stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Festivals

Deelregeling Festivals

Sluitingsdata:

4 september 2019

Jaarbudget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Voor 2019 betekent dit dat er voor de eerste (6 februari 2019) en tweede (5 juni 2019) ronde € 400.000 beschikbaar is en voor de derde ronde (4 september 2019) € 300.000. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De Deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.

Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en vinden van de juiste financiering. Een communicatieplan en co-financiering voor de startfase is geen vereiste. Het maximum aan te vragen bedrag is €7.500.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina's) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een communicatiestrategie;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. Jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. CV's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
6. uittreksel KvK

Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Met de introductie van de Deelregeling Festivals in januari 2017 kunnen festivals niet meer aanvragen bij de deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Vormgeving. Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen bij uitzondering aanvragen bij een van de bovengenoemde deelregelingen. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Festivals.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anouk Laverge

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Festivals

igwo.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Into the Great Wide Open

2019

€35.000
Stichting Great Wide Open (ITGWO) stelt dat de aarde waarop we leven, maar ook de digitale ruimte waar we in toenemende mate mee verknoopt raken, om betere en andere scenario's schreeuwt. De organisatie meent dat ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, denkers en poëten kunnen helpen die nieuwe wereld te verbeelden. Met hun experimenten in cross-disciplinaire labs en samenwerkingsverbanden kunnen ze andere toekomsten laten zien. Met het thema 'Possible Futures' wil het kunstprogramma van ITGWO een serie van twaalf ontwerpen en kunstwerken laten zien tijdens het muziekfestival ITGWO. Hiertoe verzamelt de kunstredactie verhalen; verhalen van ontwerpers en kunstenaars, maar ook verhalen van verhalenverzamelaars, van curatoren die zelf weer verzamelen, en verhalen van labs en samenwerkende collectieven die zich bezighouden met aanverwante thema's. Tezamen vormt dit een optelsom van invalshoeken en kaders die samen helpen het veld te onderzoeken en in kaart te brengen. Partners zijn onder meer Zone2Source, Transnatural en Planet B, Waag, Lab Vlieland en Staatsbosbeheer.
De aanvraag betreft specifiek een bijdrage voor de werken van Ivan Henriques, Yasuhiro Chida, Benjamin Kemper, Zone2Source, Claudy Jongstra, Telemagic, Planet B, Teresa van Dongen en de campagne van Bas Koopmans.
afrovibes.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Afrovibes

2019

€22.150
Afrovibes is een festival dat hedendaagse theater- en dansproducties, vormgeving en mode uit Afrika naar Nederland brengt. Het programma bestaat onder meer uit fashion performances, een expositie, expertmeetings, masterclasses en workshops. Vormgeving en mode hebben een vaste plaats in de programmering. In 2019 is het thema 'Speak Truth To Power'. Met de groei aan ongefilterde (online) informatiebronnen rijst de vraag welke informatie waar is en echt en welke niet. Is het begrip waarheid een illusie geworden in een wereld waarin gemanipuleerde feiten de realiteit overstemmen? Dit jaar nodigt Afrovibes twee hedendaagse ontwerpers uit op het gebied van vormgeving en mode: Ingrid Masondo en Thania Peterson. Tijdens hun residency creëren zij nieuw werk. Afrovibes werkt onder meer samen met CMK 1, Thami Mnyele Stichting, Lady Africa, de Koninklijke Academie Beeldende Kunst, Framer Framed, De Kunsthal en ZAM. Het komende festival vindt plaats van 3 tot 13 oktober in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De organisatie streeft naar 6.500 bezoekers voor het festival als geheel.
fashionclash.jpg

Deelregeling Festivals

Fashionclash

2019

€49.991
De elfde editie van het interdisciplinaire FASHIONCLASH Festival vindt plaats van 1 tot en met 3 november 2019. Het programma bestaat uit modepresentaties, performances, exposities, cross-overs met theater en dans, fashion talks en een publieksprogramma. Dit is de eerste editie van het festival waarbij thematisch werken wordt losgelaten en wordt ingezet op een platformfunctie door het jaar heen. Met het deelproject 'Class of 2019' wil FASHIONCLASH zich meer verbinden aan afstudeerders, studenten en academies. Ook is er een deelprogramma gericht op mode en politiek. Daarnaast vindt het vaste programma plaats dat een showcase biedt waarin meer dan 150 ontwerpers en kunstenaars, zowel starters als reeds bewezen talenten, werk kunnen presenteren aan een divers (inter)nationaal publiek. Het festival vindt plaats op verschillende locaties in Maastricht. Er is een veelheid aan partners waaronder Van Zuid, Cube Museum, De Bijenkorf, Marres, MAFAD, Kunstbende, Toneelacademie en Jan van Eyck Academie.
rdd.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Rotterdamse Dakendagen

2019

€47.500
De Rotterdamse Dakendagen wil laten zien hoe daken kunnen bijdragen aan een gezonde, levendige, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. De binnenstedelijke daken kunnen van grote betekenis zijn als het gaat om oplossingen voor stedelijke verdichting, klimaatadaptatie, de energietransitie en zoeken naar nieuwe vormen van maatschappelijke verbinding: zij bieden diverse mogelijkheden in vergroening, waterretentie, energieopwekking en als sociale ontmoetingsplekken. De Dakendagen onderzoekt de potenties van het Rotterdamse daklandschap en reflecteert met bewoners en professionals op de (on)mogelijkheden van daken. Daarbij is er aandacht voor stedenbouwkundige vraagstukken van verduurzaming en nieuwe publieke ruimte alsook voor grootstedelijke opgaven als diversiteit en inclusiviteit. In 2019 viert de organisatie haar vijfjarig bestaan. De Dakendagen biedt een breed programma voor een divers publiek. Meer dan vijftig daken openen een weekend hun deuren en tonen hun mogelijkheden als nieuwe stedelijke ruimte. Het thema van de kennisdag is 'A Wider Perspective'. Het daklandschap wordt door internationale ervaringsdeskundigen en visionairs onderzocht. Sprekers zijn onder meer Jason Hilgefort , Dusty Gedge, Robert Hammond en Winy Maas. In het kader van het jubileum presenteert de Rotterdamse Dakendagen een aantal projecten zoals de Sleeping Giants en het bouwen van dakverbindingen. Voor dit project werkt de organisatie onder meer samen met het Oostenrijkse festival Höhenrausch, met Winy Maas van MVRDV en Renske van der Stoep van Architectenbureau ROFFAA.
todaysart.jpg

Deelregeling Festivals Festival

TodaysArt - CONSCIOUSNESS

2019

€80.000
In 2019 bestaat TodaysArt 15 jaar. Het jubileumfestival is getiteld 'TodaysArt 2019 - CONSCIOUSNESS'. De komende editie onderzoekt opnieuw de relatie tussen technologie en het dagelijks leven, maar bekijkt dat vanuit een breder spectrum: hoe organiseren we onze democratie in het digitale tijdperk? Hoe organiseren we onze publiek/private ruimte met blockchain? Middels de tentoonstelling en het context programma gaat de organisatie onder meer in op de toekomst van festivals ('Blockchain my Art') en op de relatie tussen biotechnologie en digitalisering. Dit jaar wordt een discipline toegevoegd; food technology. Zo agendeert het festival het wereldwijde voedselvraagstuk en bevraagt ze de toekomst van ons eten. TodaysArt programmeert twee specials: grote, immersieve performances waarbij mens en technologie op het hoogste niveau samenvallen. Tarik Barri, Gaby Tjon a Tham en Carolien Theunissen krijgen opdracht nieuw werk voor het festival te maken en daarbij de grenzen van hun eigen genres op te zoeken. Voor het programma wordt inhoudelijk samengewerkt met een aantal partners, waaronder het SHAPE platform, het We Are Europe-netwerk, TU Delft (Crossing Parallels), de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, ECP platform voor de digitale samenleving. Het context programma met panels, presentaties en debat wordt in samenwerking met (media) partner Vrij Nederland en We Are Europe gecureerd. De tentoonstelling en het context programma met panels en debat vinden plaats in de Elektriciteitsfabriek, NEST en Zaal 3.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader