stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Digitale cultuur

Deelregeling Digitale cultuur

Sluitingsdata:

6 februari 2019
8 mei 2019
7 augustus 2019
9 oktober 2019

Jaarbudget: € 1.200.000

Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes.

Digitale cultuur
Binnen Digitale cultuur staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.
De Deelregeling Digitale cultuur is in de eerste plaats bedoeld voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur. De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd.

Aanvragers dienen ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat zij subsidie ontvangen.
Binnen de Deelregeling Digitale cultuur kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor onderzoek, experiment, ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie ontwerp en gameplay en de presentatie hiervan. Ook activiteiten en publicaties gericht op analyse en reflectie op digitale cultuur behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren. Binnen de deelregeling Digitale Cultuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van digitale cultuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

Bevorderen van experimenten en crossovers
Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering, de wijze en mate van publieksbereik en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad subsidieaanvraag
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Digitale cultuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Digitale cultuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Digitale cultuur (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Digitale cultuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Digitale cultuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Digitale cultuur.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen.
Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen
Sean Gilis

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Digitale cultuur

008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Evenement

Operation Earnest Voice

Jonas Lund / The Photographers' Gallery, 2018

€12.000
In ‘Operation Earnest Voice’ verkent Jonas Lund de kracht van digitale technologieën in een wereld waar het begrip 'waarheid' meer en meer op losse schroeven dreigt te staan. Het project krijgt vorm in een performatieve installatie waar gebruik wordt gemaakt van sociale media om de publieke opinie te beïnvloeden, te manipuleren en te ontwrichten. Lund zal een fysieke troll farm opzetten, volledig bemand met sociale media specialisten, hackers, meme-makers en copyrighters, met als doel een laatste – onmogelijke – poging de Brexit ongedaan te maken. Bezoekers kunnen live en virtueel getuige zijn van de manipulatieve kracht van collectieve sociale media-acties. Daarnaast wordt een serie evenementen georganiseerd met journalisten, wetenschappers, politici en publiek om kritisch te reflecteren op de vragen die dit project oproept en de veranderende rol van media en misinformatie. ‘Operation Earnest Voice’ zal plaatsvinden in The Photographers’ Gallery in Londen.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Programma

Demystifying the Smart City

Sensor Lab, 2018

€23.500
Stichting Sensor Lab tracht de verborgen aspecten van de smart cities onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Door de almaar toenemende invloed van data, is het van belang dat burgers begrijpen hoe zij worden gemonitord in de publieke ruimte. Hoe verhoog je de transparantie van gemeenten en bedrijven? Hoe worden inwoners geïnformeerd over (de privacy van) de verzamelde data en zijn er tools of instanties die hun hiertegen kunnen beschermen? ‘Demystifying the Smart City’ is een onderzoek naar de wijze waarop ontwerp kan worden ingezet ten behoeve van de smart cities. In een samenwerking met makers, ontwerpers, professionals en studenten worden enkele proof of concepts en een visuele taal ontwikkeld die alle elementen binnen de smart city tracht te onthullen. Voor dit project werkt onder meer Sensor Lab samen met Utrecht University, HKU en Creative Coding Utrecht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Wood Wide Web

World Wilder Lab Collective, 2018

€5.100
World Wilder Lab Collective is een platform opgezet door Kasia Molga en Erik Overmeire. Beide zijn geïnspireerd geraakt door het idee van communicatie en verbinding tussen levende organismes anders dan de mens. Voor het project Wood Wide Web ontvangen ze een startsubsidie om te onderzoeken hoe het netwerk waarlangs schimmels, planten en bomen ondergronds communiceren op artistieke wijze toegepast kan worden. Een residentieplek bij Wageningen University & Research geeft hen de ruimte om komende tijd onderzoek te doen op het grensvlak van technologie en wetenschap. De residentie is onderdeel van het initiatief ‘Creative innovation: Art meets Science’. Tijdens de residentie willen Molga en Overmeire een basis leggen voor een nieuwe onderzoekslijn en kunstwerken binnen het World Wilder Lab Collective.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Resonance Disasters or Utopias In Process

Evelina Rajca, 2018

€7.500
Evelina Rajca ontvangt een startsubsidie voor haar onderzoek naar nieuwe algoritmische composities. Het project maakt onderdeel uit van haar recentelijk onderzoek naar zogenaamde ‘resonantie rampen’ waarbij door resonantie ontstane trillingen zorgen voor destructie. Eerder produceerde ze binnen het kader van dit onderzoek twee prototypes van instrumenten die zijn vervaardigd uit glas en piezo-elektrische sensoren. In de huidige fase zal ze deze resonerende instrumenten doorontwikkelen tot zelf-organiserende systemen. Machine learning en psycho-acoustics zullen een fundamentele rol in dit onderzoek spelen. Uiteindelijk zal het project resulteren in een installatie en een publicatie. Rajca werkt voor dit project samen met de Bauhaus Universiteit (Weimar), Van Tetterode Glass Studio (Amsterdam) en Senselab (Montreal).
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Plotting Data: Dramatisation as Data Literacy

Ruben van de Ven, 2018

€16.260
Bij het maken van datasets worden in de regel ambiguïteit en frictie buiten beschouwing gelaten om de werkelijkheid (be)rekenbaar te maken. Met ‘Plotting Data’ willen Ruben van de Ven en Cristina Cochior de mogelijkheden verkennen van zogenaamde ‘data dramatisations’. Zij verwachten dat dit concept kan worden ingezet om datasets en -visualisaties affectief te maken en zodoende handvatten kan bieden aan burgers voor interventies in steeds meer data-gedreven bestuurlijke beslissingen. Van de Ven en Cochior zullen drie werksessies organiseren met drie verschillende partners; Creative Coding Utrecht, Urban Interfaces en Varia. In deze sessies worden deelnemers uitgenodigd om in co-creatie een aantal interfaces te ontwikkelen die datasets ‘leesbaar’ maken door middel van ‘dramatisations’. Alle kennis wordt verzameld in een web-publicatie die een nieuw perspectief brengt op interventies in dataverzameling en -rechtvaardigheid.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
loader
loader
loader