stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
lola.jpg

Deelregeling Architectuur Evenement

Future scenarios Chernobyl

LOLA landscape architects, 2017

€27.309
LOLA landscape verricht in haar praktijk onderzoek naar zogenoemde vergeten landschappen, zoals cultuurlandschappen als gevolg van grote rampen ontstaan zijn. Ze onderzoeken hoe de landschappelijke herbestemming als ontwerpopgave opgepakt kan worden en daarmee meer aandacht gegenereerd kan worden om dergelijke landschappen weer meer betekenis te geven. In 2018 organiseert de aanvrager een summer school in Ukraïne van 10 dagen waarin integrale scenario's en ontwerpoplossingen worden ontwikkeld voor het rampgebied rondom Chernobyl. Voor deze summer school worden internationale experts uit uiteenlopende vakgebieden uitgenodigd om op een interdisciplinaire manier te werken aan deze opgave. In de begeleiding en organisatie wordt LOLA bijgestaan door L+CC urbanism, Laboratory of Critical Urbanism, fotograaf en locatiedeskundige Niels Ackerman en het lokale platform CANactions. De resultaten van de workshop worden verzameld en uitgebracht in een boek, wat als basis dient voor vervolgonderzoek.
rotterdambovenstad.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Rotterdam Bovenstad

zoarchitecten, 2017

€7.500
Na het succes van de Rotterdamse dakendagen is het volgens ZO Architecten noodzakelijk om tot permanent gebruik van daken in Rotterdam over te gaan. Zij vraagt een startsubsidie aan voor het opzetten van een project waarin zij samen met andere partijen zoals eigenaren en de gemeente op zoek gaat naar concrete cases. De startfase bestaat uit conceptontwikkeling voor het functionele programma, vervolgens zoekt de aanvrager hier geschikte locaties bij. In werksessies onderzoekt een expertteam - met daarin ontwerpers, ontwikkelaars, constructeurs en eigenaren - de mogelijke combinaties van programma en locaties. Vervolgens werkt de aanvrager de meest kansrijke case uit tot een plan voor het opzetten van een pilot op deze locatie.
metropoolregioamsterdam.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Atlas Metropoolregio Amsterdam

stichting Ideas on Paper, 2017

€24.000
De Amsterdamse metropoolregio is een gevarieerd gebied tussen twee kusten met badplaatsen, parken, weilanden, natuurgebieden, zeehavens, historische steden en in het hart een luchthaven. Dat alles wordt omringt door suburbane woonmilieus en bedrijventerreinen. Theo Baart ziet dat de metropoolregio aan de vooravond staat van ingrijpende keuzes, onder druk van de gevolgen van o.a. de energietransitie, de woningbouwopgave en de groeiende luchthaven. Hij vraagt zich af welke keuzes anders worden gemaakt wanneer op het schaalniveau van een metropool gedacht en ontworpen wordt. Tegen deze achtergrond wordt de inhoud van de Atlas Metropoolregio Amsterdam samengesteld, als een verzameling van foto's, data en kaarten van de omgeving. Deze atlas dient als een nulmeting en inventarisatie van deze regio om in de toekomst juist de transitie te kunnen volgen. Met de atlas wil de aanvrager beleidsmakers, gebruikers en ontwerpers stimuleren om de lokale schaal te verruilen voor het grotere verband en discussie over de toekomst te verbreden. Voor het project werkt Theo Baart samen met Ton Bossink, Joost Grootens en Warna Oosterbaan. Deze aanvraag is specifiek voor het maken van het manuscript.
maaskant.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The Maaskant School for the City

Crimson Architectural Historians, 2017

€7.500
Crimson vraagt samen met ZUS een startsubsidie aan voor het opzetten van een bewust niet geaccrediteerde architectuuropleiding en ontmoetingsplek c.q. debatplatform in Rotterdam. Zij stelt dat er behoefte is aan een post-academische opleiding, waarin zowel aandacht is voor reflectie op als interactie met de actuele stedelijke ontwerppraktijk. De aanvrager stelt dat 'The Maaskant School for the City' de huidige stad als uitgangspunt zal nemen en deze op interdisciplinaire wijze benadert. De school sluit zodoende aan op de dagelijkse praktijk van de beide initiatiefnemers en biedt studenten en de Rotterdamse vakgemeenschap een plek voor ontmoeting, reflectie en debat. De aanvrager heeft verschillende nationale en internationale partners op het oog. In de startfase werkt de aanvrager aan haar netwerk, de positionering ten opzichte van bestaande opleidingen, het curriculum, een financieel model en het vinden van een locatie voor de school en het clubhuis.
multisensory.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

The Multisensory Museum

Van Abbemuseum, 2017

€40.000
Het Van Abbemuseum stelt dat architectuur zich moet ontdoen van haar eenzijdige beschouwing van toegankelijkheid en visuele bias. De aanvrager is van mening dat dit leidt tot een architectuur waarvan de esthetische ruimtebeleving exclusief voorbehouden blijft tot de "gemiddelde mens". Ze start daarom een ontwerpend onderzoek naar hoe architectuur zich meer kan ontwikkelen richting een multisensoriële architectuur en bij kan dragen aan een inclusieve samenleving. De aanvrager zet het ontwerpend onderzoek in als een codesign proces, waarbij ze de dialoog stimuleert tussen verschillende ervaringsdeskundigen, interieurarchitecten en andere ontwerpers. Tijdens de startfase is reeds een eerste ruimte ingericht als proefopstelling. Met dit project gaat de aanvrager op basis van de opgedane kennis in een inclusief ontwerpproces stappen. Dit moet leiden tot interieuroplossingen die eerst in een proefopstelling en later in het gehele collectiegebouw worden toegepast om het museum steeds toegankelijker te maken voor iedereen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met architect Peter-Willem Vermeersch, professor Ann Heylighen en ontwerper Tomas Dirrix.
taak.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Een Negatieve Ruimte

TAAK, 2017

€7.500
Kunstenaar Lucas Lenglet is door TAAK gevraagd onderzoek te doen naar de architectonische vormen van in- en uitsluiting. Hij onderzoekt het fenomeen de muur in relatie tot de staat van de uitzondering die Giorgio Agamben beschreef. Daarnaast bestudeert Lenglet kunstenaars die zich eerder met dit thema bezighielden. Samen met architectuurcriticus Arjen Oosterman brengt hij de theorievorming over dit begrip in de architectuur in kaart. Het project valt binnen een groter project over detentie dat TAAK in de zomer van 2019 wil organiseren. De resultaten van dit onderzoek wil men via een publieke presentatie en een reader delen met een breder publiek.
model.jpg

Deelregeling Architectuur Documentaire

Het Model

Stichting Jura Filmproducties, 2017

€25.000
'Het Model' is een documentaire over Herman Hertzbergers idealen die diep geworteld zijn in het structuralisme. Stichting Jura Filmproducties kijkt samen met Herman Hertzberger en architectuurhistoricus Hans Ibelings terug op de structuralistische visie en ideeën rijkdom van Herzberger. Het onderzoek start bij de Weesperflat. De aanvrager constateert dat de denkrichtingen die ten grondslag liggen van dit gebouw, zoals duurzaamheid en sociaal-maatschappelijk denken, wederom actueel zijn bij het ontwerpen van architectuur. Naast de Weesperflat vormt de aanstaande vernieuwing van het Centraal Beheer gebouw tot duurzaam wooncomplex de rode draad van de film. De omgang met de herbestemming en de inpassing hiervan binnen de ontwerpopvattingen van Herzberger worden daarmee verder onderzocht. Zodoende beoogt de aanvrager dat de documentaire meer vormt dan een portret van een architect. De aanvrager biedt de documentaire na afloop aan bij verschillende internationale filmfestivals en een omroep.
maritiemdistrict.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Maritiem District in de Maak

Barcode Architects, 2017

€7.500
Het Rotterdamse Maritiem District ondergaat in de komende jaren een radicale transformatie van werkgebied tot stadshart aan het water. Barcode Architects is betrokken bij de ontwikkeling van twee woontorens in het gebied en wil de transformatie in woord en beeld vastleggen, de rollen van de betrokken partijen - bewoners, ontwikkelaars, gemeente en architecten - inzichtelijk maken en hen op verschillende relevante thema's met elkaar in gesprek brengen. Daarbij wil men vanuit diverse invalshoeken lessen uit deze transformatie trekken die de specifieke situatie ontstijgen en een bredere relevantie hebben voor het vakgebied. In de startfase wordt het voorstel verder uitgewerkt. Het project moet resulteren in een periodiek (max. 4 delen), symposia bij het verschijnen ervan, een fotografische documentaire, beschouwende teksten en interviews met stakeholders en een fototentoonstelling. Voor de uitvoer van dit grootschalige project is een samenwerking opgezet met fotograaf Hans Wilschut, architectuurtheoretici SteenhuisMeurs, uitgeverij Trichis, gemeente Rotterdam, AIR en Het Nieuwe Instituut.
haagseschool.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Nieuwe Haagse School na 100 jaar

Stichting Nomadisch Paviljoen, 2017

€14.580
In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Nieuwe Haagse School vorm kreeg. Met de manifestatie 'Nieuwe Haagse School na 100 jaar' wil Stichting Nomadisch Paviljoen onderzoeken wat deze stroming betekent in relatie tot de huidige stad en actuele ontwerpopgaven. Dit onderzoek vindt plaats door verdiepend literatuuronderzoek te verrichten in combinatie met publieksactiviteiten, zoals een tentoonstelling, debatten en enkele excursies. Hiermee zet de aanvrager actief in op kennisuitwisseling tussen verschillende stakeholders om te zien hoe het verleden een meerwaarde op kan leveren voor ontwerpoplossingen in de huidige tijd. Dit dient te leiden tot meer engagement van de bewoners en eigenaren voor het bestaande erfgoed in hun omgeving. Voor de ontwikkeling van de inhoud, communicatie en organisatie van de manifestatie wordt samengewerkt met een groot aantal partners in Den Haag. Het project zal bovendien aansluiten bij bestaande publieksdagen. De onderzoeksresultaten zullen in samenwerking met Nai010 Publishers worden uitgegeven.
studiorev.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

New Neapolis

StudioRev, 2017

€7.495
In 2013 voltooide kunstenaar en filmmaker Gyz La Rivière de documentaire 'Rotterdam 2040'; een studie naar een ideale toekomst voor Rotterdam. Kenmerkend voor dit onderzoek is dat hij steeds de verbinding zoekt tussen architectuur en stadsplanning enerzijds en de beleving van de stadsbewoner anderzijds, die te midden van de gerealiseerde (en nog te bouwen) architectuur moet leven. Als vervolg hierop ontwikkelt de aanvrager een werkscenario voor de documentaire 'New Neapolis', waarin de relatie tussen de havensteden Rotterdam, Napels, Liverpool en Marseille centraal staat. Deze havensteden en hun volkswijken vinden elkaar in sociale uitdagingen als diversiteit, armoede en gentrification. De documentaire is opgesteld vanuit twaalf invalshoeken: Mythe, Verering, Stegen, Boefjes, Blitz, 'Functionele Stad', Stadsvernieuwing, Waterfront Gentrification, Evil City, Divercity, Casino City, Yes Future! Deze documentaire wordt opgezet ter bevordering van samenwerking tussen de vier steden. Voor dit project werkt de aanvrager onder andere samen met Museum Rotterdam, Worm en het Centrum Beeldende Kunst.
loader

het fonds

subsidies

actueel

tipstipstips.png
Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen... meer >
vacaturestaftalentontwikkelingfeb2019.png
Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het fonds. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt jaarlijks een selectie talentvolle ontwerpers en makers in de professionalisering en o... meer >
loader
loader
loader