stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Talentontwikkeling

Deelregeling Talentontwikkeling

Sluitingsdata:

6 maart 2020

Jaarbudget: € 900.000

sluitingsdata - budget
6 maart 2020 - Ronde 1 - € 48.000
6 maart 2020 - Open Oproep Scout Nights - €12.000
3 juni 2020 - Ronde 2 Ontwikkelplan - € 840.000

De deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers - werkzaam in vormgeving, architectuur of digitale cultuur - ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid in Nederland. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap.

In 2020 is de deadline 6 maart. Aanvraagronde 1 en de Open Oproep Scout Nights worden uiterlijk 6 februari 2020 opengesteld.

De beurs bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en één deel voor presentatiedoeleinden.

Alleen aanvragers die in ronde 1 of tijdens een van de scout nights zijn geselecteerd komen in aanmerking voor ondersteuning in ronde 2.

Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
De deelregeling Talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd, kúnnen wel in aanmerking komen voor een beurs. Voorwaarde is dan dat het curriculum van de gevolgde opleiding overwegend aansluit bij de creatieve industrie en het portfolio aantoont dat de maker werkzaam is binnen een van de (deel)disciplines.

aanvragen als studio of collectief
Binnen de deelregeling Talentontwikkeling wordt subsidie toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per individuele aanvrager, studio of collectief kan er één beurs worden toegekend. Een aanvrager kan dus bij slechts één aanvraag betrokken zijn.

wanneer kan geen beurs worden aangevraagd?
Een beurs talentontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Deze trajecten kunnen dus geen deel uitmaken van een aanvraag of ontwikkelplan. Hetzelfde geldt voor postacademische of postdoctorale opleidingen, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie, EKWC en BAK.

Nederlands belang
Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de ontwerper artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele ontwerppraktijk in Nederland. Het fondsbureau toetst dit voor ronde 1 aan de hand van CV, motivatiebrief, portfolio. Ook voor ronde 2 geldt dat de in het ontwikkelplan opgenomen activiteiten een bijdrage moeten leveren aan de professionele ontwerppraktijk in Nederland.

Aanvragers dienen ingeschreven te staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamer van Koophandels die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
De subsidie in ronde 2 wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper in Nederland. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hieraan bij kunnen dragen, als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.
In ronde 1 wordt beoordeeld op:

Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs 48 aanvragen. De adviseurs beoordelen de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen en reikwijdte van de deelregeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit op basis van de volgende criteria:
1. kwaliteit van het werk van de maker; Hierbij kijkt de commissie specifiek naar de samenhang tussen motivatie en artistieke uitgangspunten van de ontwerper en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij wordt onder andere de betekenis van het concept meegewogen, de verbeeldingskracht en onderzoekende houding van de ontwerper en de beheersing van de gekozen middelen.
2. positionering; Hierbij kijkt de commissie naar de positionering van de ontwerper binnen zijn vakgebied. Daarbij wordt ook de mate van kritische reflectie op de eigen praktijk meegewogen. Verder wordt gekeken hoe het werk en de motivatie van de aanvrager zich verhouden tot de actuele (maatschappelijke) omgeving waarin hij opereert.
3. relevantie; Hierbij beoordeelt de commissie of er sprake is van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de Nederlandse creatieve industrie of dat de praktijk hier op termijn toe kan leiden.

Geselecteerden ontvangen een bijdrage van € 1.000 om een uitgewerkt ontwikkelplan aan te leveren, dat in fase 2 aan de commissie wordt voorgelegd.

In fase 2 wordt beoordeeld op:
1. Artistieke kwaliteit van het ontwikkelplan; Hierbij kijkt de commissie naar de motivatie en artistieke uitgangspunten van de maker en hoe deze zijn uitgewerkt in activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke ontwikkeling. Daarbij wordt doel en opzet van de activiteit, en de betrokken deskundigheid meegewogen.
2. Professionalisering en presentatie; Hierbij kijkt de commissie naar de activiteiten die bijdragen aan de eigen professionele ontwikkeling. Daarbij wordt doel, opzet en de betrokken deskundigheid bij de activiteit in relatie tot de uitgangspunten van de ontwerper meegewogen. Ook beoordeelt de commissie de manier waarop de ontwerper naar buiten treedt, zijn eigen netwerk weet te versterken en een passend publiek voor zijn werk probeert te vinden.
3. Ontwikkelpotentie; Hierbij doet de commissie een uitspraak over de verwachting of de in het ontwikkelplan voorgestelde activiteiten gaan bijdragen aan een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de Nederlandse creatieve industrie of de praktijk hier op termijn toe kan leiden.

Prioritering
De beoordeling van de deelregeling Talentontwikkeling heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Voor de vergadering wordt er op de criteria beoordeeld met een cijfer. Dit gebeurt op de volgende vijfpuntenschaal: (score 1 t/m 5: 1. onvoldoende 2. matig 3. voldoende 4. goed 5. zeer goed). Alle adviseurs geven voor deze criteria een apart cijfer. Tijdens de vergadering kan dit cijfer door de individuele adviseur worden aangepast op basis van de discussie. Na het behandelen van alle dossiers worden de cijfers definitief vastgesteld. Hieruit volgt per ronde een rangschikking op basis van de gewogen gemiddelden. De best beoordeelde aanvragers wordt subsidie verstrekt totdat het beschikbare bedrag is uitgeput.

Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag en ontvangen in de tweede ronde een advies van de commissie. Het Stimuleringsfonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen. De afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking.
Fase 1
1. Motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
2. Portfolio:
maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB); een beschrijving van inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk (max. 100 woorden);
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 50 woorden (bijv. over context en samenwerking). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven.
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 5 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 5 minuten.
3. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
4. Kopie van uw diploma van een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur, als pdf.
5. Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Fase 2:
De adviescommissie stelt op basis van fase 1 een longlist samen. Hiernaast selecteren de jury's van de scout nights per scout night drie deelnemers. Geselecteerden op de longlist en van de scout nights krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

Het is niet mogelijk een concept ontwikkelplan voor te leggen aan het Stimuleringsfonds voor feedback. Het fonds organiseert voor alle geselecteerden in de tweede week van mei bijeenkomsten, waarin ze toelichting geeft over het opstellen van het ontwikkelplan.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF), de deelregeling Talentontwikkeling (PDF) en/of de Open Oproep Scout Nights.

Beoordelen
De beoordeling binnen de deelregeling Talentontwikkeling bestaat uit twee fases: op basis van het portfolio, het c.v. en de motivatie(brief) stelt de adviescommissie en de jury van de Scout Nights een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken. De selectie van de tweede fase vindt plaats op basis van deze ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Talentontwikkeling (PDF). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de deelregeling Talentontwikkeling (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Talentontwikkeling. De Scouts voor 2020 worden uiterlijk 6 februari bekend gemaakt via de website van het Stimuleringsfonds.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in de eerste fase wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum van de aanvraagronde bekendgemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats. Deelnemers van de Scout Nights ontvangen tijdens de selectie-avond feedback van de jury.

In fase 2 kent de commissie maximaal 35 beurzen toe. Deze selectie wordt begin augustus bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus/september tot en met oktober in het volgende jaar.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Ladru
Sharvin Ramjan
Carlijn Limburg

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Talentontwikkeling

guiditta.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Humid World

Giuditta Vendrame, 2019
'Humid World' is een onderzoeksproject van ontwerper Guiditta Vendrame dat plaats vindt in het kader van het programma 'At The Border' van A/D/O, een creatieve broedplaats opgericht door MINI in Greenpoint (Brooklyn, NYC). De organisatie richt zich op de toekomst van de stedelijke omgeving. Jaarlijks nodigen zij onderzoekers, wetenschappers, stedenbouwers, architecten, ontwerpers en activisten uit om tot vernieuwende ideeën en oplossingen te komen voor hedendaagse maatschappelijke opgaven. In de periode 2019-2020 staat het herdefiniëren van grenzen als ruimtes voor inclusie, creativiteit en progressie centraal. Binnen dit kader, focust Vendrame op de Atlantisch oceaanbodem. Deze bodem is niet statisch, maar voortdurend in beweging door het botsen en uit elkaar drijven van tektonische platen. Door dit fluïde perspectief als uitgangspunt te nemen, beoogt Vendrame de statische en controlerende functie van de grens te ondervragen en te komen tot nieuwe betekenissen. Tijdens haar werkperiode bij A/D/O gaat Vendrame ook een aantal instellingen en archieven bezoeken, waaronder de 'Smithsonian' (Washington, DC), 'Natural History Museum' (New York City, NY), Wood Hole Oceanogrpahic Institution (Woods Hole, MA), de Library of Congress en de Geography and Map division (Washington DC). Voor het ontwikkelen van een speculatief design scenario in dialoog met ontwerpbureau Dunne&Raby. In juni 2020 worden de resultaten van het onderzoeksprogramma gedeeld met een publiek in de vorm van een tentoonstelling en event in New York. Vendrame heeft de ambitie om de opgedane kennis ook in Nederland te delen via in TAC Eindhoven of Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.
studio.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Internet of Ears: AI-Generated Policy Play

Studio Legrand Jäger, 2019

€24.835
Studio Legrand Jäger ontwikkelt nieuw performatief werk in samenwerking met het Victoria & Albert Museum en presenteert dit tijdens het London Design Festival 2020. Ze merken op dat steeds meer democratische kernprocessen beïnvloed worden door gericht gebruik van data-analyse. Ze zien hierbij de noodzaak om de rol van Kunstmatige Intelligentie in de veranderende moderne politiek te bevragen. Dit doen ze door een toekomst te insinueren waarin openbaar beleid wordt gecreëerd door kunstmatige intelligentie en wordt uitgevoerd door politici. Dit is een vervolg op een onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in 'IoT data-capturing devices'. Ze bouwen voort op het prototype van de performance waarmee ze zijn gestart tijdens een residentie in het Design Museum Londen.
sophiehardeman.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Sophie Hardeman – Love Harder

Sophie Hardeman, 2019
De collecties van modeontwerper Sophie Hardeman staan bekend om het innovatieve gebruik van denim. Middels haar werk ondervraagt zij bestaande conventies in de huidige modewereld en maatschappij. Ze zoekt de confrontatie en benoemt het abnormale tot een nieuwe realiteit. Hierbij maakt ze geen onderscheid in gender of leeftijd, de kleding is bedoeld voor iedereen. Na een presentatie in LA in 2019, wil Hardeman in 2020 haar netwerk en positie in de VS versterken. Om dit te bewerkstelligen gaat ze een residency volgen bij Navel.LA, een platform voor onderzoek, discussie en creatie, waar thema's centraal staan als collectiviteit, inclusiviteit, social practice, gender en queerness. Tijdens de residency gaat Hardeman onderzoek doen naar groepsgedrag, tolerantie, vooroordelen en stereotypes en zich focussen op sociaal geëngageerde kunstvormen. Naast deze inhoudelijke verdieping is Hardeman ook van plan de banden met buitenlandse partners te versterken door samenwerkingen aan te gaan met Starworks Group, Underpin PR en Ace DTLA. Aan het einde van de werkperiode presenteert Hardeman de resultaten van haar onderzoek bij Navel.LA en in Nederland op een nader te bepalen locatie.
studioagne.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Amber 'Waste' Project

Studio Agne, 2019

€12.500
Tijdens het residency-programma van 3 maanden bij Neuni MateriO in Shanghai, werkt Agne Kucerenkaite aan een theoretisch- en materiaalonderzoek over amber 'afval'. Door het bewerken van deze barnsteen blijft er veel materiaal over. Kucerenkaite onderzoekt de mogelijkheden van de overgebleven 'stof' door het zacht te maken, te laten smelten en het te deconstrueren door nieuwe biomaterialen en bindmiddelen toe te voegen. Ze analyseert zodoende nieuwe toepassingen, wijzigt de eigenschappen ervan en verandert de kleuren. Haar doel is om een bruikbaar en kosteneffectief barnsteenmateriaal te maken van de overgebleven stof. Vervolgens wil ze dit proces opschalen en toepassen bij productontwerp in het interieur, zoals panelen, tegels en meubelonderdelen. Volgens Kucerenkaite heeft barnsteen tegenwoordig een negatief imago en wordt het beschouwd als ouderwets. Met dit project wil ze dit beeld vernietigen en de potentie van dit materiaal laten zien aan de ontwerpwereld.
ateliernl.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Wildhout-Wildwood

Atelier NL + Bosgroep Zuid Nederland, 2019

€30.000
Met het project WildHout-WildWood onderzoekt Atelier NL de mogelijkheden van het gebruik van lokaal hout. Samen met Bosgroep Zuid Nederland ontwikkelen ze een methode om van 'laagwaardig' Nederlands hout betaalbare en duurzame producten te maken. Het idee is om van dit hout een gestandaardiseerde stok te produceren die vervolgens een veelzijdige basis vormt voor meubels en objecten van andere ontwerpers. De stokken worden gemarkeerd en zijn via een digitaal platform te volgen voor het publiek om de connectie met bomen en de lokale productie te stimuleren. In de eerste fase hebben beide partners samen met ontwerper Dries van Wagenberg een onderzoek uitgevoerd. Tijdens de Dutch Design Week is er experimenteert met het verbinden van het product en de bezoekers. Verder is er een prototype van de stok gemaakt. In deze tweede fase werken zij het systeem van stok naar product uit en wordt een bedrijfsmodel ontwikkelt. Het doel is een product dat lokale bronnen, duurzaam bosbeheer en een groene economie ondersteunt en tegelijkertijd industrie, ontwerpers en lokale bevolking met hun omgeving verbindt.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sn2020website.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen regu... meer >
ooanderswerken.jpg
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ont... meer >
oouitzonderlijkepresentaties2.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven op met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidend... meer >
loader
loader
loader