stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
1065316carbonbaseddesign.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Carbon Based Design

Cityförster Rotterdam, 2020

€7.500
Geïnspireerd door een momentum in de vakwereld voor houtbouw en de afkondiging van de Duitse overheid om een ton CO2 vanaf dit jaar met een bedrag van € 25 te belasten, start Cityförster een onderzoek naar manieren om de CO2 footprint van verschillende bouwmaterialen en -methoden te becijferen en de werking van CO2 certificatenhandel voor ontwerpers inzichtelijk en toepasbaar te maken. Omdat met houtbouw CO2 juist voor lange tijd kan worden vastgelegd, roept dit allerlei vragen op waardoor ook menig ontwikkelaar opeens aandachtig luistert en de wielen beginnen te draaien. Onderzocht wordt of zo extra argumenten en financiële prikkels kunnen worden ontwikkeld vóór houtbouw om bij te dragen aan een omslag in de bouwsector, die voor zo'n 35% van de globale broeikasgassenemissie verantwoordelijk is. In de startfase zal Cityförster een eerste zorgvuldige scan maken van alle beschikbare informatie, cofinanciering aantrekken en een aantal deskundigen spreken, die kunnen helpen dit onderwerp duidelijker in kaart te brengen.
983066branchout.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Branch Out!

Summum, 2020

€7.500
Parametrisch en constructief ontwerper Diederik Veenendaal wil een haalbaarheidsstudie verrichten naar het gebruik van 3D grafostatica voor het ontwerpen van efficiënte en maakbare constructieve boomstructuren. Deze innovatieve methode is in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld door wetenschappers van een aantal architectuurfaculteiten (UPenn, ETH, EPFL en Cambridge), maar nog niet toegepast in een gangbaar ontwerpproces. Met de startsubsidie wordt (voor)onderzoek gedaan naar de stand van zaken op het gebied van 3D grafostatica software en mogelijke toepassingen; toevoegingen die nodig zijn om de methode praktisch bruikbaar te maken binnen de ontwerppraktijk; en toepassingen op een boomstructuur in de vorm van een casestudie in Rotterdam. In een vervolgtraject wordt daarnaast met meer partners een bredere horizon verkend, zowel voor concrete toepassingen als het ontsluiten van nieuwe vormen van architectuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Thijs Ewalts (Thijs Ewalts Ontwerp) en professor Masoud Akbarzadeh van de Polyhedral Structural Laboratory (PSL), van de University of Pennsylvania (UPenn).
1064314windturbinesopland.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Windturbines op land, (vergeten) kennis en kunde van ruimtelijk ontwerp in de energietransitie

Wing, 2020

€7.500
Wing, de NVTL en enkele partners, zien noodzaak om aandacht te schenken aan de effecten van windenergie op het landschap, zoals die nu in concept RES-sen (Regionale Energie Strategieën) zichtbaar worden. Ze stelt dat de ontwerpexpertise nog te weinig in stelling wordt gebracht om hierin bij te sturen, terwijl de betreffende gebieden dikwijls over een kwetsbare landschappelijke kwaliteit beschikken. Daarbij is het essentieel om een goed verhaal te plaatsen over de nieuwe landschappelijke kwaliteiten die windturbines op kunnen leveren, anders verwacht de aanvrager dat veel voorstellen op onbegrip stuiten en belemmeringen oproepen voor de uitvoering. Aan de hand van een ontwerpend onderzoek beoogt de aanvrager te komen tot gidsende principes voor ruimtelijk ontwerp van windenergie voor de RES. Tijdens de startfase wordt een verkenning uitgevoerd ter voorbereiding op een breed onderzoek en wordt een fundament gelegd voor een actieve interdisciplinaire Community of Practice. Tevens worden de onderzoeksvragen en methode verder uitgewerkt en zal er gezocht worden naar draagvlak bij mogelijke financiers en uitvoerders. Voor het onderzoek is reeds medewerking toegezegd van RCE, NWEA (ontwikkelaars van windenergie) en van diverse experts (o.a. WUR WEnR). Rijkswaterstaat verkent nu haar bijdrage en met BZK/NP RES en RVO vinden gesprekken plaats.
1057301denieuwenu.jpeg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

De Nieuwe Nu

Zijaanzicht, 2020

€25.000
In het project 'De Nieuwe Nu' zoeken ontwerpers samen met experts en bewoners uit het buurtschap de 'Oude Nu' naar nieuwe vormen van gemeenschappelijke ontginning van het Wageningse landschap tussen Grebbeberg, Rijn en Gelderse Vallei. Zijaanzicht benoemt dat de geschiedenis van de ontginningen in Nederland ons leert dat het succes ervan steeds werd bepaald door aansluiting op maatschappelijke krachten, de opbrengst én de organisatievorm. Met het oog op de grote opgave waar het Nederlandse landschap nu voor gesteld staat, is ons land aan een nieuw hoofdstuk in onze ontginningsgeschiedenis begonnen. Het project zoekt aan de hand van een interactief ontwerpend onderzoek naar een hedendaagse vorm van ontginnen waarbij principes als maatschappelijke functie, opbrengst en organisatie de basis zijn en het landschap centraal staat. De nieuwe Wageningse Visie Buitengebied vormt het uitgangspunt voor dit plan. Het doel van het project is om via dataverzameling, gesprekken en workshops te komen tot een robuust, veerkrachtig en duurzaam raamwerk voor het landschap dat tegelijkertijd de instemming heeft van de betrokkenen. Het proces, het vooronderzoek, de resultaten en leergeschiedenis worden continu vastgelegd op video en via een platform gedeeld met een breed publiek. Het project is een directe samenwerking van Zijaanzicht met Mugmedia, die worden bijgestaan door een klankbordgroep, provincie Gelderland en verschillende kennisinstellingen.
1060505westerparkhouse.jpeg

Deelregeling Architectuur Tentoonstelling

Westerpark House

Stichting Unfair Amsterdam, 2020

€22.800
Het 'Westerpark House' wordt een tijdelijk, publiek toegankelijk paviljoen in het Westerpark in Amsterdam. Gedurende een periode deze zomer, afhankelijk van de covid-19-situatie, zal dit paviljoen actuele hedendaagse architectuur en beeldende kunst in Nederland tentoon te stellen. Dit initiatief is afkomstig van Stichting Unfair Amsterdam; het paviljoen vormt een aanvulling op het Unfair20 event. Stichting Unfair Amsterdam stelt dat het Westerpark House het best gezien kan worden in de traditie van architectonische tijdelijke ontwerpen in parken, zoals de Summer Houses van Serpentine Gallery in Hyde Park of de landenpaviljoens van de kunstbiënnale in Venetië. Het is een hoogwaardige culturele productie en biedt gelegenheid tot programmering en ontdekking; daarmee trekt het vooral in kunst en cultuur geïnteresseerde doelgroepen. Het project bestaat uit een beeldend onderzoek, de realisatie en programmering van het paviljoen met onder andere een aantal tijdelijke beeldende kunsttentoonstellingen. Het paviljoen wordt onthuld tijdens Unfair20.
972462hetstallenvantweewielers.jpeg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Het stallen van tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken

KettingHuls, 2020

€35.000
Wereldwijd staat de bevordering van groene mobiliteit op de agenda. Deze mobiliteitsverandering is niet alleen nodig voor het behalen van milieudoelstellingen, maar ook voor het bereikbaar en leefbaar houden van steden. Om die reden willen overheden het gebruik van het openbaar vervoer en de (elektrische) fiets stimuleren. Om deze manier van reizen als alternatief voor de auto aantrekkelijker te maken, worden fietsnetwerken uitgebreid en wordt veel aandacht besteed aan het creëren van openbare fietsenstallingen bij onder andere treinstations. Die aandacht is er nog nauwelijks voor het stallen van tweewielers in woon-werkgebouwen, terwijl het benodigde aantal stallingsplekken in toekomstige uitbreidingswijken met hoge dichtheden, zoals Haven Stad Amsterdam, daardoor vanzelfsprekend ook enorm zal zijn en dus een grote ruimtevraag zal kennen. Om te voorkomen dat de openbare ruimte straks vol staat met fietsen en scooters doet KettingHuls onderzoek naar aantrekkelijke en interessante stallingsmogelijkheden voor tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken, waarbij op de begane grond ook nog functies kunnen worden gepland die bijdragen aan de levendigheid.
1062906thedesignoftheencounter.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The Design of the Encounter

Studio Ossidiana, 2020

€7.500
Alessandra Covini en Giovanni Bellotti van Studio Ossidiana ontwikkelen een publicatie waarin zij zich richten op ruimtes en objecten waar mensen en andere organismen naast elkaar kunnen bestaan. Het boek 'The Design of the Encounter' wordt een synthese van verschillende onderzoeken die de aanvrager eerder heeft gedaan op het gebied van co-existentie van mens en dier. In de afgelopen drie jaar heeft de studio een oeuvre opgebouwd in het onderzoeken, schrijven en uitvoeren van projecten op het gebied van bemiddelende objecten met een specifieke focus op vogels. In de startfase wordt gewerkt aan de structurele opzet en de kerninhoud van het boek, het opbouwen van een netwerk van experts en het betrekken van een uitgeverij en co-financiers. In deze fase wordt samengewerkt met Anton Stuckardt die de publicatie grafisch zal vormgeven.
958952japanworks.jpeg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Aglaia Konrad – Japan Works

ROMA Publications, 2020

€20.092
Het boek 'Japan Works' vormt de weerslag van een reis door Japan die Aglaia Konrad maakte in het najaar van 2019. Aan de hand van een vooraf samengestelde lijst met locaties van uitzonderlijke architectuur heeft Konrad gedurende een maand duizenden foto's gemaakt van eerder bezochte plekken in Tokyo, Itoigawa, Kyoto, Nagoya en Osaka. Behalve op vooraf geselecteerde sites, met veelal iconische, metabolistische architectuur, heeft ze ook een groot aantal foto's gemaakt van anonieme architecturale momenten en infrastructuur die samen een eigen indruk geven van het architectonische landschap in Japan. De inhoud bestaat uit een selectie uit een overdaad aan foto's van Konrad, en weerspiegelt de haast manische manier van werken van de kunstenaar. Als tegenwicht zal er een gedetailleerde legenda worden opgenomen met de eigenschappen van een architectuurgids. Yasufumi Nakamori, Thomas Daniell en Kayoko Ota worden gevraagd om te reflecteren op de propositie die door de structuur en de beelden in het huidige voorstel wordt geboden. Carlo Menon is betrokken om de redactie te voeren over het geheel. ROMA Publications is naast uitgever ook medeontwerper van de publicatie. Het streven is de inhoud via een unieke en specifieke vormgeving te versterken. De publicatie zal in het najaar van 2020 verschijnen.
1001098formatsforlivingrevisited.jpeg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Formats for Living Revisited

Stichting August Kemme Fonds / A&NP, 2020

€32.630
Twintig jaar na het verschijnen van de onvolprezen Arcam Pocket 'Formats for Living' is de (Amsterdamse) woningplattegrond opnieuw onderzocht. 250 recente woningplattegronden (2015-2020) worden door de samenstellers, architecten Marc Reniers en Jan Loerakker, in samenwerking met projectontwikkelaars, de overheid, ARCAM, opdrachtgevers, stedenbouwers, gebruikers, architectuurhistorici en specialisten geanalyseerd en gepresenteerd in boekvorm. In de selectie van plattegronden is nadrukkelijk gekozen voor innovatieve ontwerpen van jonge architecten die nog niet zoveel zijn gepubliceerd. Het overzicht wil verder een handvat bieden aan iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met 'woonunits'. In het boek zal de kleine/compacte woning in historisch perspectief worden geplaatst. Er is aandacht voor techniek en duurzaamheid en de invloed die de veranderende eisen vanuit bouwmethodiek, installatietechniek en het bouwbesluit hebben op het ontwerp. Verder zal de focus liggen op ontwikkelingen als inclusiviteit, generiek versus specifiek, standaard versus 'custom', de invloed van de individuele koper, CPO-projecten en Open Building. Behalve de sterke nadruk op het vakmanschap van de architect in het creëren van woonkwaliteit, laat de publicatie zien hoe ruimtelijke keuzes bijdragen aan een samenleving die door economische, ruimtelijke, sociale en politieke invloeden constant in verandering is. Dit voorstel ontving eerder een startsubsidie.
1067443architectuurinnederland.jpeg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Architectuur in Nederland. Jaarboek 2019 / 2020

Stichting nai010 uitgevers, 2020

€19.741
'Architectuur in Nederland' is al ruim dertig jaar de etalage van de Nederlandse architectuurproductie. Het boek presenteert jaarlijks de door de onafhankelijke redactie meest opmerkelijk bevonden projecten van het kalenderjaar. Dit jaarlijkse overzicht dient hierdoor steeds opnieuw als belangrijk instrument voor het breed toegankelijk maken van Nederlandse architectuur, zowel nationaal als internationaal. De kritische reflectie op deze projecten in de vorm van essays is een essentieel onderdeel van het format. Onder het centrale thema 'Pleased to meet you' worden vier essays opgenomen. Drie daarvan worden geschreven door de redactie van het jaarboek bestaande uit Kirsten Hannema, Arna Mačkić en Teun van den Ende en één door gastessayist Adeola Enigbokan. Zij bieden niet alleen een kritisch kader waarin tendensen kunnen worden geduid, maar vormen ook een startpunt voor debat. In deze etalerende en reflecterende functies heeft 'Architectuur in Nederland' sinds de late jaren tachtig met succes jonge architecten, de vakwereld en opdrachtgevers met elkaar verbonden. De recente samenwerking met de Volkskrant en A+U Magazine over architectuur in Nederland in 2010-2020 stimuleert NAi010 haar ambities dit jaar verder uit te bouwen met een breder aanbod aan evenementen en een verdere uitwerking van de gesignaleerde thema's in woord en beeld.
loader

het fonds

subsidies

actueel