stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Immerse\Interact

Deelregeling Immerse\Interact

Sluitingsdata:

19 maart 2019
27 augustus 2019

Budget: € 1.300.000

i.s.m. Nederlands Filmfonds

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.
Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen. Daarnaast komen individuele makers met aantoonbare expertise op AV gebied in aanmerking om een realiseringsbijdrage van maximaal €30.000 aan te vragen. Om aan te kunnen vragen moeten de makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

Individuele makers die aanvragen voor realisering, moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Bij twijfel kan tot drie weken voor de sluitingsdatum een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten worden voorgelegd bij de fondsen. Hierbij is het van belang dat de maker zijn/haar productie-ervaring en de vertoningslocaties per project beschrijft.
Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de producent
€ 25.000 per project. De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van research, het schrijven van scenario's en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. De adviescommissie kan ook besluiten om een coachingsbijdrage van maximaal € 5.000 toe te kennen, mits een voorstel voor een coach onderdeel is van de aanvraag en begroting.

Realiseringsbijdrage aangevraagd door de producent
€ 100.000 per project, bedoeld voor de productiekosten. Voor deze fase geldt dat een redelijke mate van cofinanciering verplicht is. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn. Het is mogelijk om een aanvullende bijdrage van €5.000 voor distributie aan te vragen.

Ontwikkeling- en realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers
In totaal maximaal €30.000 voor realisering inclusief ontwikkeling en exclusief een eventuele coachingsbijdrage van maximaal € 5.000.

Startsubsidie voor individuele makers: de commissie kan een startsubsidie toekennen aan een maker wanneer deze het idee heeft dat verdere uitwerking van het plan zinvol is, maar de aanvraag voor ontwikkeling te vroeg is ingediend. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 7.500 per project. De startsubsidie is bedoeld voor de eerste fase van een project. De bijdrage kan worden ingezet voor het verder ontwikkelen van een concept tot een volwaardig plan voor ontwikkeling. Per ronde kan de adviescommissie maximaal drie startsubsidies toekennen.
In aanmerking komen artistieke producties met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

Bij de beoordeling wordt gelet op:

Ontwikkelingsaanvraag
synopsis/scenario;
visie op vertaling van scenario naar media;
aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
betrokken teamleden ontwikkelfase;
beoogde doelgroep;
visie op uiteindelijk beoogde productie;
planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase;
begroting en dekkingsplan.

Realiseringsaanvraag
(samenvatting) scenario;
visie op vertaling van scenario naar media en visie op visualisering;
look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
betrokken teamleden productiefase;
beoogde doelgroep, met daarbij aandacht voor communicatie en distributiestrategie;
positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
de technische opzet van het project;
de opzet van de begroting en financiering, in hoeverre deze solide is en het eindproduct haalbaar;
bereik, (fysieke) plek van vertoning;
cross-mediaal marketingplan.
Indienen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Beoordeling
Indien uw aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, die de aanvraag beoordeelt op basis van de gestelde criteria. De commissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een schriftelijke beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. U ontvangt de beschikking uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Na afronding van het project wordt de makers gevraagd om het project aan de adviescommissie te presenteren.

Reglementen en protocollen
De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Reglementen
Deelreglement Ontwikkeling
Deelreglement Realisering
Algemeen Reglement
Huishoudelijk Reglement

Protocollen, procedures, modellen
Begrotingsmodel filmisch experiment
Handboek Financiële Verantwoording
Financieel en Productioneel Protocol
Protocol Kinderbegeleiding
Bezwaarprocedure
Aanvragers kunnen vanaf 25 februari 2019 aanvragen door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.
Voor meer informatie neemt u contact op met:

Nienke Doekes, projectbegeleider New Screen NL Talentontwikkeling & Filmisch Experiment: [email protected]

Joris van Ballegooijen, coördinator regeling Immerse\Interact: [email protected]

toekenningen Immerse\Interact

het fonds

subsidies

actueel

tipstipstips.png
Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen... meer >
vacaturestaftalentontwikkelingfeb2019.png
Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het fonds. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt jaarlijks een selectie talentvolle ontwerpers en makers in de professionalisering en o... meer >
loader
loader
loader