stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
De Hoofdige Boer
arjannienhuisdehoofdigeboerdroogtelangsd.jpg

ARO open oproepen Onderzoek

De Hoofdige Boer

Nienhuis Landschapsarchitectuur, 2021

€30.000
Nienhuis Landschapsarchitectuur wil met een ontwerpend onderzoek creatief teruggrijpen op waardevolle strategieën en attitudes uit het verleden ten aanzien van onze omgang met water. Hiermee wil de aanvrager de mogelijkheden voor een ander waterregime en, daaraan gekoppeld, duurzamere vormen van landbouw in kaart brengen. Als gevolg van de invloed van klimaatverandering moet de komende decennia veel meer ruimte gemaakt worden voor de dynamiek van het water dan tot voor kort werd aangenomen. Daarbij moet niet alleen rekening gehouden worden met een substantiële toename van wateroverschotten maar ook aan een forse groei van watertekorten. Dat geldt zeker voor het stroomgebied van de IJssel dat eigenlijk alleen via deze rivier aangesloten is op het nationale, door de Rijn gevoede zoetwatersysteem. De focus in het project De Hoofdige Boer ligt op de binnen- en buitendijkse relaties, waarbij ook de stedelijke gebieden in de IJsselvallei meegenomen worden. Het team onderzoekt dit in drie deelgebieden in de vallei met het Ambtelijk Begeleiding Team IJssel als kennispartner. Hierin hebben onder andere Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat zitting. Daarnaast sluiten bij de ontwerpsessies ook de provincies Overijssel en Gelderland aan, evenals andere regionale partners als Stichting IJssellandschap en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. De uitkomsten van het onderzoek worden gevat in een Kansenkaart Water en een Kansenkaart Landbouw. Deze vormen uiteindelijk een visie op water en landbouw in de IJsselvallei. Daarin worden de (bestuurlijke) keuzes voor waterverdeling verbeeld, de randvoorwaarden in beeld gebracht en de kansen voor het huidige agrarische landgebruik richting een meer natuur en landschap inclusieve landbouw inzichtelijk gemaakt.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

meer toekenningen

peterderuijterwaardenverkavelingbinnenwa.jpg

ARO open oproepen Onderzoek

Waardenverkaveling 'Binnenwaard'

Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur, 2021

€30.000
In het grootste weiland van Nederland, de Alblasserwaard, onderzoekt Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur samen met de daar gevestigde boeren en het Kadaster wat er nodig is om te komen tot een bredere waardering van de boer als producent van maatschappelijke diensten in het tegengaan van klimaatverandering. Het gevolg van de ruilverkaveling tussen jaren'50 en '80 is dat tot op de dag van vandaag met name het venige hart van de Alblasserwaard – de Binnenwaard –aanzienlijk zakt door verdroging en oxidatie van het veen. Dit betekent ook een substantiële uitstoot van CO2. Het vasthouden van gebiedseigen zoetwater en vernatten van de bodem, met een grotere biodiversiteit als bijkomend voordeel, is de oplossing. Zo'n ecologisch en klimatologisch beter watersysteem heeft echter grote gevolgen voor de boeren in het gebied: het is perceel overschrijdend en vraagt om een radicaal andere bedrijfsvoering of zelfs verplaatsing. De hele Alblasserwaard dient anders te worden ingericht. Peter de Ruyter toetst deze nu nog theoretische 'ruilverkaveling 2.0' aan de praktijk door de maatschappelijke meerwaarde van zo'n omwenteling mee te nemen in de financiering van landbouwgronden en nieuwe verdienmodellen voor boeren. Zo onderzoekt het bureau wat een eventueel gebiedsfonds kan doen. Het team gaat via interviews en een gebiedsatelier in gesprek met boeren, experts, natuurorganisaties en lokale overheden. De uitkomsten worden gedeeld via een publicatie en podcasts en geven zicht op wat er nodig is voor de volgende fase van deze waardenverkaveling.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.
vanlaarhovenlivinglandscapesbakenvanslib.jpg

ARO open oproepen Onderzoek

Baken van Slib

Living Landscapes / Deltascapes, 2021

€30.000
Living Landscapes / Deltascapes onderzoekt met Baken van Slib op welke manier het afvalproduct baggerslib als grondstof ingezet kan worden. Hierbij onderzoekt de aanvrager wat baggerslib precies is en hoe de baggerindustrie functioneert aan de hand van cartografisch onderzoek en veldwerk. Living Landscapes / Deltascapes werkt samen met slibinnovators NETICS die vanuit hun expertise nieuwe denkrichtingen genereren, inhoudelijke voorstellen toetsen, contacten leggen en experimenten uitvoeren. Het team wordt verder uitgebreid met drie experts op het gebied van transitieopgaven, communicatie en het milieu. Het onderzoek resulteert in een te publiceren narratief over baggerslib als onontdekte grondstof en hoe deze inzetbaar is in verschillende ruimtelijke transitieopgaven. Het team verwerkt de resultaten van de landschappelijke studie naar de kansen en knelpunten van toegepaste baggerslib in een kaart en infographic. Tot slot ontwikkelt het team een te exposeren fysieke installatie 'Baken van Slib' dat de eigenschappen van baggerslib blootlegt. Met het artikel, de kaart en infographic en de installatie wil Living Landscapes / Deltascapes niet alleen vakgenoten, maar ook een breder publiek kennis laten maken met het nieuwe narratief van het Nederlandse sliblandschap.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.
makkinkbeynoordoostpolderproductielandsc.jpg

ARO open oproepen Onderzoek

Noordoostpolder Productielandschap

Studio Makkink & Bey, 2021

€30.000
Studio Makkink & Bey opereert behalve vanuit Rotterdam ook al meer dan tien jaar vanuit een boerderij in Kraggenburg in de Noordoostpolder alwaar zij een studio en ontwerp-laboratorium zijn gestart. Daar zien zij hoe de schaalvergroting van agrarische bedrijven in de omgeving steeds meer kleinere boeren (minder dan 36 ha grond) de das omdoet. Het ontwerpbureau wil met het project Noordoostpolder Productielandschap onderzoeken wat er voor nodig is om deze boeren niet alleen te laten overleven maar te laten floreren door middel van agro-ecologische landbouw. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen en diensten, zonder deze te beschadigen. Deze vorm van duurzame landbouw is echter arbeidsintensief, waardoor meer seizoenwerkers nodig zijn in de productieve maanden in en rondom de zomer. Deze werkers komen veelal uit Oost-Europa en worden vaak slecht behuisd. Studio Makkink & Bey onderzoekt hoe, naast voedsel, het land ook bouwmaterialen zoals stro, hout, hennep en klei kan leveren voor de bouw van flexibele, verplaatsbare 'tiny houses' die beter onderdak bieden. De bedoeling is dat minstens 80% van de materialen voor de huisjes -inclusief inrichting- van het land komt. In dit traject worden drie ontwerpteams gekoppeld aan drie 'kleine' akkerbouwers; buurboeren van wie sommigen al met biodynamische landbouw bezig zijn. De teams voeren vanuit een nieuwe visie van natuur-inclusief landgebruik ontwerpend onderzoekend uit naar materiaal ontwikkeling voor nieuwe bouwproducten. Daarin werken ze samen met Maatschap de Bruijn, ook uit Kraggenburg, die midden in het proces van bedrijfsopvolging zit en op zoek is naar duurzame verdienmodellen. Ook wordt expertise betrokken van onder andere het Louis Bolk Instituut, het waterschap, de gemeente en LTO Noord. Uiteindelijk moet het project leiden tot een eerste bouwplan voor gewassen, ontwerpen voor het werkershuisje en een raming van de haalbaarheid.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.
laoslandschapsarchitectendubbeledijk.jpg

ARO open oproepen Onderzoek

Dubbele Dijk

LAOS Landschapsarchitecten, 2021

€30.000
De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest hebben een nieuwe soort dijk ontwikkeld, de Dubbele Dijk, als onderdeel van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl, rekening houdend met de stijging van de zeespiegel door klimaatveranderingen. Achter de primaire dijk is een tweede, lagere dijk aangelegd. Het zeewater kan gecontroleerd het tussengebied instromen en slib kan bezinken. LAOS Landschapsarchitecten onderzoekt in dit tussengebied de mogelijkheden voor een integrale landschapsinclusieve aanpak van slibopvang, verzilting, garnalenkweek, zeewierkweek, zonnepanelen en recreatie. Het ontwerpend onderzoek is in vier fases ingericht: voorbereiding en analyse, op weg naar denkrichtingen en ruimtelijke modellen, uitwerken ruimtelijke modellen en verkenning opschaling kustlandschap, doorwerken in strategische aanpak. In de eerste drie fasen worden in werksessies diverse stakeholders waaronder bewoners, ondernemers en overheden betrokken. De expertise op het gebied van landschap, natuur en ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door partners met kennis van energietransitie, schaal- en schelpdierkweek, zeewierproductie, kustverdediging en waterbeheer. LAOS Landschapsarchitecten geeft het project grotere bekendheid onder ontwerpers, ontwikkelaars, (lokale) overheden, de kweeksector, onderwijsinstellingen, afnemers van duurzaam geteelde producten en lokale stakeholders door het ontwikkelen van een publicatie, leaflet, website en een bezoekerscentrum op de projectlocatie.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.
circularlandscapesveenvoedseltuin.jpg

ARO open oproepen Onderzoek

Veenvoedseltuin Vrouwe Vennepolder

Circular Landscapes, 2021

€30.000
Op een stuk land van twee hectare in de Vrouwe Vennepolder in Oude Ade bij Leiden doet Circular Landscapes samen met burgercoöperatie Land van Ons onderzoek naar het ontwikkelen van een 'veenvoedseltuin.' De tuin is als testperceel onderdeel van een groter 'Polderlab': een stuk polder van 33 hectare, aangekocht door Land van Ons, waar de burgercoöperatie samen met de Universiteit Leiden en Hoogheemraadschap Rijnland een tienjarig onderzoek doet naar nieuwe gewassen en teelten. In de veenvoedseltuin zal als onderdeel hiervan worden geëxperimenteerd met onverwachte combinaties van natuurontwikkeling en voedselproductie via natte teelt. De keuze van de gewassen is een onderdeel van de ontwerpopgave, evenals de wijze van aanplanten en oogsten. De planten worden aangebracht in een natuurlijke setting, passend bij de specifieke bodem- en watercondities. Gestreefd wordt naar een zoveel mogelijk zelfregulerend ecosysteem, zonder toepassing van kunstmest of bestrijdingsmiddelen, maar met voldoende capaciteit voor serieuze voedselproductie. De methode is geïnspireerd door het landbouwsysteem van de 'chinampas,' dat al eeuwenlang wordt toegepast in natte gebieden in Mexico en bestaat uit een afwisseling van kanalen en akkertjes. Het geheel wordt ingebed in het landschap en krijgt zowel een recreatieve als een educatieve (voorbeeld)functie. Tot slot wordt ook de exploitatie (van teelt tot verkoop) onder de loep genomen. Het eindresultaat van deze eerste fase is een concreet ruimtelijk, flexibel ontwerp voor de veenvoedseltuin als visitekaartje voor het Polderlab, met een verdienmodel, en de start van de aanleg van de tuin.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader