stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

16 oktober 2019

Budget 2019: € 1.350.000

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Voor de vierde (14 augustus 2019) en vijfde (16 oktober 2019) ronde is € 330.000 beschikbaar. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.
De Deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design; animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design en aanverwante disciplines.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Binnen de Deelregeling Vormgeving kunnen projectsubsidies worden aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren. Binnen de Deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Vormgeving (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Vormgeving.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker
Andrea Kristić
Lion Zeegers
Annique Deneer

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Vormgeving

museumvanloon.jpg

Deelregeling Vormgeving Programma

fashion fest x Museum van Loon 2019

Museum van Loon, 2019

€20.000
Fashion fest is een multidisciplinair programma en wedstrijd waarbij jonge modetalenten alternatieve perspectieven vormen op mode, kunst en design. In 2019 is fashion fest gekoppeld aan de tentoonstelling 'Aan de Surinaamse grachten - Van Loon & Suriname' in Museum Van Loon. De tentoonstelling behandelt de rol van de familie Van Loon in de plantage-economie in Suriname. Middels acht historische personages, gekoppeld aan nazaten in het hier en nu, toont het museum verschillende perspectieven op deze geschiedenis. Deze acht verschillende perspectieven gelden als inspiratiebron voor de acht teams van fashion fest, die uitgedaagd worden deze verhalen om te zetten in modevormgeving. Met het programma wil fashion fest jong modetalent stimuleren om zich op kritische wijze te ontwikkelen in het vakgebied.
snowvideoevolvingobjects.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Evolving Objects

Snow Video, 2019

€7.500
'Evolving Objects' is een samenwerking tussen mediakunstenaar/vormgever Adri Schokker en creative programmer Wouter Reckman. Voor het project worden gebruiksvoorwerpen voor het dagelijks leven ontwikkeld en ontworpen die gematerialiseerd worden door middel van verschillende fabricageprocessen. De voorwerpen worden gecreëerd door een generatief algoritme van een digitale authenticiteit die zich voordoet als maker en die zich in het creëren van het werk laat beïnvloeden door (online) invloeden van buitenaf. Doordat de vorm van de objecten door verschillende processen voortdurend aan verandering onderhevig is, is geen model ooit hetzelfde. 'Evolving Objects' beoogt een samenspel te zijn tussen ontwerpers en programmeurs die op een bijzondere wijze met elkaar willen samenwerken en experimenteren met nieuwe generatieve ontwerpmethoden. Het onderzoek focust zich op de ontwikkeling van een aantal generatieve ontwerpprocessen, zoals genetische selectie en Deep Learning, het in kaart brengen en experimenteren met verschillende fabricagetechnieken, zoals 3D geprint keramiek, en tot slot het presenteren en toetsen van de ontwerpen bij het publiek en een test-groep. Voor het onderzoek naar generatieve ontwerpprocessen werken ze samen Daniel Valesin, onderzoeker aan de faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen en de studie Software Engineering aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Doel van het project is het ontwikkelen van een sterkere visie op het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de ontwikkeling van nieuwe werkmethodes en nieuw werk.
asefehbutyoudontlookautistic.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

But you dont look autistic

Asefeh, 2019

€7.500
Volgens ontwerper Asefeh Tayebani is er weinig onderzoek gedaan naar vrouwen met autisme en bestaat er weinig kennis over het opstellen van een diagnose voor deze doelgroep. Zo stelt Tayebani dat er veel hoog functionerende vrouwen met autisme bestaan die afwijken van het op mannen gebaseerde beeld van autisme. Daarom gaat Tayebani een startsubsidie gebruiken om in gesprek te gaan met vrouwen met autisme en een speciale gezondheidsinstelling om meer te leren over de ervaringen van vrouwen voor en na het stellen van de diagnose. Deze gesprekken bieden inspiratie voor het vervolg van het project, namelijk het ontwikkelen van een nieuwe serie accessoires en sieraadontwerpen die de complexiteit van autisme tonen. Hiermee beoogt Tayebani bij te dragen aan een bewustzijn over de verscheidenheid aan perspectieven op autisme. De ontwerpen dienen als een empowering tool om vrouwen met autisme het gevoel te geven begrepen te worden. Tijdens de startfase gaat Tayebani onderzoek doen naar materialen en technieken voor zintuiglijke sieraden. Voor het vooronderzoek werkt Tayebani samen met geestelijke gezondheidsinstelling als het Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam. De reflectie op de uitkomsten van het vooronderzoek wordt gepresenteerd door middel van een tentoonstelling.
femkedevriesgarmentgrammar.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Garment Grammar

Femke de Vries, 2019

€16.000
Femke de Vries onderzoekt in het project Garment Grammar de rol en kracht van taal in mode. Hoewel taal vaak als ondergeschikt wordt gezien in relatie tot het kledingstuk en het beeld, is taal volgens De Vries een krachtig hulpmiddel dat mode en cultureel begrip produceert. Het kan bepalen hoe we iets interpreteren: cool, casual of nieuw. In een essay analyseert de Vries de 'taal van de mode' door de jaren heen en onderzoekt ze hoe de distributie en de inhoud van teksten in de mode een rol spelen in onze verbinding met de sociale, politieke en economische context. Hierbij zal ze vergelijkingen maken met branding en propaganda. Het essay zal de basis vormen voor verschillende activerende en materiële werken: prints, een online werk, een audiovisueel werk en een publicatie. De Vries werkt voor Garment Grammar samen met ontwerpers uit verschillende vakgebieden, om zo het gebruik van taal in verschillende media te verkennen. Daarnaast gaat ze samenwerkingen aan met een uitgever en verschillende onderwijsinstellingen en kunstruimten.
sophiatwigtnaambijredactiebekend.jpg

Deelregeling Vormgeving Documentaire

Naam bij redactie bekend

Sophia Twigt, 2019

€12.185
Op nieuwsredacties moet vaak naar een visuele oplossing gezocht worden voor het in beeld brengen van mensen die een belangrijk verhaal te vertellen hebben, maar onherkenbaar moeten of willen blijven. In de animatie-documentaireserie 'Naam bij redactie onbekend' gaat Sophia Twigt op zoek naar een passende vertelvorm voor deze anonieme verhalen. De serie zal bestaan uit drie afleveringen, waarin in iedere aflevering een anoniem verhaal verteld wordt middels animatie, beeld, gesproken tekst en sounddesign. In de drie afleveringen zal Twigt experimenteren met verschillende animatiestijlen en technieken, om zo tot een vertelvorm te komen die het mogelijk maakt om deze verhalen op een aantrekkelijke manier te publiceren. De serie wordt ontwikkeld in samenwerking met journalist Simone Eleveld en sound designer Vincent Twigt en zal gepubliceerd worden door de Volkskrant.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader