stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' is op verzoek van de ministeries van OCW en BZK door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwikkeld en in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgevoerd. De inzet van het programma was een duurzame langetermijnsamenwerking tussen ontwerpers, erfgoedprofessionals en uitvoerende partijen, om zo bij te dragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. De resultaten laten de kracht van ontwerp zien en bieden inspiratie voor zowel de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) als voor regionale en lokale omgevingsvisies van lagere overheden.

De resultaten van het tweejarig stimuleringsprogramma zijn onder de noemer 'KEER', over de samenhang tussen opgaven op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte, naar buiten gebracht via een tentoonstelling, een film en een publicatie.
Aan de hand van zestien lokale casestudies is hierin veel kennis en ervaring opgedaan met de integrale en gebiedsgerichte benadering van klimaat en energie opgaven en zijn instrumenten en inzichten ontwikkeld die betrokken partijen zullen inspireren om ontwerp en cultuurhistorische expertise meer centraal te stellen bij de integrale aanpak van deze complexe ruimtelijke transitieopgaven.

goresweb.jpg

GO! RES roadshow

18 augustus 2019
Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie organiseren op gezamenlijk initiatief een reeks bijeenkomsten in het kader van de Regionale Energiestrategieën. De kennis en expertise van de partijen zijn gericht op complexe ruimtelijke en bestuurlijke processen en het inzetten van ontwerpkracht voor grote maatschappelijke opgaven. Met deze GO! RES reeks willen wij de energieregio's ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën.
In de GO! RES-bijeenkomsten staat de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord centraal. Op dit moment wordt in dertig regio's door gemeenten, provincies en waterschappen intensief samengewerkt om de nationale doelen uit het Klimaatakkoord samen met lokale stakeholders naar Regionale Energiestrategieën (RES'en) te vertalen. Een complex bestuurlijk proces, waarin veel belangen spelen en soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wat vaststaat is dat al die keuzes een fysieke impact op de ruimtelijke inrichting van ons land zullen hebben. Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting niet uit het oog verloren raakt bij deze keuzes is het belangrijk ontwerpers van meet af aan bij dit ambtelijke en bestuurlijke proces te betrekken. Zij kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzes inzichtelijk maken, verschillende toekomstscenario's verkennen en helpen om effectieve implementatiestrategieën te ontwikkelen. GO! RES is bedoeld om de kansen die dit biedt te tonen en de RES'en hierbij op weg te helpen.

roadshow
GO! RES is een vervolg op KEER, de tentoonstelling, film en publicatie over de samenhang tussen opgaven op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte. GO! RES is een reeks van zes landelijke bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord in Utrecht, Rotterdam, Middelburg, Groningen, Arnhem en Eindhoven. Op iedere locatie organiseren wij een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van omliggende energie-regio's. De resultaten van de KEER projecten worden daarbij gebruikt om de governance en ontwerpkant van de energietransitie op lokaal niveau inzichtelijk te maken met het doel daar op regionale schaal van te leren. Deze reeks is gericht op bestuurders, ambtenaren, ontwerpers en andere bij de energietransitie betrokken partijen en moet dilemma's, knelpunten en bouwstenen voor lokale en regionale samenwerking in beeld brengen.

aanmelden
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie nodigen u van harte uit om een van de aankomende GO! RES-bijeenkomsten bij te wonen. Meld u aan via het aanmeldformulier.

resultaat
Met de reeks zetten wij in op het adresseren van bestuurders en ambtenaren die bij de RES'en betrokken zijn en bieden hen een podium. Wij willen hiermee input leveren voor het Nationaal Programma RES dat regio's ondersteunt bij het maken van RES'en. Binnen dit nationaal programma werken Unie van Waterschappen, IPO en VNG samen met maatschappelijke partijen aan het ontwikkelen en delen van kennis, daarnaast bieden zij procesondersteuning, data-ondersteuning, een lerende community, een expert pool en accounthouders.

Tijdens de bijeenkomsten zal de nadruk op de interactie tussen governance en ontwerp liggen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten ontwikkelen wij een inspiratiebrief: een bundeling van inhoudelijke kansen en knelpunten met een praktische onderbouwing, tips voor het regionaal uitrollen van de energietransitie en een manifest gericht op de integrale en gebiedsgerichte aanpak. Deze inspiratiebrief zal op de slotbijeenkomst tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven worden gepresenteerd.