stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
theworlddesintegratesaroundmeyonafriedma.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The world disintegrates around me

TF Martelli, 2020

€7.500
Met het project 'The world disintegrates around me' initieert Cookies een onderzoek naar manieren voor musea om te reageren op de veranderende ruimtelijke omstandigheden door covid-19. Het project bekijkt wat de hernieuwde betekenis kan zijn van de museale instelling wanneer er zowel fysiek als digitaal buiten de bestaande muren van het museum wordt gekeken. Ook wordt onderzocht hoe architectuur nieuwe vormen van kunst en tentoonstellingsontwerp mogelijk kan maken. Aan de hand van ontwerpend onderzoek gaat de aanvrager bestaande elementen van musea ruimtelijk analyseren, waarbij ook naar de onderlinge structuur en hiërarchie wordt gekeken. Uitkomsten worden met diverse experts besproken, om zo tot nieuwe ruimtelijke constellaties in de binnen- en buitenruimte te komen. Cookies werkt toe naar een digitaal toegankelijke stedelijke studie, waarin de potentieel bruikbare buitenruimte wordt geclassificeerd. Via prototypes en een publicatie in een vervolgfase wordt uiteindelijk toegewerkt naar een experimentele tentoonstelling in de Waalhaven. Voor dit project wordt samengewerkt met Shimmer Rotterdam, en worden verschillende experts zoals Hand Lentz, Rick Titulaer, Dirk Mayelarts, Nick Axel en AQNB uitgenodigd voor de expertpanels.
zaansehoutbouw.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Zaanse Houtbouw

Studio Rogier van den Brink, 2020

€7.500
Architect Rogier van den Brink stelt vast dat de Zaanstreek een lange en rijke traditie kent in het bouwen met hout. Via het onderzoeksproject 'Zaanse Houtbouw' wil hij onderzoeken in hoeverre deze traditie het startpunt kan zijn van een grote kwaliteitsslag in houtbouw. Voor het onderzoekstraject wordt eerst de geschiedenis van de lokale bouwtraditie in kaart gebracht door het onderzoeken van bestaande gebouwen, het analyseren van de details, constructie en de gebruikte werkwijze. Deze analyses worden uitgevoerd aan de hand van het maken van (deel)maquettes en mock-ups. Dit is de basis voor een verder onderzoek naar innovatieve, kwalitatief hoogwaardige en maakbare houtarchitectuur. Tijdens de startfase wordt een vooronderzoek uitgevoerd, waarbij de probleemstelling en de onderzoeksvragen worden aangescherpt en enkele relevante partijen worden benaderd. Het resultaat van de startfase is een pamflet met onder andere een essay en foto's van testmodellen. Uiteindelijk werkt de aanvrager toe naar een publicatie en expositie die sterk regionaal wordt ingebed, maar op nationaal en internationaal niveau moet bijdragen aan het architectuurdebat over houtbouw. Rogier van den Brink wordt daarbij onder andere bijgestaan door 'visiting critics' Machiel Spaan en Michiel van Iersel.
fluidterritories.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Fluid Territories: The North Sea

Hamed Khosravi, 2020

€7.500
Architect, schrijver en onderzoeker Hamed Khosravi wil met 'Fluid Territories: The North Sea' nieuwe ruimtelijke interventies onderzoeken die zich verhouden tot de complexe ruimtelijke, juridische, milieutechnische en geopolitieke eigenschappen van de Noordzee. Aan de hand van speculatieve scenario's, ingegeven door onderwerpen als klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen en politieke proposities, gaat het project via experimenteel onderzoek in op het verkennen van manieren van samenleven en hoe deze al dan niet worden beïnvloed door de interactie tussen menselijke en niet-menselijke elementen. De startfase wordt gebruikt om vooronderzoek uit te voeren en onderzoek te doen voor een toekomstige publicatie en een event over dit onderwerp. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt de Noordzee als ruimtelijk territorium onderzocht, geanalyseerd en in kaart gebracht. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende thema's, zoals piraten, olievelden, vissen, offshore energiebronnen, transport en logistiek, migratie en klimaatverandering. Daarnaast zal de aanvrager een groep kritische denkers en ontwerpers samenbrengen om te reflecteren op een (nieuwe) ruimtelijke orde en manieren van bewoning in het territorium van de Noordzee. Ook wordt samenwerking gezocht met onderzoeksinstituten zoals de Architectural Association en de TU Delft.
dorpsstraat.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Dorpsstraat 2.0

vector-i, 2020

€7.500
Alhoewel verduurzaming en woningbouw kunnen worden opgevat als opgaven die elkaar tegenwerken, werkt Vector-i voor het project 'dorpsstraat 2.0' aan een onderzoek om beide maatschappelijke vraagstukken samen te brengen. De jarenzestigwoningen die nu nog aan de Dorpsstraat in Schoonebeek (Groningen) staan, voldoen niet meer aan de huidige eisen en worden binnenkort gesloopt. De aanvrager wil aan de hand van een concrete casestudie de mogelijkheden van circulair slopen inzichtelijk maken om bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. In 2050 is Nederland een circulaire samenleving, maar volgens Vector-i zijn er voor de bouwsector nog veel stappen te zetten. Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de distributie en levensloop van elementen, materialen en grondstoffen. Ook wordt verkend waar nieuwe materialen vandaan komen, hoe deze worden toegepast en in hoeverre verschillende ketens aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Tijdens de startfase worden verschillende uitgangspunten voor sloop en hergebruik vanuit zowel de theorie als de praktijk verkend en onderzocht. Daarvoor werkt de aanvrager samen met deskundigen op het gebied van onder andere materiaal, hergebruik, milieu, recht, gezondheid, afvalverwerking en transport. Het onderzoek zal materiaalstromen in kaart brengen om inzichtelijk te maken wat er al goed gaat, wat beter kan en wat helemaal anders moet. In deze fase werkt Vector-i samen met corporatie Domesta, aannemer ECO + bouw, BORK sloopwerken, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie en Rijksuniversiteit Groningen.
leaf.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

LEAF Landscape + Environmental Architecture on Flowers

Field Factors, 2020

€7.500
'LEAF' (Landscape + Environmental Architecture on Flowers) onderzoekt de toepasbaarheid in de openbare ruimte van zuiverende plantensoorten die ook een esthetische belevingswaarde hebben. Steden worden steeds voller, initiatieven om steden te vergroenen nemen in aantal toe en het klimaat verandert, hierdoor ontstaat een belangrijke ontwerpopgave voor ontwerpers en is een palet aan nieuwe ontwerptools nodig om hun kennis te vergroten en hiervoor holistische en multifunctionele oplossingen te ontwikkelen. Om de multifunctionaliteit van groene waterzuiveringssystemen zoals wadi's, biofilters en helofytenfilters te waarborgen, is het wenselijk om plantenselectie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Elke locatie heeft een unieke combinatie van karakteristieken en een eigen identiteit. Informatie over belevingswaarden en functionele prestaties van planten zijn nu echter niet goed georganiseerd, waardoor het voor ontwerpers een uitdaging is om relevante onderbouwingen te verzamelen. Naarmate de eisen aan onze gebouwde omgeving toenemen, zal ook de functie en prestatie, en dus de hoeveelheid informatie die nodig is om met planten te ontwerpen toenemen. LEAF wil een brug slaan tussen de vaak gescheiden werelden van onderzoek naar plantprestaties en landschapsontwerp, om ruimtelijk ontwerpers de kennis te bieden die ze nodig hebben om vol vertrouwen functionele, betrouwbare, mooie en op de natuurlijke systemen gebaseerde oplossingen te realiseren. LEAF zal uiteindelijk resulteren in een catalogus van zuiverende plantensoorten, die informatie bevat over milieutoleranties, filterprestaties en bijkomende voordelen, maar de belangrijkste focus zal liggen op hoe deze planten kunnen worden gebruikt om esthetische ontwerpen voor groene waterzuiveringen te creëren, waarmee het een belangrijke ontwerptool wordt voor landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.
webdeltaplan.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Delta Plan X

ZUS, 2020

€49.550
'Delta Plan X' is een meeslepend en ontwerpgestuurd samenwerkingsproject dat is ontstaan op gezamenlijk initiatief van kennisinstellingen, de academische wereld, gemeenten en experts. Tegen de achtergrond van de huidige klimaatcrisis en onzekerheden die verband houden met een extreme zeespiegelstijging geeft het een visie op een veelheid aan kwesties die van invloed zijn op de toekomst van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Het beoogt deze kwesties niet alleen als dreiging te beschouwen, maar eerder als een nieuwe context en mogelijke kans om Nederland te (her)vormen. Hoewel het de bedoeling is om via een reeks openbare evenementen een publiek debat hierover te stimuleren, omvat het onderzoek expertisegebieden als landschapsarchitectuur, stedenbouw, waterbeheer en techniek. Het doel is om vanuit een kritische houding na te denken over de toekomst van Nederland en hier een visie op te construeren, visualiseren en communiceren. Delta Plan X geeft een nieuwe impuls aan 'the making of the Netherlands'. Vanuit een langetermijnperspectief en pan-Europees standpunt worden nieuwe contouren voor Nederland bedacht en gepland. Niet als Pavloviaans antwoord op eerdere rampen, maar om proactief de effecten van latente dreigingen te voorkomen. Anderzijds projecteert Delta Plan X deze grootschalige visie lokaal op specifieke testlocaties. Hiermee plaatst het de lokale sites in een bredere context van het Europese landschap en de wereldwijde klimaatverandering.
operatiewooncooperatieweb.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Operatie Wooncoöperatie

Valiz, 2020

€22.731
'Operatie Wooncoöperatie' is een publicatie die dient als pleidooi voor de wooncoöperatie. De wooncoöperatie is een organisatievorm gebaseerd op gemeenschapseconomie en de praktijk van de 'commons': wonen als gemeengoed volgens een model dat wonen onttrekt aan de krachten van de markt. Zo worden kwaliteit en betaalbaarheid voor en door de bewoners gewaarborgd. Auteurs Arie Lengkeek en Peter Kuenzli kijken naar de rol en urgentie van de wooncoöperatie binnen het hedendaagse landschap van huisvesting. Met het boek bouwen zij voort op praktijkervaringen van Het Rotterdams Woongenootschap, contacten met en bezoeken aan Zwitserse Genossenschaften en literatuurstudie en deskresearch. In de publicatie reflecteert architect Ninke Happel op de architectonische kwaliteiten die binnen deze coöperatieve woonvorm kunnen worden bereikt en hoe dat in de exploitatie kan worden verankerd. De vormgeving van het boek zal worden verzorgd door Marius Schwarz. De publicatie wordt uitgegeven door TrancityxValiz en ontsloten via diverse boekpresentaties en impactmeetings in onder andere Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam.
futurecities.jpeg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Boek Future Cities

Stephanie Bakker, 2020

€24.212
In mei 2021 verschijnt bij Jap Sam Books de Engelstalige publicatie 'Future Cities', dat het leven in beeld brengt in vijf snelgroeiende wereldsteden: Kinshasa, Lima, Yangon, Addis Abeba en Medellín. Het boek is gebaseerd op het gelijknamige prijswinnende project (onder andere World Press Photo Award Digital Storytelling) van journalist Stephanie Bakker en fotograaf Yvonne Brandwijk. Sinds 2014 hebben zij onderzoek gedaan in deze steden. Na een online documentaire, lezingen en internationale mediapublicaties, opende in juni 2019 een expositie in Amsterdam. Het boek is de 'grande finale' van dit langlopende project. Een inspirerend naslagwerk waarin vijf jaar onderzoek, vijf steden, inzichten, documentairefotografie en non-fictie verhalen samenvloeien en waarin voor het eerst parallellen worden getrokken tussen de steden. In plaats van afzonderlijke portretten van de steden te presenteren, zoals in eerdere uitingen, vertelt het boek aan de hand van acht centrale thema's een overkoepeld verhaal over de ontwikkeling van de wereldsteden van morgen. Het boek is opgezet als een reis en bestaat uit een visueel narratief over de vijf steden als verbindend verhaal, afgewisseld met essays en verdiepende achtergrondverhalen. Door deze aanpak komen de 'future cities' in een nieuw licht te staan en vormen ze een inspirerend voorbeeld voor zowel opkomende als gevestigde steden.
mevrdearchitect.jpeg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Mevr. De Architect

Architectuurverhalen, 2020

€23.504
Het online architectuurmagazine 'A.ZINE' heeft de ambitie om rond een van haar online rubrieken, Mevr. De Architect, een printuitgave uit te brengen en diverse (online) bijeenkomsten te organiseren en zo een community te starten. Hiermee wil Architectuurverhalen meer aandacht genereren voor de positie van vrouwen binnen de architectuur en binnen architectenbureaus en tegelijkertijd ook bouwen aan een community waar vrouwelijke architecten steun, informatie en rolmodellen kunnen vinden. De publicatie bevat aangescherpte interviews met verschillende vrouwelijke architecten, een essay door Catja Edens en Charlotte Thomas over de rol van de vrouw in de architectuurgeschiedenis, een essay door Eva James over het vrouwelijk perspectief inclusief toolkit, een essay van Sandra Schuster over vergelijkbare feiten, een essay van Merel Pit en Leon Sebregts over een aantal best practices, verschillende columns door verschillende vrouwen met een duidelijke visie op dit gebied en tot slot een aantal portretten van de geïnterviewde vrouwen door Alice Luccinelli. Loes Sikkes is aangetrokken als grafisch ontwerper van de printuitgave. Tijdens een lanceringsevenement wordt de printeditie gepresenteerd. Vervolgens worden er nog vier live bijeenkomsten of webinars georganiseerd rondom de verschillende essays.
tuindorpoostzaan.jpeg

Deelregeling Architectuur Documentaire

Tuindorp Oostzaan 100 jaar , Gentrificatie van een volkswijk

Remy Vlek, 2020

€30.000
Tuindorp Oostzaan is in 1920 opgericht als dorp met licht en groen voor de arbeiders van de scheepswerven die zich toen vestigden langs de Noordelijke IJ-oevers van Amsterdam. In 2020 bestaat Tuindorp Oostzaan honderd jaar. In de afgelopen jaren is het relatief homogene Tuindorp meer divers geworden; in de voormalige arbeiderswoningen zijn statushouders komen wonen en een deel van de sociale huurwoningen is verkocht aan de nieuwe middenklasse, ook wel 'young urban professionals' genoemd. De centrale vraag in deze film is: Wat betekenen deze veranderingen voor het samenleven van oude en nieuwe bewoners in Tuindorp? Waaraan ontlenen zij hun identiteit, waarin verschillen hun waarden van elkaar, waarin komen die overeen en hoe komen ze samen? Men gaat op zoek naar plekken van betekenis en ontmoeting van en tussen oude en nieuwe bewoners en laat daarbij verschillende perspectieven aan bod komen met het doel inzicht te krijgen in de sociale dimensie van het veranderingsproces dat in deze wijk onder invloed van beleid op gang is gekomen. Voor dit project werkt Remy Vlek samen met diverse experts zoals Linda van de Kamp, Ivan Nio en Arnold Reijndorp en bewoners/vertegenwoordigers vanuit de wijk, onder wie Anna Schoenmakers van Burgergroep Fijn Zonneplein en schrijfster Christien Otten van Noorderwoord.
loader

het fonds

subsidies

actueel