyclus, vitale economie, gezond leven en sociaal culturele verbondenheid. Per thema zal er een workshop worden georganiseerd waarbij experts op het thema worden gekoppeld aan data analisten, beleidsmakers en ontwerpers. De uitkomsten worden vervolgens gekoppeld, verwerkt en gevisualiseerd. Voor dit project werkt FABRICations samen met Gemeente Amsterdam en het GIS Lab van Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de UvA.
25.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Public Silence

architecten van Mourik b.v., 2018

€7.500
Architecten van Mourik stelt dat geluidshinder, na luchtvervuiling, de tweede bedreiging vormt voor de gezondheid. Met de inachtneming van de groeiende verstedelijking en de verwachte toename daarvan, zullen steeds meer plekken op de wereld dichtbevolkt raken, waardoor er meer geluidshinder zal ontstaan. Met 'Public Silence' wil de aanvrager een stille ruimte creëren binnen het publieke domein in Rotterdam, om mensen bewust te maken van de omgevingsgeluiden waar zij constant aan blootgesteld worden. Naast het creëren van bewustzijn onder burgers wil de aanvrager een debat aanwakkeren tussen professionals ten behoeve van omgevingsgeluiden in steden. Dit dient te leiden tot betere ontwerpen voor gezondere leefomgevingen. Tijdens de startfase zal de aanvrager een drieledig onderzoek uitvoeren; het uitwerken van een plan van aanpak om tot een ontwerp te komen voor de installatie en het bepalen van diens ruimtelijke randvoorwaarden, het opstellen van een uitvoerig communicatieplan om de boodschap van het project over te brengen bij een brede doelgroep en het uitwerken van een financiële constructie. Voor het project wordt samengewerkt met adviseur akoestiek Jan Hardlooper en een nog nader te bepalen communicatie expert.
loader

het fonds

subsidies

actueel

spoedzoekers.jpg
Op zaterdag 23 oktober organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Jongeren Woonlab (TU/e Urban Labs, Springplank, Stichting Woonbedrijf Eindhoven), Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kan... meer >
blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader