stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Studio sport
1294465_524857997599551_622214040_o.jpg

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 Onderzoek

Studio sport

Shift Architecture, 2011

€60.000
Shift architecture constateert dat de aandacht voor ruimtelijke inpassing van sportmogelijkheden in steden ondergeschikt is. Sportaccommodaties worden vaak verplaatst naar restgebieden en stadsranden. Tegelijkertijd wordt er actief beleid gevoerd waarin sport een meer sociaal-maatschappelijke rol heeft. Shift meent dat sport als aanjager van stedelijke kwaliteit kan fungeren. Ze gaat daarom op zoek naar ontwerpgereedschappen en strategieën om sport in de compacte stad in te passen. Op basis van een analyse van onder andere de positie van sport in de stad en de kwalitatieve voorbeelden van sportvoorzieningen ontwikkelt het bureau een toolbox met gereedschappen voor de inpassing van sport in de bestaande stad. Waarna op zes verschillende type locaties casestudies uitgevoerd.

Het verslag van het onderzoek is te lezen via issuu.

Daarnaast is in samenwerking met NOC*NSF ( met steun van het Stimuleringsfonds de website sportspace.eu opgezet.
afgerond: november '13

website

meer toekenningen

Trancity.jpg

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 Onderzoek

Publieke Ruimte - Publieke Zaak

Trancity, 2012

€65.000
Trancity onderzoekt vernieuwende strategieën voor het publieke domein. Een multidisciplinaire benadering van het programma van de stad staat daarbij centraal. Volgens de aanvrager is in die benadering een bijzondere taak weggelegd voor de stedenbouwkundige discipline. Deze zou zich niet alleen moeten bezighouden met het vormgeven van het programma, maar ook met het formuleren en het organiseren van het programma. Om over de invulling van deze nieuwe rol van de stedenbouw na te kunnen denken presenteert Trancity vernieuwende denkmodellen, die in concrete casestudies zullen worden uitgewerkt tot prototypes. Drie thema’s komen daarbij aan bod; Nieuwe corporaties, Nieuwe ontmoetingsplekken en Nieuw perspectief op de wijkaanpak. Voor de uitwerking van de eerste twee thema’s heeft de aanvrager DUS Architects en The Mobile City bij het onderzoek betrokken, het derde thema neemt ze zelf voor haar rekening. De resultaten van het onderzoek zullen tijdens een collegedag en in een aparte publicatie openbaar worden gemaakt. Het projectplan is een uitwerking van een voorstel waaraan eerder een startsubsidie werd verleend.

Elk onderzoek heeft geleid tot een digitale publicatie. De onderzoeken zijn hier te downloaden.
afgerond: maart '15

website
OKRA.jpg

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 Onderzoek

Smart Energy City

OKRA Landschapsarchitecten, 2012

€32.500
OKRA onderzoekt de invloed van het in opmars zijnde elektrische rijden op stedelijke weefsels en pleit voor een goede ruimtelijke inpassing. Ze stelt dat het bundelen van de vraag naar en het aanbod van energie in zogenaamde energieknooppunten nieuwe kansen biedt voor stedelijke ontwikkeling. Deze kansen worden via een ontwerpend onderzoek inzichtelijk gemaakt. Via een aantal casestudies worden strategische locaties voor energieknooppunten in beeld gebracht en basisvoorwaarden geformuleerd. Daarnaast gaat men op zoek naar stedelijke programma’s en voorzieningen die elkaar in energetisch opzicht aanvullen. Het project dient te resulteren in een aantal bouwstenen en een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de ‘Smart Energy City’. De tussentijdse uitkomsten van het onderzoek en de conclusies van de expertmeetings worden via artikelen in vakbladen verspreid. Na afloop zal het onderzoek via een digitale uitgave worden ontsloten.

downloads

afgerond: december '14

website
Maastricht_lab.jpg

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 Onderzoek

Maastricht LAB

Gemeente Maastricht, 2012

€41.000
De gemeente Maastricht wil de transitie naar alternatieve vormen van stadsontwikkeling stimuleren door de oprichting van het Maastricht LAB. Het systeem van stadsontwikkeling is jarenlang gebaseerd geweest op groei. Doordat dit systeem als gevolg van de crisis is vastgelopen, is de gemeente genoodzaakt om haar plannen zowel programmatisch als financieel te herzien en nieuwe realistische agenda’s en ruimtelijke prioriteiten te bepalen. Daarnaast vraagt de huidige situatie om een andere rol en invloed van de gemeente. Het LAB is een tijdelijke impuls van maximaal twee jaar dat buiten het gemeentehuis vanuit een neutrale locatie opereert. Het beoogt op kleine schaal naar oplossingen te zoeken en nieuwe coalities te sluiten die ervoor zorgen dat de stad zich in de huidige tijd kan blijven doorontwikkelen. Het kernteam, bestaande uit Jos Simons (Sectormanager Ruimte), Tim Prins (externe expert /architect), Tima van der Linden (projectleider), Bram Loeffen (bestuurs- en communicatieadviseur) en Tim van Wanroij (stagiair Universiteit Maastricht), werkt met nieuwe partners in een aantal experimenten aan acht concrete opgaven. Voor het uitwisselen van kennis en ervaring rondom de nieuwe manier van werken wordt een informele opleiding ontwikkeld die openstaat voor ambtenaren van gemeenten uit de regio en geïnteresseerde werknemers van partnerorganisaties. NAiM/Bureau Europa, Provincie Limburg en Studium Generale Maastricht zijn betrokken bij het opzetten van de opleiding.
afgerond: april '15

website
Public_space_acupuncture.jpg

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 Publicatie

Publicatie Public Space Acupuncture

ACTAR Publishers, 2012

€36.612
Actar wil het onderzoek Public Space Acupuncture van Casanova Hernandez publiceren. In dit onderzoek staan kleine ingrepen in de openbare ruimte centraal. Deze ingrepen dienen als katalysator voor verbetering en opwaardering van de omgeving. Het onderzoek richtte zich op de ruimtelijke aspecten en de processen die daaraan ten grondslag liggen. De publicatie bevat een introductie van de begrippen Urban Acupuncture en Public Space Acupuncture. In het tweede deel van de publicatie worden enkele internationale voorbeelden op een aantal punten vergeleken: strategie en schaal van de ingreep, het proces, de actoren en de factor tijd. Het derde deel van de publicatie bestaat uit een serie testcases die Casanova Hernandez in samenwerking met een aantal partners heeft uitgewerkt om de conclusies te testen. Deze uitwerkingen zijn gegroepeerd in vier thema’s. Strategieën voor stedelijke pleinen, strategieën voor stedelijke parken, contextgevoelige ingrepen en generieke flexibele systemen.

www.casanova-hernandez.com
afgerond: juli '15

website
POP.jpg

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 Onderzoek

Rekenen aan de ruimte

POP Ontwerp & Onderzoek, 2012

€50.000
In het project ‘Rekenen aan de ruimte’ onderzoekt POP de financiële systemen achter stedenbouw. In de nieuwe context moeten alle bij stedenbouw betrokken partijen kunnen meedenken in de planning en de financiering van ruimtelijke transformatieprocessen. Volgens de aanvrager hebben de ontwerpende disciplines echter een achterstand in kennis over de economische onderbouwing van een plan. Ze wil daar verandering in brengen door een toegankelijk geschreven handboek op te stellen dat inzicht geeft in de theorie achter ruimtelijk-economische principes. De principes worden geïllustreerd met oude verdienmodellen, meer recente rekenvoorbeelden en nieuwe verkenningen. Het specialistische kernteam, bestaande uit Jelte Boeijenga, Jan Brouwer, Gert Middelkoop en Martijn Ubbink, wordt bijgestaan door een reflectiegroep en enkele adviseurs. Het project heeft geresulteerd in een manuscript voor publicatie. In de laatste fase is men op zoek gegaan naar een uitgever en zijn gesprekken met opleidingen gevoerd voor een implementatie in het onderwijs. Het onderzoek is een uitwerking van een voorstel dat eerder binnen de open oproep Stedenbouw en Economie is gehonoreerd.
afgerond: augustus '15

website
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader