stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

2 oktober 2020
Met de deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse vormgeving. Het doel van de regeling is (ontwerpend en artistiek) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van vormgeving te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren.

vormgeving
Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere accessoire-ontwerp, animatie, bio design, food design, glasvormgeving, grafische vormgeving en visuele communicatie, illustratie, interactief en information design, interieur- en ruimtelijk ontwerp, keramiekvormgeving, lichtontwerp, modevormgeving, product-, meubel- en industriële vormgeving, scenografie, sieraadontwerp, social design, strip en graphic novel, tentoonstellingsontwerp, textielontwerp, typografie en aanverwante disciplines gericht op analyse van en reflectie op vormgeving.

subsidiebudget per ronde
Ronde 20VE/2 oktober 2020 – € 580.000

verhoging subsidiebudget deelregeling Vormgeving 2020
Het subsidiebudget van de deelregeling Vormgeving is voor ronde 20VC, 20VD en 20VE per ronde met € 200.000 verhoogd. Het Stimuleringsfonds kan dit doen door extra middelen van de minister van OCW die ten goede moeten komen aan makers en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering die door covid-19 niet benut kan worden. Kijk hier voor meer informatie.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam binnen een of meerdere disciplines die het vakgebied vormgeving omvat.

De regeling staat ook open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, in het geval hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers, als zij op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd. Voor de uitvoering van één- of tweejarige programma's kunnen zij terecht bij de deelregeling Activiteitenprogramma's en de regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds.
Binnen de deelregeling Vormgeving kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor artistieke projecten zoals onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Ook is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

hoogte subsidie
De hoogte van de bijdrage van het fonds wordt gebaseerd op de begroting voor het project en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds heeft geen minimum vastgesteld voor een subsidiebijdrage, zo kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd.

Voor de fase voorafgaand aan een onderzoek of uitvoering van een project biedt de deelregeling Vormgeving de mogelijkheid om een startsubsidie aan te vragen. Een startsubsidie bedraagt maximaal € 7.500. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

Zie de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) voor meer informatie over het opstellen van een begroting.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties.

tijdelijke procedure internationaal samenwerken
Voor internationale projecten waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave kent het fonds de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken. Deze laagdrempelige procedure loopt tot en met 30 september en geldt ter vervanging van de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 tijdelijk zijn gesloten.

festivals
Voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving kan een aanvraag worden ingediend binnen de deelregeling Festivals.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het Subsidiereglement (pdf) en het reglement van de deelregeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

doelstellingen
Doelstelling van de deelregeling Vormgeving is dat projecten bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse vormgeving. Daarbij is het een vereiste dat projecten gericht zijn op minstens één van de beleidsdoelstellingen van het fonds:
• bevorderen van experimenten en cross-overs
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin projecten naar verwachting bijdragen aan de doelstellingen van zowel de regeling als die van het fonds. De commissie let hierbij met name op:
• de relevantie van de vraagstelling;
• het plan van aanpak;
• de expertise van de betrokken partijen;
• het inhoudelijke en financiële draagvlak;
• de consistentie tussen deze onderdelen.

Zie het Subsidiereglement (pdf) artikel 16 t/m 21 voor een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Vormgeving.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. De volgende bijlagen zijn vereist:
• een projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat);
• een begroting en planning (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
• een presentatieplan (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat), niet verplicht bij een startsubsidie;
• een beknopt CV of bio van de betrokken partijen;
• een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie;
• een representatieve afbeelding van het voorgestelde project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

Als er sprake is van een samenwerking, voeg dan ook intentieverklaringen van de samenwerkende partijen aan de aanvraag toe.

Wilt u uw portfolio aan uw aanvraag toevoegen, dan kan dat (max. 10 pagina's, pdf op A4-formaat).

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijk projectplan, presentatieplan, een planning en een begroting opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier Publicaties.

subsidiereglement en deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Vormgeving (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Vormgeving (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de deelregeling, artikel 1 uit de deelregeling Vormgeving (pdf). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Vormgeving.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Vormgeving

lilianvandaal.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Microscopic imitations - Infinitive reflections

Lilian van Daal, 2020

€7.500
Het project 'Microscopic Imitations – Infinitive Reflections' heeft als doel om de potentie van microscopische structuren van organismen en natuurlijke lichtfenomenen te onderzoeken en om te zetten naar efficiënte, functionele lichtobjecten. Lilian van Daal doet dit vanuit de overtuiging dat een meer bewuste maatschappij start bij hoe we ons verhouden tot de natuur. De mens is ver verwijderd geraakt van de natuur, met alle gevolgen van dien. We zien niet meer dat de natuur een rijke bron is van vernuftige oplossingen, een esthetische bibliotheek bovendien naar duurzame en efficiënte producten. Zo levert de natuur diverse voorbeelden waar licht door organismen wordt gereflecteerd, geabsorbeerd, getransporteerd en gegenereerd. Met dit project wil Lilian van Daal haar specialisatie in biomimicry en 3D-printen verder uitbreiden en toepassen. Het eindresultaat van de startsubsidie is een serie lichtexperimenten en een prototype die zo zijn ontworpen dat energie op een optimale manier wordt gebruikt. Hiervoor werkt ze samen met Luximprint, een industriële partij die beschikt over de nieuwe 3D-printtechnologie Additive Optics Fabrication waarmee natuurlijke principes kunnen worden nagebootst. Ook zal Van Daal wetenschappers bij haar onderzoek betrekken en contact leggen met lichtfabrikanten met het oog op de productie van haar innovatieve product.
mrkredele.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Aluminium

Studio Márk Redele, 2020

€14.570
Márk Redele dient een vervolgaanvraag in voor het project 'Aluminium'. In de eerste fase heeft Redele onderzoek gedaan naar een metallisatieproces dat in zware industrieën wordt gebruikt om metaal corrosie-werend te maken. Zijn ambitie lag in het op een nieuwe manier creëren van driedimensionale metalen objecten, waarbij metaaldeeltjes laag voor laag worden bespoten. De volgende fase staat in teken van het creëren van een nieuwe interventie bestaande uit een verzameling van site-specific huishoudelijke objecten binnen een architecturale context. Hiervoor is hij in gesprek met drie architecten(bureaus). Parallel aan de interventie zal Redele een speculatief narratief ontwikkelen met behulp van een fotograaf en schrijver. Het complete productieproces, de materiaalkwaliteiten en de interventie zullen hierbinnen worden gedocumenteerd en gepubliceerd door middel van verschillende media. Het doel van het project is om de artistieke kwaliteiten van het werk van Redele en de professionele positie van zijn praktijk te versterken.
kikivaneijkweb.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Imaginings / Dutch Design by Kiki van Eijk

Stichting nai010 uitgevers, 2020

€15.000
De Engelstalige publicatie 'Imaginings | Dutch Design by Kiki van Eijk' geeft een overzicht van het bestaande oeuvre van Van Eijk, met bijzondere aandacht voor het creatieve proces en haar tekeningen en collages als onderzoeksinstrument. Door middel van de tekeningen en collages wordt het maakproces van Van Eijk onder de loep genomen, gearchiveerd en beschikbaar gemaakt voor het publiek. Daarnaast plaatst de publicatie het werk van Van Eijk binnen een bredere traditie van Dutch Design en het hedendaagse internationale ontwerpveld. De publicatie omvat teksten door Suzan Rüsseler (conservator bij het TextielMuseum en curator van de tentoonstelling Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk), Lidewij Edelkoort (internationaal actief designexpert), Marc Mulders (kunstenaar) en Blaire Dessent (designjournalist). Naast deze tekstuele bijdrages omvat de publicatie ook een uitgebreid beeldessay. De vormgeving van de publicatie wordt verzorgd door Studio &. De publicatie sluit aan bij de overzichtstentoonstelling Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk die van 26 september 2020 tot en met 12 september 2021 te zien is in het TextielMuseum.
madetomend.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Made to Mend - LINEN

Heleen Klopper, 2020

€10.000
Met het project 'Made to Mend – LINEN' wil ontwerper Heleen Klopper leren van oude kennis, vaardigheden en betekenissen die met vlas- en linnenproductie samenhangen om daar nieuwe weefsels aan toe te voegen. Als steward is ze verbonden aan The Linen Project (een initiatief van de ArtEZ master Practice Held in Common en Crafts Council Nederland), dat onderzoekt hoe en met wie op duurzame wijze de lokale productie van vlas, linnen en vlasproducten kan worden geherintroduceerd. Klopper wil een nieuwe reparabele stof ontwikkelen van linnen, en experimenteert hiervoor onder andere met linnenbinding, stopgarens getwijnd in twee kleuren, stof met een binnen- en buitenkant en het combineren van linnen en denim. Ze maakt hierbij gebruik van kennis uit het archief van haar overgrootmoeder Aaltje Jaspers, onderwijzeres Nuttige Handwerken. Onder andere een schriftje met schema's van (door)stopwerk wil Klopper actualiseren als inspiratie en handleiding. Janna en Hilde Meeus zullen het schriftje herontwerpen en de schema's en hun uitwerking op de stof worden gebundeld in een boekje dat als naslagwerk dient bij visible mending workshops.
moam.jpeg

Deelregeling Vormgeving Presentatie

MOAM kunst expositie - Papier Hier

Stichting MOAM, 2020

€13.000
Bij het project 'MOAM duurzame kunst expositie - Papier Hier' worden vijftien jonge kunstenaars en ontwerpers en vijftien bekende Nederlandse auteurs aan elkaar gekoppeld. Op basis van één op één-gesprekken waarin het oeuvre van de auteur, zijn favoriete boeken, de Nederlandse literatuur en papier en boeken in het algemeen worden besproken, vervaardigt de maker een werk van gerecycled papier. De werken worden geëxposeerd in verschillende openbare bibliotheken in Nederland en een aantal makers zal als artist in residence werken vanuit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Gedurende de presentatie van het project wordt en een randprogramma aangeboden met onder andere voorleessessies en gesprekken met de ontwerpers, kunstenaars en auteurs. MOAM organiseert het project in samenwerking met Koninklijke Bibliotheek, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, het Letterenfonds, Huis van het Boek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en Moleskine. Het doel van het project is tweeledig: enerzijds het benadrukken van het belang van boeken en lezen en anderzijds een breed publiek kennis laten maken met de nieuwste generatie kunstenaars en ontwerpers.
loader

het fonds

subsidies

actueel