stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

6 februari 2019
15 mei 2019
9 oktober 2019

Jaarbudget: € 750.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni
Anselm van Sintfiet
Yasmin Kursun
Roxanne Minten

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

knipsel2.png

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

CLOSING THE CIRCLE

IND [Inter.National.Design], 2018

€54.970
In ‘CLOSING THE CIRCLE’ worden nieuwe ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor closed loop farming systems. In het project werken Arman Akdogan en Felix Madrazo – oprichters van IND [Inter.National.Design] samen met Turkse en Nederlandse onderzoekers, innovatieve boeren, ontwerpers en energie adviseurs. In de startfase heeft het team een duurzaam en innovatief ontwerp ontwikkeld voor een veeschuur in PALANGA, een kunst- en landbouw experiment in Erzincan. Het is een pioniersproject in Turkije dat laat zien hoe boeren optimale condities voor dierwelzijn en het milieu kunnen combineren en op welke manier ontwerp hieraan kan bijdragen. In het ontwerp wordt rekening gehouden met klimaatomstandigheden, de vee bedding, productie van compost en de verwerking van afval tot biogas. Betrokken experts zijn: Kees van Reenen (Wageningen Universiteit), Peter Mensinga (ARUP Amsterdam), Özgür Şahin (Çanakkale) en Baris Samir (BGS Energy Consulting).

In de vervolgfase, werkt het team naast PALANGA samen met een nieuwe generatie boeren zoals Ahmet Kocabıyık, gericht op de relatie tussen veeteelt, moderne kunst en toerisme en Kıvanç Başak, gericht op de combinatie van veeteelt met olijfbomen. Het organiseert drie interdisciplinaire case studies op deze boerderijen en een veldbezoek aan soortgelijke initiatieven in Nederland. Daarnaast worden prototypes voor een toekomstige holistische boerderij ontworpen in samenwerking met Istinye University en MEF University, DesignLAB. De resultaten presenteert het team in de vorm van guide lines opgenomen in een digitaal rapport en tijdens een internationaal symposium in Istanbul. Het symposium is gericht op de relatie tussen voedselproductie op het platteland en voedselconsumptie in de stad (From Farm to Fork). In het programma zijn onder meer innovatieve chefs uit Istanbul en Rotterdam opgenomen. Communicatiepartner voor het symposium is de Turkse website Arkitera.

Meer informatie over fase 1
knipsel.png

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

Toroslar Citylab

Play the City, 2018

€57.420
Toroslar Citylab is een traject waarin nieuwe vormen van stadsmaken in Mersin worden onderzocht, bevraagd en ontworpen. Het doel is ruimte te bieden voor informele kennisuitwisseling tussen verschillende partijen – bewoners, ondernemers, academici en overheid - over de huidige kwaliteiten en toekomst van de stad. De transformatie van het gebied langs de rivier Muftu dient als casus. Het gebied kenmerkt zich onder andere door de vestiging van migrantengroepen en de manier waarop zij het gebied in gebruik nemen. Het Toroslar Citylab bestaat uit een op maatgemaakte spelmethode die nieuwe vormen van samenwerken en besluiten mogelijk maakt.

In de vervolgfase, organiseert het team drie interactieve spelsessies aangevuld met pilotworkshops rondom de thema’s: 1) Mobiliteit en Water, 2) Stadslandbouw en Voedsel, 3) Lokale economie en Stedelijke transformatie. Daarnaast richt het Lab zich op het onderzoeken van circulaire systemen om een alternatief te bieden voor de korte termijn visie op de ontwikkeling van de stad, die nu gebruikelijk is in Mersin en andere steden in Turkije. De lange termijn visie met voorstellen voor concrete interventies worden gebundeld in een manifest. Het manifest wordt gedeeld met het netwerk van het Toroslar Lab in Turkije en wordt gelanceerd tijdens het We Make City festival in Amsterdam. Toroslar Citylab is een samenwerking tussen Play the City, Mersin University, Mediamatic en verschillende experts.

Meer informatie over fase 1
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

LÜLEBURGAZ BISIKLETE BINIYOR – cycling for a better city

Artgineering/ Novusens/ Sustainable Solutions, 2018

€59.995
In het project/ontwerpend onderzoek ‘Lüleburgaz Bisiklete Biniyor’ ontwikkelen Sustainable Solutions (NL), Artgineering (BE) en Novusens (TR) een integraal fietsmasterplan voor de stad Lüleburgaz. In dit plan wordt fietsen gezien als een katalysator voor bottom-up transities naar een meer duurzame, inclusieve en democratische stedelijke samenleving. Het project vertrekt vanuit een holistische benadering bestaande uit drie elementen: hardware, software en orgware. In tegenstelling tot het direct investeren in de fysieke infrastructuur, heeft de gemeente eerst veel inspanningen gedaan om een positieve perceptie rondom fietsen te creëren bij bewoners (o.a. met ‘2017 Bicycle Year’) en een internationale, externe organisatiestructuur op te zetten. Het plan beoogt een voorbeeld te zijn voor zo’n 200 andere middelgrote steden in Turkije.

In de vervolgfase, doet het team verdiepend onderzoek en vertalen zij samen met de gemeente de resultaten naar een gids voor fietsvriendelijke, inclusieve en stedelijke ontwikkeling. Er worden twee workshops met informele diners voor stakeholders georganiseerd. Tussen deze workshops wordt zowel een werkbezoek in Lüleburgaz als in Nederland georganiseerd voor de betrokken partijen. Om bewoners te betrekken werkt het team samen met de lokale ‘Bicycle Academy’, fietsverenigingen, ‘rolmodel’ fietsers en (creatieve) ondernemers. Daarnaast ontwerpt de lokale Art & Design Academy postkaarten en beelden voor social media.

Meer informatie over fase 1
knipsel3.png

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

The Samarsky Yard

Schiemann Weyers architects, 2018

€64.890
In de postsocialistische stad Samara wordt het historisch centrum afgebroken. Dit centrum bestaande uit historisch erfgoed, de ‘Wooden City’ met daarbinnen de Samarsky courtyard, is waardevol voor de identiteit van de stad. Slechts een kleine, selecte groep burgers is actief tegen de vernietiging van de historische gebouwen en waarden. In dit project onderzoekt het team hoe zij de kloof tussen de actiegroepen, burgers, ontwikkelaars en autoriteiten kunnen overbruggen. Het Nederlandse team bestaat uit Schiemann Weyers Architects, Irma Gross, Arjan Hebly en Helmut Thole. De Russische professionals zijn Tatiana Gudz, Alexandr Gnilomedov, Vitaly Stadnikov en onderzoekers Sergei Malakhov en Evgenia Repina van Samara State Universiteit.

In de vervolgfase, doet het team verdiepend onderzoek en ontwikkelt samen met grafisch ontwerper Joost Grootens een digitale atlas. In deze atlas wordt alle verzamelde informatie op een neutrale en toegankelijke manier gepresenteerd aan de diverse stakeholders. De atlas zal bestaan uit kaarten, diagrammen, tekeningen en foto’s, aangevuld met teksten. Daarnaast organiseert het team stakeholder meetings om het verzamelde materiaal te bespreken en tot slot, een discussieforum om een nieuwe gedeelde visie voor het gebied te ontwikkelen. Het resultaat is een collectief huisvestingsmodel gericht op duurzaamheid, burgerparticipatie en diversiteit in de bebouwing.

Meer informatie over fase 1
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

New Urban Media Centre in Yekaterinburg: The Prototype for the Future Systemic Transformation

SVESMI HOLDING BV, 2018

€54.890
SVESMI (NL) werkt samen met de Municipal Association of Libraries (MAL), de cultuur afdeling van de gemeente Yekaterinburg en The July 16 Agency aan een nieuw type maatschappelijk centrum in de stad Yekaterinburg, Rusland. Het project bouwt voort op de fysieke structuur van gemeentelijke bibliotheken uit het socialistische welvaartssysteem, die tot op heden een sterke maatschappelijke rol en reputatie hebben. Het team stelt dat dit netwerk van bibliotheken aan vernieuwing toe is om beter aan te sluiten op de hedendaagse maatschappij.

In de vervolgfase van het project transfortmeert SVESMI één van deze bibliotheken tot een prototype waarin ontwerp, nieuwe technologie en culturele programmering wordt ingezet om een nieuwe openbare plek te creëren. Parallel aan het ontwikkelen van een ruimtelijk ontwerp vindt een culturele programmering plaats waarin sprekers van Nederlandse bibliotheken (Koninklijke bibliotheek Den Haag, Centrale bibliotheek Utrecht en Centrale bibliotheek Alkmaar) en Russische culturele centra (Yeltsin centre, Museum of History of Ekaterinburg en Strelka Institute) met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen. Het team bundelt alle bevindingen gedurende het project in een handleiding voor transformatie. Resultaten worden gepresenteerd tijdens een Nederlands-Russisch symposium rondom de pilot. Doel is naast de culturele programmering en een nieuwe boekencollectie ook daadwerkelijk de ruimtelijke interventies te realiseren. De financierende en uitvoerende partner hierin is de gemeente Yekaterinburg.

Meer informatie over fase 1
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
loader
loader
loader