stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

13 januari 2021
7 april 2021
11 augustus 2021
29 september 2021
Let op: De Regeling Vormgeving wordt aangepast. De tekst van de nieuwe regeling wordt begin december op deze plek gepubliceerd, evenals het subsidiebudget per ronde in 2021. Iedere aanvraag moet voldoen aan de vereisten en doelstellingen van de nieuwe Regeling Vormgeving.

Met de deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse vormgeving. Het doel van de regeling is (ontwerpend en artistiek) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van vormgeving te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren.

vormgeving
Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere accessoire-ontwerp, animatie, bio design, food design, glasvormgeving, grafische vormgeving en visuele communicatie, illustratie, interactief en information design, interieur- en ruimtelijk ontwerp, keramiekvormgeving, lichtontwerp, modevormgeving, product-, meubel- en industriële vormgeving, scenografie, sieraadontwerp, social design, strip en graphic novel, tentoonstellingsontwerp, textielontwerp, typografie en aanverwante disciplines gericht op analyse van en reflectie op vormgeving.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam binnen een of meerdere disciplines die het vakgebied vormgeving omvat.

De regeling staat ook open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, in het geval hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers, als zij op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd. Voor de uitvoering van één- of tweejarige programma's kunnen zij terecht bij de deelregeling Activiteitenprogramma's en de regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds.
Binnen de deelregeling Vormgeving kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor artistieke projecten zoals onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Ook is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

hoogte subsidie
De hoogte van de bijdrage van het fonds wordt gebaseerd op de begroting voor het project en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds heeft geen minimum vastgesteld voor een subsidiebijdrage, zo kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd.

Voor de fase voorafgaand aan een onderzoek of uitvoering van een project biedt de deelregeling Vormgeving de mogelijkheid om een startsubsidie aan te vragen. Een startsubsidie bedraagt maximaal € 7.500. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

Zie de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) voor meer informatie over het opstellen van een begroting.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties.

tijdelijke procedure internationaal samenwerken
Voor internationale projecten waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave kent het fonds de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken. Deze laagdrempelige procedure loopt tot en met 30 september en geldt ter vervanging van de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 tijdelijk zijn gesloten.

festivals
Voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving kan een aanvraag worden ingediend binnen de deelregeling Festivals.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het Subsidiereglement (pdf) en het reglement van de deelregeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

doelstellingen
Doelstelling van de deelregeling Vormgeving is dat projecten bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse vormgeving. Daarbij is het een vereiste dat projecten gericht zijn op minstens één van de beleidsdoelstellingen van het fonds:
• bevorderen van experimenten en cross-overs
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin projecten naar verwachting bijdragen aan de doelstellingen van zowel de regeling als die van het fonds. De commissie let hierbij met name op:
• de relevantie van de vraagstelling;
• het plan van aanpak;
• de expertise van de betrokken partijen;
• het inhoudelijke en financiële draagvlak;
• de consistentie tussen deze onderdelen.

Zie het Subsidiereglement (pdf) artikel 16 t/m 21 voor een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Vormgeving.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. De volgende bijlagen zijn vereist:
• een projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat);
• een begroting en planning (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
• een presentatieplan (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat), niet verplicht bij een startsubsidie;
• een beknopt CV of bio van de betrokken partijen;
• een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie;
• een representatieve afbeelding van het voorgestelde project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

Als er sprake is van een samenwerking, voeg dan ook intentieverklaringen van de samenwerkende partijen aan de aanvraag toe.

Wilt u uw portfolio aan uw aanvraag toevoegen, dan kan dat (max. 10 pagina's, pdf op A4-formaat).

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijk projectplan, presentatieplan, een planning en een begroting opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier Publicaties.

subsidiereglement en deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Vormgeving (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Vormgeving (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de deelregeling, artikel 1 uit de deelregeling Vormgeving (pdf). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Vormgeving.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Vormgeving

tara.jpeg

Deelregeling Vormgeving

Tara: here and there, then and now

Deimante Jasiuleviciute Studio, 2020

€7.500
Het project 'Tara: here and there, then and now' toont het archief van het 'Experimental Package Design Bureau' dat van de jaren 1960 tot 1980 in Litouwen bestond, en onderzoekt en bevraagt tegelijkertijd de hedendaagse ontwerppraktijk. Met archiefmateriaal wil ontwerper Deimante Jasiuleviciute het publiek een uniek perspectief bieden op de Sovjet-geschiedenis en de rol van grafische vormgeving in de socialistische economie. Daarnaast nodigt ze een aantal jonge hedendaagse ontwerpers en schrijvers uit te reflecteren op zowel het archiefmateriaal als het vakgebied en de maatschappelijke positie van de grafisch ontwerper, ook in de context van de actuele praktijk. Jasiuleviciute constateert dat de waardering voor het beroep afneemt en ze stelt dat het onderzoeken en bevragen van de ontwerppraktijk uit het verleden kan helpen een nieuw kader te vormen voor kritische reflectie op actuele kwesties op het gebied van grafische vormgeving. De startsubsidie wordt gebruikt om samen met design historicus Karolina Jakaite een vooronderzoek uit te voeren voor het project dat moet resulteren in een publicatie en een expositie in zowel Nederland als Litouwen.
yuriveenman.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Het Gevangeniswezen

Menasse, 2020

€7.500
'Het Gevangeniswezen' is een onderzoeksproject van ontwerper Yuri Veerman in samenwerking met RESCALED over het zichtbaar maken van een complex en naar hun mening onderbelicht maatschappelijk systeem: het gevangeniswezen. RESCALED is een maatschappelijke organisatie met als visie dat omgang met gedetineerden gericht zou moeten zijn op re-integratie in de samenleving. Het doel van deze samenwerking is om met korte verhalen in de vorm van animaties en grafisch ontwerp thema's over het gevangeniswezen in Nederland bekend te maken bij burgers en politiek. Deze verhalen stimuleren reflectie op het huidige systeem en tonen alternatieven voor een nieuw strafsysteem. Het artistieke uitgangspunt is om een vertelvorm te ontwikkelen die het mogelijk maakt om een complex en onzichtbaar systeem zichtbaar en invoelbaar te maken. Het systeem is de hoofdpersoon van dit verhaal. De verschillende posities en identiteiten komen letterlijk aan het woord, maar versmelten in een karakter: het gevangeniswezen. Met de startsubsidie zal Yuri Veerman een eerste traject van drie maanden doorlopen waarin vooronderzoek wordt verricht naar de visuele vertaling van interviews naar bewegende en stilstaande beelden. In dit traject worden de eerste interviews afgenomen en op basis van deze gesprekken en antwoorden wordt een uitgebreid visueel onderzoek gedaan dat als basis kan dienen voor de definitieve uitwerking. Deze definitieve vorm zal waarschijnlijk bestaan uit twee delen: een lineaire documentaire animatie en beelden/gegevens uit de animatie die worden ingezet in grafische uitingen zoals illustratie, posters, infographics en gif's. Deze onderdelen zullen worden ingezet binnen de communicatiestrategie van RESCALED.
discourseofaviralboundary.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Discourse of a Viral Boundary

Pei-Ying Lin en Yi-Fei Chen, 2020

€7.500
'Discourse of a Viral Boundary' is een onderzoeksproject van kunstenaar/ontwerper Pei-Ying Lin en social designer Yi-Fei Chen. Het onderzoek focust op de object-gefaciliteerde evolutie van het bewustzijn van mensen omtrent virale ontmoetingen. Lin en Chen constateren dat de kennis over virussen zoals COVID-19 met drastische snelheid evolueert, waardoor de menselijke cultuur en artefacten die hieruit ontstaan ook in razendsnel tempo veranderen. Volgens Lin en Chen kunnen veel individuen deze snelle verandering emotioneel niet bijhouden. Daarom onderzoeken ze of de artefacten waarmee we een grens creëren tussen onszelf en een virus, zoals mondkapjes, schermen en ontsmettingsmiddelen ook ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van het bewustzijn en om mentaliteitsveranderingen te katalyseren. Het project leidt tot een reeks tools, zoals regels, kaarten, objecten, rollenspellen, interviews en scenario's. Deze worden in workshops ingezet om het onderwerp, en de verlangens en angsten die hierbij spelen, bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt er een reeks van objecten gecreëerd om deze emoties te faciliteren en veranderingen te katalyseren. Deze objecten worden in scenario's geplaatst om hun gebruik en effect te toetsen. De resultaten worden gedeeld bij Zone2Source in Amsterdam in het voorjaar van 2021.
studioesmee.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Mineralized Matter & Organic Octahedrons

Studio Esmee Geerken, 2020

€7.500
'Mineralized matter & Organic octahedrons' is een ontwerpend onderzoek naar het inzetten van duurzame biomaterialen als bouwmaterialen in toekomstige stedelijke omgevingen. In de context van het Urban Ecology Lab van Planet B onderzoekt Esmee Geerken samen met Waag de mogelijkheden om organisch-minerale materialen te creëren die geïnspireerd zijn op - of ontworpen zijn door - bio-mineraliserende organismen. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt er gereflecteerd op circulariteit vanuit een geologisch perspectief en de plaats van bouwmaterialen binnen biogeochemische cycli: kunnen menselijke materialen onderdeel worden van biogeochemische cycli in plaats van ze te verstoren? Het onderzoek leidt tot een inventaris van restmaterialen die ingezet kunnen worden om bio-geïnspireerde materialen te creëren, zoals calcietkorrels uit drinkwater en cellulose uit rioolwater. Daarnaast speculeert het onderzoek over hoe deze materialen vervolgens kunnen worden toegepast in duurzame ontwerpen. De startsubsidie wordt ingezet voor het uitvoeren van voorlopig materiaal- en ontwerponderzoek in de labs van Waag, waarmee de vraagstelling en het onderzoek verder scherp gesteld worden en verschillende partners voor de volgende fase betrokken kunnen worden. Het project leidt uiteindelijk tot een materiaalbibliotheek en een aantal speculatieve ontwerpen. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens twee meet-up events bij Planet B.
amsterdammuseum.jpeg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Refresh Amsterdam - Sense of place

Stichting Amsterdam Museum, 2020

€36.000
Het programma 'Refresh Amsterdam' van het Amsterdam Museum vertrekt vanuit het idee dat stadscultuur wordt vormgegeven door mensen met uiteenlopende achtergronden, netwerken en tradities die constant in beweging zijn. Met 'Refresh Amsterdam' worden uiteenlopende disciplines, makers en doelgroepen inhoudelijk betrokken om het interdisciplinaire en inclusieve karakter van het project te waarborgen. Het makerschap gaat over plaats innemen of creëren, zich verhouden tot dominante cultuur en het herdefiniëren van huidige maatschappelijke structuren. De eerste editie van 'Refresh Amsterdam' heeft als thema 'sense of place'. De tentoonstelling en het randprogramma omvatten onder andere mode, spoken word, theater, social design, participatieve/co-creatie projecten, fotografie, game design, animatie, ontwerp voor de openbare ruimte, vlogs, podcasts en essays van twintig makers die door een open call geselecteerd zijn. Met deze makers en samenwerkingspartners wordt ook een educatief programma en een randprogramma georganiseerd - waaronder een symposium over het actuele grootstedelijke kunstklimaat waarbij de crossovers tussen stadscultuur en de culturele en academische instellingen in de stad centraal staat. Het museum werkt samen met zeven kunst- en culturele instellingen met een diverse achterban: De Appel, Compagnietheater, Rijksakademie van beeldende kunsten, CBK Zuidoost, OSCAM, SEXYLAND en The Black Archives. Door deze samenwerkingen kunnen de makers op verschillende plekken en momenten hun praktijk uitvoeren. De eerste editie van Refresh Amsterdam vindt plaats van 11 december 2020 tot en met 31 maart 2021.
loader

het fonds

subsidies

actueel