stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Spiegel Stem
spiegelstem.jpg

Spiegel Stem

Monobanda, 2020
Monobanda wil met het project Spiegel Stem een veilige en uitnodigende plek ontwikkelen voor kinderen met een verstandelijke beperking. De aanvrager stelt dat gevoelens van agressie en onrust bij kinderen met een verstandelijke beperking een grote rol spelen op het welbevinden van de kinderen en hun naasten. Met als doel om deze kinderen te ondersteunen om beter met gevoelens van agressie of onrust om te gaan, wil Monobanda een plek ontwikkelen waar deze gevoelens door de kinderen zelf lichamelijk kunnen worden vertaald naar beelden. Het ontwerpend onderzoek betreft een iteratief proces gericht op het ontwikkelen van deze plek en vindt plaats in co-creatie met kinderen. Ook docenten en groepsbegeleiders worden betrokken. In acht stappen zal samen met alle projectbetrokkenen worden toegewerkt naar een werkend prototype van een installatie. Doel van het project is om kinderen daarmee een instrument te kunnen bieden waarmee zij spelenderwijs de regie over hun eigen gevoelens kunnen vergroten. In de uitvoering van het onderzoek werkt Monobanda samen met zorgorganisatie Pluryn, de Kingmaschool, Stichting STEIM en de Radboud Universiteit.

meer toekenningen

cascoland.png

Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip

Cascoland, 2020

€7.500
Voucherprocedure Actieagenda Internationaal

Bij de Eendagszaak kunnen buurtbewoners met bepaalde kwaliteiten of talenten uittesten of hun ideeën voor bepaalde buurtvoorzieningen goed genoeg zijn om te kunnen uitgroeien tot rendabele bedrijfjes. Succesvolle winkeliers krijgen de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden naar een van de lege panden in de straat en zelf een winkel te beginnen. Een aantal heeft die stap al gezet. Zo breidt het aantal buurtwinkeliers zich langzaam uit. Wat ze gemeen hebben is hun inzet voor de buurt en het welzijn van de bewoners. Op die manier creëren de winkeliers van de Van Deysselstraat in samenwerking met Cascoland en Rochdale een zorgzame gemeenschap. Buiten dit sociale programma heeft Cascoland in de publieke ruimten van de buurt een aantal fysieke interventies uitgevoerd. Hele eenvoudige injecties kunnen onmiddellijk een enorm verschil maken. Deze combinatie van een sociaal programma en fysieke aanpassingen in de straat is een eerste stap naar verandering. Op 19 november 2019 kregen de Cascoland-projecten in Amsterdam bezoek van twee Japanse organisaties: de Japanse sociale woningcorporatie Urban Renaissance Agency (UR), een aan de overheid gelieerde onderneming met 700.000 woningen in Japan, en Real Public Estate (Re-public Estate), een bedrijf dat overheidsvastgoed koppelt aan particuliere gebruikers en die gespecialiseerd zijn in architectuur, gemeenschapsontwikkeling en gemeenschapsbeheer. Cascoland, UR en Re-public Estate zijn alle drie geïnteresseerd in de revitalisering van naoorlogse buurten. De bezoekers waren onder de indruk van de inventieve aanpak van Cascoland en van de gelijkwaardige rol die een Nederlands kunstenaarscollectief kan spelen in de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties.

UR en Re-public Estate hebben Cascoland nu gevraagd om in Tokio een presentatie over hun werk en een workshop te komen geven, en om op basis van Cascolands expertise een samenwerking te starten voor de ontwikkeling van nieuwe 'bottom-up' revitaliseringsmethoden voor Japan, en van multifunctionele, plurinationale en generatiebestendige 'gemeenschappelijke ruimten & voorzieningen' voor investering in een sociaal programma en als basis voor een renovatieproces voor sociale woningbouw in naoorlogse wijken van Tokio.

'Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van het eerder door de Open Oproep Designing a Community of Care tot stand gekomen ontwerpend onderzoek Cascoland Van Deyssel/ De Eendagszaak. Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.
rademacher.png

Extractions UK/NL

Rademacher de Vries Architects, 2020

€7.442
Voucherprocedure Actieagenda Internationaal

In de context van de Internationalisering voucher onderzoekt Rademacher de Vries in samenwerking met Cambridge University en Sanchez Benton de koppeling tussen grondstofdelving, nieuwe regionale bouwculturen en erfgoed. Het ENCI Energie Landschap project vormt het vertrekpunt van deze discussie als voorbeeld waar natuur, industrie en erfgoed met elkaar verweven worden. De unieke gebiedsontwikkeling werd bovendien mogelijk gemaakt door een ongebruikelijke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de buurt, natuurorganisaties en de overheid.

Het project heeft drie internationale ambities: het uitwisselen van kennis, het leveren van een educatieve bijdrage en de ontwikkeling van professionele netwerken. De internationale uitwisseling spitst zich toe op de delving van bouwmaterialen en de regionale consequenties daarvan voor de bouwcultuur en het landschap, op basis van de uitkomsten van het eerdere ENCI Energie Landschap project. Deze ervaringen, en de rol die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bij de ondersteuning van het project heeft gespeeld, bieden een toonaangevend model dat in een lezing aan de universiteit van Cambridge aan de orde zal komen. De lezing wordt gevolgd door een tweedaagse workshop waarin studenten zich zullen buigen over de relatie tussen bouwmaterialen en hun herkomst. De veronderstelling is dat een dieper begrip van hoe bouwmaterialen regionaal worden verkregen kan leiden tot een doelgerichtere architecturale gevoeligheid. Het derde onderdeel van de uitwisseling zal bestaan uit een bijeenkomst van diverse jonge architectenbureaus in Londen bij een werkdiner rond het thema regionaal design in een peri-urbane context.

'Extractions UK/NL' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van het eerder door de Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II tot stand gekomen ontwerpend onderzoek ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd. Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.
ongewooongoedwonen.jpg

(On)gewoon goed wonen – Ontwerpen aan een ggz-vriendelijke wijk

Caro van Dijk Architectuur, 2020
Caro van Dijk Architectuur wil samen met GGz Centraal een ontwerpend onderzoek uitvoeren naar een toekomstscenario voor een 'ggz-vriendelijke' wijk: een plek waar mensen met een al dan niet ernstige psychische aandoening goed kunnen wonen, een sociaal netwerk hebben en gebruik (kunnen) maken van lokale voorzieningen. De start van het onderzoek betreft een ruimtelijke en programmatische analyse van drie locaties, waarna gezamenlijk de meest kansrijke wordt gekozen. Op de gekozen locatie organiseert het team vervolgens een reeks ontwerpateliers waarin deze mensen met een psychische aandoening in co-creatie met GGz Centraal en hun naasten de dromen voor hun leefomgeving uitwerken tot toekomstscenario's. Ook buurtbewoners, lokale welzijnspartijen en gemeente worden bij het traject betrokken. In samenwerking met een brede groep van stakeholders wordt zo onderzocht hoe hún ggz-vriendelijke wijk eruit moet zien. De eerste fase resulteert in een concreet toekomstscenario met een routekaart voor realisatie. Tijdens de tweede fase richt het team de locatie in als proeftuin om de toekomstdroom daadwerkelijk gestalte te geven.
eigenregievermoeidheid.jpg

Eigen regie op vermoeidheid

Open Concept, 2020
Ontwerpbureau Open Concept stelt dat kinderen en jongeren met een chronische ziekte door vermoeidheid (te) vaak worden belemmerd in de uitvoering van alledaagse activiteiten. Door de inzet van ontwerpend onderzoek wil Open Concept hiervoor nieuwe oplossingen ontwikkelen. Het richt zich daarbij op jongeren van 17 tot 25 jaar met reuma. Open Concept werkt in de uitvoering van het onderzoek nauw samen met de Jeugdreuma Vereniging Nederland, het platform Youth-R-Well, de kinderreuma-afdeling van het UMC Utrecht en met andere ontwerpers onder wie Lucy van Dorst en Gerjanne van Gink. Tijdens de looptijd van het onderzoek zullen een aantal verschillende ontwerpmethodieken worden ingezet. Een data-analyse van anonieme data uit de Reuma2Go-app en datavisualisaties maken onderdeel uit van het project. Daarnaast lopen in een verkennende fase van het onderzoek ontwerpers een aantal dagdelen mee met de jonge reumapatiënten. Ook vinden twee co-creatieve designsessies plaats, samen met jongeren, hun ouders/verzorgers en zorgprofessionals. Het resultaat van de eerste fase van het onderzoek is inzicht in de wensen van de doelgroep: hoe willen zij meedoen in de maatschappij en op welke manieren is vermoeidheid daarin een belemmering? Doel van de eerste fase is ook om te komen tot kansrijke oplossingsrichtingen en een plan van aanpak voor de tweede fase van onderzoek.
kamer9.jpg

Kamer 9

Morgenmakers, 2020
Ontwerpbureau Morgenmakers start een ontwerpend onderzoek rondom de opname van ouderen in een verpleegtehuis. Het team stelt dat de eerste weken na de verhuizing naar een verpleegtehuis vaak cruciaal zijn voor het welbevinden van ouderen met dementie. In die weken verliest een nieuwe bewoner een groot stuk eigenheid en zelfregie. Centraal in het ontwerpend onderzoek staat de vraag welke strategieën of producten kunnen worden ingezet om het verlies van eigenheid en zelfregie in deze overgangsperiode te beperken, en hoe zorgtechnologie hier mogelijk een rol in kan spelen. Het team werkt in de uitvoering van het onderzoek samen met de zorgorganisatie Oktober, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de TU Eindhoven. Morgenmakers zet in de uitvoering van het ontwerpend onderzoek diverse ontwerpmethodieken in. Zo kruipt één van de ontwerpers uit het team bij de start van het traject in de huid van de doelgroep door zich een week te laten opnemen in een verpleeghuis. De opname biedt een kans mee te draaien in het dagritme van het verpleeghuis en de eerste dagen van de overgangsfase zelf te beleven. Daarnaast zullen in co-creatie met (overige) bewoners en hun naasten drie interventies worden ontwikkeld, gericht op behoud van meer eigenheid en zelfregie bij de bewoners. Op basis van de uitkomsten van de interventies ontwikkelt het projectteam tot slot een concept dat in een laatste iteratie opnieuw zal worden getest. Doel van het onderzoek is te komen tot kansrijke denkrichtingen en ontwerpvoorstellen en een voorstel voor vervolgonderzoek.
loader

het fonds

subsidies

actueel