stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
blindspot.jpg

Regeling Architectuur Presentatie

Blind Spot

Kostic Stichting voor Hedendaagse Kunst, 2021

€7.500
Toen corona de mensen in 2020 aan hun woningen bond, begon choreograaf Jelena Kostić haar woonplaats Tilburg anders te zien dan voorheen, ondanks dat ze er al vijftien jaar woont. Haar blik werd getrokken naar de gebouwen en ruimtes die normaal gesproken een centrale rol in ons leven spelen, maar waar we vaak overheen kijken. Dit was de aanleiding voor 'Blind Spot'. Het publiek maakt in het project een wandeling langs vijf gebouwen. Bij ieder gebouw wordt een korte dansperformance uitgevoerd, in dialoog gaat met de omgeving. Met vertelling en muziek via koptelefoons wordt het publiek meegenomen in de geschiedenis, ideeën en verhalen van de ontwerpers en gebruikers van de bouwwerken. De selectie van de Tilburgse gebouwen bevat onder meer de Sacramentskerk, het Tivolipark, het Kantongerecht, de Duikklok en de Draaischijf. Voor dit project werkt Kostić samen met CAST Tilburg en Bedaux de Brouwer architecten.
theunbuildablespace.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

The unbuildable space

Mato Architecten, 2021

€7.440
Architect Floor Frings van Mato Architecten ziet veel potentie in de veelal onzichtbare tussenruimte in het stedelijk weefsel. Hier raken stedenbouwkundige patronen van wijken elkaar, en de plekken kennen vele dimensies. Hoewel de schaal van de individuele tussenruimten klein is, is de waarde ervan in relatie tot de wooncrisis en duurzame stedelijke ontwikkeling mogelijk groot gezien de veelvoud aan plekken. Het voorgestelde onderzoek omvat een literatuurstudie, een dialoog gericht op verkenning en een proof of concept met de stad Eindhoven als pilot casestudie. In de pilot worden tussenruimten onderzocht en in kaart gebracht. Hiervoor worden digitale en open source bronnen gecombineerd met dwalen door de fysieke ruimte. De resultaten zijn een grafische weergave en een reflectie op tussenruimten. De gemaakte representaties dienen als aanzet voor een pluriform model waaraan zorgvuldig wordt toegevoegd en getransformeerd; een model dat bijdraagt aan de woondifferentiatie, de-homogenisering op gang brengt en potentie en urgentie van de plekken voelbaar maakt voor de beleidsvoerders, omringende en toekomstige bewoners. Voor het project werkt Mato Architecten samen met verschillende deskundigen, onder wie Tom van Tuijn, Raoul Vleugels, Marsha Simon en Joannette van de Veer.
thearchitectureofcitizenship.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

The Architecture of Citizenship

millonaliu, 2021

€7.500
Het project 'The Architecture of Citizenship' is een onderzoek van millonaliu naar het ruimtelijk ontwerp waarbinnen de verschillende immigratieprocedures in Nederland plaatsvinden. In het onderzoek zullen verschillende mechanismen worden onderzocht die mogelijk bijdragen aan vormen van uitsluiting. Een onderdeel van het onderzoek is bijvoorbeeld een analyse van de esthetiek van kantoren bij organisaties als de IND en gemeentes, en de effecten van de ruimtelijke vormgeving op de groep gebruikers, maar ook de geschiedenis van burgerschap is onderdeel van het project. Het doel van deze startfase is om voorbereidend onderzoek te doen in de vorm van visuele documentatie. Hierin wordt de architectuur van de infrastructuur waarbinnen het verlenen van burgerschap wordt bepaald en uitgevoerd, door middel van interviews, workshops en etnografische mapping onderzocht en vertaald in grafische uitingen. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een publicatie, presentatie en een panelgesprek met uitgenodigde experts uit verschillende vakgebieden.
stilteruimtes.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Stilteruimtes

Studio Hedwich Hooghiemstra, 2021

€7.500
Studio Hedwich Hooghiemstra ziet dat de aandacht bij vergrijzing vooral uitgaat naar fysieke toegankelijkheid, maar stelt dat het mentale welzijn van ouderen minstens zo urgent is. Met het onderzoeksproject 'Stilteruimtes' wordt de relatie tussen architectonische elementen, de emotionele beleving en de functie van stilteruimtes onderzocht. In de startfase worden onder andere de architectonische elementen van stilteruimtes onderzocht, maquettes ontworpen en de uitkomsten aan zorginstellingen gepresenteerd. Studio Hedwich Hooghiemstra werkt in het project samen met zorginstelling Vitalis. Vanuit deze instelling is ook geestelijk verzorger Hans van Laar betrokken. Daarnaast biedt Rob Vermeulen (voormalig Cube Design Museum) zijn kennis en expertise over rouwverwerking en multi-zintuigelijk ontwerpen. Ook wordt er samengewerkt met Marieke Sonneveld, hoofd van End of Life Lab (TU Delft), zij biedt haar expertise over ouderen die aan het einde van hun leven staan.

detoekomstbestendigeboerderij.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

De toekomstbestendige boerderij

Studio Ruraal, 2021

€7.000
De landbouwsector in Nederland heeft te maken met een aantal grote opgaven: de stikstofcrisis, drastische afname van biodiversiteit, droogte én wateroverlast ten gevolge van klimaatverandering. De boer van de toekomst zal zijn of haar bedrijf daarom op een andere manier moeten voeren. Eigenaar van Studio Ruraal en architect Inger van Dooren wil tijdens de startfase bestaand relevant onderzoek op deze thematiek bestuderen en in gesprek gaan met ruimtelijk beleidsmakers en experts op het gebied van voedselproductie, natuurbeheer, waterbeleid, energieopwekking en grootschalige krimp. Vervolgens zal ze vijf boeren met relevante casestudies zoeken waarvoor in een vervolgfase een toekomstbestendige boerderij wordt ontworpen. Het onderzoek zal leiden tot architectonische middelen en ruimtelijke interventies op verschillende schaalniveaus zoals natuurbeheer, waterbeleid, energieopwekking en woningbouw. In het project zijn verschillende experts betrokken, zoals Robert Nottrot, Sebastiaan Veldhuisen, Rob Hendriks, Arjen Verschure, Nadia Pepels en Kawire Gosselink.
startfasepublicatieoverhetontwerpverhaal.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Ontwerpverhaal van de Marker Wadden, archipel in dienst van de natuur

Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur, 2021

€7.500
De Marker Wadden is een duurzaam en innovatief ontworpen archipel in het Markermeer die meebeweegt met de natuur. Initiatiefnemers Vista, Frits Palmboom/Palmbout Urban Landscapes en Ziegler| Branderhorst willen samen met fotograaf Theo Baart het bijzondere verhaal van dit gebied met een breder publiek delen. De startsubsidie betreft een onderzoek naar het ontsluiten van het (ontwerp)verhaal door middel van een publicatie. Daarvoor is Teun van den Ende als externe redacteur aangesteld. Hij destilleert uit de ontwerpprincipes, anekdotes, samenwerkingen, lessen en ervaringen 'het verhaal' van het bijzondere ontwerp van de Marker Wadden. Daarmee wordt het verhaal richting gegeven en onderzocht hoe het aansprekend kan worden verteld in woord en beeld voor een (internationale) brede doelgroep. Het doel van de startfase is het helder krijgen van de volgende onderdelen: verhaallijn, inhoudsopgave, afspraken met (internationale) co-auteurs, plan van aanpak, doelgroep, beoogd vormgever, het fondsenwervingsplan en het presentatieplan. Nai010 uitgevers heeft de intentie uitgesproken het boek uit te willen geven.
kijkenindegrond.jpg

Regeling Architectuur

Kijken in de grond

CHRITH architecten, 2021

€50.350
Studio Stephan Schagen en CHRITH architecten willen met het project 'Kijken in de grond' de schoonheid en verscheidenheid van de Nederlandse bodem laten zien. Centraal staat het ontwikkelen van bouwstenen die een culturele biografie van landschap en ambacht moeten vormen. De vorm is een op wind gedroogde aardesteen die uniek is per locatie; hij wordt namelijk samengesteld op basis van de culturele biografie, lokale aarde, een plantaardige structuur en een plaatselijk mineraal. Daarmee beogen ze tegelijkertijd het begrip 'materiële culturele identiteit' toe te voegen aan de discussie over circulair bouwen. Ze maken een reis door het Nederlandse landschap om locaties te zoeken voor het maken van de stenen. Het samenbrengen van alle stenen in een expositie en een slotmanifestatie die tevens online is te bekijken, vormen het sluitstuk van het onderzoek. Het team wordt ondersteund door Natuurmonumenten, Centre for Global Heritage and Development, Maikel Kuijpers, docent Archeologie Universiteit Leiden, en Oskam VF.
deambassadevandenoordzeeontwerpteenonder.jpg

Regeling Architectuur Presentatie

De Ambassade van de Noordzee ontwerpt een onderwaterwereld

Stichting Partizan Publik, 2021

€18.000
De Ambassade van de Noordzee is een interdisciplinair collectief van onder andere architecten, biologen, ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en juristen. Het is de missie van de Ambassade van de Noordzee om te luisteren naar de zee, in al haar diversiteit, en de Noordzee te erkennen als volwaardige politieke speler. De ambassade stelt dat bij de aanleg van windparken meer eisen aan windparkbouwers en vergunninghouders moeten worden gesteld, zoals het toevoegen van hardsubtraat rond de windmolen, zodat verbeterde leefgebieden voor vissen en andere dieren kunnen ontstaan. In een ontwerpend onderzoek werkt het platform daarom aan radicale perspectieven op de onderwaterwereld in een windpark. Het doel is om een alternatieve inzending te maken voor de tender 'Windmolenpark Hollandse Kust West' (kavels VI en VII). Het team, bestaande uit een landschapsarchitect, architect, socioloog, aquatisch ecoloog en geluidsontwerper, ontwerpt een windpark vanuit de belangen van het bestaande landschap en het zeeleven. Dit radicale ontwerp dient, mede door aansprekende visualisaties, te functioneren als inspiratiebron en discussiestuk voor beleidsmakers, natuurorganisaties, windmolenbouwers en andere betrokkenen. Ter ondersteuning van het ontwerpteam wordt een klankboardgroep opgezet met aanvullende expertise. De Groene Amsterdammer publiceert een reportage over het project rond de deadline van de tender. De Ambassade van de Noordzee presenteert het werk onder andere tijdens RE | Nature, bij het Scheepvaartmuseum, OBA, Oerol 2022 en de Sydney Biënnale.
desubjectieveatlasvanamsterdam.jpg

Regeling Architectuur Activiteitenprogramma

De subjectieve atlas van Amsterdam

Stichting Architectuurcentrum Amsterdam, 2021

€24.917
Het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) wil meerstemmige reflecties op de gebouwde omgeving samenbrengen in een publicatie, genaamd 'De subjectieve atlas van Amsterdam'. Het project bestaat uit een publiek onderzoeksprogramma waarmee ondervertegenwoordigde perspectieven op de gebouwde omgeving van Amsterdam worden verzameld. In samenwerking met Annelys de Vet van uitgeverij Subjective Editions en verschillende Amsterdamse belangenorganisaties, organiseert ARCAM acht workshops waarin de deelnemers hun ervaring met de gebouwde omgeving van Amsterdam visualiseren. Vervolgens wordt binnen een activiteitenprogramma met het publiek het gesprek aangegaan. Doel is om samen met beleidsmakers, stadsplanners en architecten de ontwerppraktijk inclusiever te maken. Onder de belangenorganisaties zijn The Black Archives (archief voor zwarte en andere onderbelichte perspectieven), IHLIA (belangenorganisatie van de LGBQTI+ gemeenschap in Amsterdam), Stichting Blinden-Penning (organiseert activiteiten voor blinden en slechtzienden) en De Bond Precaire Woonvormen, die zich inzet voor de rechten van mensen met een precaire woonsituatie.
literairnonfictieboekjaapbakemaendestrij.jpg

Regeling Architectuur Publicatie

Jaap Bakema en de strijd voor de open samenleving

Onderzoek- en adviesbureau Religie en Samenleving, 2021

€24.900
Jaap Bakema maakte deel uit van een groep naoorlogse architecten en stedenbouwers die droomden van een 'open samenleving'. Bakema zag het als de plicht van de architect om na de oorlog een omgeving te bouwen waar het democratisch bewustzijn weer kon opbloeien. Annette Jansen, antropoloog en adviseur wederopbouw na conflict, ziet dat de vragen die hij toen stelde over de inrichting van de samenleving opnieuw actueel zijn geworden. Voor dit project onderzoekt ze daarom wat er van Bakema kan worden geleerd nu Nederland opnieuw voor een grote bouwopgave staat en streeft naar herstel van de democratische rechtsstaat. Hoe kunnen architectuur en stedenbouw bijdragen aan het herstel van een democratische cultuur? Hoe kan een miljoen woningen worden bijgebouwd met respect voor 'de totale ruimte waar alles is en wordt'? Het onderzoek zal resulteren in een literair non-fictie boek over deze architect die zijn leven wijdde aan de bouw van een democratische samenleving. Anders dan al bestaande publicaties over Bakema richt dit toegankelijke boek zich op een breed publiek. De samenwerkingspartners zijn het Jaap Bakema Study Centre van Het Nieuwe Instituut, uitgeverij Querido en de afdeling Sociale- en Culturele Antropologie van de VU.
loader

het fonds

subsidies

actueel