stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Op terphoogte
009rademacher.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Op terphoogte

Rademacher de Vries Architecten, 2018

€7.500
De terpen en wierden in het noorden van Nederland zijn culturele overblijfselen van het dynamische waterlandschap dat ooit de leefomgeving van de mens domineerde. Met het project 'Op terphoogte' gaat Rademacher de Vries Architecten door middel van ontwerpend onderzoek de historische omgang met het landschap tegen het licht van de hedendaagse collectieve ruimtelijke vraagstukken te houden om zodoende nieuwe inzichten te vergaren. Centrale vragen zijn: Hoe gaan we om met de exploitatie van het landschap? Wat doen we met een dynamisch waterlandschap in relatie tot klimaatverandering en is het huidige beleid van bescherming en conservering constructief op de lange termijn? Tijdens het vooronderzoek zal de aanvrager een aantal interviews afnemen en zullen fieldtrips naar interessante locaties worden ondernomen. Dit onderzoek is ingestoken aan de hand van een gebruikte onderzoeksmethodiek door hoogleraar landschapsarchitectuur aan de ETH Zürich Günther Vogt: hij is tevens betrokken als expert. Het resultaat van de startfase is een manuscript dat in een vervolgfase wordt aangevuld met essays, fotografie en ruimtelijke strategische modellen voor testlocaties.

meer toekenningen

theworlddesintegratesaroundmeyonafriedma.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The world disintegrates around me

TF Martelli, 2020

€7.500
Met het project 'The world disintegrates around me' initieert Cookies een onderzoek naar manieren voor musea om te reageren op de veranderende ruimtelijke omstandigheden door covid-19. Het project bekijkt wat de hernieuwde betekenis kan zijn van de museale instelling wanneer er zowel fysiek als digitaal buiten de bestaande muren van het museum wordt gekeken. Ook wordt onderzocht hoe architectuur nieuwe vormen van kunst en tentoonstellingsontwerp mogelijk kan maken. Aan de hand van ontwerpend onderzoek gaat de aanvrager bestaande elementen van musea ruimtelijk analyseren, waarbij ook naar de onderlinge structuur en hiërarchie wordt gekeken. Uitkomsten worden met diverse experts besproken, om zo tot nieuwe ruimtelijke constellaties in de binnen- en buitenruimte te komen. Cookies werkt toe naar een digitaal toegankelijke stedelijke studie, waarin de potentieel bruikbare buitenruimte wordt geclassificeerd. Via prototypes en een publicatie in een vervolgfase wordt uiteindelijk toegewerkt naar een experimentele tentoonstelling in de Waalhaven. Voor dit project wordt samengewerkt met Shimmer Rotterdam, en worden verschillende experts zoals Hand Lentz, Rick Titulaer, Dirk Mayelarts, Nick Axel en AQNB uitgenodigd voor de expertpanels.
zaansehoutbouw.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Zaanse Houtbouw

Studio Rogier van den Brink, 2020

€7.500
Architect Rogier van den Brink stelt vast dat de Zaanstreek een lange en rijke traditie kent in het bouwen met hout. Via het onderzoeksproject 'Zaanse Houtbouw' wil hij onderzoeken in hoeverre deze traditie het startpunt kan zijn van een grote kwaliteitsslag in houtbouw. Voor het onderzoekstraject wordt eerst de geschiedenis van de lokale bouwtraditie in kaart gebracht door het onderzoeken van bestaande gebouwen, het analyseren van de details, constructie en de gebruikte werkwijze. Deze analyses worden uitgevoerd aan de hand van het maken van (deel)maquettes en mock-ups. Dit is de basis voor een verder onderzoek naar innovatieve, kwalitatief hoogwaardige en maakbare houtarchitectuur. Tijdens de startfase wordt een vooronderzoek uitgevoerd, waarbij de probleemstelling en de onderzoeksvragen worden aangescherpt en enkele relevante partijen worden benaderd. Het resultaat van de startfase is een pamflet met onder andere een essay en foto's van testmodellen. Uiteindelijk werkt de aanvrager toe naar een publicatie en expositie die sterk regionaal wordt ingebed, maar op nationaal en internationaal niveau moet bijdragen aan het architectuurdebat over houtbouw. Rogier van den Brink wordt daarbij onder andere bijgestaan door 'visiting critics' Machiel Spaan en Michiel van Iersel.
fluidterritories.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Fluid Territories: The North Sea

Hamed Khosravi, 2020

€7.500
Architect, schrijver en onderzoeker Hamed Khosravi wil met 'Fluid Territories: The North Sea' nieuwe ruimtelijke interventies onderzoeken die zich verhouden tot de complexe ruimtelijke, juridische, milieutechnische en geopolitieke eigenschappen van de Noordzee. Aan de hand van speculatieve scenario's, ingegeven door onderwerpen als klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen en politieke proposities, gaat het project via experimenteel onderzoek in op het verkennen van manieren van samenleven en hoe deze al dan niet worden beïnvloed door de interactie tussen menselijke en niet-menselijke elementen. De startfase wordt gebruikt om vooronderzoek uit te voeren en onderzoek te doen voor een toekomstige publicatie en een event over dit onderwerp. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt de Noordzee als ruimtelijk territorium onderzocht, geanalyseerd en in kaart gebracht. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende thema's, zoals piraten, olievelden, vissen, offshore energiebronnen, transport en logistiek, migratie en klimaatverandering. Daarnaast zal de aanvrager een groep kritische denkers en ontwerpers samenbrengen om te reflecteren op een (nieuwe) ruimtelijke orde en manieren van bewoning in het territorium van de Noordzee. Ook wordt samenwerking gezocht met onderzoeksinstituten zoals de Architectural Association en de TU Delft.
dorpsstraat.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Dorpsstraat 2.0

vector-i, 2020

€7.500
Alhoewel verduurzaming en woningbouw kunnen worden opgevat als opgaven die elkaar tegenwerken, werkt Vector-i voor het project 'dorpsstraat 2.0' aan een onderzoek om beide maatschappelijke vraagstukken samen te brengen. De jarenzestigwoningen die nu nog aan de Dorpsstraat in Schoonebeek (Groningen) staan, voldoen niet meer aan de huidige eisen en worden binnenkort gesloopt. De aanvrager wil aan de hand van een concrete casestudie de mogelijkheden van circulair slopen inzichtelijk maken om bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. In 2050 is Nederland een circulaire samenleving, maar volgens Vector-i zijn er voor de bouwsector nog veel stappen te zetten. Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de distributie en levensloop van elementen, materialen en grondstoffen. Ook wordt verkend waar nieuwe materialen vandaan komen, hoe deze worden toegepast en in hoeverre verschillende ketens aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Tijdens de startfase worden verschillende uitgangspunten voor sloop en hergebruik vanuit zowel de theorie als de praktijk verkend en onderzocht. Daarvoor werkt de aanvrager samen met deskundigen op het gebied van onder andere materiaal, hergebruik, milieu, recht, gezondheid, afvalverwerking en transport. Het onderzoek zal materiaalstromen in kaart brengen om inzichtelijk te maken wat er al goed gaat, wat beter kan en wat helemaal anders moet. In deze fase werkt Vector-i samen met corporatie Domesta, aannemer ECO + bouw, BORK sloopwerken, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie en Rijksuniversiteit Groningen.
leaf.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

LEAF Landscape + Environmental Architecture on Flowers

Field Factors, 2020

€7.500
'LEAF' (Landscape + Environmental Architecture on Flowers) onderzoekt de toepasbaarheid in de openbare ruimte van zuiverende plantensoorten die ook een esthetische belevingswaarde hebben. Steden worden steeds voller, initiatieven om steden te vergroenen nemen in aantal toe en het klimaat verandert, hierdoor ontstaat een belangrijke ontwerpopgave voor ontwerpers en is een palet aan nieuwe ontwerptools nodig om hun kennis te vergroten en hiervoor holistische en multifunctionele oplossingen te ontwikkelen. Om de multifunctionaliteit van groene waterzuiveringssystemen zoals wadi's, biofilters en helofytenfilters te waarborgen, is het wenselijk om plantenselectie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Elke locatie heeft een unieke combinatie van karakteristieken en een eigen identiteit. Informatie over belevingswaarden en functionele prestaties van planten zijn nu echter niet goed georganiseerd, waardoor het voor ontwerpers een uitdaging is om relevante onderbouwingen te verzamelen. Naarmate de eisen aan onze gebouwde omgeving toenemen, zal ook de functie en prestatie, en dus de hoeveelheid informatie die nodig is om met planten te ontwerpen toenemen. LEAF wil een brug slaan tussen de vaak gescheiden werelden van onderzoek naar plantprestaties en landschapsontwerp, om ruimtelijk ontwerpers de kennis te bieden die ze nodig hebben om vol vertrouwen functionele, betrouwbare, mooie en op de natuurlijke systemen gebaseerde oplossingen te realiseren. LEAF zal uiteindelijk resulteren in een catalogus van zuiverende plantensoorten, die informatie bevat over milieutoleranties, filterprestaties en bijkomende voordelen, maar de belangrijkste focus zal liggen op hoe deze planten kunnen worden gebruikt om esthetische ontwerpen voor groene waterzuiveringen te creëren, waarmee het een belangrijke ontwerptool wordt voor landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.
loader

het fonds

subsidies

actueel