stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit programma geeft het Stimuleringsfonds een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Het doel is ontwerpers te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken die een directe uitwerking hebben op de ruimtelijke inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en onze dagelijkse leefomgeving, zoals klimaatverandering, energietransitie en zorg. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en uitgevoerd.

181218weerbaarweertbeeldenpersonalarchit.jpg

Weerbaar Weert

Startsubsidie€10.000
Het stadshart van Weert kampt in toenemende mate met leegstand, droogte en hittestress. Weerbaar Weert onderzoekt hoe klimaatadaptieve ingrepen op basis van cultuurhistorische waarden positief kunnen bijdragen aan een kwalitatieve binnenstad. Het onderzoeksteam bestaande uit Personal Architecture, NOHNIK en architectuurhistoricus Lara Voerman gaat hier in opdracht van de gemeente Weert mee aan de slag. Het team wil aantonen dat de koppeling tussen innovatieve toekomstgerichte (klimaat) ingrepen en cultuurhistorische kernwaarden voor extra ruimtelijke kwaliteitsimpulsen kan zorgen. Tijdens de startfase organiseert het team twee ronde tafelgesprekken met zowel de gemeente als de betrokken klankbordgroep en worden cultuurhistorische waarden, klimatologische uitdagingen en relevante daaraan gelieerde maatschappelijke vraagstukken in kaart gebracht.