stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
ainarocaweb.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

A study of potential narrative spaces

Aina Roca, 2020

€7.500
Het project 'A study of potential narrative spaces' bestaat uit analyses van gekaderde ruimtes om te kunnen verklaren in hoeverre dimensies als schaal, compositie en atmosfeer bepalend zijn voor het waarnemen van ruimte. Om de analyse van ruimtelijk inzicht toegankelijk te houden, maakt de aanvrager gebruik van film, omdat het een populair en laagdrempelig medium is. Doel van het project is een methodologie te ontwikkelen die verschillende disciplines, zoals architectuur, film, schilderkunst en beeldende kunst, samenbrengt om ruimtekarakteristieken te analyseren. Deze methode zal in een later stadium als input dienen voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Hiermee kunnen de mogelijkheden van het perspectief en de positie van de waarnemer worden bestudeerd. Op deze manier wil de aanvrager studenten van andere disciplines in aanraking brengen met architectuur, zodat ze een betere perceptie krijgen van ruimtelijkheid en dit dan ook kunnen gebruiken in hun eigen praktijk. In de startfase analyseert ze zes films van verschillende regisseurs, wordt de onderzoeksmethode verder uitgewerkt en worden samenwerkingspartners betrokken. Het beoogde resultaat van het vervolgtraject is een middel om ruimtelijke concepten aan te leren.
do12.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Weet wat je bouwt

DO-1-2, 2020

€7.246
Met het project 'Weet wat je bouwt' wil Olaf Kramer van adviesbureau DO-1-2 het duurzame gebruik van natuurlijke bouwmaterialen uit de eigen regio stimuleren. Volgens Kramer representeren lokale materialen het cultureel en natuurlijk erfgoed in de gebouwde omgeving en zijn zij onderdeel van een duurzame esthetiek. Bovendien hebben natuurlijke materialen diverse gunstige effecten. Zo zijn ze gezond, ademend, regeneratief, klimatologisch meewerkend en hebben ze lage en transparante schaduwkosten. Met dit project wil hij de stad en het achterland dichter bij elkaar brengen en vruchtbare koppelingen maken tussen agrarische- en verwerkende sectoren enerzijds en bouwprofessionals anderzijds. Zo stimuleert hij cross-overs van kennis, technieken en belangen tussen twee werelden die vooralsnog grotendeels naast elkaar bestaan. Het project bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de materiaalstromen in een stedelijke regio met haar achterland, in dit geval de Randstad, geïnventariseerd en geanalyseerd. In deel twee wordt de opgedane kennis vertaald naar educatieve programma´s op het gebied van praktische toepassingen, ontwerphandvatten, regelgeving, prestatie-eisen, duurzame certificering en voorbeeldprojecten. Uiteindelijk is het de wens om deze werkwijze herhaalbaar te maken en toe te passen op andere regio´s in het buitenland.
stichtingijsselbiennale.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Stroombeeld 2050

Stichting IJsselbiennale, 2020

€7.500
De IJssel verbindt het landschap in de IJsselvallei; het gebied tussen Westervoort en Kampen, tussen de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. Hoewel het gebied landschappelijk gezien een eenheid vormt, is dat bestuurlijk gezien bepaald niet het geval. In dat opzicht is de IJssel eerder een rivier van grenzen en scheidingen: het gebied telt maar liefst zestien gemeenten, drie waterschappen en twee provincies. Het maakt deel uit van vier RES-en en ook partijen zoals het Rijk, Staatsbosbeheer en LTO zijn actief bij ruimtelijke ontwikkelingen betrokken. In het licht van de grote transitieopgaven (klimaat, landbouw, energie, verstedelijking) ontwikkelen al deze partijen, al dan niet in samenhang, visies en strategieën voor de toekomst. Doordat de urgentie en complexiteit van deze opgaven groot is, heeft men echter de neiging hier sectorale oplossingen voor te ontwikkelen en daardoor dreigt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied steeds verder onder druk te komen staan. Stichting IJsselbiënnale – een bottom-up initiatief en onafhankelijk platform voor verbinding, samenwerking en dialoog – wil een beweging op gang brengen om samen met alle betrokken en belanghebbende partijen een integrale toekomstvisie voor in de IJsselvallei te ontwikkelen en daar ook een helder handelingsperspectief bij op te stellen. Wat is het gezamenlijke toekomstbeeld voor 2050 en wat moeten we vanaf nu doen of juist laten om dat te bereiken?
studiomann.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Concept follows Circularity

Studio Mann, 2020

€7.500
Studio Mann ziet dat er een significant hiaat bestaat tussen theorie en praktijk wanneer er wordt gepraat over duurzaamheid en circulariteit in relatie tot interieuroplossingen. Ondanks goede intenties, initiatieven en veelbelovende plannen blijkt de praktijk weerbarstiger en is het moeilijk om ideeën met hoge ambities uiteindelijk te realiseren. De aanvrager beschrijft dat het voor veel interieurontwerpers momenteel een trial-en-error-proces betreft om binnen het budget tot circulaire concepten te komen. Het streven is om daarbij zo veel mogelijk gebruik te maken van de juiste materialen, verbindingen die disassemblage mogelijk maakt en dit alles te vatten in een uitkomst die aansluiting vindt bij de ontwerpesthetiek van ontwerper en klant. De aanvrager heeft een aantal hypotheses ontwikkeld die dit proces wellicht beter kunnen stroomlijnen, en ze wil deze met een aantal stakeholders gaan testen. Het doel is om een meer diepgravend begrip te creëren bij vakgenoten ten aanzien van wat de belangrijke elementen zijn in het proces die momenteel in de weg staan van meer circulair interieurontwerp. Gedurende de startfase wil de aanvrager partners vinden die haar bijstaan in het ontwikkelen van oplossingen voor de geïdentificeerde obstakels. Op basis hiervan werkt de aanvrager toe naar de ontwikkeling van strategieën om specifieke onderdelen in het ontwerpproces te verbeteren en daarin interventies te plegen, zodat er een meer circulair eindresultaat kan worden mogelijk gemaakt.
gyzlarivire.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Malin

Gyz La Rivière, 2020

€7.500
De Rotterdamse communist Henk Sneevliet die in 1921, onder de schuilnaam 'Malin', naar China trok en wiens aanwezigheid vervolgens een bijzondere invloed had op de Chinese politiek vormt een van de aanleidingen voor het project 'Malin'. Gyz La Rivière grijpt deze connectie aan als startpunt naar de daaropvolgende verhoudingen tussen de havenstad en het land. Na Rotterdam 2040 (2013) en New Neapolis (2020) werkt La Rivière met Malin aan het slotstuk van een drieluik van films. Een belangrijke doelstelling van de uiteindelijke film is het verkennen van de toekomstige mogelijkheden van de Rotterdamse Waalhaven en de Spaanse Polder. Met het oog op het actuele woningtekort en de woningbouwopgave, die voor een groot deel door bijbouwen moet worden opgevangen, constateert de aanvrager dat deze gebieden een uitkomst zouden kunnen bieden. De aanvrager haalt stedenbouwkundige voorbeelden uit China aan, zoals de ontwikkeling van havenstad Shenzhen, om de Waalhaven en de Spaanse Polder ook te kunnen transformeren tot woon-werkgebieden. Ter voorbereiding van de documentaire wil La Rivière archiefonderzoek doen naar het verleden en heden van de Chinees-Rotterdamse betrekkingen en de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Naast het vooronderzoek zal de startfase worden benut voor het schrijven van het filmscenario.
tussenruimte.jpg

Regeling Architectuur Onderzoek

CHERCHEZ LA FEMME!

Tussen Ruimte, 2020

€50.000
A Dutch Architectural Research Challenge
'Cherchez la femme!' is een project dat Tussen Ruimte omschrijft als 'een speelvolle ontdekking van serieuze verduistering'. Ze benoemt dat de praktijken, verhalen en geschiedenissen van veel Nederlandse vrouwelijke architecten in de loop der eeuwen zijn verdwenen of vernietigd. Met dit project worden de verborgen vrouwelijke rolmodellen en pioniers in het architectuurveld weer zichtbaar gemaakt en wordt uitgezocht wat ertoe heeft geleid dat ze na verloop van tijd onzichtbaar zijn geworden. Dit wordt gedaan aan de hand van een onderzoek, dat deels voortbouwt op de inventarisatie van het Vrouwen Bouwen Wonen-archief, in combinatie met een spelelement. Hiervoor wordt een spel ontwikkeld om de opgedane kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken en ze uit te nodigen op de informatie in te spelen en te handelen. Met dit middel tracht het team diepgaand begrip te verkrijgen voor de impact van de statusongelijkheid op het werk van vrouwelijke architecten, dat voorbij dient te gaan aan de traditionele benadering van 'de bevoorrechte man versus de verongelijkte vrouw'. Het spel wordt gespeeld via multimediale publieke evenementen, waarbij onderzoekers de maatschappelijke omstandigheden reconstrueren die het werk en de levens van sommige architecten bepaalden. Het kernteam bestaat uit bouwkundig ingenieur Tamira Tummers en María Novas Ferradás, gespecialiseerd onderzoeker in genderstudies. Zij worden bijgestaan door een team van experts, het HNI en het Rotterdamse collectief Urbanistas.
daadarchitecten.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Het toepassen van Miscanthus in de bouw

DAADarchitecten, 2020

€7.500
In het licht van de bredere opgave van biobased bouwen doet DAADarchitecten de ontdekking dat Miscanthus ontwikkelt kan worden tot geschikt bouwmateriaal. Onderzoek naar het rietachtige gewas, dat ook bekend is onder de naam Olifantengras, is volgens de aanvrager relevant, omdat het tijdens de groei vier keer zoveel CO2 opneemt als een bos. Ondanks de duurzame mogelijkheden wordt het vanwege gebrek aan certificering nauwelijks gebruikt in de bouw. Doel van dit onderzoek is om van Miscanthus een laagdrempelig toepasbaar product te maken om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de bouw. Om het project deskundig uit te kunnen voeren werkt DAADarchitecten samen met Gebiedscoöperatie Westerkwartier en kennis- en innovatieplatform BuildinG. De verschillende partijen delen hun kennis en kunde om de huidige staat van ontwikkeling van Miscanthus te onderzoeken. Vervolgens kan Miscanthus onder de aandacht worden gebracht, kunnen mogelijkheden worden gecreëerd binnen de bouw en landbouw en kan er advies worden geboden over toepassing in de bouw. De resultaten zullen direct toepasbaar zijn in lopende projecten waar het toepassen van Miscanthus centraal staat. Daarnaast worden de resultaten gebruikt in het ontwerp en de bouw van een informatiecentrum.
dezaakhermansbv.jpg

Regeling Architectuur Onderzoek

Cities Growing.Smaller.Fitter.Happier

de Zaak Hermans BV, 2020

€19.775
In 'Cities Growing.Smaller.Fitter.Happier' doet stadssocioloog Maurice Hermans internationaal onderzoek naar het ontwikkelperspectief van krimpende industriesteden. In de regel is er veel aandacht voor problemen en kortetermijneffecten van krimpende steden, maar met betrekking tot hun ontwikkelperspectief is er vaak sprake van een gebrek aan kennis. Hermans onderzoekt of een kleinere stad ook een gelukkigere en fittere stad kan worden en bouwt hiermee voort op de in 2016 verschenen publicatie 'De Antistad', waarin de oude mijnstad Heerlen als 'pionier voor het kleiner groeien' is beschreven. Nieuw onderzoek voorziet in kennisverdieping en -verbreding door de theoretische onderbouwing verder uit te werken, uitgangspunten voor stedenbouw in krimpende steden te concretiseren en meer inzicht te creëren in de experimentele praktijk van de krimpende stad. Via drie onderzoekslijnen worden diverse narratieven en ontwikkelperspectieven voor krimpende steden geschetst: 1) Design for Emptiness, over de rol van ontwerp; 2) A non-place to be, over de inwoner als co-producent; en 3) Welcoming cities, over migratie en de revitalisering van krimpsteden. Sabine Meier en Nicole Maurer leveren hieraan ieder een inhoudelijke bijdrage en fotograaf Perry Schrijvers verzorgt een foto-essay. In het project wordt samengewerkt met onder andere Neimed, Nai010 en het Demos Institute in Finland.
architectuurcentrumaorta.jpg

Regeling Architectuur Onderzoek

Interactielandschap Utrecht

Architectuurcentrum Aorta, 2020

€41.108
Met het ontwerponderzoek 'Interactielandschap Utrecht' zoekt AORTA met zogenaamde 'data driven analysis & design' naar ontwerpmotieven, vernieuwende inzichten en objectieve argumenten bij de complexe ontwikkelingsopgave van de casus A12-zone. Volgens AORTA staan de stadsranden van Utrecht onder toenemende druk van een groeiende stad, en wordt de A12-zone daarbij gezien als mogelijk nieuw hart van het Stadsgewest Utrecht. Een team van stedenbouwkundigen, in samenwerking met gebiedspartners en specialisten, gaat data verzamelen, valideren en koppelen met de opgaves in mogelijke scenario's. Doel is het begrip over de situatie te vergroten en toepassingsmogelijkheden van deze data te identificeren. Meer kennis van de methodes en voorwaarden voor het gebruik van data kan de rol van de ontwerper versterken in het gebruik van data als ontwerpmiddel, maar ook als ketenpartner in voorstadia van ontwerpprocessen. In dit project werkt AORTA samen met ingenieursadviesbureau Sweco en IMOSS ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte. Het onderzoek wordt in iteratieve cycli van analyse, synthese en evaluatie telkens getoetst in bijeenkomsten met een klankbord en experts. De resultaten worden eerst in een slotbijeenkomst gepresenteerd en vervolgens in de vorm van een online publicatie gedeeld.
shaperandmakerweb.jpg

Regeling Architectuur Onderzoek

Coraltecture

Shaper and Maker, 2020

€37.335
Shaper en Maker constateert dat koraalriffen een van de meest waardevolle en biodiverse ecosystemen op aarde zijn. Huidige voorspellingen voor klimaatverandering wijzen er echter op dat negentig procent van alle koralen in 2050 verloren zullen zijn gegaan. Omdat vernietigde ecosystemen en de stijgende zeespiegel bedreigingen vormen voor kustlijnen, wordt wat onder het wateroppervlak gebeurt steeds belangrijker voor kustbescherming en dat vraagt om radicale innovatie. Voor het project 'Coraltecture' wil Shaper en Maker daarom kunstmatige riffen ontwerpen en met 3D-printtechnieken produceren om koraal- en andere riforganismen onderdak te bieden en zo koraalgroei opnieuw te stimuleren. Binnen het project worden diverse tests uitgevoerd naar de haalbaarheid en geschiktheid van nieuwe 3D-geprinte rifprototypes en materialen voor koraalgroei. De prototypes worden getest aan de hand van drie parameters, resulterend in achttien verschillende opstellingen, en het materiaal wordt getoetst op aspecten als bio-compatibiliteit en porositeit. Het interdisciplinaire team bestaat uit 3D-printingenieur Nadia Fani, een Nederlandse specialist in bio-mimicryontwerp, BlueCity Lab en twee Zwitserse specialisten op het gebied van kunstmatige riffen. De resultaten worden via social media outlets, zoals LinkedIn, online gepubliceerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openstaandevacatures.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:... meer >
sciregelingexperimentwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.W... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader