stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018) geeft het Stimuleringsfonds in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed.

daarbijdiemolen.jpg

Interactieve kaart 'Daar bij die molen'

3 juli 2018
'Daar bij die molen' wordt de grootste interactieve kaart van Nederland. Op die kaart van ca 50 x 60 meter kan het publiek schuiven met windmolens en zonnepanelen om inzicht te krijgen in, en een bijdrage te kunnen leveren aan, de energieopgave in Nederland.
Nederland staat voor een van de meest ingrijpende veranderingen van de afgelopen driehonderd jaar: de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. Deze transitie is nodig om ervoor te zorgen dat klimaatverandering niet al te erg wordt, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De tijdsdruk is hoog. Om gemaakte afspraken na te komen moeten nu bijvoorbeeld 223 windmolens per jaar worden neergezet tot het jaar 2023. Er is geen echt plan voor deze enorme opgave en realisatie stuit steeds op hetzelfde, hardnekkige publieke verzet en de politiek weet geen weg rond deze hapering.

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke impact van de energietransitie op ons Nederlandse landschap bereik de gewone burger niet. De studies blijven binnen kringen van deskundigen en directbetrokkenen en dragen zodoende niet bij aan een brede maatschappelijke discussie, laat staan dat er draagvalk mee wordt gecreëerd. 'Daar bij die molen' wil de gewone burger wél bereiken door de enorme impact die de energietransitie zal hebben op lokaal niveau te tonen. Tegelijkertijd wil men mensen bewust maken van het veranderende karakter van het Nederlandse landschap en laten zien dat die veranderingen prachtige landschappen heeft opgeleverd. Tot slot wil 'Daar bij die molen' ook een podium zijn voor ontwerpers met goede ideeën over de energietransitie en ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

Begin 2019 wordt in een centraal liggende, goed bereikbare hal, een kaart van heel Nederland geprojecteerd op een schaal van 1:5000. Deze schaal biedt mensen de mogelijkheid om de kaart te lezen op het niveau van hun eigen huis. Verschillende typen van duurzame energieopwekking worden op schaal weergegeven, zodat de bezoekers gevoel krijgen met de omvang van de energietransitie. Met behulp van tablets kunnen groepen mensen windmolens en zonnepanelen verschuiven, ordenen of transformeren in een andere energieopwekker, om zo te proberen de groeiende energievraag op een goede manier in te passen en ruimtelijk te beïnvloeden.

Naast de kaart zal een infowall worden ontwikkeld met informatie over geschiedenis, urgentie en mogelijkheden van de energietransitie. De eerste fase is gericht op het ontwikkelen van de kaart als gereedschap met alle techniek die daarbij hoort. Op een startsymposium wordt de opzet gepresenteerd. Gedurende een jaar kan iedereen de kaart bekijken en beïnvloeden. Al die verschuivingen en transformaties worden verzameld en verkregen data wordt inzichtelijk gemaakt. Met behulp van deze 'wijsheid van de massa' ontstaat er inzicht in voorkeursgebieden, beschermingsgebieden, structuren en patronen. Zo wil 'Daar bij die molen' begrip, daadkracht en draagvlak op lokaal niveau stimuleren en tegelijkertijd koppelen aan samenhangende visies.