stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
anneschneider.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

How to Live Together: Experiments in Communal Living

Anne Schneider, 2021

€7.500
Anne Schneider richt zich met het project 'How to Live Together: Experiments in Communal Living' op het onderzoeken van verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen door de tijd heen. Voortbouwend op het werk 'Communes in the New World' van O.M. Ungers, verzamelt Schneider in een startfase allerlei experimenten van over de hele wereld. Dit werkt ze vervolgens uit tot een encyclopedisch onderzoek dat de architectonische plattegrond behandelt als een uitdrukking van radicale en ontwrichtende sociale ideologieën: van celibataire kloosters tot polygame communes. In dit onderzoek benadert Schneider architectuur als een vorm van ideologische uitdrukking en worden gemeenschappelijke leefgewoonten bevraagd, reflecterend op thema's als sociale normen en eigendom van onroerend goed. Het resultaat van de startfase bestaat uit een website en een gedrukte en digitale catalogus met foto's, plattegronden en beschrijvingen. In de startfase wordt tevens toegewerkt naar het vervolg van het project, dat zal leiden tot de publicatie van een boek waarin het gehele onderzoek wordt omvat. De publicatie dient als praktische referentie voor studenten en professionals, en een inspiratie voor iedereen die op zoek is naar een alternatief voor eengezinswoningen of stedelijke studioappartementen. Voor dit onderzoek werkt de aanvrager samen met onder andere het Ungers Archive, architectuurhistoricus Erica Naginski (Harvard GSD) en oud-communebewoner en fotograaf Roberta Price.
insideoutside.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Bioreceptive Textile Nurseries

Inside Outside BV, 2021

€7.500
'Bioreceptive Textile Nurseries' is een onderzoek van Inside Outside naar de ontwikkeling van circulaire, bioreceptieve textielen waarop levende organismen zich kunnen vestigen. De materiaalconsistentie, chemische samenstelling en microgeometrie moeten ervoor zorgen dat er een nagenoeg zelfstandige plantaardige laag op de oppervlakte wordt ontwikkeld. Dit nieuwe flexibele textiel kan worden gebruikt voor toepassingen in gebouwen en vormt daarmee een alternatief op de bestaande meerlaagse, en onderhoudsrijke, groene wandsystemen. Tijdens de startfase wordt er toegewerkt naar een proof-of-concept, waarbij onderzoeksvragen worden verkend in samenwerking met experts op het gebied van garen, textielproductie, plantbiologie en de afvalketen binnen de landbouwsector. Hieruit volgen de ontwerpkaders en optimale biocompabilitiet van basismaterialen en productietechnieken met micro-organismen voor de ontwikkeling van vergelijkbare prototypen. Het beoogde resultaat is de ontwikkeling van een levend, flexibel, bioreceptief textielprototype dat zowel buiten als binnen kan worden ingezet. Voor het project werkt de Inside Outside samen met BlueCity Lab, en Scape Agency. Daarbij worden samenwerkingen verkend met Materials Experience Lab van de TU Delft, het TextielLab, onderzoekscentrum HKrita, Sioen Industries en een expert op het gebied van microbiologie.
vangeestarchitectuurhistorie.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Post65.nl

Van Geest Architectuurhistorie, 2021

€7.475
'Post65.nl' betreft een onderzoeksproject naar hoe een website over Post 65, de gangbare term voor erfgoed uit de periode 1965-1990, zou kunnen worden opgezet. Architectuurhistoricus Joosje van Geest ziet dat er bij verschillende partijen een behoefte is aan een overzicht van bestaande initiatieven alsook aan kennisdeling. Tijdens de startfase wil de aanvrager toewerken naar een inhoudelijk plan voor een breed platform met een financieel en langetermijnplan voor aanleg en onderhoud van de website. Naast agendering en kennisdeling, om meer begrip te krijgen van Post-65, wil de website ook bijdragen aan de ideevorming over wat te doen met het Post-65-erfgoed. Niet alleen de vraag: wat hebben we eigenlijk? Maar ook: wat moet je ermee? Hiervoor wil Van Geest de volgende vragen onderzoeken: 'Welke structuur, welke opzet dient een dergelijke website te hebben?', en 'Welke partijen zijn nodig?'. Er wordt aan de hand van een reeks gesprekken onderzocht wat de precieze vraag en behoeftes zijn van verschillende gemeenten, instanties en wat voor soort platform zinvol zou zijn om te maken. Bestaande sites en ervaringen worden bestudeerd en besproken. De aanvrager wordt bijgestaan door RCE, INTI, TU Delft en een nog op te zetten adviescommissie met experts vanuit verschillende gemeenten.
birgittelouisehansenarchitect.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

VOICES

Birgitte Louise Hansen, Architect, 2021

€7.500
'VOICES' is een onderzoeksproject van architect Birgitte Louise Hansen waarin het reflectieve en ervaringsgerichte gesprek met honderd jonge, vrouwelijke architecten over het zijn van, denken en handelen als een architect in verschillende delen van de wereld centraal staat. Het project kaart drie interessegebieden aan: genderhistorie en -perspectieven, het gesprek over de architectuurdiscipline en de definitie van (vrouwelijke) rolmodellen, inclusie en cross-culturele studies. Het onderzoek draagt bij aan de verdere bewustwording van de invloed van gender in architectuur en hoe deze een rol speelt in de definitie van wat een architect is en doet. Voor het project gaat Birgitte Louise Hansen in gesprek met vrouwen die voormalige studenten van haar aan de architectuuropleiding van de TU Delft zijn. Zij kiest voor deze groep om het bredere perspectief van hoe vrouwelijke architecten functioneren binnen hun beroepsveld in kaart te brengen. De startfase bestaat uit het definiëren van een geschikt en inclusief analytisch raamwerk, contact leggen met de deelnemers en het ontwikkelen van een database, een pilotstudie met de betrokkenheid van acht tot tien vrouwen en het uitwerken van het onderzoeksvoorstel. Met deze basis werkt de aanvrager in een latere fase toe naar een serie teksten over het werk- en gedachteveld van de honderd vrouwelijke architecten; de basis voor een fysieke en digitale expositie die zij samen met hen vormgeeft. Parallel hieraan produceert Birgitte Louise Hansen een conferentie en collectieve publicatie en tuigt zij een netwerk van diverse vrouwelijke stemmen binnen het architectuurveld op.
sghoogerheide.jpeg

Regeling Architectuur

SALMONA: THE ARCHIVE

S.G. Hoogerheide, 2021

€7.200
Het Rogelio Salmona archive in Bogota bevat ongeveer dertigduizend documenten met zowel uitgevoerd als niet gerealiseerd werk van de Colombiaanse architect Rogelio Salmone. Het totale bestand bestaat uit schetsmateriaal, projecttekeningen, opgenomen lezingen en de persoonlijke verhalen van werknemers, collega's en vrienden van de architect. De inhoud van het archief bevat kwetsbaar materiaal dat zonder de juiste digitalisering of conservatie binnen afzienbare tijd kan vergaan. Onderzoeker en curator Sven Hoogerheide heeft, samen met architecten Pablo Forero en Federico Ortiz, toegang gekregen tot het archief om het ongepubliceerde oeuvre breed publiektoegankelijk te maken en de inhoud te conserveren en te cureren. Met het ontdekte materiaal worden verschillende sporen van internationale uitwisseling gezocht tussen het werk van Salmona in Colombia en de Nederlandse architectuurpraktijk die met name ligt in de verbinding met de Amsterdamse School. Het selectieproces wordt ingericht aan de hand van vier hoofdthema's die tevens het narratief bepalen voor het vervolg en handvaten bieden voor het identificeren van de kruisverbanden tussen Colombia en Nederland. De vier thema's zijn: Architectuur en samenleving, Geschiedenis en geheugen, Omgeving en compositie, en Ambacht en materialen. Tijdens de startfase wordt een eerste zoektocht gedaan in het materiaal en worden de lijnen verder gedefinieerd. Het doel is om uiteindelijk een reizende tentoonstelling te maken inclusief een publicatie. Voor dit project werkt het kernteam samen met Poiesis Media en Ekoomedia.
mattplezier.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Shelter In Place / Shelter in Solidarity

Matt Plezier, 2021

€7.500
Het project 'Shelter In Place / Shelter in Solidarity' is een onderzoek waarin Matt Plezier en Setareh Noorani de typologische en filosofische definitie van onderdak (shelter) kritisch en binnen de hedendaagse context verkennen. Ze vragen zich af wat onderdak betekent, vooral in tijden van covid. De aanvragers gaan hiervoor een tijdelijke ruimte inrichten aan de hoofdstraat van Hoorn, waar ze in gesprek gaan met de verschillende gemeenschappen van Hoorn, veel zullen spreken met bewoners en onderzoek doen naar de aanwezige mediakanalen en gemeentelijke strategieën op het gebied van onderdak. Het doel van de workshops en de fysieke locatie is om ruimte te bieden voor samenkomst, debat, gesprek en kritiek waar gasten, voorbijgangers, jonge en oudere bewoners, (on)gedocumenteerde mensen de moeilijke relaties tussen geweld, zorg en huiselijkheid kunnen ervaren. Tijdens de startfase wordt er via workshops gezocht naar diverse connecties en (lokale) samenwerkingspartners voor het verdere onderzoek. Tevens worden de onderzoeksvragen verder aangescherpt en zullen de contouren worden geschetst voor zowel een openbare installatie in Hotel Maria Kapel als een publicatie over het onderwerp. Voor de workshops is een longlist opgesteld met mogelijke participanten met uiteenlopende kennis en expertise, waarvan verschillende al hun bijdrage hebben toegezegd.
cast.jpeg

Regeling Architectuur Programma

BOUWSTOF talkshow en podCAST

Stichting Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST), 2021

€27.500
'BOUWSTOF' is een live talkshow in Theaters Tilburg voor iedereen met een interesse voor architectuur, ruimtelijk ontwerp en design en vormt een belangrijk programmaonderdeel van CAST, het centrum voor architectuur en stedenbouw in Tilburg. Door middel van reflectie en debat worden nieuwe ideeën en perspectieven rondom ruimtelijke kwesties geïntroduceerd. Het programma van de talkshow bestaat uit interviews, verdiepende gesprekken en cross-overs tussen verschillende maatschappelijk en sociale thema's. Het doel is kennisoverdracht te stimuleren naar zowel het brede publiek als de professionals binnen de architectuurdiscipline. Naast het publieke programma is er een podcastreeks die moet zorgen voor extra verdieping en verkenning. In 2021 worden er vier afleveringen van de talkshow opgezet en zullen er zes verdiepende podcasts verschijnen. Thema's die aan bod komen zijn onder andere: het verdichten van de stad op een intelligente manier, de blik op kansen van (binnenstedelijke) bedrijventerreinen, en de relatie tussen stad en land. Het programma wordt samengesteld door een redactie met architectuurexperts en direct betrokken ondernemers uit Tilburg. Voor dit jaar is tevens meer aandacht voor het digitaal beschikbaar maken van de talks en zal het worden uitgezonden via Omroep Tilburg. De opzet en uitvoering van de podcasts is in handen van Tracy Metz. De podcasts zullen tevens via Spotify, A.zine, de Architect en Brabants Dagblad worden verspreid.
minkeliscreations.jpeg

Regeling Architectuur Onderzoek

Slooplessen voor Ontwerpers

Minkelis Creations, 2021

€44.880
In de zoektocht naar het hergebruiken van bouwmaterialen ziet Hermen van de Minkelis dat de waardebepaling van materialen onderdeel is van de dagelijkse werkpraktijk van slopers, maar tegelijkertijd wordt er amper naar deze experts geluisterd. Samen met deze experts gaat Van de Minkelis daarom acht verschillende ontwerpen en gebouwen analyseren, om te zien wat de moeite waard is om te hergebruiken en waarom. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een ontwikkelde methode, Sloopcheck, die de aanvrager tijdens de startfase verder heeft ontwikkeld. Hierbij wordt in eerste instantie informatie inzichtelijk gemaakt voor slopers, vervolgens wordt bij hen de kennis opgehaald om deze daarna inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers en ontwerpers. Op basis hiervan worden alternatieve oplossingen voorgesteld, wordt gezocht naar de factoren voor hergebruik en worden de geleerde lessen gepubliceerd voor een vakpubliek. Voor dit project werkt de aanvrager samen met Cirkelstad en landelijke netwerkorganisatie voor partijen die bezig zijn met circulair bouwen. Daarnaast zijn er connecties met de BNA en Veras.
stichtingunfairamsterdam.jpeg

Regeling Architectuur Productontwikkeling

Westerpark House

Stichting Unfair Amsterdam, 2021

€34.000
Met het 'Westerpark House' zoekt Unfair Amsterdam naar een actuele verbinding tussen groene omgeving, cultuur en architectuur. De centrale vraag is: 'Hoe ervaren we kunst en architectuur in een tijd waarin veel publieke vormen van culturele expressie onder druk staan?' Het Westerpark House staat in de traditie van ruimtelijke tijdelijke ontwerpen in parken en koppelt deze, in deze solitaire tijd, aan relevante actuele maatschappelijke context. Het Westerpark House wordt een tijdelijk, publiektoegankelijk paviljoen in het Westerpark in Amsterdam. Van 1 juni tot 31 juli zal dit paviljoen een showcase worden van actuele hedendaagse architectuur en beeldende kunst. Het project bestaat uit een beeldend onderzoek, de realisatie en de programmering van het paviljoen met onder andere een aantal tijdelijke tentoonstellingen met beeldende kunst. Voor het ontwerp en de uitvoering is er een directe samenwerking met Atelier Tomas Dirrix. In navolging op het ontwerp van Dirrix worden er verschillende makers gevraagd om werk te maken voor deze locatie, die werken met noties van ruimtelijkheid en schaalbaarheid binnen hun uiteenlopende disciplines, zoals installatieve schilderkunst, prints of drukwerk. Daarnaast worden samenwerkingen gezocht met Fiction Factory en verschillende stakeholders bij het park, zoals Westergas BV en De Gemeente Amsterdam.
landschapsstriennale2021.jpeg

Regeling Architectuur Evenement

LT21: High Green - Innovating the Landscape

Landschapsstriennale 2021, 2021

€47.230
De vijfde Landschapstriënnale (LT21) wordt georganiseerd in het nieuwe Van Gogh Nationaal Park. In tien thematische laboratoria werken ontwerpers, ondernemers, bewoners en beleidsmakers in (online) workshops en seminars aan kansen voor landschapsontwikkeling. De verschillende thema's luiden: High tech high green, Productieve natuur, Datascapes, Onze energie ons landschap, Economische dragers, Groenstad, Zuiderwaterlinie, Helend landschap, Brabantse beken en Vitale bodem. Ter afsluiting van de onderzoeksperiode vinden gedurende een maand verschillende eindgesprekken plaats. Vanaf de platte kar wordt zo verslag gedaan van alle tien de laboratoria op hun verschillende plekken binnen het Nationaal Park en zal een gesprek worden gevoerd over het thema in relatie tot het omringende landschap. Bij start en finish wordt tevens een breder publiekdebat gevoerd over de toekomstige ontwikkelingen in Brabant. De reis wordt dertien dagen op een vast tijdstip live gestreamd. Op een verder uit te bouwen online platform is de informatie uit de laboratoria ontsloten, zijn videoregistraties terug te kijken en verwijst een interactieve kalender en kaart naar een groot aantal publieksactiviteiten die individueel te ondernemen zijn. LT21 wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, Rabobank, Brabant Stad, Brabantse Waterschappen, ZLTO. Er is nauwe samenwerking met Van Gogh Nationaal Park.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan 750 bijzondere en vernieuwende projecten van o... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader