stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Talentontwikkeling

Deelregeling Talentontwikkeling

Sluitingsdata:

10 februari 2021
Let op: De Regeling Talentontwikkeling wordt aangepast. De tekst van de nieuwe regeling wordt begin december op deze plek gepubliceerd, evenals het subsidiebudget in 2021. Iedere aanvraag moet voldoen aan de vereisten en doelstellingen van de nieuwe Regeling Talentontwikkeling.

De deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in vormgeving, architectuur of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen individuele talent, zowel artistiek als professioneel, door het versterken van het cultureel ondernemerschap.

De beurs van € 24.000 bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en één deel voor presentatiedoeleinden.

Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
De deelregeling Talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd, kúnnen wel in aanmerking komen voor een beurs. Voorwaarde is dan dat het curriculum van de gevolgde opleiding overwegend aansluit bij de creatieve industrie en het portfolio aantoont dat de maker werkzaam is binnen een van de (deel)disciplines.

aanvragen als studio of collectief
Binnen de deelregeling Talentontwikkeling wordt subsidie toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per individuele aanvrager, studio of collectief kan er één beurs worden toegekend. Een aanvrager kan dus bij slechts één aanvraag betrokken zijn.

wanneer kan geen beurs worden aangevraagd?
Een beurs talentontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Deze trajecten kunnen dus geen deel uitmaken van een aanvraag of ontwikkelplan. Hetzelfde geldt voor postacademische of postdoctorale opleidingen, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie, EKWC en BAK.

Nederlands belang
Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de ontwerper artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele ontwerppraktijk in Nederland. Het fondsbureau toetst dit voor ronde 1 aan de hand van CV, motivatiebrief, portfolio. Ook voor ronde 2 geldt dat de in het ontwikkelplan opgenomen activiteiten een bijdrage moeten leveren aan de professionele ontwerppraktijk in Nederland.

Aanvragers dienen ingeschreven te staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamer van Koophandels die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
De beurs in ronde 2 wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper in Nederland. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hieraan kunnen bijdragen, als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.

De beurs die je aanvraagt in ronde 2 met een ontwikkelplan, omvat een totaalbedrag van € 24.000.

De verdeling is als volgt:
€ 14.000 is vrij te besteden; dat wil zeggen dat je dit geld naar eigen inzicht kunt inzetten. Je kunt hier bijvoorbeeld materialen van kopen of jezelf uren van betalen.
€ 5.000 is een geoormerkt budget voor het verwerven van kennis met betrekking tot het professionaliseren van je praktijk. Uit dit budget kun je bijvoorbeeld een coach voor artistieke en/of professionele begeleiding inhuren of masterclasses of een studiereis betalen.
€ 5.000 is een geoormerkt budget voor presentatie doeleinden. Beschrijf hoe en waar je van plan bent je te presenteren en wat hiervan de beoogde kosten zijn.
In ronde 1 wordt beoordeeld op:

Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs 48 aanvragen. De adviseurs beoordelen de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen en reikwijdte van de deelregeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit op basis van de volgende criteria:
1. kwaliteit van het werk van de maker; Hierbij kijkt de commissie specifiek naar de samenhang tussen motivatie en artistieke uitgangspunten van de ontwerper en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij wordt onder andere de betekenis van het concept meegewogen, de verbeeldingskracht en onderzoekende houding van de ontwerper en de beheersing van de gekozen middelen.
2. positionering; Hierbij kijkt de commissie naar de positionering van de ontwerper binnen zijn vakgebied. Daarbij wordt ook de mate van kritische reflectie op de eigen praktijk meegewogen. Verder wordt gekeken hoe het werk en de motivatie van de aanvrager zich verhouden tot de actuele (maatschappelijke) omgeving waarin hij opereert.
3. relevantie; Hierbij beoordeelt de commissie of er sprake is van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de Nederlandse creatieve industrie of dat de praktijk hier op termijn toe kan leiden.

Geselecteerden ontvangen een bijdrage van € 1.000 om een uitgewerkt ontwikkelplan aan te leveren, dat in ronde 2 aan de commissie wordt voorgelegd.

In ronde 2 wordt beoordeeld op:

1. Artistieke kwaliteit van het ontwikkelplan; Hierbij kijkt de commissie naar de motivatie en artistieke uitgangspunten van de maker en hoe deze zijn uitgewerkt in activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke ontwikkeling. Daarbij wordt doel en opzet van de activiteit, en de betrokken deskundigheid meegewogen.
2. Professionalisering en presentatie; Hierbij kijkt de commissie naar de activiteiten die bijdragen aan de eigen professionele ontwikkeling. Daarbij wordt doel, opzet en de betrokken deskundigheid bij de activiteit in relatie tot de uitgangspunten van de ontwerper meegewogen. Ook beoordeelt de commissie de manier waarop de ontwerper naar buiten treedt, zijn eigen netwerk weet te versterken en een passend publiek voor zijn werk probeert te vinden.
3. Ontwikkelpotentie; Hierbij doet de commissie een uitspraak over de verwachting of de in het ontwikkelplan voorgestelde activiteiten gaan bijdragen aan een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de Nederlandse creatieve industrie of de praktijk hier op termijn toe kan leiden.

Prioritering
De beoordeling van de deelregeling Talentontwikkeling heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Voor de vergadering wordt er op de criteria beoordeeld met een cijfer. Dit gebeurt op de volgende vijfpuntenschaal: (score 1 t/m 5: 1. onvoldoende 2. matig 3. voldoende 4. goed 5. zeer goed). Alle adviseurs geven voor elk criterium een apart cijfer. Tijdens de vergadering kan dit cijfer door de individuele adviseur worden aangepast op basis van de discussie. Na het behandelen van alle dossiers worden de cijfers definitief vastgesteld. Hieruit volgt per ronde een rangschikking op basis van de gewogen gemiddelden. De best beoordeelde aanvragers wordt subsidie verstrekt totdat het beschikbare bedrag is uitgeput.

Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag en ontvangen in ronde 2 een advies van de commissie. Het Stimuleringsfonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen. De afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking.
ronde 1:
1. Motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
2. Portfolio:
maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB); een beschrijving van inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk (max. 100 woorden);
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 50 woorden (bijv. over context en samenwerking). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven.
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 5 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 5 minuten.
3. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
4. Kopie van uw diploma van een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur, als pdf.
5. Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

ronde 2:
De adviescommissie stelt op basis van ronde 1 een longlist samen. Hiernaast selecteren de jury's van de scout nights per scout night drie deelnemers. Geselecteerden op de longlist en van de scout nights krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

Het is niet mogelijk een concept ontwikkelplan voor te leggen aan het Stimuleringsfonds voor feedback. Het fonds organiseert voor alle geselecteerden in de tweede week van mei bijeenkomsten, waarin ze toelichting geeft over het opstellen van het ontwikkelplan.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF), de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF) en/of de Open Oproep Scout Nights.

beoordelen
De beoordeling binnen de deelregeling Talentontwikkeling bestaat uit twee ronden:
ronde 1 – op basis van het portfolio, het CV en de motivatie(brief) stelt de adviescommissie en de jury van de scout nights een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken.
ronde 2 – de definitieve selectie vindt plaats op basis van de ingediende ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Talentontwikkeling (PDF). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de deelregeling Talentontwikkeling (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Talentontwikkeling. De scouts voor 2020 worden uiterlijk 6 februari bekendgemaakt via de website van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in ronde 1 wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum bekendgemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats. Deelnemers van de scout nights ontvangen tijdens de selectie-avond feedback van de jury.

In ronde 2 kent de commissie maximaal 35 beurzen toe. Deze selectie wordt begin augustus bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus/september tot en met oktober in het volgende jaar.

bezwaren
Indien je het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kan je een bezwaarschrift indienen. Hier vind je meer informatie. Bij de deelregeling Talentontwikkeling is het niet mogelijk om een herziene aanvraag in te dienen.

verantwoording
Indien je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over je verantwoording. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Ladru

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Talentontwikkeling

wastebasedglazedbrickweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

WasteBasedGlazedBrick

Studio Mixtura + StoneCycling BV, 2020

€25.000
Met het project 'WasteBasedGlazedBrick' stelt ontwerper Daria Biryukova van Studio Mixtura zich ten doel om een serie technisch en esthetisch hoogwaardige glazuren van afval te ontwikkelen. Zij maakt daarbij gebruik van secundaire reststromen zoals bodem-as (restmateriaal dat overblijft bij de verbranding van huisvuil), gerecycled glas en andere afvalstromen. De ontwerper gaat hiervoor samenwerken met StoneCycling, die de kennis en het netwerk biedt om het onderzoek door te ontwikkelen voor grootschalige toepassing van de glazuren op hun duurzame gevelstenen, de WasteBasedBricks®. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in 2021.
onderzoeknaardecirculaireeconomieweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Onderzoek

Onderzoek naar de Circulaire Economie

Tanja Koning + Except Integrated Sustainability, 2020

€25.000
Ontwerper Tanja Koning onderzoekt samen met Except Integrated Sustainability hoe de circulaire economie op een laagdrempelige manier kan worden gevisualiseerd. Daartoe ontwikkelt Koning zeven systeemkaarten, die eruitzien als landschappen, de routes van grondstoffen laten zien en de circulaire economie vanuit een ecologisch perspectief tonen. Het onderzoek is een aanzet tot een co-creatie methode en dient als inspiratie voor beleidsmakers, in eerste instantie van de provincie Utrecht. Het doel is om tot inzichten te komen over de werking van de circulaire economie en hoe onze omgeving verandert.
buildingblocks.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

Building blocks of Knitcode

The Girl and the Machine + 3D Knit Fieldlab, 2020

€25.000
Met het project 'Building blocks of Knitcode' ontwikkelt ontwerper Rosanne van der Meer van modelabel The Girl and the Machine een modulaire collectie van 3D-breidata. Deze 'breicode' kan worden gebruikt voor het maken van gepersonaliseerde 3D-gebreide kleding op een industriële breimachine. De ontwerper gaat hiervoor samenwerken met 3D Knit Fieldlab, een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdam Fashion Institute, dat haar een hoogtechnologische 3D-breimachine en de expertise van een breiprogrammeur biedt. Het doel is om deze modulaire collectie ook te delen met andere ontwerpers om zo de ontwikkeltijd en de kosten van 3D-breigoed te verminderen. Op deze manier hoopt Van der Meer bij te dragen aan de groei van een ecosysteem voor 3D-breien op aanvraag en daarmee onder meer overproductie in de kledingindustrie tegen te gaan.
philipvermeulen.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

Autopiloot voor immersieve installaties

Studio Philip Vermeulen + Stichting Spatial Media Laboratories, 2020

€25.000
Philip Vermeulen wil op een meer intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier kunnen componeren met beweging, licht en geluid voor audiovisuele installaties. Tijdens een residentie bij Stichting Spatial Media Laboratories onderzoekt Vermeulen via experiment en prototyping welke technologische toepassingen hiervoor kunnen worden gebruikt. Het doel is om een 'compositie-engine' te ontwikkelen die uiteenlopende hard- en softwarecomponenten voor het aansturen van audio, video, licht en machines samenbrengt in een aansturings- en compositiemodel. De resultaten en ervaringen uit het ontwikkelproces worden gedeeld via workshops, online en tijdens een publieke presentatie bij tentoonstellingsruimte W139.
agrobos.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Onderzoek

Design Lab Agroforestry

Circular Landscapes + Agrobouwbos NL, The Outsiders en Innoplant, 2020

€25.000
Er is een dringende behoefte aan nieuwe ontwerpconcepten en een realistische beeldvorming over wat agrobosbouw, een voor Nederland nieuwe vorm van landbouw, kan betekenen voor het landschap, zo stellen ontwerpbureau Circular Landscapes en Agrobosbouw NL. Volgens hen biedt agrobosbouw veelbelovende mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen, het vergroten van de biodiversiteit en de productie van gezond voedsel. Met het project 'Design Lab Agroforestry' willen zij, samen met The Outsiders en Innoplant, onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden en ontwerpinstrumenten voor agrobosbouw in verschillende landschapstypen. Middels expertmeetings en ontwerpsessies bij drie lokale werkplaatsen wordt gewerkt aan concrete plannen voor nieuwe agrobosbouwprojecten, een ontwerphandleiding en de verbreding van het debat over agrobosbouw.
loader

het fonds

subsidies

actueel