stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020

Met de Deelregeling Meerjarige programma's ondersteunde het Stimuleringsfonds tussen 2017 en 2020 meerjarige activiteitenprogramma's die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

De uitvoering van de geselecteerde programma's vond plaats in 2017-2018 / 2019-2020 en 2017-2020. De subsidieronde bestond uit 2-jarige en 4-jarige programma's. De uitvoering van deze regeling maakte onderdeel uit van het beleid 2017-2020.

Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

In de periode 2021-2024 voert het Stimuleringsfonds de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024. Er volgt een nieuwe deelregeling voor 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's.

Diverse meerjarig ondersteunde instellingen 2017-2018 / 2019-2020 en 2017-2020 zijn voor gederfde publieksinkomsten als gevolg van de corona-uitbraak gecompenseerd:
overzicht gecompenseerde instellingen (pdf)
tekst Regeling aanvullende ondersteuning gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 (artikel 1 uit de Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 (pdf)). Bekijk hier de adviescommissie voor de Deelregeling Meerjarige Programma's 2017-2020.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Indien u vanaf € 125.000 ontvangt dient u het Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door te nemen en in te vullen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Activiteitenprogramma's:
instellingen@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Meerjarige programma's

008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 Programma

Steim 2019-2020

2018

€480.000
Steim (STudio for Electro-Instrumental Music) is een netwerklab met een onderscheidende oriëntatie op muziek en geluid. De organisatie richt zich op het leggen van verbindingen en relaties, zowel tussen disciplines als maatschappelijke domeinen en stelt fundamentele vragen die te maken hebben met de context van geluid en muziek. Ze biedt infrastructuur aan makers om te experimenteren in de vorm van kennis en ervaring, werkplaatsen, studio's, zalen, apparatuur en presentatieruimtes voor geluidskunst. Steim verricht onderzoek vanuit een drielagenmodel:
1. Artistiek onderzoek binnen geluidskunst en digitale cultuur. Binnen deze laag wordt samengewerkt met individuele makers, maar ook met andere labs en werkplaatsen, met HBO kennisinstellingen en universiteiten.
2. Verbindingen binnen kunst en cultuur. Vanuit het experiment met geluid en muziek in context worden relaties gelegd met andere domeinen, zoals beeldende kunst, architectuur en productontwerp. Een van de activiteiten hierbinnen is het 'Klinkklaar' project, een samenwerking tussen Beeldenstorm, EKWC, het Glasmuseum, Muziekgebouw aan 't IJ en Steim
3. Verbindingen met de samenleving: zorg en onderwijs. Met verschillende partners experimenteert Steim met de rol van geluid en muziek in de zorg. Ook onderzoekt ze mogelijkheden voor vernieuwing binnen het onderwijs. Naast onderzoek presenteert Steim geluidskunst binnen het project 'TONE' en door concerten met partners te organiseren.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 Programma

BioArt Laboratories 2019-2020

2018

€200.000
Onder voorwaarde toegekend, € 100.000 per jaar gedurende twee jaar

BioArt Laboratories zet in op het begeleiden van talent en het ontwikkelen van innovatieve methoden en producten die een nieuwe dimensie geven aan zowel culturele domeinen als aan die van de technologie en Life Sciences. Met haar hybride lab en atelier biedt de organisatie werkgelegenheid en begeleiding aan jonge professionals uit de creatieve industrie en de technische wetenschappen. Voor de periode 2019-2020 is een programma opgesteld, rondom drie speerpunten: 1. De input voor co-creatie optimaliseren; 2. Het platform voor co-creatie consolideren; 3. Impact van co-creatie garanderen.
De speerpunten krijgen concreet vorm in negen projecten, 'Curiosity Cultivator', 'Culture Collider', 'BAD-award', 'Hybrid laboratory', 'Materialenbank', 'Living Network', 'Exposities', 'Debatten' en 'Masterclasses/workshops'. Input voor de activiteiten is voor een groot deel afkomstig van de vijf (internationale) toptalenten die deel uitmaken van de 'Talent Pressure Cooker'. Binnen dit programma selecteert BioArt Laboratories vijf jonge makers middels een open call. De selectie krijgt een werkplek en wordt begeleid in hun kunstenaarschap, professionalisering en verbreding van hun netwerk. Voor 2019 en 2020 zijn overkoepelende thema's vastgesteld die richting geven aan de activiteiten. Voor 2019 is dit 'Water', een verwijzing naar de actuele waterproblematiek, waaronder het efficiënt zuiveren, preserveren en circuleren van een gelimiteerde watervoorraad. Het thema in 2020 is 'Terra Incognita'. Hierin ligt de nadruk op het verkennen van onbekend terrein en het verleggen van grenzen. BioArt Laboratories werkt samen met een breed pallet aan lokale, nationale en internationale partners uit overheid, kunst- en cultuursector, onderwijs en bedrijfsleven, zoals de Koninklijke Landmacht, Waterschap de Dommel, NWO, UVA, TU Delft, Design Academy Eindhoven, MU en NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research. Met al haar activiteiten beoogt BioArt Laboratories bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame en voor iedereen toegankelijke leefbare wereld.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020

LIMA 2019-2020

2018

€230.000
Onder voorwaarde toegekend, € 115.000 per jaar gedurende twee jaar

LIMA is een internationaal expertisecentrum op het gebied van archivering en distributie van digitale kunst. De organisatie werkt op het snijvlak van beeldende kunst, film en digitale cultuur. Het jaarprogramma van LIMA voor 2019-2020 bestaat uit drie programmalijnen. Ten eerste zet Lima het programma 'Unfold' voort dat zich richt op herinterpretatie en notatie als artistiek experiment. Hieruit volgt een serie workshops. Binnen de programmalijn 'onderzoek en ontwikkeling' stelt Lima technisch innovatief onderzoek naar dynamisch archiveren,emulatie en
documentatie en digital repository centraal. Tot slot zet Lima zich in voor het tonen van en reflecteren op digitale kunst, in de vorm van het discursieve vertoningsprogramma Cultural Matter. Al naar gelang de aard van het project worden partners betrokken. Voor UNFOLD werkt LIMA samen met Jan Robert Leegte, IMA en Ars Electronica (Oostenrijk), SUPSI (Zwitserland) en UBU (Kroatië). Voor de workshops werken ze samen met Creative Coding Utrecht en iMal, BrusselDynamisch. Archiveren, emulatie en documentatie wordt in samenwerking met Rhizome en mediakunstenaars uitgevoerd waaronder Aymeric Mansoux, Marlous van der Valk, Dave Griffiths, Constant Dullaart en Harm van den Dorpel. Ook wordt nauw samengewerkt met CoP, HeK (Haus der Electronische Kunst Basel), het Netwerk Digitaal Erfgoed, DEN en universiteiten. Voor nieuwe technologieën en modellen voor kennisoverdracht werkt Lima samen met het publiek, musea en Wikipedia.
008representatieveafbeeldingnnn.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 Programma

Next Nature Network 2019-2020

2018

€323.000
Onder voorwaarde toegekend, € 161.500 per jaar gedurende twee jaar

Next Nature Network onderzoekt vanuit een 50 jaren plan hoe we kunnen ontwerpen, bouwen en leven in een door mensen veroorzaakte natuur. Uitgangspunt is het inzicht dat technologie zo complex, intiem en autonoom wordt dat we het als een 'next nature' ervaren. Onder het motto 'Humane technology' wordt onderzocht hoe we kunnen ontwerpen en leven in de next nature. Het programma 2019-2020 is ingedeeld langs een drietal programmalijnen: Intieme Technologie, Next Natural Habitat en Mens van Morgen. Binnen deze lijnen zijn onder meer de volgende activiteiten gepland: 'Next Senses': een onderzoek waarin jonge ontwerpers, speculeren over nieuwe zintuigen; 'ECOcoin.com': een alternatieve cryptomunt die positieve duurzame acties beloont; 'Future Food Formula': een mobiele expo over gepersonaliseerde groenten als eerste stap in het kookproces; en Save the Humans: een typografische film over de bedreigingen voor de toekomst van de mens. Aanvullend wordt geïnvesteerd in het online platform nextnature.net en beoogt Next Nature een publieke, vaste locatie waar de next nature permanent te zien is. Al naar gelang de aard van het project worden diverse partners betrokken. Zo werkt Next Nature samen met de TU Eindhoven, Maxima Medisch Centrum en Philips Design op het gebied van onderzoek, met de Dutch Design Week en WDCD voor presentaties en met de VPRO, Trouw en De Correspondent als mediapartners.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 Programma

STRP 2019-2020

2018

€250.000
Onder voorwaarde toegekend, € 125.000 per jaar gedurende twee jaar

STRP Biënnale is één van de grootste indoor kunst- en technologiefestivals van Europa. STRP wil bijdragen aan de talentontwikkeling van nationale en internationale makers door middel van haar rol als (co)producent. Door de professionele inhoudelijke en technische begeleiding bij de ontwikkeling van nieuw werk en het distribueren van dat werk weet STRP veel makers aan zich te binden. Met de komst van directeur Ton van Gooi gaat de organisatie een nieuwe fase in. In de periode 2019-2020 wil STRP zich herdefiniëren en opnieuw positioneren richting een platform met een doorlopend meerjarig programma. Hiermee beoogt de organisatie haar aanwezigheid en zichtbaarheid in Eindhoven en rest van Nederland te vergroten. STRP zoomt de komende jaren verder uit en verlegt de focus van de (creatieve) technologie naar meer maatschappelijke thema's en de rol en impact van kunst en technologie daarbinnen. Het vertrekpunt van het programma 2019-2020 is 'kritisch optimisme'. STRP wil als gids fungeren en haar publiek meenemen in de zoektocht naar antwoorden op essentiële vragen voor onze huidige samenleving. De activiteiten omvatten een Festival XL (tien dagen) en een Festival L (vier dagen). Naast deze festivals zullen kleinere STRP events geprogrammeerd worden. Ook zal STRP regelmatig aanhaken bij grotere, stedelijke evenementen als Glow, DDW en Emoves en zullen STRP Scenario-avonden een opmaat gaan vormen naar de conferentie tijdens de STRP Festivals. Met STRP Share biedt de organisatie een educatief en participatief programma, toegesneden op specifieke doelgroepen van jong tot oud. De leerlijnen komen tot stand in samenwerking met de doelgroep, onderwijsinstelling of kennisinstituut. STRP werkt samen met verschillende lokale en nationale partners uit de cultuursector, onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
loader

het fonds

subsidies

actueel