stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Talentontwikkeling

Deelregeling Talentontwikkeling

budget 2020: € 900.000

verdeling budget
Ronde 1 – sluitingsdatum 6 maart 2020 – € 48.000
Ronde 2 – indienen ontwikkelplan – € 840.000
Open Oproep Scout Nights – € 12.000

De deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in vormgeving, architectuur of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen individuele talent, zowel artistiek als professioneel, door het versterken van het cultureel ondernemerschap.

De beurs van € 24.000 bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en één deel voor presentatiedoeleinden.

Alléén aanvragers die in ronde 1 of tijdens een van de scout nights zijn geselecteerd komen in aanmerking voor ondersteuning a.d.h.v. een ontwikkelplan in ronde 2, met sluitingsdatum 3 juni 2020.
Om tijd vrij te kunnen maken voor het opstellen van een overtuigend ontwikkelplan dat de commissie beoordeelt in ronde 2, ontvangen deze geselecteerde aanvragers € 1.000.

De deelregeling Talentontwikkeling heeft ieder jaar een aanvraagronde. De sluitingsdatum van 2021 wordt eind 2020 bekendgemaakt.

Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
De deelregeling Talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd, kúnnen wel in aanmerking komen voor een beurs. Voorwaarde is dan dat het curriculum van de gevolgde opleiding overwegend aansluit bij de creatieve industrie en het portfolio aantoont dat de maker werkzaam is binnen een van de (deel)disciplines.

aanvragen als studio of collectief
Binnen de deelregeling Talentontwikkeling wordt subsidie toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per individuele aanvrager, studio of collectief kan er één beurs worden toegekend. Een aanvrager kan dus bij slechts één aanvraag betrokken zijn.

wanneer kan geen beurs worden aangevraagd?
Een beurs talentontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Deze trajecten kunnen dus geen deel uitmaken van een aanvraag of ontwikkelplan. Hetzelfde geldt voor postacademische of postdoctorale opleidingen, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie, EKWC en BAK.

Nederlands belang
Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de ontwerper artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele ontwerppraktijk in Nederland. Het fondsbureau toetst dit voor ronde 1 aan de hand van CV, motivatiebrief, portfolio. Ook voor ronde 2 geldt dat de in het ontwikkelplan opgenomen activiteiten een bijdrage moeten leveren aan de professionele ontwerppraktijk in Nederland.

Aanvragers dienen ingeschreven te staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamer van Koophandels die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
De beurs in ronde 2 wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper in Nederland. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hieraan kunnen bijdragen, als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.

De beurs die je aanvraagt in ronde 2 met een ontwikkelplan, omvat een totaalbedrag van € 24.000.

De verdeling is als volgt:
€ 14.000 is vrij te besteden; dat wil zeggen dat je dit geld naar eigen inzicht kunt inzetten. Je kunt hier bijvoorbeeld materialen van kopen of jezelf uren van betalen.
€ 5.000 is een geoormerkt budget voor het verwerven van kennis met betrekking tot het professionaliseren van je praktijk. Uit dit budget kun je bijvoorbeeld een coach voor artistieke en/of professionele begeleiding inhuren of masterclasses of een studiereis betalen.
€ 5.000 is een geoormerkt budget voor presentatie doeleinden. Beschrijf hoe en waar je van plan bent je te presenteren en wat hiervan de beoogde kosten zijn.
In ronde 1 wordt beoordeeld op:

Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs 48 aanvragen. De adviseurs beoordelen de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen en reikwijdte van de deelregeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit op basis van de volgende criteria:
1. kwaliteit van het werk van de maker; Hierbij kijkt de commissie specifiek naar de samenhang tussen motivatie en artistieke uitgangspunten van de ontwerper en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij wordt onder andere de betekenis van het concept meegewogen, de verbeeldingskracht en onderzoekende houding van de ontwerper en de beheersing van de gekozen middelen.
2. positionering; Hierbij kijkt de commissie naar de positionering van de ontwerper binnen zijn vakgebied. Daarbij wordt ook de mate van kritische reflectie op de eigen praktijk meegewogen. Verder wordt gekeken hoe het werk en de motivatie van de aanvrager zich verhouden tot de actuele (maatschappelijke) omgeving waarin hij opereert.
3. relevantie; Hierbij beoordeelt de commissie of er sprake is van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de Nederlandse creatieve industrie of dat de praktijk hier op termijn toe kan leiden.

Geselecteerden ontvangen een bijdrage van € 1.000 om een uitgewerkt ontwikkelplan aan te leveren, dat in ronde 2 aan de commissie wordt voorgelegd.

In ronde 2 wordt beoordeeld op:

1. Artistieke kwaliteit van het ontwikkelplan; Hierbij kijkt de commissie naar de motivatie en artistieke uitgangspunten van de maker en hoe deze zijn uitgewerkt in activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke ontwikkeling. Daarbij wordt doel en opzet van de activiteit, en de betrokken deskundigheid meegewogen.
2. Professionalisering en presentatie; Hierbij kijkt de commissie naar de activiteiten die bijdragen aan de eigen professionele ontwikkeling. Daarbij wordt doel, opzet en de betrokken deskundigheid bij de activiteit in relatie tot de uitgangspunten van de ontwerper meegewogen. Ook beoordeelt de commissie de manier waarop de ontwerper naar buiten treedt, zijn eigen netwerk weet te versterken en een passend publiek voor zijn werk probeert te vinden.
3. Ontwikkelpotentie; Hierbij doet de commissie een uitspraak over de verwachting of de in het ontwikkelplan voorgestelde activiteiten gaan bijdragen aan een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de Nederlandse creatieve industrie of de praktijk hier op termijn toe kan leiden.

Prioritering
De beoordeling van de deelregeling Talentontwikkeling heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Voor de vergadering wordt er op de criteria beoordeeld met een cijfer. Dit gebeurt op de volgende vijfpuntenschaal: (score 1 t/m 5: 1. onvoldoende 2. matig 3. voldoende 4. goed 5. zeer goed). Alle adviseurs geven voor elk criterium een apart cijfer. Tijdens de vergadering kan dit cijfer door de individuele adviseur worden aangepast op basis van de discussie. Na het behandelen van alle dossiers worden de cijfers definitief vastgesteld. Hieruit volgt per ronde een rangschikking op basis van de gewogen gemiddelden. De best beoordeelde aanvragers wordt subsidie verstrekt totdat het beschikbare bedrag is uitgeput.

Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag en ontvangen in ronde 2 een advies van de commissie. Het Stimuleringsfonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen. De afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking.
ronde 1:
1. Motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
2. Portfolio:
maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB); een beschrijving van inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk (max. 100 woorden);
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 50 woorden (bijv. over context en samenwerking). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven.
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 5 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 5 minuten.
3. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
4. Kopie van uw diploma van een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur, als pdf.
5. Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

ronde 2:
De adviescommissie stelt op basis van ronde 1 een longlist samen. Hiernaast selecteren de jury's van de scout nights per scout night drie deelnemers. Geselecteerden op de longlist en van de scout nights krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

Het is niet mogelijk een concept ontwikkelplan voor te leggen aan het Stimuleringsfonds voor feedback. Het fonds organiseert voor alle geselecteerden in de tweede week van mei bijeenkomsten, waarin ze toelichting geeft over het opstellen van het ontwikkelplan.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF), de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF) en/of de Open Oproep Scout Nights.

beoordelen
De beoordeling binnen de deelregeling Talentontwikkeling bestaat uit twee ronden:
ronde 1 – op basis van het portfolio, het CV en de motivatie(brief) stelt de adviescommissie en de jury van de scout nights een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken.
ronde 2 – de definitieve selectie vindt plaats op basis van de ingediende ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Talentontwikkeling (PDF). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de deelregeling Talentontwikkeling (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Talentontwikkeling. De scouts voor 2020 worden uiterlijk 6 februari bekendgemaakt via de website van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in ronde 1 wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum bekendgemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats. Deelnemers van de scout nights ontvangen tijdens de selectie-avond feedback van de jury.

In ronde 2 kent de commissie maximaal 35 beurzen toe. Deze selectie wordt begin augustus bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus/september tot en met oktober in het volgende jaar.

bezwaren
Indien je het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kan je een bezwaarschrift indienen. Hier vind je meer informatie. Bij de deelregeling Talentontwikkeling is het niet mogelijk om een herziene aanvraag in te dienen.

verantwoording
Indien je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over je verantwoording. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Ladru

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Talentontwikkeling

belevingsruimte.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Belevingsruimte De Parabool

Calmspaces i.s.m. De Parabool, TU Twente en Sensoree, 2020

€25.000
Mediakunstenaar en gameontwikkelaar Beer van Geer beweegt zich tussen het experimentele van de kunstwereld en het toegepaste van de wetenschap. In zijn praktijk creëert Van Geer ruimtes om lichaam en geest te kalmeren door middel van sensorische stimulatie en sensorgebaseerde technologie, zoals biofeedback. Met het onderzoeksproject 'Belevingsruimte' gaat Van Geer, in samenwerking met TU Twente en Sensoree, een ruimte ontwikkelen voor de dagbestedingslocaties van de Parabool. Deze ruimte biedt tegelijkertijk rust en voldoende prikkels. Het doel van het project is om multisensorische (draagbare) toepassingen te ontwerpen voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Samen met de doelgroep en zorgprofessionals van de Parabool wordt een ontwerpend onderzoek opgezet, waarbij het creëren van non-verbale hulpmiddelen voor communicatie centraal staat. Naast een oplossing voor de Parabools belevingsruimte, dient het project tegelijkertijd als een breder onderzoek naar de werking van ruimtelijk interactief licht en geluid op het zenuwstelsel en bewustzijn van de mens.
metallotheek.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Metallotheek

La-di-da (Laura van Santen) i.s.m. Beeldenstorm/Daglicht, 2020

€25.000
Architect Laura van Santen stelt dat het materiële aspect van architectuur weinig aandacht krijgt binnen de Nederlandse architectuur- en bouwkundeopleidingen. Tevens constateert Van Santen dat er bij werkplaatsen en laboratoria veel technische kennis is met betrekking tot verschillende materialen, van keramiek tot textiel, die niet goed is ontsloten en daardoor ontoegankelijk is voor studenten en professionals. Hier wil ze verandering in brengen. In samenwerking met de werkplaats Beeldenstorm/Daglicht gaat Van Santen een overzicht van industriële metaalbewerkingtechnieken verbeelden in een 'metallotheek'. Hiervoor zal Van Santen een open studie beginnen naar gieten, mallen, legeringen en behandelingen van metaal, waarbij de onderliggende technieken door middel van recepten worden uitgelegd. Daarnaast worden alle proeven gedocumenteerd door een fotograaf, zodat er ook een digitaal te raadplegen archief ontstaat. Dit archief zal de basis vormen voor verder onderzoek naar metaaloppervlaktes door studenten van de afdeling interieurarchitectuur van de KABK in Den Haag.
museumtools.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Museum Tools – Fresh Perspectives through E-Paper

Commonplace studio i.s.m. Andre Castro en MpicoSys Eindhoven, 2020

€25.000
Commonplace Studio bestaat uit ontwerper Jon Stam en hard- en software engineer Simon de Bakker. 'Museum Tools' is een onderzoeksproject waarbinnen wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van het opslaan, delen en activeren van verhalen binnen museumcollecties. Hiervoor zal Commonplace Studio een samenwerking aangaan met mediadesigner André Castor en e-ink-specialist MpicoSys Eindhoven. De uitdaging van het project is om een nieuwe manier van digitale curatie en ontsluiting te ontwikkelen die verder gaat dan de huidige standaard (digitale) displays of mobiele museumapps. De ontwerpers zien veel mogelijkheden in e-inkt (elektronisch papier) om dit soort tools te ontwikkelen. Met behulp van 'research through prototyping' is Commonplace studio van plan om samen me MpicoSys een werkend prototype te maken, dat realtime reageert op de vraag van de museumbezoeker.
greenprinting.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Green Printing

Joris Laarman Studio BV i.s.m. Artis Micropia, 2020

€25.000
Joris Laarman Studio (onder leiding van Joris Laarman en Tim Geurtjens) is een ontwerppraktijk die zich bezighoudt met de impact van opkomende technologie op onze fysieke wereld. De studio gaat een samenwerking aan met ARTIS-Micropia, waarin hun kennis over microbiologie en de mogelijkheden van digitale fabricage en robotica worden gecombineerd. Binnen het project 'Green-Printing' wordt een robot ontwikkeld die microbiologisch materiaal zoals algen, schimmels en bacteriën op bestaande muren kan aanbrengen. Zo worden kleurrijke 'levende' gevels gecreëerd, met als doel de biodiversiteit in de stad te vergroten. Door het uitvoeren van kweek- en voedingsbodemexperimenten en een veiligheidsevaluatie wordt samen met ARTIS-Micropia onderzocht welke micro-organismen hiervoor het meest geschikt zijn. Het uitgangspunt van de samenwerking is het streven naar een verbetering van het microklimaat en de lokale biodiversiteit, wat een positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid van bewoners. De resultaten zullen publiekelijk worden gepresenteerd tijdens het 'inVIVO Planetary Health Conference' bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen en ARTIS-Micropia. Het doel is om het project te realiseren in de openbare ruimte. Hiervoor is reeds contact gelegd met de Gemeente Amsterdam met betrekking tot het Sloterdijkterrein, het MAD-museum New York (VS) en het Dallas Museum of Art (VS).
lenticulair.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Lenticulair weefsel; textiel dat de ruimte dynamiseert

Antoine Peters i.s.m. EE Exclusives, 2020

€25.000
Antoine Peters is gefascineerd door de optische illusies in 'lenticulair drukwerk', waarbij door middel van een lens de zichtlijnen worden gestuurd richting geprinte beelden. Hierdoor kan een afbeelding, wanneer deze in beweging wordt gebracht, optisch veranderen van kleur, diepte en beweging. Peters ziet mogelijkheden om dit te vertalen naar textiel en streeft ernaar om deze techniek naar een weefsel (en vervolgens objecten, kleding en wanden) te vertalen. Hierdoor staat de dynamiek van beweging, contrast, verrassing en vertraging rechtstreeks in relatie tot de toeschouwer, gebruiker of drager. Samen met EE Excusives, een producent van hoogwaardig jacquardgeweven stoffen die zich verdiept in 3D-weaving, gaat Peters een 3d-weefsel ontwikkelen met lenticulair effect. Het innovatieve weefsel moet dun, wasbaar en flexibel zijn en even mooi te draperen zijn als ieder ander textiel. Het 'lenticulaire weefsel' heeft zodoende potentie voor zowel esthetische als functionele of maatschappelijke toepassingen voor architectuur, product design, mode en kunst. Het gehele proces wordt door middel van fotografie en tekst gedocumenteerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel