stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Festivals

Regeling Festivals

Budget extra ronde juni 2021: € 250.000

Voor festivals die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 en die qua programmering rekening houden met de covid-19-omstandigheden, is een extra ronde uitgeschreven. Voor deze ronde geldt de Regeling Festivals zoals die de afgelopen jaren door het fonds is uitgevoerd.

Met de Regeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Let op: vanaf 1 juli 2021 geldt de Regeling Festivals en publiekspresentaties creatieve industrie ter vervanging van de Regeling Festivals en Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De Regeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 10 pagina's) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een presentatieplan;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. cv's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
6. uittreksel KvK (niet ouder dan 12 maanden)

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.

subsidiereglement en Regeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn regelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het subsidiereglement en de Regeling Festivals goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

makers en de festivalregeling
Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen daarvoor aanvragen bij de Regeling Architectuur, Digitale cultuur of Vormgeving. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement en de Regeling Festivals.

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Regeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement en de specifieke doelstelling van de Regeling Festivals. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Festivals.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement staat de volledige werkwijze beschreven.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Festivals:
festivals@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Festivals

rewire.jpg

Regeling Festivals Festival

Rewire 2021

Stichting Unfold, 2020

€62.000
Rewire is een jaarlijks internationaal festival gericht op innovatieve muziek en geluidskunst. Het festival presenteert een breed programma met een focus op de artistieke voorhoede in de actuele elektronische muziek, new jazz, experimentele pop, geluidskunst en modern gecomponeerde muziek. Daarbij stimuleert het festival crossovers met andere kunstdisciplines. (Re)Setting is het overkoepelende thema van Rewire 2021. Dit thema onderzoekt de manier waarop de samenleving, geluid en technologie zich verhouden tot een constant veranderende en evoluerende wereld. Klimaatverandering, nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, politieke verschuivingen maar ook alledaagse veranderingen op individuele schaal. (Re)Setting zou het centrale thema zijn geweest tijdens de geannuleerde editie van Rewire 2020. Het thema heeft sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie alleen maar aan betekenis gewonnen. Om die reden is er besloten om het thema verder uit te diepen en nieuwe verbanden te leggen met de 'nieuwe' wereld waarin we nu leven. De tiende editie van Rewire festival vindt online plaats van 6 t/m 9 mei 2021.
kaboom.jpg

Regeling Festivals Festival

Kaboom Animation Festival 2021

Stichting Kaboom Animation Festival, 2020

€50.000
Kaboom Animation Festival beoogt animatie te positioneren als een medium dat een essentiële en duidende rol speelt in het veranderende en groeiende medialandschap. Kaboom Animation Festival is het resultaat van de fusie van het KLIK Amsterdam Animation Festival en het Holland Animation Film Festival. In november 2019 vond de eerste gezamenlijke editie plaats. In maart 2021 vindt de tweede editie van het vernieuw(en)de festival plaats. Het thema van de festivaleditie 2021 is Big Bang! Geïnspireerd door het idee van de oerknal vertoont Kaboom filmprogramma's die vragen stellen over het begin van het universum en het leven op aarde. Ook gaat het festival terug naar de 'big bang' van de animatie met de vertoning van mijlpalen uit de animatiegeschiedenis zoals de eerste animatie in kleur en de eerste animatie met geluid. Kaboom Animation Festival vraagt specifiek een bijdrage aan voor de Expanded Animation Expo, waarmee het festival de grenzen van het medium animatie verkent en op zoek gaat naar kruisbestuivingen met andere disciplines en experimenten. Het programma bestaat onder andere uit een VR-competitie, een AR-tentoonstelling, games, panels en discussies over cross-mediaprojecten en masterclasses over de toekomst van het medium. Beoogde resultaat is om meer dan 12.000 betalende bezoekers te verwelkomen op het festival. Afhankelijk van restricties zal het festival online plaatsvinden van 31 maart - 4 april 2021. 29 en 30 maart
indigo.jpg

Regeling Festivals Festival

INDIGO 2021

Dutch Game Garden, 2020

€40.000
INDIGO is een jaarlijks game en ondernemerschap festival georganiseerd door Dutch Game Garden in Utrecht. Het doel van INDIGO is het werk van de Nederlandse gameontwikkelaars onder de aandacht te brengen van internationale uitgevers, platformhouders, pers, influencers en medeontwikkelaars om zodoende zakelijke transacties te faciliteren en de bewustwording en de reputatie van Nederland als creatief land te vergroten. INDIGO is het enige grootschalige game evenement in Nederland waar de makers naar toe kunnen om kennis te delen en zaken te doen met elkaar en met de internationale gamesindustrie. Nederlandse gameontwikkelaars tonen hun (artistieke en serious) games aan bezoekers, investeerders, pers en gamers tijdens INDIGO in de showcase. In het conferentieprogramma worden bezoekers geïnspireerd door de ervaringen van medeontwikkelaars en andere spelers uit de industrie. In het matchmaking programma faciliteert de organisatie afspraken tussen de bezoekers van INDIGO voor nieuwe deals, investeringen, banen, stages en andere vormen van samenwerking. De editie van juli 2021 wordt een hybride evenement. De basis van het evenement is digitaal, de exacte omvang van de fysieke component zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen. Het combineren van creatieve kwaliteiten van gameontwikkelaars met hun internationale positionering en ondernemerschap zijn de thema's die centraal staan tijdens deze editie. Om een unieke focus te hebben tussen alle internationale online evenementen richt Dutch Game Garden zich deze editie specifiek op het Nederlandse product.
powwowrotterdam.jpg

Regeling Festivals Festival

POW! WOW! Rotterdam

2020

€35.000
POW! WOW! is 's werelds grootste en meest bekende street art festival. Ooit gestart aan de randen van Hawaii, waar grauwe buitenwijken tranformeerden tot een geliefde open art galerie. Na een aantal succesvolle edities op het eiland breidde POW! WOW! zich wereldwijd uit naar locaties als Los Angeles, Hong Kong en Japan. In 2018 vond de allereerste Europese editie plaats, met Rotterdam als gaststad. POW! WOW! Rotterdam wordt georganiseerd door Stichting Hiphop In Je Smoel (HIJS) en het eigen initiatief Rewriters010. In september 2021 vindt de vierde editie plaats van het festival in Rotterdam Zuid. Tien dagen lang werken diverse lokale, nationale en internationale street art kunstenaars aan hun nieuwe werk in de wijk, met als finale de dag van het festival (zondag 12 september 2021). POW! WOW! Rotterdam laat een breed en divers publiek kennismaken met de kunstvorm en vernieuwingen daarbinnen. Het verrassende element dat street art kent, en de vrije associaties die het oproept (anders dan in de gesloten context van een museum), zorgt steeds voor nieuwe vormen van interactie met publiek en hun beleving van de publieke ruimte door kunst.
Rotterdam, 5 – 12 september 2021
spreadzinefest.jpg

Regeling Festivals Festival

SPREAD Zinefest

Stichting High Mountain Art Club, 2020

€5.500
SPREAD Zinefest is een tweejaarlijks festival in Groningen gewijd aan 'self published art': boeken, zines en prints, en de daarbij behorende DIY-scene. Gedurende tien dagen wordt self published art en het maken, distribueren en exposeren van boeken, zines en prints onder de aandacht gebracht door middel van een zinemarkt, zinebibliotheek, workshops, lezingen en diverse evenementen. SPREAD wil onderzoek naar inhoud, vorm en distributie stimuleren en laat daarom nationale en internationale makers samenkomen in een setting waarin verbinding, experiment, inspiratie en nieuwe werken tot stand kunnen komen. Dit vindt grotendeels plaats in de Zine Displayer, een installatie-inrichting ontworpen door Théo Demans, gebaseerd op het 'conferentie-idee'. SPREAD wil de verscheidenheid van mogelijkheden voor het maken van zines laten zien aan de hand van voorbeelden die beeldend, verhalend of tekstueel onderzoekend zijn. Aan bod komen onder andere projecten uit gebieden of gemeenschappen waarin inperking, censuur of onderdrukking van de mogelijkheden je te uiten een rol spelen. De organisatie van SPREAD is een samenwerking tussen Sign, een interdisciplinair nationaal podium voor actuele, experimentele kunst, en het resort, een experimenteel site specific kunstinitiatief. Illustrator Floor van Meeuwen is medeorganisator en er zijn curatoren betrokken voor de internationale connecties. Het festival vindt plaats van 17 tot en met 26 september en de organisatie beoogt met deze derde editie 1200 bezoekers te trekken.
loader

het fonds

subsidies

actueel