stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018) geeft het Stimuleringsfonds in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed.

bright.jpg

Een nieuw energielandschap in Eerbeek

3 juli 2018
Papierdorp Eerbeek vormt al honderden jaren een door mensen beïnvloed energielandschap waar papierindustrie, water, bos en energie met elkaar zijn verweven. Die wederzijdse afhankelijkheid van industrie en omgeving levert nu problemen op. De synergie lijkt verdwenen: water komt uit diepe bronnen, energie uit Groninger gasvelden, houtvezels uit Scandinavië of gerecycled papier. De vier lijnen – energie, water, bos, papier – die zo innig verbonden waren, zijn veranderd in parallelle sporen die elkaar vaker dwarszitten dan ondersteunen. Als gevolg hiervan is de historische logica van papierdorp Eerbeek onzichtbaar en onleesbaar geworden.
Het onderzoeksteam ziet kansen voor herstel van het energielandschap door de inzet van geothermie en industriële restwarmte. In de cascade (trapsgewijze schakeling) van het gebruik van restwarmte van de papierindustrie, voor nieuwe bedrijvigheid, agrarische teelt, recreatie en de verduurzaming van woongebieden ligt de basis voor een nieuw energielandschap, waarin de verweving van industrie en omgeving wordt hersteld. De papierindustrie zet zo een stap richting een duurzame toekomst en energie vormt opnieuw de basis voor de identiteit van papierdorp Eerbeek. Bovendien geeft duurzame, betrouwbare en betaalbare energie de papierindustrie een voorsprong, waardoor zij behouden blijft voor Nederland. Het erfgoed blijft relevant en een wezenlijk onderdeel van de continue transformatie van de leefomgeving: 'behoud door gebruik'. Om dit nauwkeurig te maken is het onderzoek op vier thematische lijnen ingestoken: Energie, Water, Bos en Papier. Voor elke lijn is de kennis verdiept en zijn contacten gezocht in samenwerking met lokale en regionale experts.

Deze kennis wordt vertaald naar tijdelijke installaties, waarin mogelijke toekomsten voorstelbaar worden gemaakt. Zij laten zien welke kansen zij bieden voor bijvoorbeeld een vergroot woongenot, voor nieuwe economie en voor recreatie. Het worden prikkelende objecten met de kracht om bewoners en ondernemers te inspireren, en een extra aanleiding voor toeristen om Eerbeek te bezoeken.

Deze interventies in de publieke ruimte geven aanleidingen voor een gemeenschappelijk gesprek over de grotere opgaven die in Eerbeek spelen. Vanuit deze gesprekken met bewoners, ondernemers en bezoekers ontstaat zicht op een breed gedeeld verhaal over de culturele betekenis van energie in Eerbeek. Een visie die handen en voeten geeft aan de belangen en verlangens van alle partijen. Het proces daarnaartoe maakt ook duidelijk wat ieders handelingsperspectief is. Uiteindelijk wordt met de opgedane kennis en informatie een toevoeging op het bestemmingsplan geformuleerd en input geleverd voor de omgevingsvisie van Eerbeek.

gerelateerd:

x
erfgoed & ruimte
x
regio
militair_th.jpg

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden

Fort Pannerden staat aan de vooravond van een intensieve herprogrammering. Dit nieuwe gebruik gaat meer energie kosten. Deze energie zal zoveel mogelijk duurzaam en lokaal worden opgewekt. Dit biedt e... meer >
regioerfgoed & ruimte
bovenhetmaaiveld_th.jpg

Energietransitie in het cultuurlandschap - casus Boven het maaiveld

De huidige vorm van landbouw in het veenweidelandschap heeft door bodemdaling en vernatting geen toekomst meer. Er is al veel onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van landbouw door middel van natte tee... meer >
regioerfgoed & ruimte
daarbijdiemolen_th.jpg

Interactieve kaart 'Daar bij die molen'

'Daar bij die molen' wordt de grootste interactieve kaart van Nederland. Op die kaart van ca 50 x 60 meter kan het publiek schuiven met windmolens en zonnepanelen om inzicht te krijgen in, en een bijd... meer >
regioerfgoed & ruimte
005representatieveafbeelding_th.jpg

ENCI Energie Landschap

Het ENCI-gebied is een industriële groeve naast Maastricht dat tussen 2017 en 2019 transformeert van een kalksteengroeve ten behoeve van cementproductie naar een recreatief natuurgebied. In de groeve... meer >
regioerfgoed & ruimte
middaghumsterland_th.jpg

ENDELK - Energie, duurzaamheid en landschappelijke kwaliteit

Energietransitie in het oudste cultuurlandschap van Noord-Nederland – Nationaal Landschap Middag-Humsterland – kan dat eigenlijk wel? De hoofdgebruikers van het gebied, inwoners en ondernemers, de... meer >
regioerfgoed & ruimte
005representatieveafbeelding1_th.jpg

Erfgoed vol energie - casus 't Medler

De Achterhoekse gemeente Bronckhorst kent de hoogste dichtheid aan landgoederen van Nederland. Veel van deze landgoederen hebben dezelfde uitdaging om nieuwe verdienmodellen te vinden nu hun bestaande... meer >
regioerfgoed & ruimte
lisdoddeteelt_th.jpg

Natte energieteelt - Behoud(t) veenlandschap

Landschapsarchitectenbureau SMARTLAND richt zich op het inzetten van natte teelten om een bijdrage aan de energietransitie te leveren. Deze andere vorm van landbouw draagt bij aan het duurzaam behoud ... meer >
regioerfgoed & ruimte
micRO_th.jpg

micRO - Nieuwe Gracht

Een team van regionaal planoloog Jan Hein Boersma, socioloog Vera Cerutti en stedenbouwkundige Jan Willem Tap stellen een bottom-up verkenning van regionale dynamiek voor. Zij stellen dat de banken- e... meer >
regio
AMSTERDAMALMEREStrootman_th.jpg

Metropolitane voedselregio Amsterdam-Almere

[i]Strootman Landschapsarchitecten BV en Alterra/WUR[/i] Strootman Landschapsarchitecten onderzoekt welke kansen een landschap dat is ingericht op regionale voedselproductie biedt voor vraagstukke... meer >
regiovoedselketens
SiebeSwartNieuwbouwwijkNoorderplassen_th.jpg

Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit nieuwe programma geeft het Stimuleringsfonds Creati... meer >
stadregiocirculaire economiegebiedsontwikkelingtuin en landschap
flevopolder_th.jpg

Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen moet de winning uit hernieuwbare energiebronnen flink worden opgeschaald en dat legt een zichtbare claim op het landschap. Door ontwerpkracht in te zett... meer >
erfgoed & ruimte
techsafari04hackwerk_th.jpg

AgTech.nl – Food Hackathons

[i]Hackwerk Advies en Bureau YAP[/i] AgTech.nl richt zich op nieuwe technologische marktkansen voor agrarisch ondernemers die in regionale voedselsystemen opereren. Het team stelt dat economische, ... meer >
regiovoedselketens
LandscapingthefoodagroasdePeel_th.jpg

Landscaping the food

[i]Inge Vleemingh, Agri Food Capital, Studio Marco Vermeulen[/i] De onderzoekers van Landscaping the food stellen dat ontwerp een krachtig middel is om zichtbaar te maken hoe in ons voedselsysteem ... meer >
regiovoedselketens
flexibelewaterkeringspakenburgdeingenieu_th.jpg

Selectie Open Oproep Stedenbouw voor extremen

Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Door ontwe... meer >
erfgoed & ruimte
nieuweopenoproepenerfgoedruimte_th.jpg

Nieuwe Open Oproepen Erfgoed & Ruimte

Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
erfgoed & ruimte
BoterbijdevisTheCloudCollective_th.jpg

Boter bij de vis

[i]The Cloud Collective, werkend landschap en transition LAB[/i] Boter bij de vis is een ontwerpend onderzoek naar een nieuwe benadering van de voedselvoorziening. Het team stelt dat het verknopen ... meer >
regiovoedselketens
37elementensmv_th.jpg

Kansen voor ontwikkeling Biobased Delta

De traditionele landbouw in Nederland staat onder druk. Dat merkt ook de Zuidwestelijke Delta. Kan de inzet van gewassen en reststromen uit de landbouw ter vervanging van fossiele brandstoffen de inte... meer >
regiocirculaire economie
bovenhetmaaiveld_th.jpg

Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II

Vier voorstellen zijn geselecteerd binnen de Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II. Alle projecten richten zich via verschillende schaalniveaus op het zoeken naar de meerwaarde van een cult... meer >
erfgoed & ruimte
rwziterwormvogelvluchtCEPlowweb_th.jpg

M3H:De kracht van het Limburgse landschap

Waarom zou je importeren wat je zelf ook kunt produceren? Circulair Erfgoed Parkstad stelt voor om kastelen, kloosters en hoeves rond Heerlen weer zelfvoorzienend te maken om de lokale economie te sti... meer >
regiocirculaire economievoedselketens
klimaatbestendigewijkaanpak_th.jpg

Selectie Open Oproep Stedenbouw voor extremen II

Vier voorstellen zijn geselecteerd binnen de Open Oproep Stedenbouw voor extremen II. De geselecteerde projecten lopen uiteen van een onderzoek naar klimaatadaptieve ingrepen vanuit de watersystemen i... meer >
erfgoed & ruimte
loader