stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Festivals

Deelregeling Festivals

Sluitingsdata:

30 september 2020

Jaarbudget 2020: € 1.200.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast als het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.

startsubsidie
Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en vinden van de juiste financiering. Een communicatieplan en co-financiering voor de startfase is geen vereiste. Het maximum aan te vragen bedrag is €7.500.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina's) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een presentatieplan;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. cv's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
6. uittreksel KvK (niet ouder dan 12 maanden)

leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.

subsidiereglement en deelregeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (pdf) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de Deelregeling Festivals (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

makers en de festivalregeling
Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen daarvoor aanvragen bij de deelregeling Architectuur, Digitale cultuur of Vormgeving. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

geen uitsluitingsprincipe
In 2020 is er de mogelijkheid voor instellingen die via de regeling Activiteitenprogramma's en Meerjarige programma's worden ondersteund een aanvraag in te dienen bij de regeling Festivals. Tevens kunnen instellingen op het gebied van de creatieve industrie die worden ondersteund vanuit de BIS een aanvraag indienen.
Dit betekent dat de volgende artikelen niet van toepassing zijn:

Deelregeling Eenjarige Activiteitenprogramma's Creatieve Industrie
Artikel 4. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Deelregeling Tweejarige Activiteitenprogramma's Creatieve Industrie
Artikel 5. Voorwaarden met betrekking tot financiën, andere subsidierelaties en good governance
5.2 Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Het volgende artikel uit het Subsidiereglement is niet van toepassing;
Artikel 5. Subsidie
5.3.a Subsidies worden niet verleend aan: a instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de Deelregeling Festivals (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals (pdf). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Festivals.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anouk Laverge

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Festivals

rotterdamsedakendagen.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Rotterdamse Dakendagen 2020

Stichting Rotterdamse Dakendagen, 2020

€60.000
Rotterdamse Dakendagen wil laten zien hoe daken kunnen bijdragen aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. De binnenstedelijke daken kunnen van grote betekenis zijn als het gaat om oplossingen voor stedelijke verdichting, klimaatadaptatie, de energietransitie en het zoeken naar nieuwe vormen van maatschappelijke verbinding: daken bieden diverse mogelijkheden voor vergroening, waterretentie, energieopwekking en kunnen dienen als sociale ontmoetingsplek. Van 4-7 juni biedt de Dakendagen een breed programma voor een divers publiek. Meer dan vijftig daken openen een weekend hun deuren en tonen hun mogelijkheden als nieuwe stedelijke ruimte. Vast onderdeel van het programma is de kennisdag. Deze bestaat uit uit keynotes, workshops en een drietal tweegesprekken tussen Rotterdamse en internationale architecten. Gekoppeld zijn Nathalie de Vries van het Rotterdamse MVRDV en Eran Chen van het New Yorkse ODA. Samir Bantal van het Rotterdamse OMA en Daniel Ringelstein van Skidmore, Owings & Merril (SOM) en Mattijs van Ruijven, hoofd stedebouwkundige van de gemeente Rotterdam, en Larry Beasley, voormalig hoofd stedebouwkundige van Vancouver. Het dakenessay wordt dit jaar geschreven door Teun van den Ende, hoofd Stedelijke Ontwikkeling bij Vers Beton. Tevens zet de organisatie nieuwe stappen in langlopende projecten als de Dakverbindingen, Wonen op Daken en de ontwikkeling van de Hofpleinlijn. In dit laatste project zal het publiek letterlijk de eerste stappen zetten op het langste dak van Europa.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt het festival Rotterdamse Dakendagen wellicht uitgesteld.
eindhovenmakerfaire.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Eindhoven Maker Faire 2020

Stichting Maker Days, 2020

€40.000
De Eindhoven Maker Faire is de Nederlandse editie van een wereldwijd initiatief op het gebied van de zich ontwikkelende 'maker movement'. Tijdens het tweedaagse festival staan maken, ontdekken, creativiteit en vindingrijkheid centraal. Met presentaties, demonstraties en workshops worden concepten en uitvindingen getoond en ideeën en ervaring gedeeld. Makers komen uit de wereld van techniek, creatieve industrie, ambachten of kunst. Ze zijn zelf engineer, kunstenaar, architect, hobbyist, designer, student, wetenschapper, onderzoeker en professionele maker. Het festivalprogramma bestaat uit vier onderdelen: de Maker Faire, workshops, de Eindhoven Crazy Parade en Future Makers Factory. Naast ontwerpers en kunstenaars die op basis van een open call worden geselecteerd, wordt een aantal makers specifiek uitgenodigd om te presenteren, demonstreren of workshops te geven. Ook geeft het festival jaarlijks enkele makers een opdracht voor het maken van nieuw werk. Onder de makers die hiervoor genoemd worden zijn onder andere Ivo Schoofs, Gijs van Bon, Gijs Gieskes, Jonas Vorwerk, Luis Ferreiro, Jip de Beer, Geert-Jan Hobijn en Eibert Draisma. Het festival richt zich op een breed publiek van alle leeftijden en heeft de ambitie om in 2020 te groeien tot een bereik van 20.000 bezoekers.
intothegreatwideopen.jpg

Deelregeling Festivals

Into The Great Wide Open - De Kritieke Massa

Stichting Great Wide Open, 2020

€35.000
Het kunstprogramma van ITGWO (27 – 31 augustus 2020) stelt dit jaar het thema 'de kritieke massa' centraal. De term de kritieke massa- ook wel kritische massa genoemd- is oorspronkelijk afkomstig uit de natuurkunde, waar het verwijst naar de minimale hoeveelheid materiaal dat nodig is om een kettingreactie in stand te houden. In de volksmond en in de gedrags- en sociale theorie wordt het zo ingezet: wanneer er genoeg mensen zich achter een idee of beweging scharen, kan er een kentering of (sociale)verandering tot stand komen. Met een brede groep kunstenaars wordt niet alleen de kritieke massa bevraagd, maar wordt ook de kritiek op de massa gezocht, en gekeken naar dat wat de alternatieven te bieden hebben. Deelnemende kunstenaars en ontwerpers zijn onder meer Studio Moniker, Lee McDonald, Maze de Boer, Stefano Murgia en het Collectief iii (Matteo Marangoni & Dieter Vandoren). Partners van ITGWO zijn onder meer Staatsbosbeheer en het lokale museum van Vlieland Tromp's Huys.
nightofthenerds.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Night of the Nerds 2020

FutureBites, 2020

€25.000
Night of the Nerds is een festival voor kunst, design, creativiteit en technologie, gericht op jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 19 jaar. In het kader van de Dutch Technology Week in Eindhoven worden verschillende activiteiten georganiseerd die creatieve technologie vieren, maar jongeren ook bewust maken van risico's, ethische kwesties en maatschappelijk uitdagingen die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Het hoofdevent is Night of the Nerds op 9 juni, met presentaties, workshops en installaties van ontwerpers en kunstenaars op het gebied van creatieve technologie. De -veelal jonge- makers worden hierbij gezien als rolmodellen voor de doelgroep en er is volop interactie tussen de bezoekers en professionals. Betrokken makers zijn onder andere Post Neon, Arvid & Marie, Steye Hallema, Sander Veenhof en recent afgestudeerden van TU/e, Design Academy, AKV|St.Joost en HKU. In 2020 wordt het programma uitgebreid met een zesdaags doorlopend programma in het festivalhart van de Dutch Technology Week. Daarnaast worden twee projectinitiatieven uitgewerkt en na het festival landelijk gedistribueerd. In lijn met de focus op 'Creative Tech for Good' zijn dit workshops met een maatschappelijke relevantie: 'Bellingcat' (Heinze Havinga en Max Laane) en 'Precious Plastic' (Dave Hakkens). Onder de samenwerkingspartners van Night of the Nerds zijn Dutch Technology Week, Fontys, ASML en VDL.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zal Night of the Nerds worden verplaatst naar een later moment.
sonsbeek.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Sonsbeek20→24:Force Times Distance: On Labor and Its Sonic Ecologies

Stichting Sonsbeek & State of Fashion, 2020

€70.000
De manifestatie Sonsbeek20→24 presenteert kunstwerken, paviljoens en installaties in de openbare ruimte. Aan de hand van de thema's 'arbeid' en 'het sonische' wil artistiek directeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikung met een interdisciplinaire aanpak feit en fictie over Arnhem en de regio in verband brengen met verhalen wereldwijd. Kunstenaars, architecten, vormgevers, schrijvers en denkers uit alle werelddelen reflecteren hierbij samen met het publiek op lokale en mondiale verschuivingen op het terrein van politiek, economie en technologie. Deelnemers zijn onder andere architectencollectief Raumlabor, architectenduo Mae-Ling Lokko en Gustavo Grembil, architect/vormgever Cheick Diallo, kunstenaar Anne Duk Hee Jordan i.s.m. architect Facundo Férnandez en vormgever Yinka Ilori. Geluidskunstenaar Sam Auinger ontwikkelt een audio-architectuur die de hele route van Sonsbeek20→24 beslaat: van Park Sonsbeek via het Nationaal Park de Hoge Veluwe naar het Kröller-Müller Museum. De manifestatie kent een uitgebreid publieksprogramma met lezingen, performances, filmvertoningen, het doorlopende radioprogramma 'Radio Workshop Sonsbeek' en verdiepende tentoonstellingen in het Kröller-Müller Museum, Museum Arnhem en Collectie De Groen.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt de manifestatie Sonsbeek20→24 uitgesteld tot na 2020.
loader

het fonds

subsidies

actueel