stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
afbeeldingjpeg.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Me In Us

Mona Lisa's, 2018

€7.450
Kim de Groot vraagt namens Mona Lisa’s een startsubsidie aan voor het project ‘Me In Us’. De startfase behelst de ontwikkeling van een serie van drie ‘verbindende rituelen’ als prototypes en hierbinnen te experimenteren met het script, de vorm en de inhoud van het ritueel. De Groot vult het begrip verbindend ritueel in als een geregisseerde route waarin zij zelf een groep zal rondleiden en in contact laat komen met een aantal ontworpen situaties. Aanvullend doet De Groot onderzoek naar de wijze waarop hedendaagse folklore zich ontwikkelt onder invloed van het internet, en hoe ontwerpers en makers hierop kunnen inhaken. Het doel van het project is om hedendaagse folklore als nieuw vraagstuk te onderzoeken aan de hand van het verbindend ritueel als experimentele vorm en nieuwe werkwijze.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Dimension Drive at the Indie MEGABOOTH (PAX East)

2Awesome Studio, 2017

€1.500
2Awesome Studio is geselecteerd om de game ‘Dimension Drive’ te promoten tijdens het game evenement PAX East, in de Indie MEGABOOTH, dat plaats vindt in Boston, MA, VS tussen 10 en 12 maart in 2017. De reis naar Boston zal ook worden gebruikt om contacten op de doen in de gaming-industrie die kunnen bijdragen aan de verder ontwikkeling en distributie van de game.
lola.jpg

Deelregeling Architectuur Evenement

Future scenarios Chernobyl

LOLA landscape architects, 2017

€27.309
LOLA landscape verricht in haar praktijk onderzoek naar zogenoemde vergeten landschappen, zoals cultuurlandschappen als gevolg van grote rampen ontstaan zijn. Ze onderzoeken hoe de landschappelijke herbestemming als ontwerpopgave opgepakt kan worden en daarmee meer aandacht gegenereerd kan worden om dergelijke landschappen weer meer betekenis te geven. In 2018 organiseert de aanvrager een summer school in Ukraïne van 10 dagen waarin integrale scenario’s en ontwerpoplossingen worden ontwikkeld voor het rampgebied rondom Chernobyl. Voor deze summer school worden internationale experts uit uiteenlopende vakgebieden uitgenodigd om op een interdisciplinaire manier te werken aan deze opgave. In de begeleiding en organisatie wordt LOLA bijgestaan door L+CC urbanism, Laboratory of Critical Urbanism, fotograaf en locatiedeskundige Niels Ackerman en het lokale platform CANactions. De resultaten van de workshop worden verzameld en uitgebracht in een boek, wat als basis dient voor vervolgonderzoek.
rotterdambovenstad.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Rotterdam Bovenstad

zoarchitecten, 2017

€7.500
Na het succes van de Rotterdamse dakendagen is het volgens ZO Architecten noodzakelijk om tot permanent gebruik van daken in Rotterdam over te gaan. Zij vraagt een startsubsidie aan voor het opzetten van een project waarin zij samen met andere partijen zoals eigenaren en de gemeente op zoek gaat naar concrete cases. De startfase bestaat uit conceptontwikkeling voor het functionele programma, vervolgens zoekt de aanvrager hier geschikte locaties bij. In werksessies onderzoekt een expertteam - met daarin ontwerpers, ontwikkelaars, constructeurs en eigenaren - de mogelijke combinaties van programma en locaties. Vervolgens werkt de aanvrager de meest kansrijke case uit tot een plan voor het opzetten van een pilot op deze locatie.
metropoolregioamsterdam.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Atlas Metropoolregio Amsterdam

stichting Ideas on Paper, 2017

€24.000
De Amsterdamse metropoolregio is een gevarieerd gebied tussen twee kusten met badplaatsen, parken, weilanden, natuurgebieden, zeehavens, historische steden en in het hart een luchthaven. Dat alles wordt omringt door suburbane woonmilieus en bedrijventerreinen. Theo Baart ziet dat de metropoolregio aan de vooravond staat van ingrijpende keuzes, onder druk van de gevolgen van o.a. de energietransitie, de woningbouwopgave en de groeiende luchthaven. Hij vraagt zich af welke keuzes anders worden gemaakt wanneer op het schaalniveau van een metropool gedacht en ontworpen wordt. Tegen deze achtergrond wordt de inhoud van de Atlas Metropoolregio Amsterdam samengesteld, als een verzameling van foto's, data en kaarten van de omgeving. Deze atlas dient als een nulmeting en inventarisatie van deze regio om in de toekomst juist de transitie te kunnen volgen. Met de atlas wil de aanvrager beleidsmakers, gebruikers en ontwerpers stimuleren om de lokale schaal te verruilen voor het grotere verband en discussie over de toekomst te verbreden. Voor het project werkt Theo Baart samen met Ton Bossink, Joost Grootens en Warna Oosterbaan. Deze aanvraag is specifiek voor het maken van het manuscript.
maaskant.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The Maaskant School for the City

Crimson Architectural Historians, 2017

€7.500
Crimson vraagt samen met ZUS een startsubsidie aan voor het opzetten van een bewust niet geaccrediteerde architectuuropleiding en ontmoetingsplek c.q. debatplatform in Rotterdam. Zij stelt dat er behoefte is aan een post-academische opleiding, waarin zowel aandacht is voor reflectie op als interactie met de actuele stedelijke ontwerppraktijk. De aanvrager stelt dat ‘The Maaskant School for the City’ de huidige stad als uitgangspunt zal nemen en deze op interdisciplinaire wijze benadert. De school sluit zodoende aan op de dagelijkse praktijk van de beide initiatiefnemers en biedt studenten en de Rotterdamse vakgemeenschap een plek voor ontmoeting, reflectie en debat. De aanvrager heeft verschillende nationale en internationale partners op het oog. In de startfase werkt de aanvrager aan haar netwerk, de positionering ten opzichte van bestaande opleidingen, het curriculum, een financieel model en het vinden van een locatie voor de school en het clubhuis.
taak.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Een Negatieve Ruimte

TAAK, 2017

€7.500
Kunstenaar Lucas Lenglet is door TAAK gevraagd onderzoek te doen naar de architectonische vormen van in- en uitsluiting. Hij onderzoekt het fenomeen de muur in relatie tot de staat van de uitzondering die Giordio Agamben beschreef. Daarnaast bestudeert Lenglet kunstenaars die zich eerder met dit thema bezighielden. Samen met architectuurcriticus Arjen Oosterman brengt hij de theorievorming over dit begrip in de architectuur in kaart. Het project valt binnen een groter project over detentie dat TAAK in de zomer van 2019 wil organiseren. De resultaten van dit onderzoek wil men via een publieke presentatie en een reader delen met een breder publiek.
model.jpg

Deelregeling Architectuur Documentaire

Het Model

Stichting Jura Filmproducties, 2017

€25.000
‘Het Model’ is een documentaire over Herman Hertzbergers idealen die diep geworteld zijn in het structuralisme. Stichting Jura Filmproducties kijkt samen met Herman Hertzberger en architectuurhistoricus Hans Ibelings terug op de structuralistische visie en ideeën rijkdom van Herzberger. Het onderzoek start bij de Weesperflat. De aanvrager constateert dat de denkrichtingen die ten grondslag liggen van dit gebouw, zoals duurzaamheid en sociaal-maatschappelijk denken, wederom actueel zijn bij het ontwerpen van architectuur. Naast de Weesperflat vormt de aanstaande vernieuwing van het Centraal Beheer gebouw tot duurzaam wooncomplex de rode draad van de film. De omgang met de herbestemming en de inpassing hiervan binnen de ontwerpopvattingen van Herzberger worden daarmee verder onderzocht. Zodoende beoogt de aanvrager dat de documentaire meer vormt dan een portret van een architect. De aanvrager biedt de documentaire na afloop aan bij verschillende internationale filmfestivals en een omroep.
maritiemdistrict.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Maritiem District in de Maak

Barcode Architects, 2017

€7.500
Het Rotterdamse Maritiem District ondergaat in de komende jaren een radicale transformatie van werkgebied tot stadshart aan het water. Barcode Architects is betrokken bij de ontwikkeling van twee woontorens in het gebied en wil de transformatie in woord en beeld vastleggen, de rollen van de betrokken partijen - bewoners, ontwikkelaars, gemeente en architecten - inzichtelijk maken en hen op verschillende relevante thema’s met elkaar in gesprek brengen. Daarbij wil men vanuit diverse invalshoeken lessen uit deze transformatie trekken die de specifieke situatie ontstijgen en een bredere relevantie hebben voor het vakgebied. In de startfase wordt het voorstel verder uitgewerkt. Het project moet resulteren in een periodiek (max. 4 delen), symposia bij het verschijnen ervan, een fotografische documentaire, beschouwende teksten en interviews met stakeholders en een fototentoonstelling. Voor de uitvoer van dit grootschalige project is een samenwerking opgezet met fotograaf Hans Wilschut, architectuurtheoretici SteenhuisMeurs, uitgeverij Trichis, gemeente Rotterdam, AIR en Het Nieuwe Instituut.
haagseschool.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Nieuwe Haagse School na 100 jaar

Stichting Nomadisch Paviljoen, 2017

€14.580
In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Nieuwe Haagse School vorm kreeg. Met de manifestatie ‘Nieuwe Haagse School na 100 jaar’ wil Stichting Nomadisch Paviljoen onderzoeken wat deze stroming betekent in relatie tot de huidige stad en actuele ontwerpopgaven. Dit onderzoek vindt plaats door verdiepend literatuuronderzoek te verrichten in combinatie met publieksactiviteiten, zoals een tentoonstelling, debatten en enkele excursies. Hiermee zet de aanvrager actief in op kennisuitwisseling tussen verschillende stakeholders om te zien hoe het verleden een meerwaarde op kan leveren voor ontwerpoplossingen in de huidige tijd. Dit dient te leiden tot meer engagement van de bewoners en eigenaren voor het bestaande erfgoed in hun omgeving. Voor de ontwikkeling van de inhoud, communicatie en organisatie van de manifestatie wordt samengewerkt met een groot aantal partners in Den Haag. Het project zal bovendien aansluiten bij bestaande publieksdagen. De onderzoeksresultaten zullen in samenwerking met Nai010 Publishers worden uitgegeven.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
loader
loader
loader