stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Festivals

Deelregeling Festivals

Jaarbudget 2020: € 1.200.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast als het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.

subsidiebudget per ronde
Ronde 20FC/30 september 2020 – € 400.000
Ronde 20FD/18 november 2020 – € 200.000

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.

startsubsidie
Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en vinden van de juiste financiering. Een communicatieplan en co-financiering voor de startfase is geen vereiste. Het maximum aan te vragen bedrag is €7.500.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina's) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een presentatieplan;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. cv's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
6. uittreksel KvK (niet ouder dan 12 maanden)

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.

subsidiereglement en deelregeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (pdf) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de Deelregeling Festivals (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

makers en de festivalregeling
Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen daarvoor aanvragen bij de deelregeling Architectuur, Digitale cultuur of Vormgeving. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

geen uitsluitingsprincipe
In 2020 is er de mogelijkheid voor instellingen die via de regeling Activiteitenprogramma's en Meerjarige programma's worden ondersteund een aanvraag in te dienen bij de regeling Festivals. Tevens kunnen instellingen op het gebied van de creatieve industrie die worden ondersteund vanuit de BIS een aanvraag indienen.
Dit betekent dat de volgende artikelen niet van toepassing zijn:

Deelregeling Eenjarige Activiteitenprogramma's Creatieve Industrie
Artikel 4. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Deelregeling Tweejarige Activiteitenprogramma's Creatieve Industrie
Artikel 5. Voorwaarden met betrekking tot financiën, andere subsidierelaties en good governance
5.2 Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Het volgende artikel uit het Subsidiereglement is niet van toepassing;
Artikel 5. Subsidie
5.3.a Subsidies worden niet verleend aan: a instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de Deelregeling Festivals (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals (pdf). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Festivals.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anouk Laverge

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Festivals

fashionclash.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

FASHIONCLASH Festival 2020

2020

€70.000
FASHIONCLASH Festival (FCF) is een meerdaags internationaal en interdisciplinair festival voor (mode)ontwerpers en (podium)kunstenaars die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren. FCF staat in het teken van het ontdekken en ondersteunen van talent, het aanjagen en mede vormgeven van de actuele ontwikkelingen in de mode(wereld), en het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek. Het programma met exposities, mode performances, cross-overs met theater en dans, lezingen, netwerkbijeenkomsten en speciaal voor het festival opgezette projecten geeft modemakers de mogelijkheid hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het doel is enerzijds om een podium te creëren voor ontwerpers en (podium)kunstenaars voor het tonen van de nieuwste ontwikkelingen binnen mode en anderzijds als een manifestatie waarbij mode en modecultuur worden bevraagd en waarbij de kracht van mode wordt ingezet om maatschappelijk engagement te bevorderen. Er wordt cross-sectoraal samengewerkt met diverse ontwerpers, theatermakers, performers, kunstopleidingen, lokale en (inter)nationale organisaties. Partners zijn o.a. Marres, Bureau Europa, Via Zuid, Toneelacademie Maastricht, State of Fashion, M-ODE, The Masters, Arts Thread, MAFB, Kunstbende.

27 t/m 29 november 2020, Maastricht
overkill.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

The Overkill festival 2020

Stichting Guido, 2020

€28.000
The Overkill Festival is gericht op kunst en games en presenteert interactieve installaties en indie games, een filmprogramma, experimentele performances, talks, discussies en workshops. In 2020 is het thema 'The end of the world as we know it', waarmee wordt onderzocht op welke wijze digitale cultuur, nieuwe technologieën en sociale platforms minderheden ondersteunen zich te uiten en zo kunnen bijdragen aan het verschuiven van onze relatie tot macht. Met een interdisciplinair programma wil de organisatie bezoekers onderdeel van de discussie maken door ze aan te sporen actief deel te nemen en op elkaar te reageren. Er is werk te zien van onder meer Jakob Steensen, Marshmallow Lase Feast, Theo Triantafyllidis, AAA software en Arvid&Marie. Binnen het festivalprogramma worden ook de uitkomsten gepresenteerd van onderzoek dat gedurende het jaar is gedaan binnen Sickhouse en Cinema Obscura. The Overkill Festival vindt plaats van 27 t/m 29 november in Enschede of, afhankelijk van de mogelijkheden, gedeeltelijk of volledig online.
maf.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

Media Art Festival - LUNA 2020

Stichting Mediaart Friesland, 2020

€40.000
MAF-LUNA is de jaarlijks terugkerende combinatie van het Media Art Festival en het LUNA Leeuwarden Urban Adventure. Het Media Art Festival-LUNA bestaat uit drie hoofdonderdelen: ten eerste de MAF Young Masters expositie van de meest talentvolle jonge mediakunstenaars, ten tweede het LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure met projecten in de openbare ruimte. LUNA toont deels experimentele en deels laagdrempelige licht-, geluids- en performancekunst op bijzondere locaties in de openbare ruimte. En ten slotte bestaat het festival uit een programma rondom een actueel onderwerp, Here and Now, Stippen op de horizon vs. een snel veranderende wereld. Het platform wil ruimte bieden voor talentontwikkeling en experiment en ontmoetingen mogelijk maken tussen beginnende en ervaren kunstenaars, internationaal en uit de regio. MAF-LUNA werkt samen met onderwijsinstellingen zoals Minerva Academie voor Popcultuur, NHL-Stenden (Communicatie- en mediadesign) en het onderwijsloket Kunstkade.

6 december 2020, Leeuwarden
grenzeloosgeluid.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

Oorzaken#3: Listen to the future

Stichting Grenzeloos Geluid, 2020

€25.000
Oorzaken Festival#3 is een driedaags festival voor verhalende audio en podcasts dat plaatsvindt in april 2021 in Amsterdam. Het festival focust op (internationale) podcastseries, radiodocumentaires, hoorspelen, geluidswandelingen en audio-installaties en presenteert een aantal hoogtepunten op dit gebied op een bijzondere manier. Het programma bestaat zowel uit activiteiten voor een breed publiek, zoals luisterevents in een bioscoopzaal en geluidswandelingen in de natuur, als uit bijeenkomsten voor professionele radio- en podcastmakers, theatermakers en (geluids)kunstenaars. Zo biedt De Industry Dag 150 professionals de kans zich met workshops, een netwerkevent en speeddates verder te ontwikkelen en kennis uit te wisselen. Met het thema 'Listen to the Future' wil het festival audioverhalen inzetten om het wellicht belangrijkste thema van deze tijd te onderzoeken: de verstoorde relatie tussen mens en natuur en de consequenties daarvan zoals klimaatverandering, de vluchtelingencrisis en de Covid19-pandemie. Daarnaast is er speciale aandacht voor kinderpodcasts, talentontwikkeling van professionals én amateurs en internationalisering. Hoofdpartner van het festival is filmtheater Kriterion in Amsterdam, daarnaast wordt samengewerkt met Hortus, Artis, CREA, Brakke Grond, Beeld & Geluid, St. Literaire Activiteiten A'dam, Hogeschool van A'dam, Tolhuistuin A'dam, Raum Utrecht, Corrosia Almere, Concordia Enschede, Groninger Forum, Parel Radio (NPO), NTR en VPRO.

15 t/m 18 april 2021, Amsterdam
podcastnetwerk.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

Podcastfestival 2020

Stichting Podcastnetwerk, 2020

€20.000
Het Podcastfestival is een tweedaags programma op 18 en 19 september, georganiseerd in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Het programma bestaat uit workshops, een podcastconferentie, inhoudelijke panels, liveprogramma's en interactieve onderdelen. Het festival faciliteert directe interactie tussen luisteraar en maker, en geeft expliciet aandacht voor het ontdekken van nieuwe podcasts. Zo beoogt het festival de aanwas van nieuwe makers en luisteraars te versterken. Daarnaast onderzoekt het festival de grenzen van het medium in de programmering van installaties. Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met een expliciet thema 'Onzichtbaar'. Er wordt samengewerkt met diverse Nederlandse en internationale spelers en sprekers op het gebied van audioproductie, zoals de audio-editing app Hindenburg, podcastproductiebedrijven, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, stichting Nederlands Luisteraarsonderzoek (NLO) en Women Inc.

18 t/m 19 september 2020, Amsterdam
loader

het fonds

subsidies

actueel