stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Digital Heritage x Public

Digital Heritage x Public

Dit was een tijdelijke regeling met twee indienrondes, i.s.m. Mondriaan Fonds en Fonds Cultuurparticipatie. De deadlines van het Stimuleringsfonds zijn inmiddels gesloten. Het is nog wel mogelijk een aanvraag in te dienen bij Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds.

Onze geschiedenis en cultuur is tot in detail vastgelegd in digitale of gedigitaliseerde collecties en archieven van diverse musea, bibliotheken en gespecialiseerde instellingen. Deze databases en archieven zijn een rijke bron voor nieuwe verhalen, maar blijven te vaak onbedoeld verborgen voor een grote groep mensen. Het Stimuleringsfonds investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. Ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen kunnen gezamenlijk projecten indienen die digitaal erfgoed door middel van nieuwe toepassingen bij een (breed) publiek onder de aandacht brengen. Wat is de betekenis van digitale collecties, archieven en andere vormen van digitaal erfgoed en hoe wordt deze overgebracht op het publiek? De tijdelijke regeling is gericht op het ontsluiten van bestaand digitaal erfgoed en niet bedoeld voor het digitaliseren van objecten.

Het totaal budget dat beschikbaar was voor deze tijdelijke regeling is € 942.000. Dit is gelijk verdeeld over twee aanvraagrondes in 2019 en 2020.

digitaal erfgoed
De regeling heeft betrekking op drie vormen van digitaal erfgoed.
digital born erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals digitale archieven, digitale kunst, digitale opnames (beeld en geluid);
gedigitaliseerd erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan een digitale reproductie is gemaakt;
digitale informatie over erfgoed: bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto's of digitale reconstructies van het erfgoedobject.

Op initiatief van de minister van OCW stelt het kabinet in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie geven elk vanuit de eigen invalshoek vorm aan een stimuleringsmaatregel. Het Fonds Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties.
Makers, ontwerpers en studio's die voor een periode van maximaal 15 maanden een intensieve samenwerking aangaan met een erfgoedinstelling zoals een museum, archief of beeldbank kunnen een aanvraag indienen. Uitbreiding van de samenwerking met benodigde expertise uit andere sectoren wordt aangemoedigd. Denk daarbij aan journalisten, creative coders, erfgoedsoftware leveranciers en partners met beschikking over een (distributie)platform, bijvoorbeeld festivals, een omroep, online (journalistieke) platforms, expositieruimtes, enzovoorts. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

Let op:
In de regeling wordt onderscheid gemaakt in de maximale bedragen die kunnen worden aangevraagd door individuele makers/ontwerpers en grotere studio's.

individuele makers kunnen een projectbijdrage aanvragen van maximaal € 50.000, verdeeld in € 10.000 voor de ontwikkelingsfase en € 40.000 voor de realiseringsfase.
grotere studio's kunnen een projectbijdrage aanvragen van maximaal € 125.000, verdeeld in € 25.000 voor de ontwikkelingsfase en € 100.000 voor de realiseringsfase.

Aanvragers dienen ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat zij subsidie ontvangen.

Grote erfgoedinstellingen zoals de Rijksmusea, KB of Beeld en Geluid, die al een structurele financiële relatie hebben met het rijk kunnen wel als partner bij een project betrokken zijn, maar kunnen zelf geen bijdrage ontvangen. (In de regel betreft dit instellingen in de Basisinfrastructuur.) Hetzelfde geldt voor instellingen die meerjarig worden ondersteund door het Stimuleringsfonds. Instellingen zonder structurele subsidierelatie met het Rijk kunnen wel deel uitmaken van de begroting.

De erfgoedinstelling dient te werken volgens principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de DERA - Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur. Als dit niet het geval is, beschrijf of motiveer dan hoe het project zich hiertoe verhoudt. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is beschikbaar voor advies.

De aanvrager verplicht zich de Fair Practice Code toe te passen voor betaling van betrokken partijen voor hun aandeel in het project.
Het fonds neemt aanvragen in behandeling voor projecten van makers en erfgoedinstellingen waarbij sprake is van een gezamenlijk initiatief om de zichtbaarheid van digitaal erfgoed te versterken, op basis van hergebruik of interpretatie van bestaand digitaal erfgoed.

Een geslaagd project sluit aan bij de behoeftes van de gebruikers/het publiek, leidt tot een innovatieve toepassing, stimuleert (her)gebruik van het erfgoed en kan leiden tot vernieuwing in het 'erfgoed-instrumentarium' of nieuwe verdienmodellen. Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Denk aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

De projecten streven naar duurzame resultaten: enerzijds wordt binnen het project een visie ontwikkeld op de houdbaarheid, kwetsbaarheid en levensduur van het project, maar ook aan elementen zoals intellectueel eigendom, (her)gebruik en/of open source-ontwikkelingen.

Het fonds stelt als voorwaarden dat:
• de ontwerper/studio in de gehele lijn van het traject betrokken is;
• beide partijen zich committeren aan de samenwerking;
• de verwachte meerwaarde van de samenwerking voor zowel de maker als de partner in de aanvraag helder wordt gemotiveerd;
• projecten zich in een startfase bevinden;
• een voor de sector relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject;
• de ontwerper optreedt als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens de samenwerkende partijen indient;
• er geen sprake is van een opdrachtrelatie tussen de twee partijen.
Voorstellen worden uitgewerkt in twee fases: een ontwikkelingsfase van drie maanden en een realiseringsfase van maximaal 12 maanden. Voorstellen geven inzicht in het gehele traject, maar richten zich concreet op de invulling en werkzaamheden die betrekking hebben op de eerste fase. In geval van toekenning worden de betrokken partijen gevraagd het voorstel verder uit te werken tot de realiseringsfase waarvoor opnieuw wordt ingediend. Het budget kan ruwweg worden verdeeld over de ontwerp- en onderzoeksuren van de ontwerper(s)/maker(s), de deelnemende partners, materiaal en overige kosten.

In de eerste fase kan aanvullend vooronderzoek worden verricht, het project wordt voorbereid, er kan worden getest en de samenwerking wordt geconcretiseerd. Voor deze fase is een bedrag van € 10.000 per voorstel beschikbaar voor individuele makers of € 25.000 voor grotere studio's. Het resultaat van deze fase is een uitgewerkt projectplan, een planning, een begroting en een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen voor het vervolgtraject. (Dit geheel vormt tevens de aanvraag voor fase 2).

Het voorstel voor de eerste fase bestaat uit:
1. een projectplan (max. 10 pagina's A4 staand formaat) met daarin:
• heldere omschrijving van het concept; benoem op welke opgave het project zich richt en uit welke onderdelen het project zal bestaan;
• beschrijving van het beoogde consortium, met daarbij een korte beschrijving van de partner(s), hun deskundigheid en relevantie;
• beschrijving van het digitaal erfgoed inclusief enkele visuele voorbeelden;
• overzicht van de begrote kosten en de planning van het project voor de eerste fase.
• globale inschatting van de kosten voor realisering.
2. portfolio van de makers/ontwerper en informatie over de partner (max. 10 pagina's A4);
3. cv's van de betrokken partijen (max. 4 pagina's);
4. representatieve afbeelding van het project voor communicatiedoeleinden van het fonds.

Als de inzending niet de bovenstaande onderdelen bevat, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

De tweede fase is bedoeld voor de realisering van het voorstel en/of implementatie van de concrete resultaten. Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 40.000 per voorstel beschikbaar voor individuele makers en € 100.000 voor grotere studio's. Dit bedrag kan ruwweg worden verdeeld over de ontwerp- en onderzoekuren van de ontwerper/maker en de partner, materiaal en overige kosten.

In het voorstel voor de tweede fase wordt onder meer gevraagd naar:
1. projectplan (max. 15 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat) met daarin:
• heldere omschrijving van het project, d.w.z. verdere uitwerking of een update van het projectvoorstel op de onderdelen: opgave van het project, projectonderdelen - inclusief onderdelen zoals een activiteitenplan t.b.v. deskundigheidsbevordering, publiekspresentatie, motivatie en doel van het project, vorm, context en het beoogde resultaat;
• beschrijving van het digitaal erfgoed inclusief enkele visuele voorbeelden. Neem daarnaast een beschrijving op van het niveau van toegankelijkheid/ontsluiting en hoe eventuele hindernissen op dit gebied worden genomen;
• beschrijving van het consortium en de aanleiding, invulling en het verwachte resultaat van de samenwerking. Met daarbij een korte beschrijving van de betrokken partner(s), hun deskundigheid, relevantie en motivatie;
• strategische visie op publieksbereik, doelgroep(en) en communicatie;
• visie op duurzame resultaten, denk hierbij aan de doorlooptijd en het beheer van een project, intellectueel eigendom, (her)gebruik en/of open source ontwikkeling;
2. uitgewerkte begroting (max. 2 pagina's). Er wordt een redelijke en passende cofinanciering verwacht;
3. uitgewerkte planning (max. 2 pagina's);
4. uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst waarin minstens het volgende is vastgelegd: rolverdeling, inzicht in middelen, uren of materialen die beide partijen aan het project committeren, en afspraken over intellectueel eigendom van de uitkomsten;
5. presentatie aan de adviescommissie.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
In aanmerking komen projecten waarbij sprake is van een interessante ontwerpopgave in relatie tot het ontsluiten van bestaand digitaal erfgoed.

Bij de beoordeling wordt gelet op:
• doel en opzet van het voorstel (de relevantie van de opgave en gekozen invalshoek);
• portfolio van de betrokken ontwerper of de studio;
• opzet van de samenwerking (positie maker, inbreng kennispartner, intellectueel eigendom);
• presentatieplan en mate van publieksbereik;
• de duurzaamheid van het project.

Deze aspecten worden in onderlinge samenhang beoordeeld.
aanvraag indienen eerste fase
Een aanvraag indienen gaat via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde 'Digital Heritage x Public'. Nadat u uw aanvraag voor de eerste fase heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en toepasselijkheid voor de regeling.

Let op:
• maak op tijd een persoonlijk account aan voor de online aanvraagomgeving, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.
• u kunt geen conceptvoorstellen aan het fonds voorleggen.

beoordeling
Een onafhankelijke externe adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de criteria van de regeling. De commissie brengt advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen, waarbij de afgewezen voorstellen geen individuele toelichting van het fonds ontvangen. Het fonds neemt contact op met de geselecteerden.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

tweede fase
Na afloop van de ontwikkelingsfase worden de ondersteunde partijen gevraagd een uitgewerkt voorstel voor de realiseringsfase in te dienen. Het voorstel wordt tevens live gepitcht voor de commissie. De commissie kan u vragen om bepaalde stukken uit het voorstel verder toe te lichten.

Na beraad van de commissie ontvangt u bericht van het bestuur over de eventuele toekenning van de tweede fase. Een toekenning voor fase één is geen garantie voor een toekenning van fase twee. Het fonds kan meer projecten voor een eerste fase selecteren dan dat er budget is voor de tweede fase.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Digital Heritage x Public

middeleeuwsememes.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Middeleeuwse Memes

BLIS, 2020

€31.400
De Koninklijke Bibliotheek en BLIS Creative Business Studio hebben zichzelf – in het kader van een bredere samenwerking – de vraag gesteld hoe de gedigitaliseerde collectie van middeleeuwse miniaturen onder de aandacht kan worden gebracht van nieuwe doelgroepen. Hierop ontstond het idee voor een meme generator, waarmee met eeuwenoud gedigitaliseerd erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek nieuw digital-born materiaal gemaakt wordt. Door middeleeuwse beelden te voorzien van een hedendaagse context kan een natuurlijkere kennisverspreiding over middeleeuwse werken plaatsvinden onder een jongere doelgroep en beogen de makers digitaal erfgoed op een onderscheidende manier toegankelijk te maken. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 4200.
dossieratlantisweb.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Dossier Atlantis

De Aanpak BV, 2020

€25.910
'Dossier Atlantis' is een digitaal research platform waarmee wordt beoogd om de mechanismen achter de onstuitbare groei van de haven van Rotterdam zichtbaar te maken. De makers richten zich met name op de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, waarin de groei het grootst was en waar de wortels van de welvaart voor een hele generatie liggen. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de problemen die hierdoor zijn ontstaan voor de huidige generaties, gezien de urgentie van energietransities. Op het platform wordt digitaal erfgoed gekoppeld aan 'De Terugkeer' – een dramaserie die lokaal en online wordt uitgezonden waarmee het project een verhalend karakter krijgt. Filmmaker André van der Hout voert dit project uit samen met ontwerpstudio Antenna-Men, het Stadsarchief Rotterdam, Museum Rotterdam en journalist Paul Groenendijk. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 10.000.
artifactsofmemory.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Artifacts of Memory

Superposition, 2020

€40.000
Superposition onderzoekt binnen 'Artifacts of Memory' hoe gedistribueerde erfgoedobjecten door middel van overeenkomstige vormen, vlakken en lijnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Met 'Artifacts of Memory' kan de gebruiker op een taal- en thema overstijgende manier zoekopdrachten uitvoeren en zelf nieuwe verhalen samenstellen door objecten uit uiteenlopende erfgoedinstellingen aaneen te schakelen. Superposition werkt hiervoor samen met RHC Groninger Archieven, het Gelders Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De beoogde impact is om door middel van augmented reality (AR) een unieke en laagdrempelige gebruikerservaring te creëren waarmee een breed publiek op een speelse manier door het rijke landschap van het digitale audiovisuele erfgoed kan navigeren. De makers ambiëren de technologie en bevindingen van dit project uiteindelijk beschikbaar te stellen voor de hele ontwerp- en erfgoedsector. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 9.960.
zijvoerenmeemetdevoc.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Zij voeren mee met de VOC

Studio Louter, 2020

€99.610
Het project 'Zij voeren mee met de VOC' is een gezamenlijk initiatief van Studio Louter en Huygens Instituut voor Nederlands Geschiedenis. Tijdens de ontwikkelfase van dit project is een onderzoek uitgezet om een degelijke inclusieve benadering van dit onderwerp te waarborgen. Dit heeft geleid tot een het projectplan voor een interactieve big-data experience in de vorm van een digitale applicatie. Hiervoor worden online datasets over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) die door het Netwerk Maritieme Bronnen zijn samengebracht op publieksvriendelijke wijze ontsloten. Door Big Data te koppelen aan een augmented reality (AR) ervaring kunnen bezoekers vragen stellen aan de opvarenden van de VOC en op die manier antwoorden krijgen op prangende en lastige erfgoedvragen. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 24.960.
rotterdamspubliek.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Rotterdams Publiek

Islands of Meaning, 2020

€31.460
In het project 'Rotterdams Publiek' worden locaties in de stad verbonden met beeldmateriaal van het Stadsarchief Rotterdam. Uitgaans- en culturele ervaringen staan hierbij centraal, ze vormen een verbindend element. Historische programma's van bioscopen, theaters en concertzalen worden opgenomen op Wikidata en daar als Linked open data gepubliceerd. Elke Rotterdammer dient uiteindelijk een illustratie van zijn of haar uitgaanshistorie (en dat van diens voorouders) terug te kunnen vinden en kan daar aan bijdragen door zelf data in te voeren. Doel van het project is het leggen van verbindingen: tussen verhalen en archiefmateriaal, tussen bewoners en de culturele geschiedenis van hun stad, van het archief naar Wikidata en van de ene erfgoedcollectie naar de andere. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met het Stadsarchief Rotterdam, DIG IT UP en Verhalenhuis Belvédère. Het projectteam wordt aangevuld met ontwerpers, programmeurs, wetenschappers en een journalist. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 10.000.
loader

het fonds

subsidies

actueel