stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: fanfare tet-a-tet

fanfare, 2017

€10.100
Fanfare biedt middels tentoonstellingen, digitale presentaties en bijeenkomsten op locatie een platform aan autonoom grafisch en visueel ontwerp. Hierin staat de tekstuele en fysieke conversatie centraal. Om dit te versterken ontwikkelt fanfare in samenwerking met Charlie Clemoes een broadcast channel met de podcastserie getitelde 'tet-a-tet'. Het betreft een conversatiereeks op verschillende locaties waaronder het Stedelijk Museum, het Amsterdam Dance Event en LA Book Fair. Aan de podcast nemen de bij fanfare betrokken, veelal internationale, ontwerpers en makers, deel om met elkaar van ideeën te wisselen en te reflecteren op gedeelde en verschillende opvattingen over onderwerpen gerelateerd aan de activiteiten van fanfare en hedendaagse ontwerpcultuur. Hiermee wil fanfare de aandacht verschuiven van individu naar community en de verbinding tussen de aangesloten ontwerpgemeenschap versterken. Fanfare meent dat daarmee de ontwerpgemeenschap zich beter kan positioneren en verhouden tot een bredere ontwerpcultuur. Daarnaast dient de broadcast channel als een archief en wordt het een geïntegreerd onderdeel van de website met aanvullende teksten en documentatiemateriaal.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: playdev.club

Adriaan de Jongh, 2017

€3.000
Volgens game-ontwerper Adriaan de Jongh sluiten theorie en praktijk onvoldoende op elkaar aan binnen de discipline interactieve games. Vanuit het theoretisch kader wordt ingezoomd op de losse elementen, terwijl de praktijk van game-ontwerpers juist multidisciplinair en veelzijdig is. Daarom stelt De Jongh dat game-ontwerpers onderling, tijdens het proces en aan de hand van eigen ontwerpen het beste kunnen reflecteren op de games. Zo vormt elke game als het ware een eigen theoretische kader dat door meervoudige discussie en interactie in zijn geheel wordt ontleed. Om ruimte te bieden aan praktijkgerichte reflectie tussen de ontwerpers, die volgens De Jongh in Nederland ontbreekt, heeft De Jongh het 'playdev.club' opgericht. In dat kader organiseert hij een reeks meet-ups op locaties van verschillende game-studio's waar game-ontwikkelaars presentaties geven en vervolgens elkaars 'game-in-progress' spelen en bespreken. Met deze vorm van peer-to-peer review beoogt De Jongh bij te dragen aan de kritische houding van game-ontwerpers en kwaliteit van de games om een sterke ontwerpcultuur te waarborgen.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: The Failed Architecture Podcast

Failed Architecture Foundation, 2017

€20.962
Failed Architecture is een platform dat 'falende' architectuur en stedenbouw onderzoekt met een programma van onder meer lezingen en workshops waarbij de lokale gemeenschap wordt betrokken. Naast de online activiteiten, onderwijs en curatorial projecten wil de organisatie een nieuw medium inzetten, namelijk de 'The Failed Architecture Podcast'. Deze wordt opgebouwd uit een serie gesprekken met internationale architecten, ontwerpers, kunstenaars, reporters, columnisten, gebruikers en bewoners. Terugkerende onderdelen zijn Render Poetry, Sound Art, Stories, City Sonic, en Talk You Through, waarin geluid in relatie wordt gebracht met (architectonische) ruimte. Daarnaast betrekken zij de bestaande geluidsarchieven en wordt geluid ingezet bij de geschreven content. Aan de totstandkoming van de podcast is online radio Ja Ja Ja Nee Nee Nee betrokken. Failed Architecture wil met de podcast op het geluid gebaseerde vormen van architectuurkritiek verkennen en podium bieden aan de ruimte-georiënteerde geluidskunst. Volgens Failed Architecture ontstaat middels de podcast 'slow critisicm' die tegenreactie biedt op de dominantie van de beeldcultuur binnen het hedendaagse ontwerpveld. Daarnaast draagt de podcast bij aan de missie van Failed Architecture om met een inclusieve aanpak een open gesprek tussen experts en het brede publiek te stimuleren en verhalen over gebouwen af te zetten tegen de reële ervaringen van gebruikers.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: Press & Fold | Notes on making and doing fashion

Hanka van der Voet, 2017

€16.000
Modebeschouwer, lecturer en curator Hanka van der Voet stelt dat kritische reflectie binnen de mode urgent is aangezien de mode-industrie drastisch verandert en de bestaande platforms mode benaderen als een consumptiemiddel. Als reactie hierop initieert zij een nieuw modeplatform, getiteld 'Press & Fold | Notes on making and doing fashion', waarmee Van der Voet beoogt om de focus te verschuiven naar de betekenis van kleding en om een veelzijdige visuele en tekstuele taal te ontwikkelen die aansluit bij de transitie van het modesysteem. Vanuit het platform zullen in ieder geval een website, tweejaarlijkse tijdschrift, expertmeetings en workshops worden ontwikkeld. Het platform dient als een collaboratief kritisch onderzoek naar het mode systeem, waarbij een internationaal netwerk van onder andere ontwerpers, stylisten, fotografen, schrijvers en critici is betrokken en versterkt wordt. Vanuit het netwerk en middels open calls wordt de content voor het tijdschrift verzameld onder toezicht van een adviesraad. Ook wordt aansluiting gezocht bij het (mode)onderwijs van RMIT in Melbourne, de London College of Fashion en ArtEZ in Arnhem; diverse culturele instellingen die mode- en designtentoonstellingen organiseren; en platforms zoals State of Fashion 2018.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: Windoog, podcast voor divers geluid

Lilith Ronner van Hooijdonk, 2017

€13.763
Samen met Sereh Mandias ontwikkelt Lilith Ronner van Hooijdonk 'Windoog, podcast voor divers geluid' waarmee zij architectuurkritiek weer aansprekend willen maken voor een algemeen publiek. Volgens hen neemt de waardering van architectuur bij een breed publiek af door de gebrekkige toegankelijkheid van architectuurkritiek. Daarom richten zij zich op het populaire medium, dat in korte tijd relevante informatie verspreidt, weinig kosten meebrengt en ongelimiteerd beluisterd kan worden. Hierbij betrekken zij een divers samengestelde redactie, met onder anderen een journalist, (architectuur)historicus, socioloog, beleidsmaker, filosoof en stedenbouwkundige om verschillende perspectieven te bieden op alle facetten van (ge)bouwen. Daarnaast werken zij samen met bestaande platforms waaronder De Architect, TU Delft en VPRO. Aan de hand van drie 'testedities' wordt gewerkt naar een werkbaar en duurzaam model met een inhoudelijke en financiële langetermijnstrategie. De podcast stelt de initiatiefnemers in staat met het gesproken woord een alternatief te bieden op de visuele taal die bij de gangbare platforms over architectuur domineert. Hiermee willen ze bijdragen aan bewustwording van de rol van architectuur in de maatschappij en het dagelijks leven van mensen.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Fabrikaat

2017

€31.155
Fabrikaat initieert placemaking projecten in Nijmegen waarbij plekken zonder definitieve bestemming een nieuwe invulling krijgen en zo een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd. Doel is het publiek te interesseren voor de ontwikkelingen rondom alternatieve creatieve vormen van stadmaken en tevens te activeren om zelf invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. In de vorm van lezingen, tentoonstellingen, pitch-presentaties en gesprekken belicht het programma 'GR#D' het stadmaken vanuit de actualiteit, de geschiedenis en het experiment, zowel conceptueel als praktisch. Fabrikaat vervult hierin een verdiepende, aanjagende en verbindende rol. Voor de inhoud, presentatie en organisatie van het programma werkt Fabrikaat samen met lokale culturele instellingen, kunstenaars, ontwerpers, architecten, ondernemers en stadmakers.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Bosch Architectuur initiatief (BAI)

2017

€31.705
Stichting Bosch Architectuur Initiatief richt zich op de actuele ruimtelijke opgaven in Den Bosch en tracht daarmee zowel bewoners als professionals bewust te maken van het belang van architectuur voor de stad. In het activiteitenprogramma 'De Gedeelde Stad', dat een vervolg is op 2016, richt BAI zich op de ruimtelijke segregatie in stad. Een van de vragen die zij stelt is hoe ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan een meer inclusieve stad. Met dit thema beoogt BAI de publieke betrokkenheid bij actuele ruimtelijke ontwikkelingen in de stad te vergroten en de rol die ontwerpers daarin spelen te belichten. Het programma is gestructureerd in drie schaalniveaus: het historische stadshart, de omliggende wijk en de stadregio. Daarnaast zijn er twee verbindende programmalijnen: de Spoorzone Den Bosch en Midsize NL/Midsize Brabant , waarin lokale, regionale en landelijke kennis bij elkaar wordt gebracht. Tot de geplande activiteiten behoren debatten, workshops, filmavonden, lezingen, tentoonstellingen, excursies en een fotowedstrijd. Het BAI heeft specifieke aandacht voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met een educatieprogramma betrekt de stichting scholen uit 's-Hertogenbosch en omgeving bij de activiteiten. Daarnaast introduceert zij in 2017 een nieuw opgezet talentontwikkelingsprogramma in samenwerking met het BKKC.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Platform GRAS

2017

€80.000
Het platform GRAS (Groningen) vraagt aan voor de activiteiten in het basisprogramma. Door een aantal programma onderdelen terug te laten keren wil het platform langere lijnen uitzetten en thema's uitdiepen. In de diverse thema's staat de groei van de stad centraal. Het jaarprogramma bestaat uit de Boumalezing die zich dit jaar richt op nieuwe vormen van ontwikkelen. Het verder uitbouwen van de Jan Evert Scholtenkring, een sociëteit voor betrokken opdrachtgevers, architecten, bouwers en beleidsmakers. De stadsredactie van GRAS speelt in op de actualiteit en is een plek voor ruimtelijke onderzoeksjournalistiek. Stand van Stad is de actuele maandelijkse talkshow die platform GRAS samen met de redactie in 2017 meer agendastellend wil programmeren. In de vijfde editie van de intensieve lezingenreeks Kennisboo(s)t wordt het format vernieuwd en ligt de nadruk op het thema 'Next City' waarin de nieuwe omgevingsvisie wordt verkend. Een deel van de programmering van het filmfestival AFFRiG zal dit jaar verspreid in de stad plaatsvinden. In Het Debat organiseert GRAS twee gesprekken over woningbouw en experimenteren in gebiedsontwikkeling. In een samenwerking met festival Noorderzon biedt 'Op Eigen Risico: GRAS' de kans aan jong talent zich te presenteren. De Urban Tour biedt een kritische reflectie op de stad middels rondleidingen. Met de Reality Check toetst het platform ambities aan de praktijk en gaat op zoek naar kansrijke plekken in de stad. Met Atelier Pro Groningae biedt GRAS een platform voor ontwerpend onderzoek. Het GRAS Productiehuis is de plek waar geagendeerde thema's geconcretiseerd en gerealiseerd worden om zo bij te dragen aan de uitvoeringskracht van de stad.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

CASA

2017

€45.000
Het CASA-jaarprogramma (Arnhem) richt zich dit jaar op het thema 'Nieuw Arcadië'. Via diverse activiteiten bevraagt zij in hoeverre de parken, het omliggende landschap van de Veluwe en Betuwe en het cultureel-creatieve klimaat bijdragen aan een veerkrachtige stad. De CASA avonden zijn de drager van het jaarprogramma waarin de groene stad in relatie wordt gebracht met onderwerpen als wonen, de energietransitie, toerisme, het cultureel netwerk en de klimaatverandering. Het format van de avonden wordt dit jaar diverser, passend bij het onderwerp, het publiek en de gesprekken die CASA op gang wil brengen. Tevens organiseert CASA excursies, een pop-up tentoonstelling met werk van jong talent en de 20x20 avond rondom Arnhemse Nieuwe. Het jaar wordt afgesloten met een reflectie op het jaarthema en de bevindingen uit alle activiteiten, met extra aandacht voor de rol van ontwerpers. Voor de programmering en cross-overs werkt CASA nauw samen met een groot aantal Arnhemse partners.
pierK.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Podium voor Architectuur

2017

€59.725
Het jaarprogramma van het podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol bestaat uit het basis programma en vijf thematische projecten: Betere Luchthavenregio, TussenTijd Voorbij, Nieuwe Generaties/Nieuwe Steden, (Ver)bouwen op Water en Voedselproductie in de Metropo(o)lder. Alle thema's zijn verbonden met het denken over een betere Luchthavenregio en een connected airport area. Zo werkt het Podium binnen het voedselthema samen met innovatieve voedselproducenten in de Haarlemmermeer regio voor de toekomst van de logistiek en leverantie aan de stad en luchtvaartsector. Uit verkennende lezingen van vorig jaar bleek logistiek een belangrijk onderwerp, dit wil het Podium in 2017 sterker op de ruimtelijke agenda zetten, naast de voedselstromen worden ook big data stromen uitgediept in de programmalijn ´Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden´. De rol van water in de polder is een nieuw thema dat het Podium agendeert in de lijn ´(Ver)bouwen op water´. Activiteiten bestaan onder meer uit lezingen, excursies en ontwerpend onderzoek.
loader

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader