stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Non-fictie Transmediaregeling

Non-fictie Transmediaregeling

Sluitingsdata:

15 augustus 2017

Budget: € 500.000

i.s.m. het Nederlands Filmfonds

Met de Non-fictie Transmediaregeling stimuleert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling. De subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het documentairegenre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. De twee fondsen willen met deze procedure projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en digitale cultuur samenkomen. Deze procedure heeft twee aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
Voor deze procedure kunnen uitsluitend onafhankelijke producenten een aanvraag indienen. Omroepen en onderwijsinstellingen kunnen geen subsidie ontvangen op basis van deze regeling.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat u de subsidie ontvangt.
In aanmerking komen projecten waarin wordt gezocht naar een transmediale manier van storytelling. Daarnaast moeten projecten in het teken staan van relevante maatschappelijke vraagstukken. Ook dienen ze een duidelijk aanwijsbare filmische component te hebben, waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen op een non-lineaire manier samenkomen.

De projecten kunnen het web als platform hebben of onder andere een speelfilm, documentaire of tv-programma als uitgangspunt hebben, waarbij op een betekenisvolle wijze interactieve en/of digitale media worden ingezet. Het documentairekarakter van het project hoeft het gebruik van fictieve (spel)elementen in de uitwerking overigens niet in de weg te staan.

Voorwaarden:
• Projecten dienen een overwegend Nederlands karakter te hebben.
• Projecten die eerder een realiseringsbijdrage hebben gekregen van één van de betrokken fondsen voor het transmedia-gedeelte van het project, kunnen voor dat project geen aanvullende bijdrage ontvangen.
• Ten aanzien van de financiering dient de aanvrager rekening te houden met Europese regelgeving rond staatssteun.
• Een redelijke mate van cofinanciering, in de vorm van een eigen investering of bijdrage van derden, is vereist.

In de procedure wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor ontwikkeling (tot € 25.000) en voor realisatie (tot € 100.000):

Ontwikkelingsaanvraag
Ontwikkelingssubsidies zijn bedoeld voor alle werkzaamheden die voorafgaan aan de realiseringsfase. Hieronder vallen bijvoorbeeld research, het ontwikkelen van scenario’s en het uitwerken van een transmediale structuur. De ontwikkelingsbijdrage is maximaal € 25.000 per project.

Realiseringsaanvraag
Voor de realiseringssubsidie geldt een maximale bijdrage per project van € 100.000.
Ontwikkelingsaanvraag
Bij de beoordeling van een ontwikkelingsaanvraag wordt gelet op de filmische component, de originaliteit en de maatschappelijke relevantie van het project. Hierbij zijn de volgende onderdelen van belang:

• De beschrijving van het uiteindelijk beoogde project (met daarbij aandacht voor onderwerp, verhaallijnen, maatschappelijke relevantie en urgentie);
• De visie op de interactie, de vormgeving en de informatie-architectuur;
• De betrokken teamleden;
• De beoogde doelgroep;
• Welke stappen er in de ontwikkeling genomen zullen worden.

Realiseringaanvraag
Bij de beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt gelet op:

• De artistieke kwaliteit van de vormgeving, filmische component, scenario en de originaliteit van het project;
• Het onderwerp, de maatschappelijke relevantie en de urgentie van het project;
• De inhoudelijke visie en motivatie van de makers;
• De visie op de transmediale waarde van het project (o.a. interactie, participatie, media- en informatie-architectuur);
• De toegevoegde waarde van de transmedia elementen boven een lineaire structuur;
• De aanwezige expertise en de mate van interdisciplinaire samenwerking binnen het team van makers;
• Research die ten grondslag ligt aan het onderwerp;
• De mate waarin het project (technisch en inhoudelijk) duidelijk omschreven is, de begroting en financiering solide is en het eindproduct haalbaar is;
• De mate waarin de aanvraag getuigt van kennis en inzicht in de doelgroep, het verwachte publieksbereik, de publieksparticipatie alsmede een plan van aanpak hoe dit publiek te bereiken;
• De mate waarin het project stimuleert dat zoveel mogelijk gebruikte en geproduceerde (open) content en (open source) software publiekelijk beschikbaar is en blijft;
• In hoeverre het project een toevoeging is op bestaande en vergelijkbare projecten;
• Consistentie van het project qua doelstelling, opzet en inhoud.
Voor het indienen van een aanvraag maakt u gebruik van de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen. Naast het beantwoorden van de vragen in het online aanvraagformulier voegt u een aantal (verplichte) bijlagen toe.

Een ontwikkelingsaanvraag bevat tenminste de volgende bijlagen:

1. Projectplan (maximaal 10 pagina’s) met daarin een duidelijke beschrijving van het uiteindelijk beoogde project en de stappen die in de ontwikkeling worden genomen. (Denk hierbij aan de verhaallijnen, visie op interactie, vormgeving en informatie architectuur, betrokken teamleden);
2. Een planning en begroting/financieringsplan van de ontwikkelingskosten en inzicht in de beoogde kosten en financieringsplan voor de eventuele realisering;
3. Communicatieplan, met betrekking op de uiteindelijke productie;
4. Relevante CV’s van het kernteam;
5. Uittreksel KvK-register;
6. Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden.

Een realiseringsaanvraag bevat tenminste de volgende bijlagen:

1. Projectplan (maximaal 15 pagina’s) dat inzicht geeft in de achtergrond en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, motivatie van de makers, vormgeving, interactie ontwerp en media architectuur, toelichting op de toegevoegde waarde van de transmedia elementen, samenstelling van het team, positionering ten opzichte van vergelijkbare projecten en duidelijk omschreven eindproducten;
2. Scenario of verhaallijn;
3. Planning en begroting/financieringsplan, eventuele offertes;
4. Communicatie en distributieplan, inclusief beschrijving van de doelgroep;
5. CV’s van het kernteam;
6. Uittreksel KvK-register;
7. Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden;
8. Intentieverklaringen, financiële toezeggingen.

In het geval van een realiseringsaanvraag waarbij het ingediende financieringsplan nog niet toegezegde bijdragen bevat, dient de volledige financiering gegarandeerd te zijn binnen 6 maanden na eventuele toekenning van de gezamenlijke fondsbijdrage. Voeg hierbij offertes en intentieverklaringen van betrokken partijen toe.

Algemeen Subsidiereglement
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Deze Non-fictie Transmediaregeling is een procedure waarin twee fondsen samenwerken. Bij het Stimuleringsfonds is deze procedure geënt op de Deelregeling Digitale cultuur.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Non-fictie transmediaregeling.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen (secretaris)

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Non-fictie Transmediaregeling

009representatieveafbeelding.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Website / applicatie

If you are not there, where are you?

Cerutti Film, 2016

€100.000
'If you are not there, where are you?' handelt over absences, een lichte vorm van epilepsie die vooral bij kinderen voor komt. Kinderen zijn tijdens de absence ‘even weg’ maar ervaren desondanks krachtige beelden. Regisseur Maartje Nevejan is als ervaringsdeskundige al lange tijd op zoek naar een taal of vorm om het gevoel van een absence uit te drukken. In de context van het project zijn tien ervaringen van kinderen en jongvolwassenen volgens een mapping methodiek beschreven. Vervolgens hebben de deelnemers samen met kunstenaars gewerkt aan het verbeelden van hun ervaring. De aanvraag richt zich op de ontsluiting van de tien ervaringen en de artistieke verbeeldingen hiervan, via een webomgeving en een serie inspiratieavonden die worden georganiseerd in samenwerking met Spui25, Beautiful Distress en de KNAW. Daarnaast vindt aanvullend artistiek onderzoek plaats vanuit het Lectoraat Performatieve Maakprocessen van de HKU en wordt samen met Monobanda een VR-Game ontwikkeld. Guido van Driel maakt in het kader van het project een graphic novel. Cerutti Film vraagt aan voor de realiseringsfase van het project ‘If You Are Not There Where Are You?’, nadat aan het project eerder een bijdrage voor ontwikkeling is toegekend.
bigvillage.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Website / applicatie

Big Village

Kaliber Film, 2016

€100.000
Big Village draait om het persoonlijke verhaal van de Nederlands-Koerdische documentairemaakster Beri Shalmashi. Haar ouders ontvluchtten in 1986 hun dorp in de bergen tussen Irak en Iran als gevolg van de toenemende bombardementen. Bari reconstrueert haar dorp op transmediale wijze. Zij maakt daarbij gebruik van herinneringen en documentatie in de vorm van foto’s en video’s. Zodoende wordt het verhaal verteld van een Koerdische gemeenschap die verspreid over de wereld leeft en waarvan generaties worstelen met identiteit en de binding met hun land. Het verhaal krijgt vorm in een podcast serie, een boek, filmportretten van voormalige inwoners en een documentaire. Alle onderdelen komen samen in een webomgeving. Kaliber Film dient een aanvraag in voor de realiseringsfase, na afronding van de ontwikkelingsfase, die in 2015 vanuit de Non-Fictie Transmediaregeling is ondersteund.
009representatieveafbeelding.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Documentaire

POPPY - Uncovering the new drug wars

Submarine, 2016

€100.000
Submarine komt voort uit een periode van twintig jaar research van Robert Knoth en Antoinette de Jong naar de wereld van de internationale drugshandel. Hun onderzoek toont de samenhang aan tussen terreurbewegingen, misdaadkartels, armoede en corruptie in verschillende continenten. Eerder verschenen in de context van POPPY een publicatie en een installatie. In de transmediale uitwerking worden recente ontwikkelingen in Libië, Syrië, de opkomst van IS en de aanslagen in Parijs en Brussel meegenomen. Het verhaal krijgt vorm in een webomgeving waarin de bezoeker verschillende routes voor internationale drugssmokkel kan volgen en kennismaakt met achtergrondverhalen uit Afghanistan, Mali en Tajikistan, tot de verhalen van de gebruikers in de Europese steden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van radioreportages, documentaire fotografie en found footage.
009representatieveafbeelding.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Documentaire

De Wijde Wereld

Memphis Film & Television, 2016

€25.000
In het project ‘De Wijde Wereld’ van filmmaker Sherman De Jesus, neemt een bevlogen docent van een school voor asielzoekers na zestien jaar weer contact op met zijn oud-leerlingen. De inmiddels jong volwassenen zijn ooit in de leeftijd van vijf tot tien jaar naar Nederland gevlucht. Het project toont hoe het deze diverse groep sindsdien is vergaan en wat op dit moment hun ambities zijn. De kijker krijgt een beeld van wat het betekent om te aarden in een nieuw land. Het project krijgt vorm in een tv-documentaire (in co-productie met KRO-NCRV), een website, pop-up exposities met VR en AR-installaties en een georganiseerde social media structuur. De docent, Teade Walma, heeft een bestand met de contactgegevens van meer dan honderd voormalige leerlingen. Ook heeft hij van alle kinderen portretfoto’s gemaakt met het idee ze later nog eens op te zoeken. De rode draad in het project is zelfverwerkelijking, de behoefte om jezelf te ontwikkelen en parallel daaraan de vorming van iemands identiteit.
gentrificationplatform.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Website / applicatie

Gentrification Platform

Van Huijstee Film & TV, 2016

€100.000
Het concept voor 'Het Gentrificatieplatform' is van Pieter van Huijstee en beeldend kunstenaar en filmmaker Renzo Martens. Het project handelt over de ontwikkelingen rond een voormalige Unileverplantage in de Congo. Op deze plek is op initiatief van Martens een atelier en ontmoetingsplek gebouwd waar kunstenaars en plantagearbeiders kritische kunst maken en debatten en dialogen organiseren. Hun doel van het platform is een brede uitwisseling tot stand te brengen over hedendaagse kritische kunst en mondiale economische ongelijkheid. Het biedt de bezoeker daarbij via verhalen, portretten, artikelen en infographics inzicht in de omstandigheden waarin de plantagearbeiders moeten werken. Het platform wordt parallel ontwikkeld aan de documentaire film ‘A Gentrification Program’ die in 2017 eerst op festivals en in de bioscoop te zien zal zijn en vervolgens zal worden uitgezonden op TV. Van Huijstee Film & TV dient een aanvraag in voor de realiseringsfase, nadat het project eerder een ontwikkelingsbijdrage ontving uit de Transmediaregeling.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/non_fictie_transmediaregeling/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=14
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/if_you_are_not_there_where_are_you/4010/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/big_village/4011/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/poppy_uncovering_the_new_drug_wars/4012/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_wijde_wereld/4013/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/gentrification_platform/4014/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493401961.9833t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/non_fictie_transmediaregeling/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=14
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/if_you_are_not_there_where_are_you/4010/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/big_village/4011/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/poppy_uncovering_the_new_drug_wars/4012/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_wijde_wereld/4013/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/gentrification_platform/4014/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)