stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Vormgeving

Regeling Vormgeving

Sluitingsdata:

12 januari 2022
6 april 2022
16 augustus 2022
11 oktober 2022

budget 2022: € 1.400.000 – ronde 1: € 400.000

Met de Regeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen.
De Regeling Vormgeving staat open voor projecten van professionele ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen een of meerdere disciplines die het vakgebied vormgeving omvat.

Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere accessoire-ontwerp, animatie, bio design, food design, glasvormgeving, grafische vormgeving en visuele communicatie, illustratie, interactief en information design, interieur- en ruimtelijk ontwerp, keramiekvormgeving, lichtontwerp, modevormgeving, product-, meubel- en industriële vormgeving, scenografie, sieraadontwerp, social design, strip en graphic novel, tentoonstellingsontwerp, textielontwerp, typografie en aanverwante disciplines gericht op analyse van en reflectie op vormgeving.
Binnen de Regeling Vormgeving kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
a Een reguliere projectsubsidie, waarbij een redelijke mate van cofinanciering is vereist.
b Een startsubsidie met een maximale bijdrage van € 7.500, waarbij cofinanciering niet is vereist.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

Toelichting criteria Vormgeving
Het fonds legt aanvragen die voldoen aan alle formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voor aan onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie hanteert bij de beoordeling van een aanvraag voor een projectsubsidie onderstaande criteria. Voor startsubsidies gelden iets afwijkende criteria, lees hiervoor goed de regeling.

a. De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
Het toepassen van dit criterium is sterk contextafhankelijk. Er wordt door de commissies rekening gehouden met de ontwerpopgaven die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de wijze waarop het voorstel is ingestoken.

Bij het beoordelen van de artistiek-inhoudelijke waarde wordt gekeken naar de relatie tussen vorm en inhoud van het project. Wat is het inhoudelijke doel of uitgangspunt en hoe wordt dat vertaald naar een onderzoek, ontwerpopgave, vorm of ander middel? In het geval de aanvraag wordt gedaan door een maker of makers kijkt de commissie hoe het project past binnen de eigen praktijk of het portfolio en naar vergelijkbare uitingen binnen het genre of vakgebied In het geval de aanvraag een presentatie, evenement of publicatie betreft, wordt gekeken naar de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten en de reflectie op het vakgebied van de curator, schrijver of programmamaker. De commissie kijkt welke stap de aanvrager met het nieuwe project beoogt te zetten.

b. De betekenis van de gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied;
Bij dit criterium wordt gekeken hoe het voorstel is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is. Wordt er ingespeeld op een bekende of actuele thematiek of juist niet? Worden er verrassende en relevante vragen gesteld of nieuwe perspectieven belicht? Stelt het voorstel gangbare denk- en werkwijzen ter discussie of bouwt het daar juist op voort? Hoe en in welke richting wordt naar nieuwe kennis gezocht en welke resultaten en inzichten worden verwacht?

c. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en betrokken expertise;
Hierbij wordt naar de meer praktische uitvoeringskant van het project gekeken. De commissie beoordeelt in hoeverre doel en opzet met elkaar in overeenstemming zijn en op welke doelgroepen het voorstel zich richt. Daarbij kijkt ze naar de helderheid van het plan van aanpak, de effectiviteit van de gekozen methodiek en of de bij de uitvoering van het project betrokken expertise haar het vertrouwen geeft dat het tot vernieuwende resultaten zal leiden.

d. Het draagvlak voor het project, zoals dat blijkt uit de betrokken partners en de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik;
Bij dit criterium wordt meegewogen in hoeverre een aanvrager vanuit een inhoudelijk, technisch of strategisch oogpunt externe partijen en doelgroepen bij het project betrekt of wil betrekken om het inhoudelijke draagvlak voor het project te vergroten. Ook is het voor de commissie van belang te weten of die partijen hun medewerking al hebben toegezegd of dat er sprake is van een intentie en of die partijen financieel dan wel in-kind in het project investeren. Tot slot wordt gekeken naar de wijze waarop resultaten worden verspreid en doelgroepen bereikt.

e. De bijdrage van het project aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
Het fonds onderschrijft de code diversiteit en inclusie en verwacht dat ook de aanvragers zich inspannen om aan deze code te voldoen. Diversiteit en inclusie kan in de context van de regeling betrekking hebben op de inhoud van het voorstel, het team, betrokken makers, partners en/of publiek. Onder diversiteit kan culturele diversiteit worden verstaan, maar bijvoorbeeld ook regionale spreiding of het actief betrekken van mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, of mensen met een beperking, draagt bij aan een meerstemmig ontwerpveld. Aanvragers kunnen dus vanuit hun eigen project motiveren hoe en op welke manier ze willen en kunnen bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 in de Regeling Vormgeving (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Let op: de leidraad wordt op korte termijn geactualiseerd.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier Publicaties.

Regeling Vormgeving
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

online aanvraagomgeving
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vormgeving (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Vormgeving. In artikel 10 van de Regeling Vormgeving (pdf) staan de volledige werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Vormgeving.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal geprioriteerd worden. In artikel 10 van de Regeling Vormgeving (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees in artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Vormgeving (pdf) meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vormgeving:
vormgeving@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Vormgeving

hideoushenk.jpeg

Regeling Vormgeving AV productie

Hideous Henk

Family Affair Films, 2021

€18.595
'Hideous Henk' is een 2D animatieserie over Henk, een lelijke chihuahua die uit het asiel geadopteerd wordt door influencer Michellefer. De aan sociale media verslaafde Michellefer wil Henk gebruiken als vehikel om haar honger naar aandacht en likes te stillen. Het verhaal is geïnspireerd op een sociale media trend waarin excentrieke dieren door hun baasjes tot internetster worden gemaakt om een miljoenenpubliek te bedienen. De animatieserie laat op komische doch confronterende wijze zien hoe de huidige maatschappij op zoek is naar erkenning in een (online) wereld vol schijnvertoon. Met 'Hideous Henk' beoogt producent Family Affair Films een jongvolwassen doelgroep te bereiken en licht te werpen op deze online wereld en de keerzijde ervan. De regie en animatie is in handen van Junaid Chundrigar in samenwerking met background artist Niels Dekker, het scenario wordt verzorgd door Britt Snel. In het voorjaar van 2022 wordt 'Hideous Henk' door de NTR op NPO3 online aangeboden.
henkweb.jpg

Regeling Vormgeving Documentaire

HENK

Lisa Konno, 2021

€25.050
'HENK' is een documentaire van modeontwerper Lisa Konno en schrijver en regisseur Sarah Blok over Henk Shakison, de Surinaamse conciërge van de Rietveld Academie en vader van drie zoons. Na NOBU en BABA is HENK het derde en laatste deel van een drieluik modeportretten over vaders met een migratie-achtergrond. Met een zeer persoonlijk verhaal beogen Lisa Konno en Sarah Blok bredere maatschappelijke thema's zoals erkenning, migratie en culturele identiteit aan te kaarten. Daarnaast onderzoeken ze hoe mode voor verbinding kan zorgen door het een narratieve functie te geven. Konno ontwerpt een modecollectie geïnspireerd op het levensverhaal van Henk, die in de documentaire door hem gedragen wordt. Voor de modedocumentaire wordt samengewerkt met Studio Ruba en omroep VPRO. Het gehele project bestaat uit een modecollectie, een multidisciplinaire documentaire, een serie installaties en een publicatie. Deze verschillende onderdelen worden gepresenteerd in de vorm van een première en expositie in het Compagnietheater, een TV- en online uitzending op de VPRO en via verschillende filmfestivals.
choubweb.jpg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

Choub

Mehdi Mashayekhi, 2021

€5.527
Met zijn collectie 'Choub' beoogt modeontwerper Mehdi Mashayekhi op poëtische wijze het narratief van de migrant en diens integratieproces centraal te stellen. Hij wil de 'perfecte aanpassing” aan de Westerse maatschappij die van hen verwacht wordt uitdagen. De collectie zal bestaan uit zestien draagbare kledingstukken, gemaakt van het onconventionele en stugge materiaal multiplex - 'Choub' betekent 'hout' in de Perzische taal. Mashayekhi merkt op dat er behoefte is aan alternatief en experimenteel materiaalgebruik in de mode- en textielindustrie. Tegelijkertijd is er volgens hem ruimte voor een meer conceptuele en sociale aanpak die het publiek meer bewust kan maken van bepaald gedrag. Voor de ontwikkeling van de collectie werkt Mashayekhi onder andere samen met productontwerper Salim Sanei en maakt hij gebruik van de laser-cutting faciliteiten van het Textielmuseum Tilburg. De resultaten zullen begin volgend jaar worden gepresenteerd bij de Ateliers 2005 in Amstelveen.
commoninweb.jpg

Regeling Vormgeving Activiteitenprogramma

Common In

Commons Network, 2021

€28.200
Commons Network vertelt verhalen over de sociaalecologische transitie, meestal in woord, tekst en rapport, maar nu, in samenwerking met TAAK en professionele makers, door het oog van kunst en social design. De 'commons' bieden een maatschappelijk alternatief om sociaalecologische transities in gang te zetten. Het programma 'Common In' bouwt voort op zes bestaande social design en kunstprojecten waarin de nadruk ligt op participatie en open processen. Het programma bestaat uit zes deelprojecten en vijf publieksgesprekken waarin, verspreid over zes maanden, de waarde van de commons in sociaaleconomische transities worden verkend, verder ontwikkeld en gedeeld met een breder publiek. De design- en kunstpraktijken worden gehost door makers Jeanne van Heeswijk (Drop-in for Common Uncertainties), Cascoland (Gemeenschappelijke Boomgaard, Bloeiende Buurt), Yin Aiwen (Beyond the Nuclear Family), Natascha Hagenbeek (Heel de Stad, Heel de Aarde), Franziska Goralski (Hosting Soil) en Anila Lupu (Workers). Het publieksprogramma wordt vormgegeven in samenwerking met René Boer, Contemporary Commoning, Amsterdam Alternative en (mogelijk) De Rode Hoed, Extinction Rebellion en Lilith Magazine. 'Common In' loopt van eind oktober 2021 tot eind april 2022.
christievanderhaakvieringvanhetpatroon.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Christie van der Haak | Viering van het patroon

Jap Sam Books, 2021

€9.291
De afgelopen tien jaar reageert ontwerper-kunstenaar Christie van der Haak met haar patronen en installaties regelmatig op de geschiedenis van een plek of locatie, om een nieuw perspectief te tonen en tegelijkertijd een hedendaags beeld te creëren. Haar vazen, beklede stoelen, schilderijen en wandkleden worden als rekwisiet in de installaties ingezet. Het boek 'Christie van der Haak | Viering van het patroon' presenteert deze recente ontwikkeling in het werk van Van der Haak.
Het eerste deel van het boek zal bestaan uit een selectie patronen, verwerkt in verschillende materialen; het tweede deel bevat een overzicht van museale presentaties in het binnen- en buitenland, onder meer Kasteel Helmond, Schunck Heerlen, Museum Escher Den Haag, Grand Hotel Amrath Amsterdam, Wolfsonian Museum, Miami, Villa Mondriaan Winterswijk, Paleis Soestdijk en Kunstmuseum Den Haag. Als aanvulling op het boek wordt een aantal patronen digitaal bewerkt en omgezet in dynamisch bewegende animaties. De Engelstalige publicatie wordt uitgegeven door Jap Sam Books en ontworpen door Studio Renate Boere. Kunsthistoricus Philip Peters, curator Jeannine Hövelings (Cuypershuis) en onderzoeker Arthur Cruqx zullen een tekstbijdrage leveren. 'Viering van het patroon' zal voorjaar 2022 verschijnen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader