stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Budget van 4 januari tot en met 30 juni 2021: € 720.000

In het najaar 2021 wordt de nieuwe Regeling Internationalisering gepresenteerd, mede afhankelijk van de internationale situatie met betrekking tot covid-19. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Met de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie en richt zich op nieuwe vormen van internationaal samenwerken. Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 januari tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Besluitvorming vindt binnen 6 weken na indiening plaats zodat de aanvrager in deze onzekere internationale covid-19-periode snel weet of ondersteuning volgt.

Bij internationale projecten is samenwerken in tijden van een (lokale) crisis niet nieuw. Internationale samenwerkingsverbanden moeten daarom flexibel zijn in de omgang met plotselinge veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. In deze tijdelijke aanvraagprocedure internationaal samenwerken is het van belang om, naast de kwalitatieve beschrijving van de samenwerking, te reflecteren op hoe met de haalbaarheid van het project wordt omgegaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en fysiek samenkomen.

Voor deze procedure komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave.

Er is een bedrag beschikbaar voor nieuwe of bestaande samenwerkingen binnen de uitvoering van een project van maximaal € 20.000. Van dit bedrag mag op de begroting maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten worden gereserveerd. Subsidie kan worden aangewend voor uren die worden besteed aan deskresearch, online calls/meetings en ontwikkelkosten van een niet-fysieke uitkomst zoals een artikel, video, publicatie en website, maar ook voor de ontwikkelkosten van een fysieke uitkomst zoals een presentatie of installatie.

subsidieplafond
Als een positief advies binnen deze periode leidt tot overschrijding van het subsidieplafond van € 720.000, stopt deze tijdelijke procedure internationaal samenwerken per direct en worden eventueel later dan die aanvraag ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

Vanwege covid-19 is het niet mogelijk een aanvraag te doen binnen de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. TPIS geldt ter vervanging hiervan. De middelen voor TPIS zijn afkomstig uit het budget van het Stimuleringsfonds voor het internationaal cultuurbeleid.
Deze procedure is bedoeld ter ondersteuning van in Nederland gevestigde ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland op het moment dat u de subsidie aanvraagt.

De komende maanden is het onzeker hoe omstandigheden en aanvullende maatregelen met betrekking tot covid-19 zich ontwikkelen. Zeker ook wat betreft mobiliteit en internationaal reizen. Het is daarom voorlopig niet mogelijk voor buitenlandse partijen om onder deze procedure subsidie aan te vragen. Zij mogen uitdrukkelijk wel onderdeel zijn van een aanvraag.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
• De subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 20.000 waarvan max. € 1.500 is gereserveerd voor reis- en verblijfskosten.
• Een redelijke mate van cofinanciering is vereist voor een projectaanvraag vanaf € 7.500.
• Er is een duidelijke en getekende samenwerkingsovereenkomst met de buitenlandse partner die aansluit op een concrete buitenlandse vraag of opgave.
• Op de begroting mag maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten zijn opgenomen. Deze reis- en verblijfskosten worden na een positief advies alleen geaccepteerd indien er geen negatief reisadvies (code oranje of rood) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land of regio is op het moment van toekenning.
• De aanvrager verklaart dat, mocht er tijdens de looptijd van het project alsnog een negatief reisadvies volgen, er geen reizen naar het betreffende land of regio worden aangevangen als onderdeel van het aangevraagde project en dat personen die als onderdeel van het project in een land zijn op het moment dat er een negatief reisadvies wordt uitgevaardigd, zo spoedig mogelijk het land verlaten en terugkeren.
• Voor landen of regio's waar op het moment van toekennen een negatief reisadvies bestaat, kunnen geen reis- en verblijfskosten in de begroting worden opgenomen.
• Alle reizen binnen een straal van 1.000 km (enkele reis, hemelsbreed) vanaf Nederland dienen over land plaats te vinden, tenzij dit aantoonbaar langer duurt dan 20 uur.
• Het project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan de vooraf omschreven relevante doelgroepen.
• Het voorstel dient een individu-overstijgend, cultureel en Nederlands belang voor de creatieve industrie.
• Per studio, gezelschap of collectief kan er in 2021 binnen deze procedure maximaal één project worden toegekend.
Subsidie wordt verstrekt op basis van de deelregeling Internationalisering (pdf) met uitsluiting van artikel 3 van deze deelregeling. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de deelregeling lnternationalisering.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, doorloopt het fondsbureau de volgende drie stappen:
1. Het fondsbureau controleert uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Internationalisering (pdf);
2. Aanvullend op deze reglementen geldt de tekst van de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) op de website. Het fondsbureau kijkt op basis van uw ingediende voorstel of het realistisch en uitvoerbaar is.
3. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Vervolgens spreekt een aantal externe adviseurs (minimaal 2, maximaal 3) zich uit over de mate waarin uw aanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van TPIS. De adviseurs letten hierbij op de volgende criteria:

1. Artistieke kwaliteit van het project en de maker;
2. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet en methodiek;
3. Strekking van de samenwerking en duurzame relatie; en
4. Relevantie van het project voor de Nederlandse creatieve industrie.

De externe adviseurs beoordelen de mate waarin uw aanvraag aansluit op bovengenoemde criteria. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal:
1. onvoldoende;
2. matig;
3. voldoende;
4. goed; en
5. zeer goed.

Indien het gemiddelde van de scores op deze vier criteria 3 of meer bedraagt, wordt de aanvraag als positief beoordeeld.

De adviseurs voor de deelregeling Internationalisering worden gevraagd voor de beoordeling van de TPIS aanvragen en, indien nodig, benoemde adviseurs uit de andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds.

Het fonds kan in zijn overwegingen bij de beoordeling van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land.
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en presentatieplan.
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.
• U kunt in de periode van 6 weken tot 3 maanden voor aanvang van het project aanvragen;
• De maximale looptijd van een project bedraagt 6 maanden;
• De behandeltermijn van een complete aanvraag bedraagt maximaal 6 weken;
• In 2021 kan er per aanvrager maximaal één project worden toegekend;
• Het subsidieplafond tot en met 30 juni 2021 van TPIS bedraagt € 720.000.
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit besluit ontvangt u uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag. Subsidie onder de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) wordt verstrekt op basis van de Regeling lnternationalisering.
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan.
Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de algemene veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de TPIS procedure kunnen wel per e-mail worden gesteld aan team Internationalisering:

internationalisering@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Internationaal Samenwerken

autresdirections.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Presentatie

How to survive a democracy

Autres Directions, 2021

€6.930
Pop-upmuseum 'How to survive a democracy' is een interactieve installatie waarmee Autres Directions aan de hand van games, films en kunstwerken samen met de bezoekers de staat van democratie onderzoekt. Cultureel centrum Nowy Fort, gevestigd in Polen, wil dit pop-upmuseum graag exposeren. Aanvullend op het tonen van de installatie, willen Autres Directions en Nowy Fort vier events rond de thema's vrijheid, dictatuur, populisme en activisme organiseren. Het doel hiervan is om het publiek op creatieve, speelse en interactieve wijze te laten reflecteren op democratie. Met het project hopen de partijen een dieper bewustzijn en begrip van de waarden van democratie te creëren en het besef te stimuleren dat de burger hierin zelf een actieve rol speelt.
linda.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Onderzoek

Dead White Men's Clothing

Linda Valkeman, 2021

€20.000
'Dead White Men's Clothing' is een multimediaal onderzoeksproject van ontwerper Linda Valkeman in samenwerking met de Ghanese OR Foundation. Centraal in dit project staat de 'levenscyclus' van tweedehands kleding in verleden, heden en toekomst. 'Dead White Men's Clothing' is een interdisciplinaire interactie tussen de culturele, maatschappelijke en economische domeinen van de tweedehands kledinghandel. De komende zes maanden werken Linda Valkeman en de OR Foundation aan casestudies en actieplannen om een circulaire textieleconomie in Ghana op gang te brengen. Doel van het project is de oprichting van The People's Recycling Lab, een recyclingcoöperatie in Accra voor onderzoek, materiaalontwikkeling, gemeenschapsagentschap en cultureel behoud om nieuwe creatieve industrieën een kickstart te geven. Daarnaast is het project gericht op de ontwikkeling van een open source curriculum, technologie en systemen. Ook moet het resulteren in een testtrainingsprogramma's voor laboratoriumactiviteiten. Deze subsidieaanvraag is voornamelijk gericht op het manifesteren van The People's Recycling Lab.
lilicarr.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Onderzoek

Vegetation Under Power

Lili Carr, 2021

€5.355
Het doel van het project 'Vegetation Under Power' is om de impact en de erfeniseffecten van de productie van het Bauhaus-gebouw en zijn objecten in de naoorlogse periode tot op de dag van vandaag te onderzoeken. Het onderzoeksproject van dertien weken vindt plaats in het Bauhaus Lab op de Bauhaus Dessau Academie in Duitsland. Het project is een samenwerking tussen acht internationale onderzoekers, onder wie Lili Carr en Dr. Regina Bittner en Philipp Sack van de Bauhaus Dessau Foundation. Het doel van is een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap te vormen die zich bezighoudt met een onderwerp uit het veld van het mondiale modernisme. Het project zal resulteren in een tentoonstelling van het onderzoek in het Bauhaus Lab, een symposium (online en internationaal uitgezonden) en een publicatie met essays en origineel werk van elk van de deelnemers. Bij terugkeer in Nederland (december 2021) wil Lili Carr een artikel schrijven over de resultaten van dit onderzoek dat vervolgens wordt gepubliceerd in een Nederlands architectuurtijdschrift.
zeroburn.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Onderzoek

Zero Burn

Otura Design, 2021

€20.000
Volgens Otura Design gaat er in Turkije veel restmateriaal verloren bij de verwerking van PET-vilt tot eindproduct. Het project 'Zero Burn' onderzoekt deze reststroom, gecombineerd met andere lokale reststromen. Het project is een samenwerking tussen Rianne Koens van Otura Design (Nederland) en Kerem Ozmen van Feltouch (Turkije). Het doel is om circulariteit inzichtelijk te maken en de impact van artistieke input daarbij aan te tonen. Het eerste deel van het project zal bestaan uit een onderzoek waarbij de mogelijkheden van verschillende restmaterialen in de productieplaats Duzce worden onderzocht. Vervolgens gaan talenten afkomstig uit Nederland en Turkije materiaalexperimenten uitvoeren. Het proces wordt bijgehouden op een liveblog. Ook zal er een stap worden gemaakt richting industriële verwerking om te komen tot een hoogwaardig nieuw materiaal. Door het verbinden van internationale expertises wil Otura Design niet alleen een lokale reststroom stoppen, maar tegelijkertijd ook een nieuw werkveld voor Turkse en Nederlandse ontwerpers creëren.
budhaditya.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Presentatie

Dhvāni

Budhaditya, 2021

€10.500
'Dhvāni' betekent resonantie in het Sanskriet. Het project betreft een interactieve, zelfregulerende en sculpturale installatie van kunstenaar Budhaditya Chattopadhyay. Dhvāni is gericht op sonische rituelen en premoderne luistermethodologieën. Het plan is om een reeks zelfregulerende en autonome mediakunstwerken te produceren met traditionele en rituele objecten uit Zuid-Azië, zoals tempelklokken, een Boeddhistische gong, een windgong en Ghungroo, met kleine belletjes bezette enkelbanden die worden gedragen tijdens de traditionele Indiase dans. Het doel is om de niet-westerse rituelen en premoderne technologische praktijken uit Zuid-Azië en Afrika op de voorgrond te brengen. Gebaseerd op de ontwikkeling in machine learning-modellen wordt er een geluidsinstallatie ontwikkeld bestaande uit een netwerk van tempelklokken van verschillende groottes en stemmingen die een collectief geluid vormen dat reageert op de aanwezigheid van het publiek. Het algoritme zal fungeren als een dirigent van deze ervaring, met datasets van geluiden van de tempelklokken en de aanwezigheid van het publiek. Budhaditya Chattopadhyay werkt met verschillende partijen samen: Rewire Festival (Nederland), Mur.at – vereniging voor Netart en Netwerkcultuur in Oostenrijk en stichting Serendipity Arts uit New Delhi in India.
loader

het fonds

subsidies

actueel