stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Talentontwikkeling

Deelregeling Talentontwikkeling

Jaarbudget: € 900.000

De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers - werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur - ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap.

De selectie vindt plaats in twee rondes. Geselecteerden in de eerste ronde ontvangen een bijdrage van € 1.000 om een uitgewerkt ontwikkelplan aan te leveren in de tweede ronde. Geselecteerden in deze tweede ronde ontvangen een werkbeurs van € 24.000 voor een periode van 12 maanden. De beurs bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel vrij voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en één deel voor presentatiedoeleinden.

Per jaar is er één aanvraagronde. De deadline van 2019 was 6 maart. Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
De Deelregeling Talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd, kúnnen wel in aanmerking komen voor een beurs. Voorwaarde is dan dat het curriculum van de gevolgde opleiding overwegend aansluit bij de creatieve industrie en het portfolio aantoont dat de maker werkzaam is binnen een van de (deel)disciplines. Ontwerpers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen alleen aanvragen als zij een diploma hebben behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling, ingeschreven staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en woonachtig zijn in Nederland.

aanvragen als studio of collectief
De subsidie binnen de Deelregeling Talentontwikkeling wordt toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per studio of collectief kan er één beurs van € 25.000 worden toegekend.

wanneer kan geen beurs worden aangevraagd?
Een beurs talentontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Deze trajecten kunnen dus geen deel uitmaken van een aanvraag of ontwikkelplan. Hetzelfde geldt voor postacademische of postdoctorale opleidingen, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en BAK. Deze residentieplekken/instellingen hebben een structurele subsidierelatie met OCW.

Voor het ontvangen van subsidie is een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) verplicht.
De werkbeurs wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hier aan bij kunnen dragen als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.
De beoordeling vindt plaats in twee fases. In fase 1 wordt beoordeeld op:
kwaliteit van het werk van de maker;
bijdrage aan de vakbeoefening en de verwachting van de mate waarin dit tot een inspirerend voorbeeld leidt voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek;
de mate waarin er sprake is van reflectie op de eigen positie binnen het ontwerpveld.

In fase 2 wordt beoordeeld op:
de mate waarin de voorgesteld activiteiten bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
overtuiging van potentie en eigenschappen tot ontwikkeling;
de mate waarin de activiteiten een passend publiek bereiken;
de mate waarin de verschillende aanvragen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze regeling.
Naast het invullen van het online aanvraagformulier in de online aanvraagomgeving dienen hier de volgende documenten te worden geüpload:

Fase 1:
1. motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
2. portfolio:
maximaal 15 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB);
een beschrijving van inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk (max. 100 woorden);
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 50 woorden (bijv. over context, samenwerking, soort plan). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 10 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 10 minuten.
3. cv van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
4. kopie van uw diploma van een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur, als pdf

Fase 2:
De adviescommissie stelt op basis van fase 1 een longlist samen. Geselecteerden op deze longlist krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000,- beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

Subsidiereglement en Deelregeling Talentontwikkeling
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF).

Beoordelen
De beoordeling binnen de Deelregeling Talentontwikkeling bestaat uit twee fases: op basis van het portfolio, het c.v. en de motivatiebrief stelt de adviescommissie een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken. De selectie van de tweede fase vindt plaats op basis van deze ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikelen 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Talentontwikkeling.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in de eerste fase wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum van de aanvraagronde bekend gemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats.

In de tweede fase kent de commissie maximaal 26 beurzen toe. Deze selectie wordt eind juli bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus tot en met oktober in het volgende jaar.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Ladru
Roxanne Minten
Sharvin Ramjan

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Talentontwikkeling

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

How to consume Romie 18

Studio Adela & Gennerper Hoeve, 2019

€25.000
Junyan Tan is in 2018 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven aan de Master Food Non-Food. Haar praktijk richt zich op het vertalen van ons complex voedselsysteem naar het brede publiek. Hiervoor gebruikt ze een integrale ontwerpstrategie, waarin ze niet alleen rekening houdt met de zintuigelijkheid van voedsel, maar ook voedingswaarde, ecologie en duurzaamheid. Voor het project 'How to consume Romie 18' werkt ze samen met de biodynamische boerderij Gennerper Hoeve. Gebruikmakend van de faciliteiten en kennis van de Gennerper Hoeve, gaat Tan onderzoeken wat er gebeurt als je een specifieke koe uit de kudde en bijbehorend systeem onttrekt. Wat betekent dit voor het vlees? Hoe beïnvloedt dit het distributieproces en de verkoop? En wat kan dit betekenen voor onze relatie met het dier? Het doel is om tot een nieuw systeem te komen voor melkproductie in Nederland. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in twee diners en een tentoonstelling.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Expanded Field Recording

Benny Nilsen & Spatial Media Laboratories, 2019

€25.000
Geluidskunstenaar Benny Nilsen gaat in samenwerking met Spatial Media Laboratories (SML) onderzoeken hoe hij zijn huidige praktijk van geluidskunst en fieldrecording kan uitbreiden naar het visuele domein. In het project 'Expanded Field Recording' onderzoekt Nilsen hoe de ervaring van landschap en tijd kan worden geïntensiveerd en 'expanded' (uitgebreid) door te werken met VR en 3Dtechnologie. De locaties en landschappen waar Nilsen zich op richt zijn voormalige industriële gebieden zoals vuilstortplaatsen en militaire terreinen. Deze terreinen hebben veelal een andere functie gekregen, waardoor de geschiedenis en sporen hiervan moeilijk of alleen indirect waarneembaar zijn. Met Expanded Field Recording beoogt Nilsen de complexe historie van dergelijke plekken ervaarbaar te maken. SML is een nieuwe werkplaats in Rotterdam waar makers technologische toepassingen kunnen ontwikkelen. SML deelt haar kennis, materialen en netwerk. Samen met SML zal ook een theoretisch reflectieve laag aan het project worden toegevoegd. Hiervoor is Nilsen van plan samen te werken met een wetenschappelijke onderzoeker die deel uitmaakt van het netwerk van SML. De resultaten worden eind 2019 gepresenteerd tijdens een publieke bijeenkomst in Worm.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Weven van de Toekomst

Alissa + Nienke & EE Exclusives, 2019

€25.000
Alissa + Nienke (Alissa van Asseldonk en Nienke Bongers) is een op materiaalonderzoek gebaseerde ontwerpstudio met een eigen interpretatie van surface design: tactiele materialen die uitdagen en prikkelen en onze dagelijkse omgeving verrijken. De ontwerpers werken veelal vanuit een bestaand 'plat' materiaal dat ze manipuleren tot een driedimensionaal geheel met nieuwe eigenschappen en toepassingen. Veel van de installaties die de studio tot nu toe heeft ontwikkeld hebben een nauwe relatie met textiel. Echter, de ontwerpers hebben nooit zelf met textiel(technieken) gewerkt en ge-experimenteert. Binnen het traject 'Weven van de Toekomst' zoeken ze dan ook een samenwerking op met de gespecialiseerde textielindustrie. Samen met EE exclusives, sinds 1900 een specialist in labelweven en recent ook technisch in staat om 3D te weven, gaat Alissa + Nienke nieuwe weeftechnieken onderzoeken en experimenteren met het zelf opbouwen van hun materialen. Het uiteindelijke doel is het creëren van nieuwe (oppervlakte)materialen die de grenzen van de machines opzoeken. De nieuwe materialen zullen worden toegevoegd aan het Interactive Material Archive van Allissa + Nienke. Het partnerschap is van plan de resultaten van het onderzoek te presenteren op de Dutch Design Week 2019 en op DRIVE 2019, waarin research-through-design wordt belicht.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Waterfront pavilion

NEXT Architects & ShapeService, 2019

€25.000
De Nederlandse doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn is voor de bouwsector een grote uitdaging. Er wordt door uiteenlopende partijen gezocht naar methodes om zo demontabel mogelijk te bouwen. Uitdagingen daarbij zijn onder andere de beperkte beschikbaarheid van materialen, opslagtijden, certificeringen en de aansluitingen van bouwdelen. Ondanks de brede interesse in de sector wordt er in de praktijk nog weinig geëxperimenteerd. NEXT Architects grijpt de bouw van het Circulair Paviljoen in Amsterdam Noord aan om verschillende systemen, vormen en materialen te testen. De aanvrager werkt aan een methodiek waarbij het gebouw wordt ontleed in lagen die los van elkaar functioneren en demontabel zijn. Voor de verbinding en het produceren van een dakelement wordt samen met ShapeService, onderdeel van het Brabantse bedrijf The Plastic Enterprise, gekeken naar grootschalige 3D-print technologie waarbij gerecycled plastic als grondstof wordt gebruikt. Het resultaat is een 1:1 prototype van een 3D-geprint dakelement, dat kan worden toegepast in het paviljoen. Het openbaar toegankelijke paviljoen dient als casestudie voor de sector. De resultaten zullen onder meer via programma's van de BNA worden gedeeld.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Recomposed Bamboo

Chris Kabel & Doornekamp/RHS, 2019

€25.000
Ontwerper Chris Kabel verrichte op uitnodiging van de Craft Department van de Shanghai University in 2016 een onderzoek naar de bamboeverwerking in Anji, de bamboehoofdstad van China. Met een focus op de intrinsieke materiaaleigenschappen van bamboestengels en –delen worden met Recomposed Bamboo nieuwe bewerkingen en toepassingen voorgesteld. Doel van het project is om met gebruik van bamboe - met uniek esthetische en constructieve kwaliteiten - een duurzamer alternatief te bieden op het gebruik van profielen en constructies van staal, aluminium en hardhout. Het onderzoek naar de beste constructie en productie van de profielen en een kleine serie testcase objecten wordt uitgevoerd in samenwerking met Doornekamp Woodspecials, specialist in bijzondere houtconstructies, dat een uitgebreide werkplaats en vakbekwaam personeel ter beschikking stelt. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld en verspreid via partijen zoals Galerie Kreo (Parijs) en bij industriële partijen.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
openoproepfreshperspectives.png
Heb je een goed concept om samen met een partner buiten de creatieve industrie te werken aan een actuele maatschappelijke opgave? Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers op om met deze partne... meer >
loader
loader
loader