stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
WaagSociety.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma Waag Society 2015-2016

2015

€800.000
Waag Society bestaat uit Waag Research (labs en academy) en Waag Open (events, makers guild,workshops en trainingen). Daarnaast bestaat Waag Products BV dat zich richt op opschaling van concepten en prototypes. Waag Society onderzoekt de culturele en maatschappelijke betekenis van emergente technologieën. Ze doet dit vanuit het idee dat elke nieuwe technologie mens en maatschappij beïnvloedt en verandert. Door middel van debat, het zichtbaar maken van ontwerpstrategieën en ontwikkelen van alternatieve ontwerppraktijken tracht ze de impact van opkomende technologieën te onderzoeken en betekenis te geven. Waag Society werkt samen in multidisciplinaire teams met onder andere kunstenaars, ontwerpers, programmeurs, wetenschappers en ondernemers.
Het programma 2015-16 richt zich op thema’s die zich bevinden op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Ze worden programmatisch uitgewerkt in een zestal Labs. Het Open Design Lab is gericht op digitale fabricage en nieuwe ambachten. Het Future Heritage Lab kijkt naar de manier waarop cultureel erfgoed wordt gecreëerd en beleefd. Het Future Internet Lab onderzoekt data, vertrouwen en privacy. Het Creative Learning Lab ontwikkelt technologie voor het onderwijs. Het Creative Care Lab verhoudt zich tot de ontwerpvraagstukken voor zorg en het Open Wetlab richt zich op de biowetenschappen en het ontwerp en de ethiek van het leven. De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is innovatie.
STEIMFoto.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma STEIM 2015-2016

2015

€520.018
Steim is een internationaal opererend netwerklaboratorium voor experimenten op het gebied van nieuwe technologie voor geluid, muziek en muzikaliteit. In samenwerking met veel nationale en internationale partners wordt onderzoek gedaan, worden kunstenaars gefaciliteerd bij hun eigen experimenten en wordt er met makers en onderwijsinstellingen kennis gedeeld. De komende jaren doet Steim onderzoek naar nieuwe muzikaliteit die voortkomt uit nieuwe contexten voor muziek, waarbij fysieke ruimte en tastbare objecten een centrale rol spelen. Zo stellen ze de rol van geluid, muziek en muzikaliteit in stedenbouw, architectuur en productontwerpen aan de orde.
Het onderzoek richt zich op vier thema’s; ten eerste de fysieke ruimte als context voor muzikale vernieuwing, ten tweede het digitaal bespelen van akoestische objecten, ten derde Innovatieve nostalgie en ten vierde de nieuwe toepassingsdomeinen zoals zorg en bestuur. Daarnaast participeert Steim in twee langjarige EU-onderzoeksprojecten: een op het gebied van complexe digitale muziekinstrumenten en een op het gebied van lichamelijke interactiviteit in de kunsten. Tevens verzorgt Steim onderwijs voor Nederlandse opleidingen en doet ze onderzoek in samenwerking met technische universiteiten. De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is innovatie.
v2.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma V2_ 2015-2016

2015

€700.000
V2_ is gericht op onderzoek, innovatie, productie, presentatie en talentontwikkeling op het snijvlak van kunst en technologie. De activiteiten van V2_ kenmerken zich door hun inter- en transdisciplinaire karakter waarmee actuele ontwikkelingen in kunst en vormgeving in een maatschappelijke context geplaatst worden.
Het programma 2015–2016 Innovation in Extreme Scenarios onderzoekt de valkuilen die gepaard gaan met vooruitgang en innovatie wanneer deze een doel op zich worden. V2_ bevraagt de notie van innovatie en werpt een kritische blik op nieuwe technologieën. De activiteiten voor 2015 en 2016 vinden plaats in diverse formats zoals het Summer Sessions-programma, het residency- programma voor talentontwikkeling en projectontwikkeling, workshops en expert meetings, publicaties, Test_Labs en Blowup-presentaties, een tentoonstelling, thematische kleine exposities, internationale samenwerkingsprojecten in onder andere innovatieprogramma's (EU en nationaal). De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is innovatie.
LastHijackSubmarineChannel.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma Submarine Channel 2015-2016

2015

€600.000
Submarine Channel is een medialab dat nieuwe richtingen verkent en artistieke vernieuwing stimuleert op het gebied van digital storytelling. Het initiatief staat voor innovatie en expertise in trans- en crossmedia. Ze opereren in het verlengde van bestaande disciplines als film en documentaire, animatie en games om deze met elkaar te verbinden en te vernieuwen. Samen met gevestigde namen en aankomend talent uit diverse disciplines werkt Submarine Channel aan verscheidene projecten. Ze publiceren deze, voorzien van redactionele context, op Submarinechannel.com. De komende twee jaar werkt de organisatie aan het produceren en vertonen van transmediaproducties als Broken Hearts, Timed, Epileptic, e-Missions, Drawn Deus. Daarnaast zet ze het platform en manifest Motion Comics op en werkt ze aan de interface. Submarine Channel organiseert de komende jaren tentoonstellingen in samenwerking met EYE en bijeenkomsten in samenwerking met festivals als het IDFA en het Nederlands filmfestival. Tevens onderzoekt Submarine Channel nieuwe manieren van financiering, distributie en marketing. Zo gaan ze onder meer samenwerken met het NRC Handelsblad en 360 Magazine en via hun digitale kanalen producties vertonen. De belangrijkste doelstelling van het programma is innovatie.
mediamatic.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma Mediamatic 2015-2016

2015

€600.000
Mediamatic richt zich op onderzoek, ontwikkeling en presentatie en opereert op het grensvlak van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Belangrijke aandachtsgebieden zijn de komende jaren: biotechnologie, de maatschappelijke aandacht voor ecologie, schaarste en voedselvraagstukken. Peilers van het programma zijn het Pis Project, over de waarde van urine; Sociale Sensornetwerken, gericht op nieuwe netwerktechnologie van burgers; Myco Plastics over toepassingsgericht nieuw materiaalonderzoek met schimmels; Bouwen met Leven, over voedselproductie integreren in stedelijke architectuur en tot slot Schimmel eten, over voedsel ontwerpen met micro organismen. Daarnaast is interdisciplinaire verkenning van belang waarmee Mediamatic wil inspringen op de actualiteit. De programmalijnen worden gerealiseerd in verschillende vormen zoals tentoonstellingen, presentaties en workshops. De belangrijkste doelstelling van het programma is innovatie.
nextnaturenetworkglowingplanet.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma Next Nature 2015-2016

2015

€366.800
Het Next Nature netwerk onderzoekt sinds 2005 in hoeverre de alomtegenwoordigheid, de complexiteit en autonomie van techniek ervoor zorgt dat de mens deze als een tweede natuur ervaart. De organisatie ziet een co-evolutionaire relatie tussen mens, natuur en technologie en wil hier meer inzicht in geven. Next Nature gaat tijdelijke en langdurige samenwerkingsverbanden aan met binnen- en buitenlandse partners uit de techniek, kunst en creatieve industrie om activiteiten rond deze thematiek te organiseren. Onderzoek en experiment met nieuwe media en het cultureel en maatschappelijk potentieel van nieuwe technologieën staan daarbij voorop. Next Nature omschrijft een periode van 50 jaar waarin zij haar doelstellingen wil bewerkstelligen en ziet haar eigen rol nu veranderen van de agenderende fase naar een fase van bewustmaking.
In het programma voor 2015 en 2016 zijn elf activiteiten opgenomen, waaronder zes ontwerpend onderzoekslijnen. Deze richten zich onder andere op ecologische monetaire waarde, de acceptatie en onmisbaarheid van techniek en de mogelijkheden van drones. Daarnaast verschijnt er een publicatie over de Next Nature NanoSupermarket, profileert Next Nature zich als nieuwe natuurbeweging en wordt een virtueel Kweekvlees restaurant gestart.
De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is kennisverdieping.
SonicActscopyrightPieterKersbeeld.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma Sonic Acts 2015-2016

2015

€550.000
Sonic Acts werd in 1994 opgericht als festival voor innovatieve, interdisciplinaire kunstvormen. Anno nu ontwikkelt Sonic Acts gedurende het jaar een veelomvattend programma met manifestaties, werk in opdracht, publieksprogramma’s, publicaties en internationale projecten gericht op de impact van technologie op kunst, cultuur en de maatschappij. Het verspreidt haar kennis door als culturele innovator in gevestigde instellingen op te treden en cureerde in de periode 2011-2013 het Kontraste-festival in Krems (Oostenrijk). Sonic Acts richt zich op onderzoek en op de fysieke, audiovisuele ervaring van technologische kunst. Zo wordt deze ook voor minder ervaren publiek toegankelijk gemaakt. In de periode tot en met 2016 legt Sonic Acts zich toe op het thema ‘Dark Matter’, over het vreemde en onbekende op onze planeet en de diepgaande impact die de mens heeft op het landschap. Dit zal resulteren in onder meer verschillende publicaties via de Sonic Press, de maandelijkse Sonic Acts Academy, opdrachten voor nieuw werk en twee grote manifestaties: het Sonic Acts-festival in 2015 en het symposium Sound Design in samenwerking met het Muziekgebouw aan ’t IJ in 2016. De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is het bevorderen van cross-sectorale samenwerking.
03ReweavingBrabantStadcopyrightIABR.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma IABR 2015-2016

2015

€800.000
De IABR, opgericht in 2001, stelt dat architectuur van groot publiek belang is. In haar activiteiten staat de toekomst van de stad centraal. Immers, in de stad woont een groter deel van de bevolking en wordt hoofdzakelijk de welvaart geproduceerd. Dat trekt ook een wissel op bijvoorbeeld het energieverbruik of uitstoot van gassen. De leefbaarheid van steden op langere termijn kan onder druk komen te staan. Ontwerp en ontwerpend onderzoek kunnen volgens de IABR een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van stedelijke vraagstukken. Het programma 2015-2016 heeft als thema ‘The Next Economy’ en richt zich op de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en economie, oftewel een verkenning naar de relatie tussen ruimte en productie. Dit koppelt de stad aan vier sociaaleconomische onderzoeksvragen: de stad als platform voor productie, als platform voor producent, als metabolisme en de vraag naar nieuwe stedelijke ontwikkelingsmodellen. De vragen komen terug in opgaven in de projectateliers of werkplaatsen voor ontwerpend onderzoek. Tijdens de periode van de biënnale komen deze locaties en resultaten terug in de tentoonstellingen.
De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is innovatie.
Archiprix.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma Archiprix 2015-2016

2015

€250.000
Stichting Archiprix toont jaarlijks de beste afstudeerprojecten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Daarvoor werkt men samen met alle Nederlandse masteropleidingen. De opleidingen dragen onder meer kandidaten voor. Een jury beoordeelt de inzendingen, selecteert winnaars en geeft een algemene reflectie. Verder organiseert Archiprix voor de deelnemende ontwerpers besloten prijsvragen en workshops. Op het programma 2015-2016 staan onder andere twee edities van de nationale prijsvraag met bijbehorende activiteiten, twee besloten prijsvragen, de uitvoering en de voorbereiding van een Archirprix International. Daarnaast wil Archiprix nieuwe initiatieven opzetten, het bereik vergroten en de database, inclusief reflectie, ontsluiten. De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is talentontwikkeling.
BureauEuropa.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Meerjarig Programma Bureau Europa 2015-2016

2015

€280.000
Bureau Europa is in 2013 ontstaan uit het NAiM, de dependance van het Nederlands Architectuurinstituut. De instelling biedt als presentatie- en netwerkorganisatie tentoonstellingen, lezingen, debatten en andere activiteiten op het gebied van architectuur en vormgeving vanuit een sociaal maatschappelijke invalshoek. Daarbij richt de instelling de blik primair op Europa en de Euregio en de daaraan verbonden sociale en maatschappelijke agenda. Bureau Europa wil zich niet alleen reflectief en representatief manifesteren, maar ook proactief en agenderend. De instelling onderzoekt en stimuleert met haar activiteiten in 2015 en 2016 de verbreding van de ontwerppraktijk en onderzoekt de nieuwe rol van de ontwerper. In het meerjarenprogramma staan per jaar twee tentoonstellingen centraal en daaromheen vinden workshops, researchopdrachten en andere interventies plaats. Uitgangspunt hierbij is dat de verbinding wordt gelegd tussen de geschiedenis en de actualiteit. De belangrijkste doelstelling van de activiteiten is het bevorderen van publieke belangstelling.
loader

het fonds

subsidies

actueel

websitelvdt.jpg
Op donderdag 31 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Utrecht het symposium Leeromgeving van de toekomst 2018. Tijdens deze middag delen de teams van twaalf ondersteunde onderzo... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
loader
loader
loader