stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
setup.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

SETUP

2020

€80.000
SETUP is een medialab en kennisplatform voor een technologie-kritische samenleving. Samen met kunstenaars en ontwerpers maken zij de ontwikkelingen tastbaar. De focus van de organisatie ligt niet alleen op het tonen en bevragen van nieuwe technologie, maar ook het laten horen van een ethisch tegengeluid. Hierbij betrekt ze een breed publiek, van bestuurders tot opiniemakers en scholieren. Ze biedt hen vocabulaire om mee te doen aan het debat over de gevolgen van digitalisering en technologie. Hiernaast toont ze het belang van ontwerpkracht binnen dit debat. Het activiteitenprogramma voor 2020 draagt de naam 'Sorry' en gaat in op de mea culpa van grote technologiebedrijven, zoals Facebook, Google en Twitter.
In dit activiteitenprogramma staan vier (inhoudelijke) uitgangspunten centraal: 1. het gebrek aan voorstellingsvermogen om te bedenken wat verantwoordelijkheid nemen voor technologische systemen betekent; 2. het belang om over te stappen van verantwoorden over de gevolgen van technologie naar verantwoordelijkheid nemen voor de impact van technologie; 3. het zichtbaar maken van verantwoordingsprocessen om bij te dragen aan publiek het debat over technologie en ethiek 4. het samenbrengen van de inhoudelijke thematiek en het artistieke proces. Deze uitgangspunten worden vertaald naar verschillende activiteiten zoals een mediacampagne ism supersolid, ontwerpende onderzoekstrajecten, waaronder ' De snik in Youtube Apologies', Feelingless apologies, Andere rituelen; publieke programmering zoals de show 'Big Brother Awards meets Het Spijt me' en lezing 'De Privacyrede 2020 plus 1'; artistiek ontwerpend onderzoek in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken; en activiteiten om de (internationale) positie van SETUP te verstevigen. Aan totstandkoming van het programma werkt SETUP samen met SIDN, HKU, UU (urban interfaces), Waag, Bits of Freedom, Open State Foundation, Het smartlappen festival, Bibliotheek Utrecht, SURF, Tivoli/Vredenburg, Creative Coding Utrecht e.a.
stateoffashion.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

State of Fashion

2020

€150.000
Na een groot publieksevenement in 2018, waarin de kennismaking met de problematiek binnen mode centraal stond, start STOF in 2020 een jaarprogramma This is an Intervention. Het platform onderzoekt een specifiek aspect van deze problematiek: het gedrag van de mens. Als het aan de wetenschap of technologie ligt, kan het huidige mode-systeem hervormd worden, met materialen, productiemethoden en businessmodellen die zorgen voor minder vervuiling, meer circulariteit en minder groei. De mens moet volgens State of Fashion echter meebewegen om deze verandering in gang te zetten. Met vier interventies, geïnspireerd op de fases in de verslavingszorg, verleidt STOF een jaar lang deelnemers om het eigen gedrag binnen het mode-systeem te herkennen, begrijpen en veranderen. In iedere interventie staat een installatie van een internationale ontwerper in samenwerking met een Nederlandse ontwerper centraal. Iedere interventie bestaat uit een aantal vaste onderdelen: een installatie, een Whataboutery discussie-avond, een Therapy Session en een slotsessie met publiek in Whataboutery vorm. De organisatie werkt onder meer samen met Museum Arnhem, ArtEZ M-ODE en FASHION CLASH.

Dit programma is onder voorwaarde toegekend.
air.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

AiR

2020

€75.225
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) daagt uit tot het publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van Rotterdam. Het platform verbindt urgente stedelijke opgaven aan concrete plekken van betekenis, initiatieven, ontwikkelingen en netwerken van betrokken stadmakers. AIR zoekt daarbij de connectie tussen ruimtelijke en maatschappelijke stadsontwikkeling. De Rotterdam Architectuur Maand voedt het architectuurklimaat. Daaromheen organiseert AIR een lezing- en debattenreeks en een online programma. Naast het Platform Ruimtelijk Ontwerp waarin 60 bureaus samenkomen met het stadsbestuur, activeert AIR een nieuwe generatie architecten, ontwerpers en ontwikkelaars met Fresh AIR. Het programma 'Energieke Ruimte | Open Stad' bouwt voort op de resilience thematiek die centraal staat in het beleidsplan van AIR, onderdeel is het Stadmakerscongres. In het programma 'Nationale Prestatie Rotterdam Zuid' staat Zuid centraal. Onder de programmalijn Productieve stad, geeft AIR vorm aan partnerschap van de internationale prijsvraag Europan 15 Rotterdam. AIR is daarnaast initiatiefnemer van de Van der Leeuwkring en werkt met de leden aan goed opdrachtgeverschap.
zone2source.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Zone2Source

2020

€60.000
Zone2Source is een platform voor kunst, natuur en technologie in het Amstelpark. Op deze locatie in Amsterdam presenteert de organisatie projecten waarin kunst raakt aan andere disciplines, zoals ontwerp, ecologie wetenschap, engineering en (landschaps)architectuur. Ze beoogt hiermee een transdisciplinaire benadering te bevorderen die niet uitgaat van individuele specialismes, maar uitgaat van verbindingen en gezamenlijkheid als basis ziet voor het produceren van nieuwe kennis en experimenten. Onze relatie tot de natuur staat daarbij centraal. Het jaarprogramma voor 2020 richt zich op het verder verdiepen van een aantal langlopende artistieke onderzoeksprojecten, de locatie en het publiek. Daarbij zijn vier thema's leidend: 1. How to Live in the Big Mesh; 2. Land and/in Anthropoceen; 3. Eco-technologies; en 4. Niet-westerse concepten van natuur –cultuur relaties. Zone2Source presenteert onder andere het onderzoek van Irene Fortuyn en Ketter&Co naar alternatieve vormen van parkbeheer; 'Exploded View', waarin 12 kunstenaar en ontwerpers nieuwe perspectieven op het Amstelpark/stedelijk groen presenteren; een zomertentoonstelling over wandelen in relatie tot technologie en 'Re:Tuning', een tentoonstelling die de start vormt voor een samenwerking met Open Set, waarin de ontwikkeling van een transdisciplinaire school centraal staat. Naast de presentaties werkt ze ook nieuwe onderzoekslijnen uit. Een voorbeeld is een verkenning van niet-westerse concepten en praktijken van natuur-cultuur relaties in samenwerking met Framer Framed. Zone2Source werkt samen met verschillende partners waaronder, VU, De Waag, V2_, Tuinbazen en het Sandberg Instituut.
fanfare.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

fanfare

2020

€26.910
Fanfare is een ontwerpstudio en platform voor cross-disciplinaire samenwerkingen binnen het grafisch ontwerpveld. De organisatie beoogt vernieuwende praktijken op het gebied van beeldtaal en visuele communicatie te faciliteren en te stimuleren. Het activiteitenprogramma voor 2020 richt zich onder andere op het onderzoeken van netwerken, samenwerkingsverbanden, collectieven systemen en het leggen van verbindingen met andere vakgebieden, vanuit de discipline grafisch ontwerpen.
Het jaarprogramma krijgt vorm in verschillende formats en een reeks van activiteiten, waaronder: 1. 'Plot Twist', een maandelijkse leesclub met als focus 'collective learning' 2. 'One-time Show', vier events elk met een eigen thema, waaronder 'Parallels of the Equator', een jaarlijks event tijdens ADE waarin de relatie tussen geluid en ontwerp in de context van communicatie centraal staat. 3. Een residentieprogramma in samenwerking met M4gastatelier 4. Fanfare inc. Een podcastserie, tentoonstelling en catalogus rondom het thema 'labour' in het ontwerpveld. 5. 'Fanfare Tetatet', een podcastserie waarin verschillende geluidsformats en manieren van gespreksvoering worden onderzocht.
Fanfare werkt samen met diverse partners in binnen en buitenland, waaronder Fabulous Future (NL), Womens Office, Radio EE, verschillende Nederlandse grafisch ontwerpopleidingen zoals Werkplaats Typografie, de Rietveld Academie, KABK en HKU.
acn.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Nijmegen

2020

€56.600
Het Architectuurcentrum Nijmegen presenteert een jaarprogramma rond het toekomstbestendig transformeren van de stad. Nijmegen moet net als andere steden vooruitkijken en een eigenzinnig antwoord vinden op de uitdagingen van onze tijd: de alarmerende impact van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van onze grondstoffen en de eenzijdige benadering van onze voedselproductie. Daarom onderzoekt het centrum in 2020 welke kansen de huidige crises nu kunnen bieden in de special: A Sunny Afternoon. A Sunny Afternoon is als een complete serie opgezet, maar alle programmaonderdelen (over o.a. stadsklimaat, het Antropoceen, voedselproductie, het verticale stadslandschap en energiebewust tuinieren) zijn los te bezoeken. Het doel is concrete oplossingen en interventies aan te brengen, bijzondere invalshoeken te bieden en discussie aan te jagen over het toekomstbestendig inrichten van de stad Nijmegen. In samenwerking met oa Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (Stieneo), Het Gilde en Open Monumentendag/ European Heritage Days organiseert het ACN de Week van de Wederopbouw. Een manifestatie over de gebeurtenissen toen en de opgaven van nu. Voor overige programmaonderdelen werkt het ACN samen met de Radboud Universiteit, CASA Arnhem en NextCity.
macguffin.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

MacGuffin

2020

€59.920
MacGuffin is een magazine en internationaal platform dat het gebruik en de context van ontwerp bespreekt. Het platform richt zich specifiek op alledaagse voorwerpen, zoals het bed, de broek, het bureau en het kleed. Het jaarprogramma 2020 omvat een reeks van activiteiten waarin The Desk en The Rug centraal staan. In onderzoeksopdrachten, essays, beeldseries, video's, fieldclubs en een tentoonstelling worden de voorwerpen tegen het licht gehouden. De publieksevents zijn niet alleen een voorbereiding of vervolg op de inhoud van de magazines, ze hebben ook als inzet om een breder publiek aan te spreken en een minder Eurocentrisch perspectief in te nemen. Het bevragen van de lokale context van de objecten staat centraal en de invloed van migratie is een terugkerend sub-thema. MacGuffin werkt voor de verschillende onderdelen van het programma samen met meer dan veertig contributors, voor een groot deel bestaand uit jong talent. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse culturele organisaties in binnen- en buitenland, waaronder MU (Eindhoven), Research Center for Material Culture (Amsterdam), Darat al Funun (Amman) en het Röhsska Museum (Gothenburg). De distributiepartners van het magazine zijn Bruil van de Staaij (Meppel), Idea Books (Amsterdam), Antenne Books (London), Export Press (Parijs) en New Distribution House
(New York).
cast.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

CAST

2020

€57.571
Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) voert in 2020 een divers activiteitenprogramma uit om aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten en een positieve impact te hebben op de ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg. CAST positioneert zich als onafhankelijke speler tussen de belanghebbenden in voor de regio relevante opgaven. Vanuit die positie beoogt CAST door te inspireren, te verbinden en te initiëren de ruimtelijke agenda van de regio mee te bepalen. Het programma van CAST voor 2020 bestaat uit 4 programmalijnen, waarvan er drie reeds in 2019 zijn gestart. Dit zijn Logistiek Landschap, Wijk vol Energie, BOUWSTOF en de nieuwe lijn Tussen Stad en Land. Het jaarprogramma maakt deel uit van een meerjarenprogramma dat tot 2022 loopt. De lijn BOUWSTOF omvat 4 talkshows waarin verschillende gasten over actuele lokale en nationale ruimtelijk onderwerpen praten. De talkshows worden vastgelegd middels een beeldverslag en podcasts. Hiermee kunnen de resultaten vastgelegd worden en online met een breder publiek gedeeld. Voor de andere drie lijnen kiest CAST de vorm van ateliers om de thema's te onderzoeken. In de lijn Logistiek Landschap wordt ingegaan op de ruimtelijke consequenties van de grote vraag naar distributiecentra in Brabant. Het atelier bestaat uit een serie workshops, een expositie en een seminar. Het atelier Wijk vol Energie gaat over de gevolgen van de energietransitie in Tilburg-Noord. In het atelier wordt aansluiting gezocht met een vergelijkbare opgave in Eindhoven en wordt er samen met Panorama Lokaal van het College van Rijksadviseurs verder gewerkt aan de integrale wijkaanpak. Het atelier Tussen stad en land onderzoekt CAST samen met andere Brabantse architectuurcentra de onder druk staande vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. In het kader van deze lijn worden excursies georganiseerd en een ontwerpbijeenkomst waarin een toolbox ontwikkeld wordt. De resultaten worden gevat in een publicatie die tijdens de Landschapstriënnale wordt gepresenteerd.
partizan.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Partizan Publik

2020

€75.000
De Ambassade van de Noordzee wil de zee in al haar diversiteit emanciperen tot volwaardige politieke speler via collectieven van mensen en nietmensen.
Uitgangspunt is dat diversiteit van leven in het belang is van al het leven. De Noordzee is van zichzelf, en dient in het belang van het leven in en rond de zee effectief politiek gerepresenteerd te worden. De Ambassade van de Noordzee is op 1 juni 2018 opgericht aan het Lange Voorhout 19 in Den Haag, en ontstaan als casus van het Parlement van de Dingen. Het komend jaar staan drie casussen centraal: over de relatie mens-paling (vanuit Amsterdam), geluid in de zee (vanaf Texel) en de Deltawerken (vanuit Middelburg en Zeeland). Gekoppeld aan deze casussen vindt er een programma plaats op de Technische Universiteiten en Universiteit Wageningen. Daarnaast organiseert het platform onder meer een publieksprogramma en verricht het onderzoek naar het imago van de Noordzee bij Nederlands publiek. Bij het programma zijn inwoners, ontwerpers, kunstenaars, biologen, juristen en beleidsmedewerkers betrokken. Voorbeelden van partners zijn OnsOosterschelde, Stichting Internationale Spinozaprijs, Stichting De Noordzee en Nyenrode Business Universiteit.
opa.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Ontwerp Platform Arnhem

2020

€34.995
Ieder jaar kiest Ontwerp Platform Arnhem (OPA) een jaarthema om het programma te duiden en de vakgebieden te verbinden met relevante onderwerpen uit de maatschappij.
Voor het jaarprogramma 2020 is gekozen voor het thema 'Made to Measure'. Hiermee gaat OPA op onderzoek uit naar de verschillende schalen van ontwerp, en de mogelijkheden en beperkingen van schaal. OPA signaleert dat de reikwijdte of het werkveld van ontwerp zich in twee richtingen beweegt; aan de ene kant meer naar binnen bv. ontwerpen voor nudge, en aan de andere kant naar buiten bv. het ontwerpen van NASA voor wonen op Mars.

Het jaarprogramma is opgebouwd op basis van een aantal hoofdactiviteiten en een paar vaste onderdelen die OPA in samenwerking met verschillende partners organiseert. Tot de hoofdactiviteiten van 2020 behoren: de jaaropening en de Design Pub Quiz; de zes reguliere avonden, waarbij twee tot drie sprekers op het podium staan; het posterproject, waar een ontwerper de kans krijgt de visuele identiteit te ontwikkelen voor het jaarprogramma en opgenomen wordt in het Online Poster Archief; het online magazine ter verdieping, verslaglegging en archivering van activiteiten; en het nieuwe onderdeel genaamd actualiteitenrubriek, dat ingaat op thema's als De etende mens, Personal Space, Big Data, Macht2, Mega Mini Micro Macro. Het jaarprogramma 2020 staat ook in het teken van het vijftienjarige jubileum en er wordt gewerkt aan een publicatie over vijftien jaar OPA. Naast deze hoofdactiviteiten worden vier partneravonden georganiseerd met onder andere Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA), ArtEZ en Stichting Beeldende Kunst Arnhem. Op deze avonden vindt een uitwisseling plaats tussen de verschillende disciplines - kunst, vormgeving en architectuur- om het blikveld van de doelgroep te verruimen en samenwerkingen te stimuleren. Verder zijn de pitchavond 20x20!, de Arhemse Nieuwe en Ontwerp Winkel Arnhem terugkerend onderdelen in die podium bieden aan (jong) talent. Hieraan werkt OPA samen met verschillende evenementen in de stad zoals Arnhem: Fashion + Design Festival Arnhem, Ruimtekoersfestival, Innovate Arnhem en de Arnhemse UITnacht.
Met het programma beoogt OPA ontwerpers, bedrijven, studenten een nieuw perspectief te bieden in verschillende werkvelden zoals mode, data, wetenschap en personal space.
loader

het fonds

subsidies

actueel