stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Architectuur

Regeling Architectuur

Sluitingsdata:

26 januari 2022
20 april 2022
18 augustus 2022
13 oktober 2022

budget 2022: € 1.250.000 – ronde 1: € 350.000

Met de Regeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied architectuur. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwerpkracht bij grote maatschappelijke opgaven te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren, reflectie en debat te ondersteunen en de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen.
De Regeling Architectuur staat open voor projecten van professionele architecten, bureaus, beschouwers, uitgevers, producenten of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied architectuur.

Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, verstaan: stedenbouw, regionale planning, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur.
Binnen de Regeling Architectuur kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
a Een reguliere projectsubsidie, waarbij een redelijke mate van cofinanciering is vereist.
b Een startsubsidie met een maximale bijdrage van € 7.500, waarbij cofinanciering niet is vereist.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Architectuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

Toelichting criteria Architectuur
Het fonds legt aanvragen die voldoen aan alle formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voor aan onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie hanteert bij de beoordeling van een aanvraag voor een projectsubsidie onderstaande criteria. Voor startsubsidies gelden iets afwijkende criteria, lees hiervoor goed de regeling.

a. De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
Het toepassen van dit criterium is sterk contextafhankelijk. Er wordt door de commissies rekening gehouden met de ontwerpopgaven die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de wijze waarop het voorstel is ingestoken.

Bij het beoordelen van de artistiek-inhoudelijke waarde van een project wordt gekeken naar de centrale vraagstelling en de creatieve en culturele meerwaarde van ontwerp in de benadering van die vraagstelling. Afhankelijk van de insteek van het project kan dit criterium ook betrekking hebben op de mate waarin het voorstel bijdraagt aan de artistieke en professionele ontwikkeling van de aanvrager. In het geval de aanvraag een meer beschouwend karakter heeft wordt gekeken naar de keuzes van de curator en/of uitgangspunten van het programma. Ook kan er worden gekeken naar mate waarin een project als cultureel kan worden gezien en kan dit worden afgezet tegenover meer commercieel gedreven doelstellingen.

b. De betekenis van de gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied;
Bij dit criterium wordt gekeken hoe het voorstel is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is. Wordt er ingespeeld op een bekende of actuele thematiek of juist niet? Worden er verrassende en relevante vragen gesteld of nieuwe perspectieven belicht? Stelt het voorstel gangbare denk- en werkwijzen ter discussie of bouwt het daar juist op voort? Hoe en in welke richting wordt naar nieuwe kennis gezocht en welke resultaten en inzichten worden verwacht?

c. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en betrokken expertise;
Hierbij wordt naar de meer praktische uitvoeringskant van het project gekeken. De commissie beoordeelt in hoeverre doel en opzet met elkaar in overeenstemming zijn en op welke doelgroepen het voorstel zich richt. Daarbij kijkt ze naar de helderheid van het plan van aanpak, de effectiviteit van de gekozen methodiek en of de bij de uitvoering van het project betrokken expertise haar het vertrouwen geeft dat het tot vernieuwende resultaten zal leiden.

d. Het draagvlak voor het project, zoals dat blijkt uit de betrokken partners en de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik;
Bij dit criterium wordt meegewogen in hoeverre een aanvrager vanuit een inhoudelijk, technisch of strategisch oogpunt externe partijen en doelgroepen bij het project betrekt of wil betrekken om het inhoudelijke draagvlak voor het project te vergroten. Ook is het voor de commissie van belang te weten of die partijen hun medewerking al hebben toegezegd of dat er sprake is van een intentie en of die partijen financieel dan wel in-kind in het project investeren. Tot slot wordt gekeken naar de wijze waarop resultaten worden verspreid en doelgroepen bereikt.

e. De bijdrage van het project aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
Het fonds onderschrijft de code diversiteit en inclusie en verwacht dat ook de aanvragers zich inspannen om aan deze code te voldoen. Diversiteit en inclusie kan in de context van de regeling betrekking hebben op de inhoud van het voorstel, het team, betrokken makers, partners en/of publiek. Onder diversiteit kan culturele diversiteit worden verstaan, maar bijvoorbeeld ook regionale spreiding of het actief betrekken van mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, of mensen met een beperking, draagt bij aan een meerstemmig ontwerpveld. Aanvragers kunnen dus vanuit hun eigen project motiveren hoe en op welke manier ze willen en kunnen bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 in de Regeling Architectuur (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Let op: de leidraad wordt op korte termijn geactualiseerd.

Regeling Architectuur
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Architectuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

online aanvraagomgeving
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Architectuur (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Architectuur. In artikel 10 van de Regeling Architectuur (pdf) staan de volledige werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Architectuur.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal geprioriteerd worden. In artikel 10 van de Regeling Architectuur (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees in artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Architectuur (pdf) meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dominique Geelen en Ibrahim Alaoui Chrifi via:
architectuur@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen op 010-4361600.

toekenningen Architectuur

tijdelijkbuitengebruikafbeelding.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Tijdelijk (buiten)gebruik

Studio Spangen, 2021

€7.500
Studio Spangen wil in 'Tijdelijk (buiten)gebruik' de betekenis en toegankelijkheid van de openbare ruimte onderzoeken. Door de wereldwijde beperkingen als gevolg van de COVID-pandemie is volgens de aanvrager de noodzaak van een nieuw perspectief op onze directie leefomgeving noodzakelijk. Hij betoogt dat tijdelijke, informele toe-eigening een onmisbaar onderdeel is van een inclusief publiek domein. Hiervoor richt de aanvrager zijn blik op Hong Kong, volgens hem één van de meest intensief gebruikte stedelijke omgevingen in de wereld. Door situatie in Hong Kong in kaart te brengen, wil de aanvrager de traditionele benadering van de openbare ruimte in Nederland, waarin in zijn ogen beheersbaarheid te zeer voorop staat, openbreken. Ook wil hij onderzoeken hoe pop-up initiatieven en klein particulier opdrachtgeverschap, zoals het gemeenschappelijk beheer van openbaar groen, kunnen worden verankerd in ons denken. In het plan wil Studio Spangen via workshops en redactionele overleggen met lokale en Nederlandse experts een onderzoeksvoorstel uitwerken. De startfase moet leiden tot een onderzoeks- en publicatieplan voor een beschouwende en geïllustreerde catalogus. De aanvrager zal foto's en analysetekeningen van specifieke situaties voorzien van beschrijvende essays van gastauteurs en opgetekende gesprekken met experts, om zodoende de specifieke historische, culturele, politieke en economische achtergronden te duiden.
smoothcity.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Smooth City

Valiz, 2021

€7.500
Architectuurcriticus en auteur René Boer en ontwerper Kees de Klein zullen in 'Smooth City' van uitgeverij Valiz toewerken naar een manuscript over het gelijknamige fenomeen. Boer wierp de term 'smooth city' op, wat vervolgens veel weerklank vond, aldus de aanvrager. Het begrip verwijst naar het gepolijste en controleerbare stedelijke landschap dat wereldwijd in opkomst is, van pleinen, stadsdelen tot gated communities. Enerzijds beantwoordt deze ontwikkeling aan de behoefte aan een veilige, functionele en schone omgeving. Anderzijds heeft het volgens de aanvrager een negatief effect op het sociale, economische en culturele functioneren van de stad. Zo is er minder ruimte voor onverwachte ontmoetingen, afwijkende leefvormen en armere bewoners. Kortom, het ondergraaft het democratische karakter en emancipatoire potentieel van de stad. René Boer zal eerder werk bijeenbrengen en zijn ideeën verder verdiepen, terwijl Kees de Klein de esthetiek en beeldcultuur van de voortschrijdende 'smoothness' in onze maatschappij zal onderzoeken en vertalen naar een eigen beeldtaal. Ook wil de aanvrager diverse locaties in het buitenland bezoeken. Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft daartoe reeds een werkperiode van twee weken toegezegd en de aanvrager heeft contact met museum M+ in Hong Kong. Daarnaast wil hij steden als Dubai en Singapore bezoeken.
eowijers.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

12e editie Eo Wijers Prijsvraag

Eo Wijers Stichting, 2021

€7.500
De jaarlijkse Eo Wijers-prijsvraag richt zich op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op bovenlokaal schaalniveau. De organisatie stelt dat de ruimtelijke kwaliteit onder druk staat door tegengestelde ruimteclaims. Denk daarbij bijvoorbeeld aan landbouw, woningbouw, natuurontwikkeling en energietransitie. Via de prijsvraag wil de aanvrager opdrachtgevers en multidisciplinaire teams van ontwerpers en onderzoekers samenbrengen om gebieden of regio's een creatieve impuls te geven, zoals de introductie van nieuwe zienswijzen of een concrete transformatie. Succesvolle resultaten zijn onder meer de programma's Ruimte voor de Rivier en de Markerwadden, aldus de aanvrager. In deze startfase wil de stichting verdiepend onderzoek bij- en door kennisinstellingen laten uitvoeren, om zo te komen tot een scherpere duiding van de vraagstukken, wat op zijn beurt naar verwachting de kwaliteit van de inzendingen verhoogt. De aanvrager zal daartoe opdracht geven tot het onderzoeken van drie thema's, waaruit ze er uiteindelijke één selecteert.


womenmakethcity.jpeg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Onderzoek werkmethodes WomenMakeTheCity

Marthe Singelenberg Urban Anthropology, 2021

€7.500
WomenMakeTheCity (WMTC) adviseert vanuit een intersectioneel, feministisch perspectief over de sociaal-fysieke leefomgeving van de stad en doet dit door gemarginaliseerde groepen een stem te geven in besluitvorming. De organisatie werd in 2018 in het leven geroepen en droeg met een Vrouwenadviesraad bij aan het opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Momenteel is WMTC betrokken bij projecten in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West. De aanvrager maakt gebruik van de Just City Index van Toni Griffin, een methodiek voor het ontwikkelen van een rechtvaardige stad, die naar de Nederlandse context is vertaald. In samenwerking met architectenbureau Studio L A wordt op basis van deze methodiek tevens gewerkt aan een ontwerpmethode voor de openbare ruimte, zodat er naast adviezen ook ontwerpvoorstellen aangedragen kunnen worden. De aanvrager wil via deze startfase verdiepend onderzoek doen naar haar werk- en ontwerpmethodes. Het onderzoek zal resulteren in een handboek dat in de vervolgfase nader wordt uitgewerkt.
fluidterritories.jpeg

Regeling Architectuur Onderzoek

Fluid Territories: The North Sea and Beyond

Hamed Khosravi, 2021

€22.430
Hamed Khosravi wil met het project 'Fluid Territories: The North Sea and Beyond' toewerken naar een manuscript voor een publicatie voert daar ontwerpend onderzoek voor uit. Khosravi focust zich met het onderzoek op de Noordzee wat in zijn ogen het meest verstedelijkte waterlichaam ter wereld is. Het onderzoeksproject biedt nieuwe interdisciplinaire lezingen over de manieren waarop de relatie tussen de ruimte, het territorium en zijn levensvorm opnieuw zou kunnen worden bekeken: het scheidt architectuur van het land en leest het in de context van de vrije zee. Het onderzoek beschouwt de Noordzee als een omstreden gebied waarbinnen verschillende vormen van leven tot bloei zijn gekomen. Al eeuwenlang is de zee het speelveld van toe-eigening en conflict en de aanvrager wil onderzoeken hoe de architectuur hierop heeft gereageerd. Ook richt hij zich op de toekomst, bijvoorbeeld op de impact van klimaatverandering op de diverse kustlijnen, of de uitdijende logistieke infrastructuur als gevolg van een verschuivingen in onze economie. In deze vervolgaanvraag bouwt de aanvrager voort op het verrichte onderzoek uit de starftase, worden er academici uitgenodigd om essays voor de subthema's te schrijven en worden per thema ontwerpproposities gemaakt samen met een groep van onderzoekers en architecten en met partijen als Architectural Association (Londen), TU Delft (Delft) en H+N+S Landschapsarchitecten.
loader

het fonds

subsidies

actueel

animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader