stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Budget tot 30 november 2020: € 200.000

Vanwege covid-19 is het niet mogelijk een aanvraag te doen binnen de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. Deze Tijdelijke Procedure voor het ondersteunen van Internationaal Samenwerken (TPIS) geldt ter vervanging hiervan. Aanvragen is doorlopend mogelijk tot en met 30 november 2020.

Met deze procedure ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie en richt zich op nieuwe vormen van internationaal samenwerken. Besluitvorming vindt binnen 6 weken na indiening plaats zodat de aanvrager in deze onzekere internationale covid-19-periode snel weet of ondersteuning volgt.

Bij internationale projecten is samenwerken in tijden van een (lokale) crisis niet nieuw. Internationale samenwerkingsverbanden moeten daarom flexibel zijn in de omgang met plotselinge veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. In deze tijdelijke aanvraagprocedure internationaal samenwerken is het van belang om, naast de kwalitatieve beschrijving van de samenwerking, te reflecteren op hoe met de haalbaarheid van het project wordt omgegaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en fysiek samenkomen.

Voor deze procedure komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave.

Er is een bedrag beschikbaar voor nieuwe of bestaande samenwerkingen binnen de uitvoering van een project van maximaal € 20.000. Van dit bedrag mag op de begroting maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten worden gereserveerd. Subsidie kan worden aangewend voor uren die worden besteed aan deskresearch, online calls/meetings en ontwikkelkosten van een niet-fysieke uitkomst zoals een artikel, video, publicatie en website, maar ook voor de ontwikkelkosten van een fysieke uitkomst zoals een presentatie of installatie.

Deze procedure heeft voor de periode tot en met 30 november 2020 een subsidieplafond van € 200.000 en aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De middelen zijn afkomstig uit het budget van het Stimuleringsfonds voor het internationaal cultuurbeleid.

Eind december worden de uitkomsten van deze procedure geëvalueerd en wordt besloten over de verdere invulling van internationaal samenwerken richting het volgende jaar.
Deze procedure is bedoeld ter ondersteuning van in Nederland gevestigde ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland op het moment dat u de subsidie aanvraagt.

De komende maanden is het onzeker hoe omstandigheden en aanvullende maatregelen met betrekking tot covid-19 zich ontwikkelen. Zeker ook wat betreft mobiliteit en internationaal reizen. Het is daarom voorlopig niet mogelijk voor buitenlandse partijen om onder deze procedure subsidie aan te vragen. Zij mogen uitdrukkelijk wel onderdeel zijn van een aanvraag.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
• De subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 20.000 waarvan max. € 1.500 is gereserveerd voor reis- en verblijfskosten.
• Een redelijke mate van cofinanciering is vereist voor een projectaanvraag vanaf € 7.500.
• Er is een duidelijke en getekende samenwerkingsovereenkomst met de buitenlandse partner die aansluit op een concrete buitenlandse vraag of opgave.
• Op de begroting mag maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten zijn opgenomen. Deze reis- en verblijfskosten worden na een positief advies alleen geaccepteerd indien er geen negatief reisadvies (code oranje of rood) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land of regio is op het moment van toekenning.
• De aanvrager verklaart dat, mocht er tijdens de looptijd van het project alsnog een negatief reisadvies volgen, er geen reizen naar het betreffende land of regio worden aangevangen als onderdeel van het aangevraagde project en dat personen die als onderdeel van het project in een land zijn op het moment dat er een negatief reisadvies wordt uitgevaardigd, zo spoedig mogelijk het land verlaten en terugkeren.
• Voor landen of regio's waar op het moment van toekennen een negatief reisadvies bestaat, kunnen geen reis- en verblijfskosten in de begroting worden opgenomen.
• Alle reizen binnen een straal van 1.000 km (enkele reis, hemelsbreed) vanaf Nederland dienen over land plaats te vinden, tenzij dit aantoonbaar langer duurt dan 20 uur.
• Het project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan de vooraf omschreven relevante doelgroepen.
• Het voorstel dient een individu-overstijgend, cultureel en Nederlands belang voor de creatieve industrie.
• Per studio, gezelschap of collectief kan er in 2020 binnen deze procedure maximaal één project worden toegekend.
Subsidie wordt verstrekt op basis van de deelregeling Internationalisering (pdf) met uitsluiting van artikel 3 van deze deelregeling. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de deelregeling lnternationalisering.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, doorloopt het fondsbureau de volgende drie stappen:
1. Het fondsbureau controleert uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Internationalisering (pdf);
2. Aanvullend op deze reglementen geldt de tekst van de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) op de website. Het fondsbureau kijkt op basis van uw ingediende voorstel of het realistisch en uitvoerbaar is.
3. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Vervolgens spreekt een aantal externe adviseurs (minimaal 2, maximaal 3) zich uit over de mate waarin uw aanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van TPIS. De adviseurs letten hierbij op de volgende criteria:

1. Artistieke kwaliteit van het project en de maker;
2. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet en methodiek;
3. Strekking van de samenwerking en duurzame relatie; en
4. Relevantie van het project voor de Nederlandse creatieve industrie.

De externe adviseurs beoordelen de mate waarin uw aanvraag aansluit op bovengenoemde criteria. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal:
1. onvoldoende;
2. matig;
3. voldoende;
4. goed; en
5. zeer goed.

Indien het gemiddelde van de scores op deze vier criteria 3 of meer bedraagt, wordt de aanvraag als positief beoordeeld.

De adviseurs voor de deelregeling Internationalisering worden gevraagd voor de beoordeling van de TPIS aanvragen en, indien nodig, benoemde adviseurs uit de andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds.

Het fonds kan in zijn overwegingen bij de beoordeling van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land.
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en presentatieplan.
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.
• U kunt in de periode van 6 weken tot 3 maanden voor aanvang van het project aanvragen;
• De maximale looptijd van een project bedraagt 6 maanden en vangt niet later dan 1 februari 2021 aan;
• De behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal 6 weken;
• In de periode van 15 juli tot 1 december 2020 kan er per aanvrager maximaal één project worden toegekend;
• Het subsidieplafond tot en met 30 november 2020 van TPIS bedraagt € 200.000;
• Als een positief advies leidt tot overschrijding van het hierboven genoemde subsidieplafond, stopt deze tijdelijke procedure internationaal samenwerken per direct en worden eventueel later dan die aanvraag ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.
In de periode 15 juli 2020 tot en met 21 september 2020 is in totaal € 200.000 subsidie toegekend aan TPIS projecten. Vanaf 1 oktober tot en met 30 november 2020 is er opnieuw een maximaal subsidiebedrag beschikbaar van € 200.000 voor TPIS aanvragen.
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit besluit ontvangt u uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag. Subsidie onder de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) wordt verstrekt op basis van de deelregeling lnternationalisering.
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan.
Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de algemene veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de TPIS procedure kunnen wel per e-mail worden gesteld aan:

Roxanne Minten

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Internationaal Samenwerken

index.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

The Circle' expositie - MAKK Keulen

Dutch Invertuals, 2020

€13.580
Dutch Invertuals en Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) ontwikkelen samen een digitaal academietraject voor drie tot vijf geselecteerde talentvolle ontwerpers in Duitsland. In dit programma van zes weken, creëren de ontwerpers nieuwe werken, die worden toegevoegd aan de al bestaande expositie 'The Circle' van Dutch Invertuals. Een expositie die later in 2021 in MAKK Keulen te zien zal zijn. De ontwerpers presenteren in het werk hun eigen interpretatie op de cirkel, een elementaire vorm die staat voor actuele thema's als saamhorigheid, verbondenheid, balans en perfectie. Het traject bestaat uit (technische) begeleiding, mentorschap van Mieke Meijer en workshops over werkmethodes (Jólan van der Wiel), esthetiek (Raw Color), designtechnieken (Dienke Dekker), denkprocessen (Remco van de Craats en Xandra van Eijk), materialen (Jeroen Wand) en het presenteren van designstukken (Petra Hesse, MAKK).
afbeelding.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Soft Cuts

Jason Hansma, 2020

€18.941
'Soft Cuts' is een cross-over project van Jason Hansma op het snijvlak van architectuur, digitale cultuur en textielontwerp. Het eindresultaat is een grootschalig chiffon gordijnwerk (6 x 30 meter) dat traditionele technieken van haute couture combineert met algoritmische schrijftechnieken. Het ontwerp streeft ernaar om digitale cultuur en fijn handwerk op architecturale schaal samen te brengen zodat dezelfde mate van aandacht, zorg en details voor de ruimte ontstaat zoals haute couture voor het lichaam. Hansma zal samenwerken met Max Thomas Sanderson, een in Parijs gevestigde modeontwerper en lid van de Fédération de la Haute Couture (via Hérmes). Het werk is gemaakt van licht zijden organza, waarbij gebruik wordt gemaakt van een reeks ambachtelijke couture-technieken waaronder het borduren op voile borduren, draperen en bias cutting. Op het gordijn worden gedichten 'geschreven' van op taal gebaseerde algoritmen die Hansma de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Tijdens het project zal het team experimenteren met de beweging van het gordijn als non-digitaal object en hoe dit de betekenis en context van het gedicht als digitaal kunstwerk beïnvloedt. Het werk zal worden getoond op het UNESCO-hoofdkantoor in Parijs.
afbeelding.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Presentatie

Barn Raising

We Make Carpets, 2020

€14.800
Het collectief We Make Carpets (NL) en Moody Center for the Arts (US) ontwerpen een multifunctionele, interactieve installatie voor Rice University in Houston (US). Deze universiteit plaatste onlangs op het terrein acht tijdelijke structuren om de druk in de gebouwen te verlagen. Vier structuren, waaronder de locatie voor deze installatie, functioneren als openlucht lokaal en sociale ontmoetingsplek voor studenten, medewerkers en buurtbewoners. Een belangrijk kenmerk van het werk van We Make Carpets is het gebruik van alledaagse lokale voorwerpen en materialen, om hiervoor herwaardering te stimuleren en onze massaconsumptie te bevragen. In 2018 werkte de twee partners eerder samen, maar deze keer gebeurt alles op afstand. Voor de internationale praktijk We Make Carpets is dit project daarom een experiment naar een nieuwe manier van werken. De installatie staat acht maanden en wordt steeds doorontwikkeld samen met een nieuw deel van de gemeenschap. Het team documenteert het gehele proces in film en fotografie.
index.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Presentatie

The 21st Century Heraldy of Italy

75B Rotterdam, 2020

€12.500
Sinds 2001 onderzoekt grafisch ontwerpatelier 75B de heraldiek van onze tijd: de symboliek die verhalen van een bepaald gebied representeren. In het onderzoek '21st Century Heraldy' worden hedendaagse wapenschilden ontworpen bestaande uit motto's, symbolen, logo's en iconen die passen bij een stad van vandaag. 75b breidt het onderzoek nu internationaal uit naar Italië. In 2018 is 75b tijdens een residentie bij Il ventre di Napoli begonnen met het ontwikkelen van een serie van vijf wandkleden voor de steden: Rome, Milaan, Turijn, Napels en Palermo. Steden met een klassieke geschiedenis, maar ook veel nieuwe hedendaagse verhalen. Er zijn samenwerkingen opgezet met onder andere Accademia di Belle Arti di Palermo en Accademia ABADIR in Catania. Dit laatste deel van het project bestaat uit het voltooien van het definitieve eindontwerp van de kleden, materiaalonderzoek met Textiellab in het Textielmuseum en het tonen van het werk in een virtuele tour tijdens EDIT Napoli in oktober 2020.
index.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

Alternatives Archives, Alternatives Histories

Nuijsink, 2020

€20.000
Architect Cathelijne Nuijsink doet onderzoek naar 'contactzones' binnen de architectuur: sociale ruimtes waar verschillende architecturale culturen elkaar ontmoeten en botsen. Daarnaast wil Nuijsink perspectieven belichten die nu te weinig worden gerepresenteerd binnen de geschiedenis van het architectonisch modernisme. Dit project richt zich op de jaarlijkse Shinkenchiku Residential Design Competition, gelanceerd in Japan in 1965, met meer dan 17.000 inzendingen van over de hele wereld. De wedstrijd is qua vorm opgezet om lokale en buitenlandse ideeën met elkaar in contact te brengen en inspiratie te stimuleren. In dit project ontwikkelt Nuijsink een levend digitaal archief om niet alleen haar kennis over deze wedstrijd en de voor velen onbekende deelnemers breed te delen, maar ook om bezoekers zelf te stimuleren om bij te dragen aan alternatieve geschiedschrijving. Hierbij ontwikkelt zij een reizende tentoonstelling voor allereerst gta Exhibitions, Zürich en Oris House of Architecture, Zagreb. Joost Grootens verzorgt het grafisch ontwerp voor de website en de tentoonstelling.
loader

het fonds

subsidies

actueel