stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

2 oktober 2020
Met de deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse vormgeving. Het doel van de regeling is (ontwerpend en artistiek) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van vormgeving te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren.

vormgeving
Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere accessoire-ontwerp, animatie, bio design, food design, glasvormgeving, grafische vormgeving en visuele communicatie, illustratie, interactief en information design, interieur- en ruimtelijk ontwerp, keramiekvormgeving, lichtontwerp, modevormgeving, product-, meubel- en industriële vormgeving, scenografie, sieraadontwerp, social design, strip en graphic novel, tentoonstellingsontwerp, textielontwerp, typografie en aanverwante disciplines gericht op analyse van en reflectie op vormgeving.

subsidiebudget per ronde
Ronde 20VE/2 oktober 2020 – € 490.000

verhoging subsidiebudget deelregeling Vormgeving 2020
Het subsidiebudget van de deelregeling Vormgeving is voor ronde 20VC, 20VD en 20VE per ronde met € 200.000 verhoogd. Het Stimuleringsfonds kan dit doen door extra middelen van de minister van OCW die ten goede moeten komen aan makers en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering die door covid-19 niet benut kan worden. Kijk hier voor meer informatie.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam binnen een of meerdere disciplines die het vakgebied vormgeving omvat.

De regeling staat ook open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, in het geval hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers, als zij op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd. Voor de uitvoering van één- of tweejarige programma's kunnen zij terecht bij de deelregeling Activiteitenprogramma's en de regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds.
Binnen de deelregeling Vormgeving kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor artistieke projecten zoals onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Ook is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

hoogte subsidie
De hoogte van de bijdrage van het fonds wordt gebaseerd op de begroting voor het project en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds heeft geen minimum vastgesteld voor een subsidiebijdrage, zo kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd.

Voor de fase voorafgaand aan een onderzoek of uitvoering van een project biedt de deelregeling Vormgeving de mogelijkheid om een startsubsidie aan te vragen. Een startsubsidie bedraagt maximaal € 7.500. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

Zie de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) voor meer informatie over het opstellen van een begroting.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties.

tijdelijke procedure internationaal samenwerken
Voor internationale projecten waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave kent het fonds de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken. Deze laagdrempelige procedure loopt tot en met 30 september en geldt ter vervanging van de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 tijdelijk zijn gesloten.

festivals
Voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving kan een aanvraag worden ingediend binnen de deelregeling Festivals.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het Subsidiereglement (pdf) en het reglement van de deelregeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

doelstellingen
Doelstelling van de deelregeling Vormgeving is dat projecten bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse vormgeving. Daarbij is het een vereiste dat projecten gericht zijn op minstens één van de beleidsdoelstellingen van het fonds:
• bevorderen van experimenten en cross-overs
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin projecten naar verwachting bijdragen aan de doelstellingen van zowel de regeling als die van het fonds. De commissie let hierbij met name op:
• de relevantie van de vraagstelling;
• het plan van aanpak;
• de expertise van de betrokken partijen;
• het inhoudelijke en financiële draagvlak;
• de consistentie tussen deze onderdelen.

Zie het Subsidiereglement (pdf) artikel 16 t/m 21 voor een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Vormgeving.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. De volgende bijlagen zijn vereist:
• een projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat);
• een begroting en planning (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
• een presentatieplan (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat), niet verplicht bij een startsubsidie;
• een beknopt CV of bio van de betrokken partijen;
• een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie;
• een representatieve afbeelding van het voorgestelde project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

Als er sprake is van een samenwerking, voeg dan ook intentieverklaringen van de samenwerkende partijen aan de aanvraag toe.

Wilt u uw portfolio aan uw aanvraag toevoegen, dan kan dat (max. 10 pagina's, pdf op A4-formaat).

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijk projectplan, presentatieplan, een planning en een begroting opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties (pdf).

subsidiereglement en deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Vormgeving (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Vormgeving (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de deelregeling, artikel 1 uit de deelregeling Vormgeving (pdf). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Vormgeving.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Vormgeving

theworldasflatlandsystematicstorytelling.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Systematic storytelling for complex narratives

The World as Flatland, 2020

€7.500
Gerlinde Schuller wil een interactief webplatform voor onderzoeksjournalistiek ontwikkelen. Op het platform wil Schuller met een mix van methoden uit information design, systematic- en visual storytelling experimenteren. Het doel is om nieuwe, niet-lineaire en netwerkachtige vertelformats te creëren en een combinatie van archiefstructuren en verhaaltechnieken te gebruiken. Met de startsubsidie onderzoekt Schuller hoe het platform er inhoudelijk, visueel en technisch uit zou kunnen zien. Omdat het gebruik van content van een redactie in dit stadium volgens de ontwerpster de experimentele aanpak zou beperken, zal het prototype gevuld worden met inhoud van Schullers eigen journalistieke onderzoeksproject 'The dream of leaving – The slow depopulation of Eastern Europe', waarin de toenemende scheiding tussen Oost- en West-Europa in de afgelopen 150 jaar uiteen wordt gezet. In samenwerking met een software engineer zal Schuller het prototype bouwen en onderzoeken in hoeverre hieruit een functioneel web template kan ontstaan. Met het prototype wil Schuller samenwerkingspartners in de media benaderen om het template als product verder te onderzoeken en ontwikkelen.
marcotiberiotheivshore.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

The IV Shore

Marco Tiberio, 2020

€7.500
Tijdens de crisis van de jaren dertig vluchtten meer dan tienduizend Italianen naar Libië. Door de politieke omwentelingen in het land in 1957, verlieten zij de kampen aan deze zogenaamde 'vierde kust van Italië'. Ze keerden terug naar hun thuisland, armer dan ze het in de jaren dertig verlieten. Velen kwamen terecht in Ravenna. In het project 'The IV Shore' onderzoekt grafisch ontwerper Marco Tiberio het fenomeen 'vluchteling in eigen land'. Als startpunt daarvoor kiest hij de verborgen geschiedenis van Ravenna, de stad waar hij werd geboren. Het project draait om het universele thema 'thuis voelen', dat in onze tijd minder vanzelfsprekend is dan ooit. Doel van het project is ook het bespreekbaar maken van de vluchtelingenproblematiek zoals die momenteel in Nederland wordt ervaren. Marco Tiberio zal zich in zijn onderzoek richten op archiefmateriaal uit onder meer het Archivia Luce in Rome en ook samenwerken met het Refugees Studies Centre in Oxford. Hij zal gesprekken voeren met ervaringsdeskundigen en nabestaanden en eventueel fotomateriaal van hen verzamelen. De verkregen inzichten brengt Marco Tiberio samen in een graphic novel die zal lezen als een journalistiek tijdschrift. Een spannende combinatie aangezien het eerste medium wordt geassocieerd met fictie en het tweede juist met non-fictie. Het project zal vorm krijgen in samenwerking met illustrator Sandy van Helden en met non-profitorganisatie Paradox.
tsmartincachette.jpeg

Deelregeling Vormgeving AV productie

Cachette

T.S. Martin, 2020

€12.400
'Cachette' is een korte stop-motion animatiefilm, een ode aan moed in film noir-stijl, met sciencefictionelementen. De film vertelt het verhaal van een mysterieuze entiteit die door alternatieve universums reist en de mensheid observeert. Het is niet de bedoeling dat ze zich mengt onder de mensen, maar dat blijkt moeilijk. Filmmaker/animator Tess Martin wil voor 'Cachette' een herkenbare visuele stijl en animatietechniek ontwikkelen, waarbij ze gebruikmaakt van papierknipsels. Ze wil bovendien een cliché doorbreken en laten zien dat animatiefilms niet alleen geschikt zijn voor kinderen of voor educatieve dan wel amusementsdoeleinden, maar zeker ook een volwassen publiek kunnen aanspreken en zich lenen voor thrillers.
samoneafscheid.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Afscheid

Samone, 2020

€15.000
In de autobiografische digitale graphic novel 'Afscheid' verbeeldt Sam Yazdanpanna hoe hij op zeventienjarige leeftijd uit Iran vluchtte en via Turkije in het AZC in Haarlem terechtkwam. De gedwongen identiteitstransformatie die deze gebeurtenis met zich meebracht, is een terugkerend thema in het werk van Yazdanpanna, die onder andere als filmmaker werkzaam is. Ook in 'Afscheid' wil hij de vormbaarheid van identiteit onder invloed van verschillende culturen onderzoeken en in beeld brengen. In de graphic novel, die wordt gepubliceerd op één webpagina, worden illustraties gecombineerd met bewegende animaties en geluidsontwerp. Voor het maken van de tekeningen, gekenmerkt door een donker realistische stijl, werkt Yazdanpanna samen met de Iraanse illustrator Maysam Barza. De primaire doelgroep voor 'Afscheid' zijn jongeren tussen 15 en 25 jaar, zowel jonge bewoners van AZC's als hun Nederlandse leeftijdsgenoten.
mariekevanditshuizenwatetenwe.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Wat eten we?

Marieke van Ditshuizen Illustratie, 2020

€15.720
Met 'Wat eten we?' maakt illustrator Marieke van Ditshuizen in samenwerking met culinair journalist Joël Broekaert een kinderboek (9+) over de oorsprong een groot deel van ons dagelijks voedsel: planten. De opbouw van het boek is gebaseerd op de cyclus van planten – van zaadje via bloeiende en vruchtdragende plant tot rottingsproces en schimmels. Per onderdeel van de plant wordt stilgestaan bij de manier waarop deze groeit, welke plek het inneemt in de cyclus van de natuur en welke rol het speelt in de productie van ons voedsel. De natuurlijke cyclus van planten wordt gevisualiseerd door de illustraties met drie primaire kleuren op te bouwen van wit (het begin, het zaadje) via kleur (leven, volle bloei) naar donkerbruin (verzadiging, vergankelijkheid en rotting). Voor dit project wil Van Ditshuizen zich onder andere richten op het verder ontwikkelen van de techniek met drie primaire kleuren inkt in lagen en de invloed van het reproductie- en drukproces hierop. Ook zal ze de grenzen van abstractie in een non-fictie kinderboek onderzoeken. Met 'Wat eten we?', dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma, willen de makers bijdragen aan kennis en bewustzijn over en waardering voor de groei en productie van voedsel.
loader

het fonds

subsidies

actueel