stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Digital Heritage x Public

Digital Heritage x Public

Dit was een tijdelijke regeling met twee indienrondes, i.s.m. Mondriaan Fonds en Fonds Cultuurparticipatie. De deadlines zijn inmiddels gesloten.

Onze geschiedenis en cultuur is tot in detail vastgelegd in digitale of gedigitaliseerde collecties en archieven van diverse musea, bibliotheken en gespecialiseerde instellingen. Deze databases en archieven zijn een rijke bron voor nieuwe verhalen, maar blijven te vaak onbedoeld verborgen voor een grote groep mensen. Het Stimuleringsfonds investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. Ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen kunnen gezamenlijk projecten indienen die digitaal erfgoed door middel van nieuwe toepassingen bij een (breed) publiek onder de aandacht brengen. Wat is de betekenis van digitale collecties, archieven en andere vormen van digitaal erfgoed en hoe wordt deze overgebracht op het publiek? De tijdelijke regeling is gericht op het ontsluiten van bestaand digitaal erfgoed en niet bedoeld voor het digitaliseren van objecten.

Het totaal budget dat beschikbaar was voor deze tijdelijke regeling is € 942.000. Dit is gelijk verdeeld over twee aanvraagrondes in 2019 en 2020.

digitaal erfgoed
De regeling heeft betrekking op drie vormen van digitaal erfgoed.
digital born erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals digitale archieven, digitale kunst, digitale opnames (beeld en geluid);
gedigitaliseerd erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan een digitale reproductie is gemaakt;
digitale informatie over erfgoed: bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto's of digitale reconstructies van het erfgoedobject.

Op initiatief van de minister van OCW stelt het kabinet in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie geven elk vanuit de eigen invalshoek vorm aan een stimuleringsmaatregel. Het Fonds Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties.
Makers, ontwerpers en studio's die voor een periode van maximaal 15 maanden een intensieve samenwerking aangaan met een erfgoedinstelling zoals een museum, archief of beeldbank kunnen een aanvraag indienen. Uitbreiding van de samenwerking met benodigde expertise uit andere sectoren wordt aangemoedigd. Denk daarbij aan journalisten, creative coders, erfgoedsoftware leveranciers en partners met beschikking over een (distributie)platform, bijvoorbeeld festivals, een omroep, online (journalistieke) platforms, expositieruimtes, enzovoorts. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

Let op:
In de regeling wordt onderscheid gemaakt in de maximale bedragen die kunnen worden aangevraagd door individuele makers/ontwerpers en grotere studio's.

individuele makers kunnen een projectbijdrage aanvragen van maximaal € 50.000, verdeeld in € 10.000 voor de ontwikkelingsfase en € 40.000 voor de realiseringsfase.
grotere studio's kunnen een projectbijdrage aanvragen van maximaal € 125.000, verdeeld in € 25.000 voor de ontwikkelingsfase en € 100.000 voor de realiseringsfase.

Aanvragers dienen ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat zij subsidie ontvangen.

Grote erfgoedinstellingen zoals de Rijksmusea, KB of Beeld en Geluid, die al een structurele financiële relatie hebben met het rijk kunnen wel als partner bij een project betrokken zijn, maar kunnen zelf geen bijdrage ontvangen. (In de regel betreft dit instellingen in de Basisinfrastructuur.) Hetzelfde geldt voor instellingen die meerjarig worden ondersteund door het Stimuleringsfonds. Instellingen zonder structurele subsidierelatie met het Rijk kunnen wel deel uitmaken van de begroting.

De erfgoedinstelling dient te werken volgens principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de DERA - Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur. Als dit niet het geval is, beschrijf of motiveer dan hoe het project zich hiertoe verhoudt. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is beschikbaar voor advies.

De aanvrager verplicht zich de Fair Practice Code toe te passen voor betaling van betrokken partijen voor hun aandeel in het project.
Het fonds neemt aanvragen in behandeling voor projecten van makers en erfgoedinstellingen waarbij sprake is van een gezamenlijk initiatief om de zichtbaarheid van digitaal erfgoed te versterken, op basis van hergebruik of interpretatie van bestaand digitaal erfgoed.

Een geslaagd project sluit aan bij de behoeftes van de gebruikers/het publiek, leidt tot een innovatieve toepassing, stimuleert (her)gebruik van het erfgoed en kan leiden tot vernieuwing in het 'erfgoed-instrumentarium' of nieuwe verdienmodellen. Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Denk aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

De projecten streven naar duurzame resultaten: enerzijds wordt binnen het project een visie ontwikkeld op de houdbaarheid, kwetsbaarheid en levensduur van het project, maar ook aan elementen zoals intellectueel eigendom, (her)gebruik en/of open source-ontwikkelingen.

Het fonds stelt als voorwaarden dat:
• de ontwerper/studio in de gehele lijn van het traject betrokken is;
• beide partijen zich committeren aan de samenwerking;
• de verwachte meerwaarde van de samenwerking voor zowel de maker als de partner in de aanvraag helder wordt gemotiveerd;
• projecten zich in een startfase bevinden;
• een voor de sector relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject;
• de ontwerper optreedt als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens de samenwerkende partijen indient;
• er geen sprake is van een opdrachtrelatie tussen de twee partijen.
Voorstellen worden uitgewerkt in twee fases: een ontwikkelingsfase van drie maanden en een realiseringsfase van maximaal 12 maanden. Voorstellen geven inzicht in het gehele traject, maar richten zich concreet op de invulling en werkzaamheden die betrekking hebben op de eerste fase. In geval van toekenning worden de betrokken partijen gevraagd het voorstel verder uit te werken tot de realiseringsfase waarvoor opnieuw wordt ingediend. Het budget kan ruwweg worden verdeeld over de ontwerp- en onderzoeksuren van de ontwerper(s)/maker(s), de deelnemende partners, materiaal en overige kosten.

In de eerste fase kan aanvullend vooronderzoek worden verricht, het project wordt voorbereid, er kan worden getest en de samenwerking wordt geconcretiseerd. Voor deze fase is een bedrag van € 10.000 per voorstel beschikbaar voor individuele makers of € 25.000 voor grotere studio's. Het resultaat van deze fase is een uitgewerkt projectplan, een planning, een begroting en een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen voor het vervolgtraject. (Dit geheel vormt tevens de aanvraag voor fase 2).

Het voorstel voor de eerste fase bestaat uit:
1. een projectplan (max. 10 pagina's A4 staand formaat) met daarin:
• heldere omschrijving van het concept; benoem op welke opgave het project zich richt en uit welke onderdelen het project zal bestaan;
• beschrijving van het beoogde consortium, met daarbij een korte beschrijving van de partner(s), hun deskundigheid en relevantie;
• beschrijving van het digitaal erfgoed inclusief enkele visuele voorbeelden;
• overzicht van de begrote kosten en de planning van het project voor de eerste fase.
• globale inschatting van de kosten voor realisering.
2. portfolio van de makers/ontwerper en informatie over de partner (max. 10 pagina's A4);
3. cv's van de betrokken partijen (max. 4 pagina's);
4. representatieve afbeelding van het project voor communicatiedoeleinden van het fonds.

Als de inzending niet de bovenstaande onderdelen bevat, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

De tweede fase is bedoeld voor de realisering van het voorstel en/of implementatie van de concrete resultaten. Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 40.000 per voorstel beschikbaar voor individuele makers en € 100.000 voor grotere studio's. Dit bedrag kan ruwweg worden verdeeld over de ontwerp- en onderzoekuren van de ontwerper/maker en de partner, materiaal en overige kosten.

In het voorstel voor de tweede fase wordt onder meer gevraagd naar:
1. projectplan (max. 15 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat) met daarin:
• heldere omschrijving van het project, d.w.z. verdere uitwerking of een update van het projectvoorstel op de onderdelen: opgave van het project, projectonderdelen - inclusief onderdelen zoals een activiteitenplan t.b.v. deskundigheidsbevordering, publiekspresentatie, motivatie en doel van het project, vorm, context en het beoogde resultaat;
• beschrijving van het digitaal erfgoed inclusief enkele visuele voorbeelden. Neem daarnaast een beschrijving op van het niveau van toegankelijkheid/ontsluiting en hoe eventuele hindernissen op dit gebied worden genomen;
• beschrijving van het consortium en de aanleiding, invulling en het verwachte resultaat van de samenwerking. Met daarbij een korte beschrijving van de betrokken partner(s), hun deskundigheid, relevantie en motivatie;
• strategische visie op publieksbereik, doelgroep(en) en communicatie;
• visie op duurzame resultaten, denk hierbij aan de doorlooptijd en het beheer van een project, intellectueel eigendom, (her)gebruik en/of open source ontwikkeling;
2. uitgewerkte begroting (max. 2 pagina's). Er wordt een redelijke en passende cofinanciering verwacht;
3. uitgewerkte planning (max. 2 pagina's);
4. uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst waarin minstens het volgende is vastgelegd: rolverdeling, inzicht in middelen, uren of materialen die beide partijen aan het project committeren, en afspraken over intellectueel eigendom van de uitkomsten;
5. presentatie aan de adviescommissie.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
In aanmerking komen projecten waarbij sprake is van een interessante ontwerpopgave in relatie tot het ontsluiten van bestaand digitaal erfgoed.

Bij de beoordeling wordt gelet op:
• doel en opzet van het voorstel (de relevantie van de opgave en gekozen invalshoek);
• portfolio van de betrokken ontwerper of de studio;
• opzet van de samenwerking (positie maker, inbreng kennispartner, intellectueel eigendom);
• presentatieplan en mate van publieksbereik;
• de duurzaamheid van het project.

Deze aspecten worden in onderlinge samenhang beoordeeld.
aanvraag indienen eerste fase
Een aanvraag indienen gaat via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde 'Digital Heritage x Public'. Nadat u uw aanvraag voor de eerste fase heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en toepasselijkheid voor de regeling.

Let op:
• maak op tijd een persoonlijk account aan voor de online aanvraagomgeving, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.
• u kunt geen conceptvoorstellen aan het fonds voorleggen.

beoordeling
Een onafhankelijke externe adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de criteria van de regeling. De commissie brengt advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen, waarbij de afgewezen voorstellen geen individuele toelichting van het fonds ontvangen. Het fonds neemt contact op met de geselecteerden.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

tweede fase
Na afloop van de ontwikkelingsfase worden de ondersteunde partijen gevraagd een uitgewerkt voorstel voor de realiseringsfase in te dienen. Het voorstel wordt tevens live gepitcht voor de commissie. De commissie kan u vragen om bepaalde stukken uit het voorstel verder toe te lichten.

Na beraad van de commissie ontvangt u bericht van het bestuur over de eventuele toekenning van de tweede fase. Een toekenning voor fase één is geen garantie voor een toekenning van fase twee. Het fonds kan meer projecten voor een eerste fase selecteren dan dat er budget is voor de tweede fase.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Digital Heritage x Public

newsslider.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Newsslider

Cream on Chrome, 2020

€40.000
Met de tool 'Newsslider' kunnen journalisten en onderzoekers 'slim' door archiefmateriaal navigeren om tot nieuwe cultuur-historische inzichten te komen. Hoe zijn associaties en de toon van berichtgeving over bijvoorbeeld de opwarming van de aarde in de loop van de tijd veranderd en wat kunnen we daarvan leren? Naast het gebruik als een onderzoekstool biedt 'Newsslider' mediakanalen op maat gemaakte interactieve weergaves op basis van hun eigen archiefdata. Met het project wordt beoogd journalisten en nieuwsconsumenten mee te nemen naar de archeologie van de toekomst, waarbij ze met inzet van opkomende technologie (artificiële intelligentie en natural language generation) slimme uitstapjes naar het verleden wil maken om de toekomst beter te kunnen duiden. 'Newsslider' wordt ontwikkeld door Cream on Chrome in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ID Fuse en het Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie van Fontys Hogeschool voor de Journalistiek. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van €10.000.
eyecatcher.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Eye Catcher

Studio Louter, 2020

€99.830
'Eye Catcher' wordt een interactieve beleving in Eye Filmmuseum waarmee het publiek op een associatieve, non-semantische manier de gedigitaliseerde filmcollectie met 125 jaar filmgeschiedenis kan verkennen en meer te weten kan komen over de kwaliteit en context van specifieke films. In een immersieve ruimte kunnen bezoekers - met behulp van een tablet - op een intuïtieve manier een stroom van filmscènes om zich heen beïnvloeden. Soms met een kleur als criterium, dan weer een emotie, de kadrering of beweging. 'Eye Catcher' is een project van Studio Louter in samenwerking met Eye Filmmuseum, Bram Loogman, RDE/arQive en Kiss the Frog. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van €24.856.
opklompendoordedessa.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Op klompen door de dessa

Stichting Studio Immersief, 2020

€85.000
In de immersieve theater/museumervaring 'Op klompen door de dessa' worden gedigitaliseerde bronnen ontsloten over de dekolonisatieoorlog tussen 1945 en 1949 in Indonesië. Het publiek maakt in een voorstelling die een combinatie is van locatietheater en real life gaming een reconstructie van historische gebeurtenissen en persoonlijke herinneringen in het leven van oud-Indiëganger Sybren Boomsma. De bezoeker kiest hierin zijn eigen weg en wordt aan de hand van verschillende erfgoedbronnen ondergedompeld in het verhaal. Na afloop wordt het publiek in een expositie uitgenodigd te reflecteren op de verschillende perspectieven, verhalen en ervaringen. De theaterervaring is gericht op een publiek tussen 18 en 35 jaar en zal te beleven zijn in Vlissingen, Leeuwarden, Den Haag en Amsterdam. 'Op klompen door de dessa' wordt ontwikkeld door Stichting Studio Immersief in samenwerking met artOloco en onder andere het Netwerk Oorlogsbronnen en het Fries Museum. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van €24.848.
expeditieonline.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Expeditie Online

Fabrique, 2020

€100.000
Met de digitale tool 'Expeditie Online' worden de digitale collecties van Naturalis en Natuurhistorisch Museum Rotterdam gedeeld en verbonden met een breed publiek door middel van onder andere een wereldkaart met tijdlijn en de mogelijkheid een persoonlijke collectie op te bouwen. De collecties worden eenvoudig doorzoekbaar gemaakt, en experts geven als curatoren context bij verbanden en relaties tussen de objecten. Er wordt een gebruiksvriendelijk en breed toepasbare tool ontwikkeld, die flexibel is voor uitbreiding naar andere musea en erfgoedcollecties en die inzetbaar is voor elke doelgroep. Naturalis past 'Expeditie Online' toe in het Natuurlab, het Natuurhistorisch Museum maakt de tool beschikbaar via de website. 'Expeditie Online' is een project van Fabrique in samenwerking met Naturalis en Q42. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van €24.960.
resequencingthelogicofthetillemacollecti.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Resequencing the Logic of the Tillema Collections. Engaging Otherwise with the Colonial Archive

Paolo Patelli, 2020

€40.000
Met het project 'Resequencing the Logic of the Tillema Collections. Engaging Otherwise with the Colonial Archive' onderzoeken Paolo Patelli en Paoletta Holst het koloniale leven en werk van Hendrik Freerk Hillema en deconstrueren ze de wijze waarop kennis en informatie hierover verspreid, geordend en gearchiveerd is. Door nieuwe narratieven te ontwikkelen en te reflecteren op systemen en waarden met betrekking tot het behoud van erfgoed willen ze enerzijds een bijdrage leveren aan het debat over de dekolonisatie van archieven en anderzijds de publieke toegankelijk en het bereik van archieven bevorderen. Het project begeeft zich op het snijvlak van informatieontwerp, kritische documentaire en geesteswetenschappen en krijgt vorm via interne workshops, participatieve sessies, prestatiecolleges en een video-essay. 'Resequencing the Logic of the Tillema Collections. Engaging Otherwise with the Colonial Archive' komt tot stand in samenwerking met het Research Center for Material Culture, Eye Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van €10.000.
loader

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader