stimuleringsfonds creatieve industrie

Nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie

Deelregeling Architectuur, Open oproep

Urhahn Urban Design
Omdat de stad van de toekomst voor het grootste gedeelte reeds bestaat richt Urhahn zich in dit onderzoek op de transformatie van binnenstedelijke gebieden. Vanuit de filosofie van de spontane stad wordt naar een goede balans gezocht tussen publieke en private ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van de stad. Daartoe gaat het onderzoeksteam op zoek naar combinaties van bottom-up en top-down strategieën die samen een nieuwe publieke stedenbouw opleveren. Om erachter te komen welke factoren van belang zijn bij het genereren van publieke én private kwaliteit heeft men verspreid over het land tien casestudies geselecteerd die van elkaar verschillen qua gebruik, ligging, eigendom en opdrachtgeverschap. De casestudies zijn onderverdeeld in drie categorieën die overeenkomen met de eigendomssituatie en de rol van de gemeente: privaat/beperkt, deels publiek/gemengd en publiek/dominant. Het onderzoek bestaat uit 3 fases. Per casestudie wordt eerst een aantal interviews afgenomen met betrokken stakeholders. Input voor de interviews wordt geleverd door een groep meedenkers. Deze groep bestaat uit drie verschillende opdrachtgevers en drie adviseurs op het gebied van financiën, proces en strategie. Tijdens de tweede fase wordt de informatie uit de eerste fase besproken met de groep meedenkers die de overeenkomsten en verschillen tussen de cases beschrijft. Als er informatie ontbreekt of uitgediept moet worden kunnen er aanvullende interviews gepland worden. In de derde fase worden nieuwe, oude en combinaties van strategieën samengebracht en vertaald naar een stedenbouwkundig instrumentarium. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst waar de kennis in werksessies wordt gedeeld.

Het onderzoek heeft geleid tot een strategiewijzer. Een afwegingskader voor keuzes als: Wat voor plan maak je en wat voor strategie kies je? Wanneer stel je een kwartiermaker aan, of wordt juist voor een raamwerkplan met kavelpaspoorten gekozen? Het is geen sluitende richtingaanwijzer, maar een hulpmiddel om de juiste discussie te voeren. In deze strategiewijzer zijn de genoemde sleutelbegrippen 'potentie', 'urgentie' en 'invloed' uitgewerkt. Zes strategieën vormen de basis van het onderzoek. Iedere strategie bevat een optelsom van instrumenten: ruimtelijk, financieel, organisatorisch en planologisch-juridisch. Een strategie is geen volledig uitgekristalliseerde aanpak, maar moet worden gezien als een benaderingswijze.

De laatste versie van het document is hier te bekijken.
afgerond: juli '16