stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
landofhope.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Land of Hope

Studio Hartzema, 2020

€7.359
Met 'Land of Hope' wil Studio Hartzema de onbebouwde ruimte van de Randstad onderzoeken en verifiëren of het geschikt is om nieuwe duurzame ontwikkelingen, systeemveranderingen en grootschalige interventies in zich op te nemen. Hierbij haalt Studio Hartzema inspiratie uit de monumentale structuren van Superstudio en Constant Nieuwenhuys. Het onderzoek neemt een uitsnede van 100x100 km als uitgangspunt voor een fictief open laboratorium. Naar schatting is 74,5% van de uitsnede onbebouwd. Via speculatief ontwerpend onderzoek worden uiteenlopende toekomstscenario's en alternatieve mogelijkheden voor grondgebruik onderzocht, met het doel een duurzame toekomstige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken en het publieke debat hierover te stimuleren. In de startfase beoogt het team relevante partners te betrekken, een geschikt formaat voor openbare evenementen en publicaties te vinden om deze kwestie in de voorhoede van de huidige ontwerppraktijk te positioneren en de publieke discussie hierover in de volgende fase op gang te brengen.
schijnbaaronmogelijkerfgoed.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Schijnbaar Onmogelijk Erfgoed

RAAAF, 2020

€7.500
RAAAF onderzoekt samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, BPD, het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid-Holland nieuwe ruimtelijke denkbeelden voor schijnbaar onmogelijk te herbestemmen gebouwen. Ze gaat daarbij op zoek naar nieuwe ontwerpstrategieën voor locaties waarbij sloop de enige oplossing lijkt. Juist voor deze gebouwen en terreinen wil RAAAF een nieuwe omgang met monumenten en cultureel erfgoed ontwikkelen: Hardcore Heritage. Niet het verleden centraal stellen, maar betekenisgeving zoeken voor het heden en de toekomst. Met een collectie aan precisieslooptechnieken wil ze een architectuur onderzoeken, waarbij – denkend vanuit een 'poetry of absence' – ruimte wordt gemaakt door elementen weg te halen. In de startfase worden de meest kansrijke projecten in de portefeuilles van de partners geselecteerd voor locatiespecifiek ontwerpend onderzoek binnen de volgende onderwerpen: 1. ogenschijnlijk kansloos religieus erfgoed (1700 leegstaande kerken) 2. actieve ruïnevorming en 3. de Atlantic Burden (natuurontwikkeling vs. cultureel erfgoed van de bezetter). De startfase resulteert in een beeldend vooronderzoek naar innovatieve precisieslooptechnieken en wordt afgesloten met een expertmeeting bij Deltawerk in de Noordoostpolder. In de vervolgfase wordt door middel van mock-ups en maquettestudies een nieuw pallet aan fysieke interventies onderzocht die de sloopopgave van de partners op een radicaal andere manier benadert en de cases van nieuwe betekenis voorziet.
stadverkenning.jpeg

Deelregeling Architectuur

STADverkenning Gezonde gebiedsontwikkeling: zachte waarden meetbaar maken

Platform STAD, 2020

€17.880
Platform STAD ziet dat er steeds meer aandacht is voor een gezonde leefomgeving in steden. Tegelijkertijd stelt het dat maatregelen die een positief effect hebben op de gezondheid, door de lastige meetbaarheid vaak het sluitstuk zijn bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Via een zogenoemde STADverkenning wil de aanvrager via verschillende stappen de 'zachte' waarden waar gezondheid zich in vertaalt, beter inzichtelijk maken en via data aan gebiedsontwikkeling koppelen. Daartoe zullen onderzoekers en experts bestaand onderzoek naar gezonde inrichting van steden op 'harde' waarden analyseren. Vervolgens worden deze waarden vertaald naar meetbare data en verwerkt in datamodellen voor gebiedsontwikkeling. Een ontwerpteam past het nieuw ontwikkelde datamodel toe op de inrichting van de openbare ruimte van de Binckhorst, als actuele herinrichtingsopgave binnen de stad Den Haag. De uitkomsten worden breed gedeeld met stakeholders, beleidsmakers en publiek, via verschillende media en bijeenkomsten. Voor het project heeft Platform STAD al met verschillende samenwerkingspartners contact, waaronder de GGD, het RIVM, de WUR, BPD, Dura Vermeer, Urhahn, PosadMaxwan, TU Delft en de Haagse Hogeschool.
amsterdamcompactestad.jpeg

Deelregeling Architectuur

Amsterdam compacte stad 1974-2000. De erfenis van Michael van der Vlis

De andere kant van de stad, 2020

€33.700
Terwijl Amsterdam nog geen halve eeuw geleden in een diepe crisis verkeerde, is de stad nu ongekend populair. De stedelijke revitalisering die in de jaren zeventig is ingezet, heeft volgens sommigen zijn grenzen bereikt: het wonen in de stad is voor grote groepen mensen onbetaalbaar geworden, het voorzieningenniveau verschraalt en het groen staat onder druk. Optimistische stemmen stellen juist dat Amsterdam zich eindelijk kan meten met wereldsteden als Londen en Parijs. Nu het succes van de stad hevig wordt bediscussieerd, onderzoeken Petra Brouwer en Tim Verlaan hoe Amsterdam is geworden wat het nu is, en welke lessen er uit het recente verleden kunnen worden geleerd. Het onderzoek richt zich op de ideevorming en de stedenbouwkundige praktijk van Amsterdam als compacte stad in de jaren zeventig, tachtig en negentig, met een bijzondere focus op Michael van der Vlis, die zich van 1978 tot 1990 als wethouder inzette voor stedelijke verdichting en bevolkingsgroei. Het concept van de compacte stad is nog altijd leidend in het Amsterdamse ruimtelijke beleid. Maar door de groeiende populariteit van stedelijk wonen, veranderingen op de vastgoedmarkt en een nieuwe politieke context, heeft het nu een compleet andere lading en uitwerking gekregen. Met een reeks publieke bijeenkomsten voor professionals, studenten en buurtbewoners worden de resultaten (tussentijds) gedeeld.
dutchwaterworks.jpeg

Deelregeling Architectuur

Dutch Water Works World Wide

Stichting nai010 uitgevers, 2020

€34.529
'Dutch Waterworks Worldwide' is een publicatie, fotodocumentatieproject en tentoonstelling over de Nederlandse (ontwerp)bijdrage aan het waterbeheer in de wereld. In een overzicht van Nederlandse waterprojecten in tien landen over de hele wereld, vastgelegd door Luuk Kramer, wordt onderzocht en in beeld gebracht hoe Nederlanders vanaf de zestiende eeuw tot de dag van vandaag hun cultuur van waterbeheer, ontwerp en 'landschap maken' meebrachten naar zo'n beetje alle uithoeken van de wereld, en er in contact kwamen met heel verschillende lokale culturen, politieke en geografische contexten en uitdagingen. De rol van ontwerp is daarbij cruciaal, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het grote Nederlandse aandeel in het 'Rebuild by Design'-programma van president Obama's 'Hurricane Sandy Rebuilding Task Force'. Het resultaat van deze wereldwijde Nederlandse waterervaring en een cultuur van waterbeheer waarmee Nederland wereldwijd nog altijd een unieke positie heeft, vormt de kern van het project. Naast het uitgebreide beeldmateriaal van Kramer, zal Paul Meurs een overkoepelend essay verzorgen en worden er verschillende artikelen opgesteld met lokale experts. De publicatie wordt gepresenteerd samen met een tentoonstelling, die in samenwerking met Het Nieuwe Instituut wordt ontwikkeld. Deze vormt geen onderdeel van de aanvraag.
oase.jpeg

Deelregeling Architectuur

OASE Tijdschrift voor architectuur en stedenbouw

Stichting Oase, 2020

€24.000
'OASE' is een onafhankelijk, 'peer-reviewed' tijdschrift voor architectuur, gemaakt in de Lage Landen, maar met een internationale reputatie, een onafhankelijke redactie en een brede auteurskring. In 2020 focust 'OASE' op één thematische lijn die de komende drie nummers met elkaar verbindt. In een periode waarin de maatschappij wordt gekenmerkt door een groeiende mate van versnelling, zet 'OASE' in op de gelaagdheid van de geschiedenis. De aanvrager focust daarbij expliciet op de rol van de geschiedenis bij het maken van, en praten over architectuur: door de gelaagdheid van de geschiedenis te agenderen in het tekenen van een evoluerend landschap (#107), door de architectuurgeschiedenis te analyseren als het aaneenrijgen van argumenten die projecten een bestaansrecht geven (#108); door architectuurpraktijken te bespreken die het historisch canon verbreden en een interesse vertonen in referenties voorbij die van de moderne beweging zoals historische typologieën, compositie- en ornamentele principes en traditionele bouwmethoden (#109). 'OASE' biedt naast de stukken van een redactie ook ruimte voor onderzoekers om gerelateerde papers in te sturen. De vormgeving is in handen van Karel Martens en NAi010 verzorgt de distributie.
daarbijdiemolen.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Daar Bij Die Molen 2.0

VE-R, 2020

€7.500
De energietransitie vormt een van de grootste ruimtelijke opgaven waar Nederland ooit voor heeft gestaan. Op dit moment wordt in dertig regio's aan Regionale Energiestrategieën (RES) gewerkt, en worden diverse regiovisies opgesteld. Tegelijkertijd worden er ook heel veel lokale initiatieven ontwikkeld, die veelal geen relatie hebben met die strategieën en visies. Daar Bij Die Molen (DBDM) is een instrument om het gat tussen beide te dichten. De eerste versie van deze applicatie en installatie heeft VE-R met inhoudelijke steun van Urgenda ontwikkeld in het kader van het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma van het Stimuleringsfonds en de RCE. Het nodigt iedereen in Nederland uit om aan de planvorming bij te dragen. Door de 'wisdom of the crowd' in te zetten en mensen zelf windmolens en zonnevelden op in hun ogen geschikte locaties in te laten tekenen en de opbrengst daarvan direct inzichtelijk te maken, beoogt ze mensen bewust te maken van de omvang van de opgave, het draagvlak voor verandering te vergroten en zo de energietransitie te versnellen. In de 2.0 versie van het project wordt het verzamelen van data doorgezet totdat de totale Nederlandse elektriciteitsopgave in 2050 op de kaart staat. Daarnaast worden beschikbare scenario's (nationaal perspectief, via Parijs, Urgenda) met behulp van de app concreet gemaakt, getest en geanalyseerd. De resultaten worden samengebracht in een publicatie die beleidsmakers kan helpen de energietransitie te versnellen. Hiervoor wordt samengewerkt met Generation Energy, Quintel, Van Leeuwen&Van Leeuwen/Studio Pointer.
gebruiktestenen.jpeg

Deelregeling Architectuur

Gebruikte Stenen Brabant

Beeldland, 2020

€19.000
Het project 'Gebruikte Stenen Brabant' bestaat uit de realisatie van een twaalfdelige serie televisiedocumentaires van elk zeventien minuten over industrieel erfgoed in de provincie Noord-Brabant. In het najaar van 2020 begint Omroep Brabant met het uitzenden van de documentaires. De serie wordt gekoppeld aan publieksactiviteiten met lokale architectuurcentra in Eindhoven, Tilburg, Breda en 's Hertogenbosch. Voor deze reeks is het centrale thema 'aan water gerelateerd industrieel erfgoed'. De inhoud wordt samengesteld met onder andere gemeentelijke deskundigen cultureel erfgoed en stedelijke ontwikkeling, programmamanagers herbestemming erfgoed, deskundigen vanuit de verschillende architectuurcentra en de TU/e. Daarbij zullen verschillende studenten onderzoek uitvoeren naar exemplarische voorbeelden van industrieel erfgoed, en in de vorm van vlogs een bijdrage leveren aan de serie. Andere partners zijn onder meer stichting FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) en BOEI (ontwikkelingsbedrijf voor herbestemming cultureel erfgoed). Vertegenwoordigers van deze partners en gemeentes functioneren als redactieraad voor de filmmakers. Het streven is om op de Dag van de Architectuur in juni al een voorpremière te houden voor pers en publiek.
dagvandearchitectuur.jpeg

Deelregeling Architectuur

Dag van de Architectuur 2020 Architectuur, een publieke zaak

Stichting Dag van de Architectuur Den Haag, 2020

€10.000
De Dag van de Architectuur in Den Haag vertelt al achttien jaar verhalen over de kracht van ontwerp. Door bezoekers mee te nemen in de verhalen over het ontstaan van architectuur en stadsontwerp, wil ze de betrokkenheid met de omgeving vergroten. De Dag van de Architectuur laat daartoe zowel de ontwerper als de opdrachtgever en de gebruiker aan het woord. Het thema voor 2020 is 'Architectuur: een publieke zaak'. De aanvrager stelt dat Architectuur geen privé-kunst is die alleen de eigenaar aangaat, maar ook betrekking heeft op andere domeinen. In het programma van dit jaar onderzoekt ze hoe verschillende gebruikers de stad interpreteren, wordt gekeken naar niet-gebouwd Den Haag, en besteedt ze aandacht aan Den Haag als regeringsstad. Dit laatste komt terug in verschillende onderdelen. Zo wordt er een 'achterkamertjes tour' georganiseerd langs allerlei beroemde Haagse plekken waar buiten het zicht van het publiek politiek gevoelige besluiten zijn genomen. Voor dit evenement wordt samengewerkt met verschillende partners en vrijwilligers, zoals de eigenaren en gebruikers van opengestelde gebouwen, architecten, rondleiders en de gemeente Den Haag. Andere samenwerkingspartners zijn o.a. BNA, Haags Architectuur Café (HaAC), Platform STAD, Renske Derkx (organisatie instatour en 360 graden camera workshop) en Rewire.
monumentum.jpeg

Deelregeling Architectuur

Monumentum. Bespiegelingen op een koloniale landmark

Nationaal Museum van Wereldculturen, 2020

€35.000
Het Nationaal Museum van Wereldculturen is gevestigd in een imposant en markant gebouw in Amsterdam. In de architectuur van het gebouw vervullen voorstellingen uit het koloniale verleden van Nederland een belangrijke rol. In de huidige tijd worden die voorstellingen vaak als zeer beladen ervaren; reden voor het Tropenmuseum om hier in de zomer van 2020 op eigentijdse wijze een tentoonstelling over in te richten. De tentoonstelling bestaat uit een aantal onderdelen: In de lichthal van het museum nodigt een installatie van kunstenaar Leandro Erlich bezoekers uit om zich op een laagdrempelige en speelse manier over de koloniale geveldetails te verwonderen. Via een interactieve maquette van het gebouw stelt het museum zich vervolgens op een gelaagde manier aan bezoekers voor. Daarnaast brengt het museum in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen en kunstenaar Brian Elstak een publicatie uit over de koloniale symboliek van het gebouw, waar in de afgelopen jaren onderzoek naar is gedaan. Tot slot worden diverse rondleidingen georganiseerd voor meer interactie met het publiek. Doel is het aanwakkeren van een debat over de architectuurgeschiedenis rond een onderwerp dat momenteel in het middelpunt van de belangstelling staat. Andere samenwerkingspartners zijn onderzoeker Wayne Modest (Research Center for Material Culture), Rik Herder (tentoonstellingsmaker), modelwerkplaats Studio KU+ en Arcam.
loader

het fonds

subsidies

actueel