stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit programma geeft het Stimuleringsfonds een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Het doel is ontwerpers te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken die een directe uitwerking hebben op de ruimtelijke inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en onze dagelijkse leefomgeving, zoals klimaatverandering, energietransitie en zorg. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en uitgevoerd.

felixx.jpg

Het Eiland van Dordrecht: transformatie van regionale keringen tot adaptatielandschap

Startsubsidie€10.000
Felixx en Unesco-IHE doen in opdracht van de gemeente Dordrecht onderzoek naar de mogelijkheden om secundaire keringen in te zetten als cultuurhistorisch raamwerk. Het Eiland van Dordrecht vormt het projectgebied voor een zogenoemd nieuw geanimeerd adaptatielandschap. Het team gaat op zoek naar een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor het raamwerk, een (beleids-) instrumentarium dat sturing biedt in een organisch ontwikkelproces en inspirerende bouwstenen die verder uitgewerkt kunnen worden tot pilotprojecten. Tijdens de startfase worden sleutelpartijen bij het traject betrokken, regionale keringen geïnventariseerd, verschillende vergelijkende onderzoeken op het gebied van water, erfgoed en duurzaamheid gevolgd en een tweetal workshops georganiseerd. Tijdens de workshops wordt het vervolgtraject verder uitgewerkt en worden kansrijke deelprojecten in kaart gebracht.