stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Talentontwikkeling

Deelregeling Talentontwikkeling

Jaarbudget: € 900.000

De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers - werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur - ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap.

Per jaar is er één aanvraagronde. De deadline van 2019 is verlopen. In 2020 wordt een nieuwe aanvraagronde opengesteld. Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.

De beurs bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel vrij voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en één deel voor presentatiedoeleinden.
De Deelregeling Talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd, kúnnen wel in aanmerking komen voor een beurs. Voorwaarde is dan dat het curriculum van de gevolgde opleiding overwegend aansluit bij de creatieve industrie en het portfolio aantoont dat de maker werkzaam is binnen een van de (deel)disciplines. Ontwerpers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen alleen aanvragen als zij een diploma hebben behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling, ingeschreven staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en woonachtig zijn in Nederland.

aanvragen als studio of collectief
De subsidie binnen de Deelregeling Talentontwikkeling wordt toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per studio of collectief kan er één beurs van € 25.000 worden toegekend.

wanneer kan geen beurs worden aangevraagd?
Een beurs talentontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Deze trajecten kunnen dus geen deel uitmaken van een aanvraag of ontwikkelplan. Hetzelfde geldt voor postacademische of postdoctorale opleidingen, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en BAK. Deze residentieplekken/instellingen hebben een structurele subsidierelatie met OCW.

Voor het ontvangen van subsidie is een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) verplicht.
De werkbeurs wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hier aan bij kunnen dragen als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.
De beoordeling vindt plaats in twee fases.

In fase 1 wordt beoordeeld op:
kwaliteit van het werk van de maker;
bijdrage aan de vakbeoefening en de verwachting van de mate waarin dit tot een inspirerend voorbeeld leidt voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek;
de mate waarin er sprake is van reflectie op de eigen positie binnen het ontwerpveld.

Geselecteerden ontvangen een bijdrage van € 1.000 om een uitgewerkt ontwikkelplan aan te leveren, dat in fase 2 aan de commissie wordt voorgelegd.

In fase 2 wordt beoordeeld op:
de mate waarin de voorgesteld activiteiten bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
overtuiging van potentie en eigenschappen tot ontwikkeling;
de mate waarin de activiteiten een passend publiek bereiken;
de mate waarin de verschillende aanvragen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze regeling.

Geselecteerden in fase 2 ontvangen een werkbeurs van € 24.000 voor een periode van 12 maanden.
Naast het invullen van het online aanvraagformulier in de online aanvraagomgeving dienen hier de volgende documenten te worden geüpload:

Fase 1:
1. motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
2. portfolio:
maximaal 15 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB);
een beschrijving van inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk (max. 100 woorden);
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 50 woorden (bijv. over context, samenwerking, soort plan). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 10 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 10 minuten.
3. cv van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
4. kopie van uw diploma van een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur, als pdf

Fase 2:
De adviescommissie stelt op basis van fase 1 een longlist samen. Geselecteerden op deze longlist krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

Subsidiereglement en Deelregeling Talentontwikkeling
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF).

Beoordelen
De beoordeling binnen de Deelregeling Talentontwikkeling bestaat uit twee fases: op basis van het portfolio, het c.v. en de motivatiebrief stelt de adviescommissie een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken. De selectie van de tweede fase vindt plaats op basis van deze ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikelen 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Talentontwikkeling.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in de eerste fase wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum van de aanvraagronde bekend gemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats.

In fase 2 kent de commissie maximaal 26 beurzen toe. Deze selectie wordt eind juli bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus tot en met oktober in het volgende jaar.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Ladru
Roxanne Minten
Sharvin Ramjan

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Talentontwikkeling

stilstaanincheckenthuiskomenechterontwer.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Stilstaan, Inchecken, Thuiskomen | Voor het afbreken van breakdowns in de pleegzorg

echter ontwerp, 2019

€10.000
De plaatsing van een kind of jongere in een pleeggezin gaat vaak gepaard met veel spanning: voor het kind in kwestie, maar ook voor de leden van het pleeggezin zelf. Soms wordt de plaatsing zelfs afgebroken; een zogenaamde 'breakdown.' Om de stress in de eerste periode van plaatsing te verlagen en zo breakdowns vaker te voorkomen, heeft echter ontwerp samen met Spirit Jeugdhulp een spelinterventie ontwikkeld: Happy Hall. Hiermee kunnen alle betrokkenen eenvoudig en inzichtelijk hun stemmingen bij thuiskomst aan elkaar overdragen. Dit draagt bij aan meer onderling begrip en vermindert zo stress. De makers willen het prototype van het spel met nader onderzoek valideren en ontwikkelen. In de eerste fase wordt een team van ontwerpers, jeugdzorgprofessionals en pleegouders samengesteld die samen de onderzoeksvragen precies definiëren. Ook wordt gestart met de werving van 40 pleeggezinnen waarbij dit onderzoek wordt uitgevoerd.
wildhoutwildwoodateliernlweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

WildHout - WildWood

Atelier NL, 2019

€10.000
Met het project WildHout-WildWood onderzoekt Atelier NL de mogelijkheden van het gebruik van lokaal hout. Samen met Bosgroep Zuid ontwikkelt Atelier NL manieren om van 'laagwaardig' Nederlands hout betaalbare en duurzame producten te maken. Nederlands hout is volgens Atelier NL duurzamer dan buitenlands hout, omdat het een lokaal product is en de groei van deze bomen in veel gevallen sneller verloopt. In het vooronderzoek is een idee van een stok bedacht dat als houtproduct veelzijdig is in productie en gebruik. In de eerste fase ontwikkelen ze dit idee verder uit en zetten ze de stok in als verbindingselement. De stokken worden doorgegeven aan ontwerpers die het op hun beurt weer verwerken in andere producten. Zodoende geven ze een antwoord op de vraag: Wat betekent het om een product te maken dat lokale bronnen, duurzaam bosbeheer en een groene economie ondersteunt en tegelijkertijd de industrie, ontwerpers en de lokale bevolking met hun omgeving verbindt.
regeneratingecologiesanthroponixweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Regenerating Ecologies

Anthroponix, 2019

€10.000
Menselijke urine zit vol met voedingsstoffen voor planten, zoals fosfaten en potassium, maar vaak ook met voor het milieu zeer nadelige hormonen en afvalstoffen van medicijnen. Anthroponix werkt samen met partner LeAF (Universiteit van Wageningen) in het onderzoek naar gebruik van urine als meststof. In de eerste fase van dit project onderzoeken ze samen of bepaalde bacteriën via een fermenteringsproces in staat zijn deze afvalstoffen te neutraliseren. Zij ontwerpen een low-tech systeem dat de urine opvangt bij de bron en reinigt om vervolgens consumeerbare planten mee te bemesten. Bij grootschalige toepassing wordt er bespaard op energieverbruik bij rioolzuiveringsinstallaties, die volgens Anthroponix nu nog veel energie nodig hebben om afvalwater te ontdoen van fosfaten. Bovendien wordt aanzienlijk minder water gebruikt om door te spoelen.
degroeneregenpijphospernlbvweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

De Groene Regenpijp

HOSPER, 2019

€10.000
HOSPER NL BV ontwikkelt samen met Architectuur Maken en GEP, een bedrijf gespecialiseerd in duurzame afvoer en opslag van regenwater, een groene regenpijp. Deze regenpijp met wateropvang voedt de in het product geïntegreerde beplanting en zorgt voor vertraagde wateropname. Hiermee levert het een bijdrage aan het oplossen van verschillende klimaatopgaven, zoals waterretentie in droge periodes, verminderde piekbelasting op het riool bij hevige regenval, stimuleren van biodiversiteit en extra CO2-opslag. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de bebouwde omgeving versterkt met meer groen. In de eerste fase van het project wordt aanvullende expertise gezocht op het gebied van beplanting en constructie en wordt in een aantal ontwerpsessies gekeken naar een optimale functionaliteit, vormgeving en materialisatie. Het uiteindelijke doel is de regenpijp te introduceren op de markt voor een breed publiek.
greenhouseobservatoryoscarsantillanweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Greenhouse Observatory

Oscar Santillan, 2019

€10.000
Greenhouse Observatory van Oscar Santillan, is een onderzoek naar het behoud van leven door andere hemellichamen dan de zon. In het project kweekt Santillan algen doormiddel van sterrenlicht. Deze architectonische plek is een combinatie van een broeikas en een observatorium. In samenwerking met Dr. Ir. Frans Snik maakt Santillan gebruik van de expertise die Snik heeft vanuit zijn positie als researcher van het Leidse Observatorium van de Universiteit van Leiden. Santillan ambieert hiermee een bijdrage te leveren aan de resultaten in de toekomst over buitenaards leven en draagt bij aan de notie dat leven niet enkel mogelijk is door de zon en speculaties hierover niet langer exclusief voorbehouden zijn binnen sciencefiction.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader