stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Festivals

Deelregeling Festivals

Sluitingsdata:

15 april 2020
30 september 2020

Jaarbudget 2020: € 1.200.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De Deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.

startsubsidie
Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en vinden van de juiste financiering. Een communicatieplan en co-financiering voor de startfase is geen vereiste. Het maximum aan te vragen bedrag is €7.500.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina's) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een communicatiestrategie;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. Jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. CV's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
6. uittreksel KvK

Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Met de introductie van de Deelregeling Festivals in januari 2017 kunnen festivals niet meer aanvragen bij de deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Vormgeving. Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen bij uitzondering aanvragen bij een van de bovengenoemde deelregelingen. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

Geen uitsluitingsprincipe
In 2020 is er de mogelijkheid voor instellingen die via de regeling Activiteitenprogramma's en Meerjarige programma's ondersteund worden, een aanvraag in te dienen bij de regeling Festivals. Tevens kunnen instellingen op het gebied van de creatieve industrie die ondersteund worden vanuit de BIS een aanvraag indienen.
Dit betekent dat de volgende artikelen niet van toepassing zijn:

Deelregeling Eenjarige Activiteitenprogramma's Creatieve Industrie
Artikel 4. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Deelregeling Tweejarige Activiteitenprogramma's Creatieve Industrie
Artikel 5. Voorwaarden met betrekking tot financiën, andere subsidierelaties en good governance
5.2 Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Het volgende artikel uit het Subsidiereglement is niet van toepassing;
Artikel 5. Subsidie
5.3.a Subsidies worden niet verleend aan: a instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Festivals.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Prioritering
Het komt geregeld voor dat het beschikbare budget van een subsidieronde niet toereikend is. De gevraagde subsidie van alle positief beoordeelde aanvragen overschrijdt in dat geval het rondebudget, ofwel het subsidieplafond. Er moet dan worden geprioriteerd. Dat gebeurt volgens artikel 9 en artikel 10 van het Subsidiereglement. Hierbij geldt artikel 10, tweede lid, a:

'Het beschikbare bedrag wordt toegekend aan de aanvragers waarvan de aanvraag het hoogst wordt gewaardeerd, waarbij aan de hoogst gewaardeerden de gevraagde bijdrage kan worden verleend zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt, waarna aan de aanvrager aan wie toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond slechts het bedrag wordt toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.'

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anouk Laverge
Annique Deneer

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Festivals

clashxxl.jpg

Deelregeling Festivals Festival

CLASH XXL Festival 2020

Stichting Art of Clash, 2019

€25.000
CLASH XXL Festival is een genre-overstijgend festival in Groningen met elektronische muziek, hedendaagse - en mediakunst, installatie- en performance art. Het festival wil de grenzen tussen festivals, musea en exposities vervagen met een programma waarin het thema 'identiteit' centraal staat. Met het programmaonderdeel Clash Context biedt het festival door middel van workshops, lezingen en gesprekken verdieping bij dit thema en andere onderwerpen op het gebied van technologie en kunst. Hierbij wordt samengewerkt met partners uit de onderwijs- en wetenschapswereld. Naast een presentatieplek voor regionale en nationale kunstenaars biedt Clash ontwikkelingstrajecten voor onderzoek en experiment door talentvolle makers. Het festivalprogramma komt tot stand in samenwerking met onder andere SIGN, Het Resort, Noorderlicht, Centrum Beeldende Kunst Groningen, NP3/Re:Search Galery, Jonge Harten Theaterfestival, Simplon, SPOT Groningen, Noorderzon, Frank Mohr Instituut, Soundsofmusic, _V2 en TodaysArt. Het festival vindt plaats op 11 en 12 april 2020 in VERA, OOST, Grand Theatre en Forum Groningen.
rewire.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Rewire 2020

Stichting Unfold, 2019

€45.000
Rewire is een jaarlijks internationaal festival gericht op innovatieve muziek en geluidskunst. Het festival presenteert een breed programma met een focus op de artistieke voorhoede in de actuele elektronische muziek, new jazz, experimentele pop, geluidskunst en modern gecomponeerde muziek. Daarbij stimuleert het festival crossovers met andere kunstdisciplines. Het festivalprogramma bestaat onder meer uit concerten/interdisciplinaire voorstellingen, (educatie)workshops, geluidswandelingen, filmvertoningen, (klank)installaties, site specific composities door de stad en een music hackspace. Het discours-programma bestaat uit onder meer een essaybundel met verdiepende teksten van internationaal toonaangevende critici; aansluitende paneldiscussies met de desbetreffende makers en de artist talks. De organisatie werkt samen met diverse (inter)nationale culturele-, media en onderwijspartners, zoals Koninklijk Conservatorium, Studio Loos, iii, West, Gaudeamus, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, The Grey Space In The Middle, Korzo, Manchester International Festival (UK) en The Wire (UK). De tiende editie vindt plaats op 3, 4 en 5 april 2020 op vijftien locaties in Den Haag.
fashiondesignfestivalarnhem20.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Fashion + Design Festival Arnhem 2020: Zingeving

stichting fashion festival Arnhem, 2019

€40.000
De komende editie stelt het Fashion + Design Festival Arnhem het thema zingeving centraal. Inspelend op de kentering van consumentisme en materieel gewin naar een verlangen naar bewust leven, spiritualiteit en (immaterieel) geluk, stelt de organisatie de vraag welke rol mode en design kunnen vervullen in ons leven. FDFA organiseert een hoofdtentoonstelling met jonge en gevestigde Arnhemse ontwerpers die aan het centrale thema uiting geven; een tentoonstelling modefotografie in de openbare ruimte, die deels in winkels te zien is en zo de binnenstad en een meer algemeen publiek aan het festival verbindt; een publieksprogramma met lezingen en workshops in samenwerking met o.a. OPA, RijnIJssel en Crafts Council; en pop-up shops. De organisatie verwacht 75.000 bezoekers voor de tentoonstelling en publieksactiviteiten.
cinedans.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Cinedans FEST 2020

Cinedans, 2019

€25.000
Cinedans presenteert, ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van dans in relatie tot film en nieuwe media. Het festival faciliteert de uitwisseling van kennis van interdisciplinair werken en biedt een podium aan vormgevers, beeldend kunstenaars, interaction designers en geluidskunstenaars die samen met dansmakers interdisciplinair en crossmediaal werk creëren. Naast de vertoning van dansfilms bestaat het programma van Cinedans FEST '20 onder andere uit het installatieprogramma 'Moving Media', waarin de grenzen van presentatievormen van dansfilms worden verkend, en het VR Lab, waarbij onderzoek naar VR en dans wordt gestimuleerd. Onder de makers waarvan op het festival werk te zien is zijn Michel Reilhac, Sabine Molenaar, Gertjan Biasino, en studenten van de Filmacademie en de HKU. Het festival vindt plaats van 23 tot en met 29 maart 2020 in Eye, de Playground van het A-Lab en de Shelltoren in Amsterdam.
tiaffweb.jpg

Deelregeling Festivals Festival

TIAFF - Tilburg Architectuur Film Festival 2020

TIAFF, 2019

€7.500
Het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF) laat de wereld van architectuur, stedenbouw en (ruimtelijk) ontwerp zien, en nodigt haar bezoekers uit hierop te reflecteren en in gesprek te gaan. Met het medium film wil het festival de invloed van de aard en vorm van architectuur, stedenbouw en gebouwde omgeving op het menselijk welzijn tonen, invoelbaar maken en bevragen. Het thema van de editie in 2020 is 'Models and Ruins', waarmee TIAFF de relevantie van en wisselwerking tussen modellen en ruïnes in de architectuur en stedenbouw onderzoekt. Het thema wordt uitgewerkt in drie inhoudelijke lijnen die de archetypische stappen in de cyclus van een bouwwerk weerspiegelen: de gedachte, het object en de ruïne. Naast het filmprogramma met fictie en non-fictie films biedt het festival een verdiepend randprogramma met partners als CAST, De Kennismakerij/LocHal en Fontys AAS. De vierde editie van het TIAFF vindt plaats op 17 en 18 april 2020 in filmtheater Cinecitta. In september vindt een TIAFF Light plaats waarin één film en spreker centraal staan.
loader

het fonds

subsidies

actueel