stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

meer toekenningen

eennieuwfundament.jpg

Een nieuw fundament

Being A Designer, 2020

€24.882
Uitgangspunt van het project 'Een nieuw fundament' is dat een goed woonconcept meer is dan een dak boven je hoofd. Voor dak- en thuisloze jongeren moet een woning ook vooral een platform zijn van waaruit zij zichzelf ontwikkelen. Samenwerkingspartners Being A Designer en Personal Architecture stellen dat deze jongeren in veel gevallen een laag zelfbeeld hebben en zichzelf daardoor geen plek in de maatschappij toekennen en niet volwaardig participeren. Om te komen tot nieuwe woonconcepten, is het volgens de ontwerpers van belang te beginnen met de vraag hoe deze jongeren kunnen werken aan hun eigen fundament. De aanpak is dan ook gericht op het verkrijgen van inzicht in de leefwereld van de jongeren. Hoe kijken zij tegen hun situatie aan? En wat zijn de belangrijkste overtuigingen van waaruit ze hun leven inrichten? Hierbij worden verschillende methoden gehanteerd, namelijk observaties, interviews en generatieve sessies. Het onderzoek zal leiden tot een set criteria die worden gesteld aan een goed woonconcept. Nadat vrij over deze woonconcepten is nagedacht, volgt pas een toets aan de realiteit van het systeem. Voor het project wordt samengewerkt met één of meer gemeentes, gelieerde instanties en de dak- en thuisloze jongeren zelf.
huishonger.jpg

Huishonger

Joes en Manon, 2020

€25.000
Net als fysiek contact is een dak boven je hoofd een primaire levensbehoefte, stellen social designers Joes Janmaat en Manon Barendse. In Nederland zijn er te veel jongeren die hier niet over kunnen beschikken. Het project 'Huishonger' gaat uit van het idee dat een woning een plek moet zijn waar je tot rust kan komen en van waaruit je de ruimte voelt om voorzichtig stappen naar een betere toekomst te gaan zetten. Via ontwerpend onderzoek en in samenwerking met gemeente(n), lokale partijen en jongeren willen Joes en Manon nieuwe woonvormen en strategieën ontwikkelen die kunnen ondersteunen in het voorkomen van dakloosheid onder jongeren. Dakloos worden is immers een proces en geen moment. Wat zijn de momenten in dit proces waarop de samenleving kan ondersteunen? Joes en Manon stellen voor te straten met een prikkelende campagne die lokale partijen en/of inwoners vanaf het begin aanspreekt en bij het traject betrekt. Met ervaringsdeskundigen worden lokale uitdagingen in een breder perspectief geplaatst. Midden in de samenleving en in de context van het vraagstuk, komen zo tastbare toekomstscenario's tot stand waarmee kan worden geëxperimenteerd. Door de ontwerpoplossingen vast te leggen in handelingsperspectieven worden de voorstellen tot systeemverandering implementeerbaar.
terugnaareigenwaarde.jpg

Terug naar eigenwaarde

Garage2020, 2020

€25.000
Dak- en thuisloze jongeren worden door de maatschappij neergezet als probleemjongeren. Een hardnekkig stigma dat zijn weg vindt van hulpverleners, beleidsmakers en buurtbewoners naar de jongeren zelf. Vanaf het moment dat de jongeren in de lange adem van jeugdzorg belanden tot aan het moment dat de buurt in protest komt vanwege hun leefomgeving, blijven eigenwaarde en zelfvertrouwen van de jongeren dalen. In 'Terug naar de eigenwaarde' willen Garage2020 en architecten Askan Hashemkhani en Patrick Roegiers komen tot een duurzaam woonconcept dat aansluit bij de behoefte van de jongeren en kan rekenen op draagvlak vanuit de buurt. De centrale onderzoeksvraag daarbij is: Hoe ontwikkel je lokaal een ruimtelijke strategie die jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling, die uitgaat van hun behoeftes op het gebied van autonomie en ondersteuning en die schaalbaar is naar andere locaties? Door verschillende behoeften op een goede manier samen te voegen, kan een ruimtelijk concept worden ontwikkeld waarin op basis van wederkerigheid en gelijkheid niet alleen draagvlak, maar ook verbinding met en waarde voor de buurt ontstaat. In een multidisciplinair team van onderzoekers, ontwerpers, architecten en experts zoals hulporganisaties Enver en Cardea en Marleen van der Kolk van Stichting Zwerfjongeren wordt gezocht naar ruimtelijke oplossingen die uitgaan van het huidige aanbod.
volwaardigeparticipatie.jpg

Volwaardige participatie

TAAK, 2020

€25.000
Het publieke domein is niet voor iedereen even toegankelijk, stellen coöoperatie TAAK en de verbinders van Building Conversation in hun onderzoeksvoorstel Volwaardige Participatie. Om een fysieke ruimte voor dak- en thuisloze jongeren vorm te geven is volgens de aanvrager van essentieel belang dat zij de ruimte kunnen nemen mee te denken en te praten over passende oplossingen voor hun thuisloosheid. Het project zet in op volwaardige participatie met als doel de afhankelijkheidspositie van jongeren om te zetten in een positie van zeggenschap. Wat zijn de idealen van de jongeren? Wat is hun visie op de maatschappij? Hoe kunnen zij dit uiten? Het ontwerpteam organiseert een aantal sessies voor jongeren, hun familie, oudere ervaringsdeskundigen, bestuurders, hulpverleners en buurtbewoners. Vanuit vertrouwen en in begrijpelijke taal gaan zij met elkaar in gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Dit vertrouwen wordt voorzichtig opgebouwd via bewustwording van eigen posities en het bepalen van gemeenschappelijke waarden. Vervolgens leiden collectieve ontwerpworkshops onder leiding van Rainbow Soulclub en architecten Patrick Roegiers en Bengin Dawod tot de ontwikkeling van breed gedragen nieuwe woonconcepten.
woontuinen.jpg

Woontuinen

Site Practice, 2020

€25.000
In dit project staat de tuin als sociaal aspect van wonen centraal. Tuinen geven rust, ruimte, vermaak en werk en zijn sterk verbonden met het essentiële idee van wat 'thuis' is, zo constateren de ontwerpers en architecten van Site Practice en Makkink & Bey en de landschapsarchitectenbureau Le Far West. Zij onderzoeken het concept van een gemeenschappelijke 'woontuin' die dakloze jongeren ondersteunt bij het vinden van woonruimte. Een plek voor de jongeren om zich thuis te voelen en tot rust te komen. Door de tuin als integraal onderdeel van het sociale weefsel van de buurt te ontwikkelen, kunnen jongeren hun sociale netwerk en vangnet uitbreiden. Daarnaast kunnen zij samen met hulpinstanties en gemeente een rol spelen in het beheer van de tuin en daarmee hun vaardigheden ontwikkelen. Zo wordt bijgedragen aan noodzakelijke vergroening en vinden dak- en thuisloze jongeren de ruimte om met de natuur ook hun toekomstperspectief te laten groeien. Het ontwerpteam stelt voor samen met jongeren en instanties aan de slag te gaan in een testtuin. Onderzocht wordt tevens hoe de uitkomsten van dit participatieve ontwerponderzoek kunnen worden ingezet voor een opschaling van het project naar een netwerk van woontuinen door de hele stad en in andere steden.
loader

het fonds

subsidies

actueel