stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Digitale cultuur

Deelregeling Digitale cultuur

Sluitingsdata:

15 april 2020
12 augustus 2020
7 oktober 2020

Budget 2020: € 1.200.000

Met de deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.

Digitale cultuur
Binnen Digitale cultuur staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.
De deelregeling Digitale cultuur is in de eerste plaats bedoeld voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur. De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd.

Aanvragers dienen ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat zij subsidie ontvangen.
Binnen de deelregeling Digitale cultuur kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor onderzoek, experiment, ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie ontwerp en gameplay en de presentatie hiervan. Ook activiteiten en publicaties gericht op analyse en reflectie op digitale cultuur behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

festival
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van digitale cultuur aanvragen binnen de deelregeling Festivals.

voucher presentatie buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.

startsubsidie
Binnen de deelregeling Digitale Cultuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

Bevorderen van experimenten en crossovers
Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering, de wijze en mate van publieksbereik en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad subsidieaanvraag
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en deelregeling Digitale cultuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Digitale cultuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Digitale cultuur (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Digitale cultuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Digitale cultuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Digitale cultuur.

Prioritering
Het komt geregeld voor dat het beschikbare budget van een subsidieronde niet toereikend is. De gevraagde subsidie van alle positief beoordeelde aanvragen overschrijdt in dat geval het rondebudget, ofwel het subsidieplafond. Er moet dan worden geprioriteerd. Dat gebeurt volgens artikel 9 en artikel 10 van het Subsidiereglement. Hierbij geldt artikel 10, tweede lid, a:

'Het beschikbare bedrag wordt toegekend aan de aanvragers waarvan de aanvraag het hoogst wordt gewaardeerd, waarbij aan de hoogst gewaardeerden de gevraagde bijdrage kan worden verleend zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt, waarna aan de aanvrager aan wie toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond slechts het bedrag wordt toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.'

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen.
Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sean Gilis
Odiel van de Nobelen

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Digitale cultuur

rpg.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Game

TinyRPG

Prrrpl, 2019

€23.379
TinyRPG is een game voor de smartwatch die spelers moet motiveren om zich bewust te worden van hun dagelijkse beweging. In de game moet de speler een dino-ouder helpen zijn gestolen ei te redden uit de klauwen van de kwaadaardige T-Ruckus. De speler speelt elke dag tien minuten en kan het team van karakters uitbreiden. Ook kan de speler de op de smartwatch gelogde tijd die hij heeft bewogen (stappen, staan, matige en intensieve beweging) omzetten naar power-ups voor de karakters. De gameplay bestaat uit het ontdekken van een wereld vol geheimen en locaties, ontmoetingen met in-game karakters (NPC's), speciale digitale voorwerpen en schatten en gevechten met kwaadaardige roofdieren. Deze gevechten worden om de beurt gevoerd en zijn gebaseerd op het genre van de Japanse roleplayinggame: de speler kiest een aanval en op basis van de statistieken en eigenschappen van de speler wordt bepaald wie er eerst aanvalt en hoeveel schade wordt uitgedeeld. Een prototype van 'de kleinste JRPG die je ooit zal spelen' is momenteel online te downloaden. Voor de doorontwikkeling zal er worden samengewerkt met ClayNote (audiodesign) en Sonja van Vuure (marketing-art).
shimmer.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Tentoonstelling

Iridescence and the Rising Wave

Shimmer, 2019

€15.000
Shimmer is een expositieruimte in Rotterdam-Zuid die wordt geleid door Eloise Sweetman en Jason Hendrik Hansma. 'Irisdescence and the Rising Wave' is een on- en offline expositie over de wijze waarop digitale cultuur tot radicaal nieuwe gedachtegangen kan leiden over de expositie zelf. De focus van de expositie ligt niet eenzijdig op het fysieke of het digitale maar wil zich juist tussen de twee in begeven. Het project zal leiden tot een nieuw digitaal platform en instrument. Het doel is een herziening van de manier waarop we kijken naar het cureren en presenteren van digitaal en niet-digitaal werk. Toegezegde makers en kunstenaars zijn Zarouhie Abdalian, Gwenneth Boelens, Dean Bowen, stanley brouwn, Liu Chao-tze, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Joseph Grigely, Gordon Hall, Ian Kiaer, Elena Narbutaite, Kate Newby, Shanta Rao, Katie West, Ma Qiusha, Damon Zucconi, Harm van den Dorpel en Jan Schoonhoven.
archives.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Programma

Archives of Discontent

Stichting Cool Mediators, 2019

€20.000
Stichting Cool Mediators ontvangt subsidie voor het project 'Archives of Discontent'. Centraal in het project staat het onderzoek naar de relatie tussen grootschalige (digitale) archieven en collectieve uitingen van maatschappelijk ongenoegen. Er is bijzondere aandacht voor de rol die creatieve ontwerpers en kunstenaars hierin kunnen spelen. Het project valt uiteen in twee onderdelen: een doorontwikkeling van het documentatieplatform 'Tactical Media Files' en de organisatie van een publieksprogramma met een tentoonstelling, internationale conferentie een serie publieke presentaties. Hiervoor zullen drie installaties worden ontwikkeld gebaseerd op de 'Tactical Media Files' zelf, het 'bak.ma' initiatief uit Turkije en het project 'Vox Populi' van de Libanees/Egyptische kunstenares Lara Baladi. Samenwerkingspartners zijn Marien van der Heijden van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) en Klaas Kuitenbrouwer van Het Nieuwe Instituut (Rotterdam). Professor David Garcia (Research Professor for Media Art and Activism, University of the Arts, London) geeft inhoudelijk advies.
noone.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

NO-ONE SHOW

Tatiana Rosa, 2019

€15.000
Audiovisueel kunstenaar Tatiana Rosa ontvangt een subsidie voor de ontwikkeling van de multidisciplinaire performance 'NO-ONE SHOW'. Het idee van de performance is gebaseerd op de groeiende controverse over de positie van de mens die uiteindelijk door kunstmatige intelligentie zal worden ingenomen. In de performance zal de focus heen en weer schuiven tussen technologie en lichamelijkheid. Zo wil Rosa onderzoeken hoe beide los van elkaar kunnen bestaan maar elkaar ook kunnen versterken. Voor de totstandkoming van het project werkt Rosa samen met coproducent Silbersee, Jerzy Bielski (componist en performer), Thomas Brand (lichtontwerper), Felix de Bousies (videokunstenaar), Cristina Cochior (mediaresearcher en -ontwerper). Het project zal in première gaan in de zomer van 2020 in Muziekgebouw aan 't IJ.
echo.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Presentatie

Echo Project

Thomas Ankersmit, 2019

€12.849
Geluidskunstenaar en musicus op het gebied van experimentele elektronische muziek Thomas Ankersmit ontvangt subsidie voor 'Echo Project'. Inspiratie voor dit project was een geïmproviseerde geluidsperformance die Ankersmit gaf in een ondergronds waterreservoir in Berlijn, met een uitzonderlijke lange galm van 20 seconden. Hieruit is het 'Echo Project' ontstaan dat helemaal is gebaseerd op galm- en echofenomenen en de relatie legt tussen geluid en architectuur. Deze live performance is speciaal ontworpen voor koepels, fabrieken, loodsen, tanks, bunkers, kerken en andere plekken met een bijzondere akoestiek. In de optiek van Ankersmit worden galm en echo vaak 'overgebruikt' en als een saus over muziek gegoten om deze indrukwekkender te maken. Door een radicale, experimentele vorm van muziek te ontwerpen, specifiek voor extreem resonante ruimtes, wil hij de clichés voorbijgaan. Er zal geen gebruik worden gemaakt van reverb of delay effecten, alleen van de echte geluidsreflecties van de ruimtes. De performances zullen vanaf april 2020 tot eind 2021 plaatsvinden in binnen- en buitenland.
loader

het fonds

subsidies

actueel