stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Experimenteren met Stadslabs

Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs die werken aan actuele ruimtelijke opgaven. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.

De ontwikkeling van steden ligt van oudsher bij de gemeentelijke diensten. Maar als gevolg van gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden beschikken deze afgeslankte organisaties over weinig vrije ruimte. Urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. In meerdere steden en regio's springen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in het ontstane gat. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan urgente ruimtelijke opgaven. Gemeenten maken in sommige gevallen gebruik van de verzamelde kennis en ervaring van dergelijke netwerken. In de praktijk echter wordt de continuïteit van dergelijke werkvormen bedreigd door een gebrek aan financiering. Het opbouwen en uitwisselen van expertise kan bovendien worden verbeterd.

Oproep
Het Stimuleringsfonds roept initiatiefnemers van stadslabs, ateliers en andere innovatieve samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor de opzet, dan wel continuering van lokaal verankerde werkvormen. Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling van bestaande stadslabconcepten en het opzetten van ? experimenteren met ? nieuwe open organisatievormen, waarbinnen ontwerpers, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen, bewoners en andere stakeholders aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.
Analyse van en reflectie op de functie, opzet en effectiviteit van stadslabs is voorwaarde voor subsidiëring. Het Stimuleringsfonds zal hierbij een ondersteunende en coördinerende functie vervullen.
Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen bestaande en nieuwe stadslabconcepten en de opbouw van een kennisnetwerk wordt in een later stadium door het Stimuleringsfonds ondersteund als onderdeel van het flankerend beleid bij deze Open Oproep.

Context
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft opdracht van de ministeries IenM en OCW om binnen het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) een programma uit te voeren gericht op 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'. Deze Open Oproep heeft betrekking op de volgende twee doelstellingen:
• Het actief en gericht delen van kennis en ervaring over de veranderende rol van het opdrachtgeverschap in de aanpak van urgente opgaven, inclusief de daarvoor noodzakelijke competenties bij ontwerpers en opdrachtgevers, processen en instrumenten;
• Het reflecteren op de beschikbare kennis en ervaring met het oog op het ontwikkelen van nieuwe concepten en handreikingen.

Beoordeling
Het Stimuleringsfonds selecteert samen met twee externe adviseurs maximaal 8 voorstellen, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. Voorstellen dienen inzicht te geven in de organisatievorm, de betrokken expertise en coalitiepartners en de opgaven waaraan gaat worden gewerkt.
De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten bij de doelstellingen van deze Open Oproep en samenhangen met het thema 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'.
De beoordeling heeft de vorm van een tender: de geselecteerde voorstellen worden boven de andere inzendingen verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel dien je in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep 'Experimenteren met Stadslabs'.
Het voorstel bestaat uit:

een heldere, beknopte omschrijving van de (lokale) context, het doel en de opzet van het project
een omschrijving van de organisatievorm en de rol van ontwerpers hierin
een toelichting op de betrokken expertise en coalitiepartners en de opgaven waaraan men wil werken
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals bij de uitvoering van het project zijn betrokken en welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen
een beschrijving van de rol die men kan vervullen in het opbouwen van het kennisnetwerk
een korte beschrijving van de achtergrond, ervaring en motivatie van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project
Projectplanning en begroting waaruit blijkt welke activiteiten tijdens de looptijd van het subsidietraject worden ondernomen met een toelichting op hoe deze bijdragen aan de continuïteit van het initiatief. Het project dient op zijn vroegst op 1 januari 2015 van start te gaan
Uittreksel KvK-register

Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk 24 oktober 2014 in. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 11 december 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, secretaris van de Deelregeling Architectuur, 010-4361600, m.tas@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie:
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier de geselecteerde projecten in het kader van deze Open Oproep.

het fonds

subsidies

actueel

blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader