stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

27 mei 2020
29 juli 2020
30 september 2020

Budget 2020: € 1.200.000

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes; per ronde is dus € 240.000 beschikbaar. Onderbesteding wordt volledig toegevoegd aan de eerstvolgende ronde.

Vanwege onderbesteding in ronde één, is het nieuwe budget van ronde twee € 277.782.
De deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design; animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design en aanverwante disciplines.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Binnen de deelregeling Vormgeving kunnen projectsubsidies worden aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

festival
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de deelregeling Festivals.

voucher presentatie buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.

startsubsidie
Binnen de deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Vormgeving (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Vormgeving.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de deelregeling Vormgeving (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Vormgeving.

Prioritering
Het komt geregeld voor dat het beschikbare budget van een subsidieronde niet toereikend is. De gevraagde subsidie van alle positief beoordeelde aanvragen overschrijdt in dat geval het rondebudget, ofwel het subsidieplafond. Er moet dan worden geprioriteerd. Dat gebeurt volgens artikel 9 en artikel 10 van het Subsidiereglement. Hierbij geldt artikel 10, tweede lid, a:

'Het beschikbare bedrag wordt toegekend aan de aanvragers waarvan de aanvraag het hoogst wordt gewaardeerd, waarbij aan de hoogst gewaardeerden de gevraagde bijdrage kan worden verleend zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt, waarna aan de aanvrager aan wie toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond slechts het bedrag wordt toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.'

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker
Lion Zeegers
Annique Deneer
Roxanne da Graça
Andrea Kristić

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Vormgeving

alissarees.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

DolceVita - de zuiverende coltrui

Alissa Rees, 2020

€7.475
Volgens Alissa Rees zouden inwoners van grote steden zich meer bewust moeten worden van de vervuilende en schadelijke uitstoot van verkeer en fijnstof. Als tijdelijke oplossing wil zij de 'DolceVita' ontwikkelen, een coltrui gemaakt van 'smart textile', voorzien van zuiveringstechnologie om de in te ademen lucht te reinigen. Het bekende mondkapje wordt hiermee omgetoverd tot een fashion item. Hiermee wil ze tevens een discussie teweegbrengen: hoe schadelijk is de lucht die wij inademen, hoe ver moeten we gaan in het mooi verpakken of kunnen wij er iets aan doen? Met de startsubsidie wil Alissa Rees onderzoek doen naar het materiaal en de technologie, een eerste prototype realiseren en zich oriënteren op samenwerkingspartners. Het doel is om een gebruiksvriendelijk, duurzaam en goed wasbaar kledingstuk te ontwerpen dat de juiste mate van luchtzuivering kan geven.
siba.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Elegie

Siba Sahabi, 2020

€7.500
Met het project 'Elegie' wil ontwerper Siba Sahabi het thema de dood zichtbaar en daarmee bespreekbaar maken. In een danstheater-performance wil ze de dood verbeelden middels een abstracte sculptuur die een 'fysieke dialoog' aangaat met danseres Marta Alstadsæter. De choreografie wordt gemaakt door Kim-Jomi Fischer op basis van muziek van Rutger Zuydervelt, Els Petit is creatief producent van de voorstelling. De performance wordt een herinterpretatie van het gedicht De dood en het meisje van Matthias Claudius uit de 18e eeuw, dat zich kenmerkt door een positieve benadering van de dood. Siba Sahabi wil in de performance de dood niet personifiëren, maar verbeelden als een abstracte geometrische sculptuur die door middel van een kinetisch systeem kan bewegen met de danseres. Met het project wil ze het publiek uitnodigen om de relatie tussen de dood, dans en vormgeving op een speelse manier te beleven. De startsubsidie wordt gebruikt om het ontwerp te ontwikkelen met feedback van de danseres en choreograaf, partners te zoeken bij het project en de financiering op te zetten.
gillbaldwin.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Studio Gill Baldwin

Frames of Reference, 2020

€7.500
'Frames of Reference' is een onderzoeksproject waarin Gill Baldwin verkent hoe lichaamsbeweging en performance de nauwkeurigheid van door kunstmatige intelligentie gestuurde bewakingssystemen in een binnenruimte kunnen ondermijnen. Het is een vervolg op '3% of Everything', het afstudeerproject aan het Piet Zwart Instituut waarbij ze onderzocht hoe de herkenbaarheid van objecten en sculpturen voor software te beïnvloeden is. Tijdens dit proces ontdekte ze dat interactie van personen met objecten van invloed is op in hoeverre een object wordt herkend en als data wordt gekwalificeerd. Met 'Frames of Reference' wil Gill Baldwin een stap verder gaan en nieuwe vormen van beweging en interactie met objecten, de ruimte en de omgeving ontwikkelen die de kans verkleinen dat je als mens door software wordt herkend. De startsubsidie wordt gebruikt voor het uitvoeren van research, organiseren van workshops, samenstellen van een dataset en een solo-expositie met prototypes en ontwerpresultaten. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Hamburger Community of Art en het artist-in-residence programma in Roodkapje in Rotterdam.
rubenverkuylen.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Startsubsidie Vooronderzoek WYSIWYG

Ruben Verkuylen, 2020

€7.500
WYSIWYG betwijfelt of de conventionele 'cinema-cultuur' vandaag de dag nog toereikend is voor hedendaagse en toekomstige filmmakers en -werken. De ontwerpers willen traditionele vormen van het vertonen van film bevragen en gepaste en alternatieve vormen (her)ontwerpen. Centraal hierbij staat de vraag: hoe kan een alternatieve presentatievorm, ruimte bieden voor film(werken) die binnen de (conventionele) bioscoop en het museum onvoldoende tot hun recht komen? WYSIWYG legt hierbij de nadruk op het (her)vormen van de kijkervaring aan de hand van keuzes in de fysieke vorm. De ontwerpers willen de startsubsidie gebruiken om (voor)onderzoek te doen naar wat deze vooralsnog onbekende presentatievormen(en), omgeving(en), platform(en) of context(en) moeten zijn. Hiervoor gaan ze in gesprek met onder andere kunstenaars, ontwerpers, curators, filmmakers, programmeurs, distributeurs en producenten. Het uiteindelijke doel is door samenwerkingen aan te gaan met disciplines buiten de aangewezen voorbeelden -ontwerpers, architecten en kunstenaars, ten opzichte van filmmakers en programmeurs- presentatievormen te ontwikkelen die nieuwe mogelijkheden bieden.
ingermarianne.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Discovery Kit

Inger Marianne Wiering, 2020

€7.497
De 'Discovery Kit' is een box met tools die kinderen kunnen gebruiken bij het bekijken, meten, voelen, ruiken, proeven en zo ontdekken van het lichaam. Sommige tools hebben een duidelijke functie zoals meten en bekijken, andere tools kunnen de zintuigen stimuleren door bijvoorbeeld te voelen. Bij de box hoort een vragenlijst die kinderen kan helpen en uitdagen. Met de 'Discovery Kit' wil ontwerper Inger Marianne Wiering op een speelse en positieve manier bijdragen aan de (seksuele) lichamelijke ontwikkeling van een kind. De kit kan kinderen helpen om meer zelfbewust te worden en beter te weten hoe hun lichaam eruitziet. In samenwerking met Stichting Kind en Seksualiteit wil Inger Marianne Wiering de 'Discovery Kit' verder ontwikkelen voor gebruik op kinderdagverblijven, basisscholen of thuis. Het eerste ontwerp is gemaakt en met de startsubsidie wil Inger Marianne Wiering zich onder andere verder verdiepen in de materiaalkeuze, het maakproces, de markt en potentiële partners voor het project.
loader

het fonds

subsidies

actueel