stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Vormgeving

Regeling Vormgeving

Sluitingsdata:

11 augustus 2021
29 september 2021

budget 2021: € 1.700.000 – per ronde € 425.000

Met de Regeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen.
De Regeling Vormgeving staat open voor projecten van professionele ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen een of meerdere disciplines die het vakgebied vormgeving omvat.

Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere accessoire-ontwerp, animatie, bio design, food design, glasvormgeving, grafische vormgeving en visuele communicatie, illustratie, interactief en information design, interieur- en ruimtelijk ontwerp, keramiekvormgeving, lichtontwerp, modevormgeving, product-, meubel- en industriële vormgeving, scenografie, sieraadontwerp, social design, strip en graphic novel, tentoonstellingsontwerp, textielontwerp, typografie en aanverwante disciplines gericht op analyse van en reflectie op vormgeving.
Binnen de Regeling Vormgeving kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
a Een reguliere projectsubsidie, waarbij een redelijke mate van cofinanciering is vereist.
b Een startsubsidie met een maximale bijdrage van € 7.500, waarbij cofinanciering niet is vereist.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

Toelichting criteria Vormgeving
Het fonds legt aanvragen die voldoen aan alle formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voor aan onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie hanteert bij de beoordeling van een aanvraag voor een projectsubsidie onderstaande criteria. Voor startsubsidies gelden iets afwijkende criteria, lees hiervoor goed de regeling.

a. De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
Het toepassen van dit criterium is sterk contextafhankelijk. Er wordt door de commissies rekening gehouden met de ontwerpopgaven die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de wijze waarop het voorstel is ingestoken.

Bij het beoordelen van de artistiek-inhoudelijke waarde wordt gekeken naar de relatie tussen vorm en inhoud van het project. Wat is het inhoudelijke doel of uitgangspunt en hoe wordt dat vertaald naar een onderzoek, ontwerpopgave, vorm of ander middel? In het geval de aanvraag wordt gedaan door een maker of makers kijkt de commissie hoe het project past binnen de eigen praktijk of het portfolio en naar vergelijkbare uitingen binnen het genre of vakgebied In het geval de aanvraag een presentatie, evenement of publicatie betreft, wordt gekeken naar de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten en de reflectie op het vakgebied van de curator, schrijver of programmamaker. De commissie kijkt welke stap de aanvrager met het nieuwe project beoogt te zetten.

b. De betekenis van de gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied;
Bij dit criterium wordt gekeken hoe het voorstel is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is. Wordt er ingespeeld op een bekende of actuele thematiek of juist niet? Worden er verrassende en relevante vragen gesteld of nieuwe perspectieven belicht? Stelt het voorstel gangbare denk- en werkwijzen ter discussie of bouwt het daar juist op voort? Hoe en in welke richting wordt naar nieuwe kennis gezocht en welke resultaten en inzichten worden verwacht?

c. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en betrokken expertise;
Hierbij wordt naar de meer praktische uitvoeringskant van het project gekeken. De commissie beoordeelt in hoeverre doel en opzet met elkaar in overeenstemming zijn en op welke doelgroepen het voorstel zich richt. Daarbij kijkt ze naar de helderheid van het plan van aanpak, de effectiviteit van de gekozen methodiek en of de bij de uitvoering van het project betrokken expertise haar het vertrouwen geeft dat het tot vernieuwende resultaten zal leiden.

d. Het draagvlak voor het project, zoals dat blijkt uit de betrokken partners en de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik;
Bij dit criterium wordt meegewogen in hoeverre een aanvrager vanuit een inhoudelijk, technisch of strategisch oogpunt externe partijen en doelgroepen bij het project betrekt of wil betrekken om het inhoudelijke draagvlak voor het project te vergroten. Ook is het voor de commissie van belang te weten of die partijen hun medewerking al hebben toegezegd of dat er sprake is van een intentie en of die partijen financieel dan wel in-kind in het project investeren. Tot slot wordt gekeken naar de wijze waarop resultaten worden verspreid en doelgroepen bereikt.

e. De bijdrage van het project aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
Het fonds onderschrijft de code diversiteit en inclusie en verwacht dat ook de aanvragers zich inspannen om aan deze code te voldoen. Diversiteit en inclusie kan in de context van de regeling betrekking hebben op de inhoud van het voorstel, het team, betrokken makers, partners en/of publiek. Onder diversiteit kan culturele diversiteit worden verstaan, maar bijvoorbeeld ook regionale spreiding of het actief betrekken van mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, of mensen met een beperking, draagt bij aan een meerstemmig ontwerpveld. Aanvragers kunnen dus vanuit hun eigen project motiveren hoe en op welke manier ze willen en kunnen bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 in de Regeling Vormgeving (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Let op: de leidraad wordt op korte termijn geactualiseerd.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier Publicaties.

Regeling Vormgeving
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

online aanvraagomgeving
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vormgeving (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Vormgeving. In artikel 10 van de Regeling Vormgeving (pdf) staan de volledige werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Vormgeving.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal geprioriteerd worden. In artikel 10 van de Regeling Vormgeving (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees in artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Vormgeving (pdf) meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Vormgeving:
vormgeving@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Vormgeving

jacquardlight.jpeg

Regeling Vormgeving Onderzoek

Jacquard Light

Marieke van de Ven en Marlou Rutten, 2021

€7.500
Met het project 'Jacquard Light' onderzoeken Marieke van de Ven en Marlou Rutten de potentie van driedimensionaal weven. Het onderzoek richt zich op de doorontwikkeling van deze techniek en de realisatie van een serie driedimensionaal geweven lichtobjecten. Het onderzoektraject is opgedeeld in drie fases. In de eerste fase wordt onderzocht hoe met de weeftechniek jacquard een ruimtelijk object kan worden geweven. De tweede fase richt zich op licht en materiaalonderzoek in relatie tot tactiliteit. In de derde fase worden de uitkomsten van de twee deelonderzoeken samengebracht in een serie lichtobjecten. Middels deze objecten willen Van de Ven en Rutten de potentie van 3D-weven zichtbaar maken voor een groter publiek. De resultaten van het onderzoek worden middels een digitale publicatie en een workshop ontsloten. Daarnaast worden de lichtobjecten tijdens Salone del Mobile en Dutch Design Week gepresenteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met jacquardwever EE Exclusives. De publicatie en digitale content worden ontwikkeld in samenwerking met grafisch ontwerper Kai Udema.
utopiaball.jpeg

Regeling Vormgeving Programma

Utopia Ball x Fashion Show: Part III

Yamuna Forzani, 2021

€25.000
Ontwerper Yamuna Forzani heeft een multidisciplinaire praktijk waarin ze mode, fotografie, dans, installaties en social design combineert. Ze organiseert inclusieve ballroom events voor de queer community, die als platform functioneren om nieuwe talenten de kans te geven zichzelf te presenteren en om verbindingen te leggen tussen mode en performance art. Forzani organiseert in 2021 het derde event: 'Utopia Ball x Fashion Show: Part III'. Voorafgaand wordt een 'performative training camp' georganiseerd, een serie workshops die het event verdieping geven. De workshops vinden plaats in WORM (Rotterdam), waar Forzani een residency doet. Daar maakt en presenteert ze ook een nieuwe modecollectie. Ze werkt samen met diverse queer collega-creatieven, onder wie Sydney Rahimtoola, Juliette Lizotte, Pleun Gremmen en Klauw Collective. Forzani benoemt hoe queer communities in de geschiedenis een belangrijke kracht zijn geweest achter culturele innovatie, zeker in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Snelle maatschappelijke veranderingen, zoals de verstedelijking van de leefomgeving, veranderende normen en nieuwe mediakanalen, vragen om nieuwe en alternatieve plekken waar mensen elkaar kunnen vinden en nieuwe netwerken kunnen ontstaan. Forzani noemt zichzelf een 'storyteller through knitwear'. Met haar mode- en textielontwerpen wil ze uiting geven aan de persoonlijke verhalen achter de personen in haar internationale community. Tegelijk worden haar ontwerpen zo veel mogelijk met duurzame materialen geproduceerd en dienen ze een tegengeluid te bieden aan de snel veranderende, gangbare mode.
tailorsandweavers.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Tailors and Wearers

Ella Broek, 2021

€28.694
De publicatie 'Tailors and Wearers' gaat in op de techniek en de beleving van Surinaams-Creoolse klederdracht door de bril van ambacht, modevormgeving en erfgoedstudies. Onderzoeker en ontwerper Ella Broek, fotograaf Michelle Piergoelam en koto- en angisa-expert Jane Stjeward-Schubert brengen hiermee de gelaagdheid van Surinaams-Creoolse klederdracht in kaart. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de transformatieve kwaliteit van klederdracht en de rol die kleding speelt bij de constructie van subjectiviteit. De resultaten van het vooronderzoek, dat met behulp van een startsubsidie is uitgevoerd, worden uitgewerkt tot verhalende portretten, beschouwende essays en een aantal handleidingen. Een klankbordgroep van expert-makers ondersteunt op het gebied van de technische aspecten van vervaardiging en maakt instructies die worden vertaald naar handleidingen en patronen. Het boek wordt in de week van Keti Koti 2022 gepresenteerd in het Wereldmuseum in Rotterdam, dat tevens partner is in de organisatie van een gezamenlijk symposium rondom het thema. Naast de totstandkoming van de publicatie en het symposium wordt in het kader van 'Tailors en Wearers' een kenniswerkgroep opgezet waarmee ook op de langere termijn met een artistiek en makend proces een bredere groep geïnteresseerden wordt betrokken bij deze vorm van materieel en immaterieel Surinaams-Creools erfgoed.
reportofjoyandfear.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Report of Joy and Fear

TD Netherlands, 2021

€8.728
Ontwerper Theo Deutinger werkt aan een update van de publicatie 'Modern Man in the Making' van econoom en socioloog Otto Neurath, Marie Neurath en kunstenaar Gerd Arntz uit 1939. Dit boek was een poging om grip te krijgen op de moderne tijd, die toen in het teken stond van industrialisatie. Voor de nieuwe versie wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de mens in de huidige tijd. Voor het delen van informatie werd in het boek gebruik gemaakt van Isotype, een door Neurath ontworpen systeem van pictogrammen voor informatieoverdracht aan kinderen. Theo Deutinger zal Isotype vernieuwen en gebruiken. De nieuwe versie wordt aangevuld met actuele ontwikkelingen zoals de opkomst van het internet, de staat van democratieën, globalisering en de klimaatcrisis. Daarnaast wordt gereflecteerd op de verbinding tussen 1939 en het heden. Het doel van de publicatie is een groot publiek op kritische maar toegankelijke wijze met woord en beeld te informeren over de huidige tijd vanuit sociale, politieke en economische perspectieven. Theo Deutinger maakt gebruik van het Gerd Arntz-archief in het Gemeentemuseum in Den Haag, waar meer dan vierduizend linosneden van Isotype zijn bewaard. Daarnaast laat hij zich adviseren door Max Bruinsma, expert in het werk van Gerd Arntz, en Günther Sandner, expert in het werk van Otto Neurath. De titel 'Report of Joy and Fear' verwijst naar de ondertitel 'Een reportage van vreugde en vrees' van de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke publicatie. De publicatie verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2022 bij Lars Müller Publishers.
tyyypoezie.jpeg

Regeling Vormgeving Tentoonstelling

TYYYPOëzie

Graphic Matters, 2021

€20.870
Met het project 'TYYYPOëzie' grijpen Graphic Matters en Watershed het honderdjarig jubileum van de experimentele dichtbundel 'Bezette Stad' van Paul van Ostaijen en Oscar Jespers aan om de koppeling tussen geëngageerde taal en visueel aantrekkelijke typografie te tonen aan professionals en publiek. In samenwerking met de Vlaams-Nederlandse cultuurorganisatie deBuren nodigen Graphic Matters en Watershed vijf woordkunstenaars en vijf typografen uit voor een hernieuwd experiment op het snijvlak van taal en typografie. Het resultaat van de samenwerkingen van deze duo's reist als expositie langs bibliotheken en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen en bestaat zowel uit posters als digitale, bewegende gedichten. Daarnaast verschijnt er een beperkte oplage riso-posters, en biedt een podcast verdieping door te experimenteren met de voordracht van de gedichten in combinatie met muziek en soundscapes. Ook worden er masterclasses georganiseerd waarin jonge typografen de gelegenheid krijgen te experimenteren met bewegende typografie. Het project heeft als doel door middel van de koppeling van twee domeinen experiment en vernieuwing te stimuleren, de waarde en (maatschappelijke) relevantie van grafisch ontwerp te laten zien aan een breed publiek en bekendheid te genereren voor het werk van Paul van Ostaijen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

onlinespreekuurweb.jpg
Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Stimuleringsfonds organiseert op 1 juli een online voorlichtingsbijeenkomst over bijdragemogelijkheden voor makers en ontwerpers op het gebied va... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader