stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Immerse\Interact

Deelregeling Immerse\Interact

Sluitingsdata:

11 februari 2020
25 augustus 2020

Budget 2020: € 1.300.000

i.s.m. Nederlands Filmfonds

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.
Filmproducenten en AV-producenten (rechtspersonen, geen eenmanszaken of VOF's) met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen. Daarnaast komen individuele makers in aanmerking om een realiseringsbijdrage van maximaal €30.000 aan te vragen, mits zij zowel de rol van maker als producent bekleden en aantoonbare expertise hebben op AV-gebied. Om aan te kunnen vragen moeten individuele makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

Individuele makers die aanvragen voor realisering moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Bij twijfel kan tot drie weken voor de sluitingsdatum een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten worden voorgelegd bij de fondsen. Hierbij is het van belang dat de maker zijn/haar productie-ervaring en de vertoningslocaties per project beschrijft.
Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de producent
€ 25.000 per project. De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van research, het schrijven van scenario's en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. De adviescommissie kan ook besluiten om een coachingsbijdrage van maximaal € 5.000 toe te kennen, mits een voorstel voor een coach onderdeel is van de aanvraag en begroting.

Realiseringsbijdrage aangevraagd door de producent
€ 100.000 per project, bedoeld voor de productiekosten. Voor deze fase geldt dat een redelijke mate van cofinanciering verplicht is. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn. Het is mogelijk om een aanvullende bijdrage van €5.000 voor distributie aan te vragen.

Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele makers
€15.000 per project, exclusief een eventuele coachingsbijdrage van maximaal € 5.000.

Realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers
€30.000 per project.

De commissie kan een voorschot op de ontwikkeling als startsubsidie toekennen aan een maker wanneer deze het idee heeft dat verdere uitwerking van het plan zinvol is, maar de aanvraag voor ontwikkeling te vroeg is ingediend. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 7.500 per project. Het voorschot is bedoeld voor de eerste fase van een project. De bijdrage kan worden ingezet voor het verder ontwikkelen van een concept tot een volwaardig plan voor ontwikkeling. Per ronde kan de adviescommissie maximaal drie van dergelijke subsidies toekennen.
In aanmerking komen artistieke producties met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

Bij de beoordeling wordt gelet op:

Ontwikkelingsaanvraag
synopsis/scenario;
visie op vertaling van scenario naar media;
aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
betrokken teamleden ontwikkelfase;
beoogde doelgroep;
visie op uiteindelijk beoogde productie;
planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase;
begroting en dekkingsplan.

Realiseringsaanvraag
(samenvatting) scenario;
visie op vertaling van scenario naar media en visie op visualisering;
look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
betrokken teamleden productiefase;
beoogde doelgroep, met daarbij aandacht voor communicatie en distributiestrategie;
positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
de technische opzet van het project;
de opzet van de begroting en financiering, in hoeverre deze solide is en het eindproduct haalbaar;
bereik, (fysieke) plek van vertoning;
cross-mediaal marketingplan.
Indienen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Beoordeling
Indien uw aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, die de aanvraag beoordeelt op basis van de gestelde criteria. De commissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een schriftelijke beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. U ontvangt de beschikking uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Na afronding van het project wordt de makers gevraagd om het project aan de adviescommissie te presenteren.

Reglementen en protocollen
De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Reglementen
Deelreglement Ontwikkeling
Deelreglement Realisering
Algemeen Reglement
Huishoudelijk Reglement

Protocollen, procedures, modellen
Begrotingsmodel filmisch experiment
Handboek Financiële Verantwoording
Financieel en Productioneel Protocol
Protocol Kinderbegeleiding
Bezwaarprocedure
Aanvragers kunnen aanvragen door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Nederlands Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.
Voor meer informatie neemt u contact op met:

Nienke Doekes, projectbegeleider New Screen NL Talentontwikkeling & Filmisch Experiment: n.doekes@filmfonds.nl

Joris van Ballegooijen, coördinator regeling Immerse\Interact: j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl

toekenningen Immerse\Interact

rndr.jpg

Deelregeling ImmerseInteract

Solid Geographies, Portraits of the Everyday

RNDR, 2019

€25.000
RNDR, Move Make Think

How human movement exposes and deepens the narrative of who we are. A cinematic and immersive environment offers the experience and interaction with solid geographies of the everyday act of walking. By harvesting and materializing meaningful traces left by our bodies while walking, an alternative spatial biography of ourselves emerges.
friendshiplogo.jpg

Deelregeling ImmerseInteract

Friend-Ship

Lucia Momu, 2019

€7.500
Lucia Moreno Murillo

Friend-ship is the story of a serial killer crime on a fish farm. This medium length noir comedy film is conceived to been visualized form inside an immersive and interactive structure that places the audience in the interior of a crime.
dust.jpg

Deelregeling ImmerseInteract AV productie

Dust

Stichting seriousFilm, 2019

€15.789
Floris Kaayk

Dust biedt een reis naar het einde van de aarde, naar het moment waarop de zon haar waterstof heeft opgebrand en al het leven op aarde zal zijn geëindigd of zijn uitgewaaierd over het heelal.
combi005.jpg

Deelregeling ImmerseInteract AV productie

Symbiosis

Stichting Polymorf Pervers, 2019

€25.000
Marcel van Brakel, Mark Meeuwenoord, Edwin Kuipers, Luciano Pinna

Symbiosis is een speculatieve, performatieve en multi-zintuigelijke VR ervaring geïnspireerd op Donna Harraway's boek Staying With The Trouble.
flowvr.jpg

Deelregeling ImmerseInteract

Flow VR

Valk Productions B.V., 2019

€22.303
Adriaan Lokman

De ons omringende onzichtbare wind en kleinere luchtverplaatsingen tonen en beïnvloeden een ogenschijnlijk alledaagse dag met dramatische gevolgen. Dit wordt in de vorm van een interactieve installatie letterlijk voelbaar. De kijker/deelnemer wordt ondergedompeld in deze virtuele wereld waarin het onzichtbare zichtbaar wordt.
loader

het fonds

subsidies

actueel