stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Digitale cultuur

Deelregeling Digitale cultuur

Sluitingsdata:

12 augustus 2020
7 oktober 2020

Budget 2020: € 1.200.000

Met de deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse digitale cultuur. Het doel van de regeling is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur te stimuleren en vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties te creëren.

Digitale cultuur
Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Binnen de regeling staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.

verdeling budget
Ronde 22 januari 2020 – € 300.000
Ronde 15 april 2020 – € 300.000
Ronde 12 augustus 2020 – € 400.000
Ronde 7 oktober 2020 – € 400.000

De rondes van 12 augustus en 7 oktober 2020 zijn verhoogd met € 100.000 wegens herverdeling van middelen als gevolg van de covid-19-maatregelen, kijk hier voor meer informatie.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De deelregeling Digitale cultuur is in de eerste plaats bedoeld voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur.

De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd. Voor de uitvoering van één- of tweejarige programma's kunnen zij terecht bij de deelregeling Activiteitenprogramma's en de regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds.
Binnen de deelregeling Digitale cultuur kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor onderzoek, experiment, ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie ontwerp en gameplay en de presentatie hiervan. Ook activiteiten en publicaties gericht op analyse en reflectie op digitale cultuur behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

hoogte subsidie
De hoogte van de bijdrage van het fonds wordt gebaseerd op de begroting voor het project en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds heeft geen minimum vastgesteld voor een subsidiebijdrage, zo kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd.

Voor de fase voorafgaand aan een onderzoek of uitvoering van een project biedt de deelregeling Digitale cultuur de mogelijkheid om een startsubsidie aan te vragen. Een startsubsidie bedraagt maximaal € 7.500. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

Zie de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) voor meer informatie over het opstellen van een begroting.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties (pdf).

voucher presentatie buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure Vouchers internationale presentaties. Op dit moment is het niet mogelijk een aanvraag te doen voor een voucher. Dit is vanwege de reisbeperkingen die vanuit verschillende overheden zijn opgelegd in binnen- en buitenland in verband met covid-19.

festivals
Voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van digitale cultuur kan een aanvraag worden ingediend binnen de deelregeling Festivals..
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het Subsidiereglement (pdf) en het reglement van de deelregeling Digitale Cultuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

doelstellingen
Doelstelling van de deelregeling Digitale Cultuur is dat projecten bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse digitale cultuur. Daarbij is het een vereiste dat projecten gericht zijn op minstens één van de beleidsdoelstellingen van het fonds:
• bevorderen van experimenten en cross-overs
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin projecten naar verwachting bijdragen aan de doelstellingen van zowel de regeling als die van het fonds. De commissie let hierbij met name op:
• de relevantie van de vraagstelling;
• het plan van aanpak;
• de expertise van de betrokken partijen;
• het inhoudelijke en financiële draagvlak;
• de consistentie tussen deze onderdelen.

Zie het Subsidiereglement (pdf) artikel 16 t/m 21 voor een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Digitale cultuur.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. De volgende bijlagen zijn vereist:
• een projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat);
• een begroting en planning (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat);
• een presentatieplan (max. 2 pagina's, pdf op A4-formaat), niet verplicht bij een startsubsidie;
• een beknopt CV of bio van de betrokken partijen;
• een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie;
• een representatieve afbeelding van het voorgestelde project voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds.

Als er sprake is van een samenwerking, voeg dan ook intentieverklaringen van de samenwerkende partijen aan de aanvraag toe.

Wilt u uw portfolio aan uw aanvraag toevoegen, dan kan dat (max. 10 pagina's, pdf op A4-formaat).

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijk projectplan, presentatieplan, een planning en een begroting opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier publicaties (pdf).

subsidiereglement en deelregeling Digitale cultuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Digitale cultuur (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
In verband met toegenomen druk op de regelingen als gevolg van de covid-19-crisis, is het voorlopig niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Digitale cultuur (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Digitale cultuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (pdf) en de specifieke doelstelling van de deelregeling, artikel 1 uit de deelregeling Digitale cultuur (pdf). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Digitale cultuur.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sean Gilis

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Digitale cultuur

cargoofclouds.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Cargo of Clouds

Volsap Foundation, 2020

€16.000
Anne La Berge en Isabelle Vigier vragen een subsidiebijdrage aan voor de interactieve audiovisuele performance 'Cargo of Clouds'. Inhoudelijk is de voorstelling een verkenning van het paradigma landschap/data. De makers willen 'materialiseren' hoe we zijn omringd door data en hoe dat onze bewegingen en fysieke ruimte beïnvloedt. In de vorm komen verschillende media samen en worden lagen van video en audio over elkaar heen gelegd. Om het beeld en het geluid vorm te geven maakt het team naast technieken als quadrofonie en drones, gebruik van data afkomstig uit het landschap waar zal worden gefilmd. Deze data vormen de basis voor de geluidscompositie. La Berge en Vigier zullen voor de ontwikkeling samenwerking met danser Valentina Campora, drone operator Paul Beumer en sound designer Alex Booy. De interactieve tools voor de performance worden ontwikkeld in samenwerking met Marcel Wierckx.
bovenland.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Boven.land

Docs and tales, 2020

€7.500
'Boven.land' is een visueel en cartografisch onderzoek van Jenny Smets en Bert Spaan naar wat Nederland tot Nederland maakt. In 'Boven.land' onderzoeken ze het Nederlandse landschap aan de hand van data en algoritmen en laten in de vorm van interactieve landkaarten een ander perspectief te laten zien. De kaarten laten informatie weg, of laten juist zien wat in alledaagse kaarten niet zichtbaar is. Met behulp van datavisualisatie, digitale cartografie en open data onderzoeken ze bijzondere punten in Nederland. Het publiek wordt op een creatieve en visuele manier — met fotografie, dronebeelden, film en reisverhalen en in samenwerking met wetenschappers, ontwerpers, fotografen en kunstenaars — meegenomen naar deze bijzondere plekken en maken zo een breed publiek bewust van de omgeving waarin ze dagelijks leven. De reis door 'Boven.land' bestaat uit verschillende hoofdstukken. In elk hoofdstuk onderzoeken we een aspect van het Nederlandse landschap of de stedelijke omgeving. Met de startsubsidie zal het team twee hoofdstukken uitwerken en op zoek gaan naar partners voor praktische en inhoudelijke samenwerking.
schemasofuncertainty.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Schemas of Uncertainty

Schemas of Uncertainty, 2020

€7.500
Onderzoeksproject 'Schemas of Uncertainty' houdt zich bezig met het begrip van voorspelbaarheid, zowel gezien vanuit de menselijke geschiedenis als de manier waarop voorspelbaarheid is ingebed in het techno-kapitalistische heden. Het project komt voort uit een onderzoeksgroep van het Sandberg Instituut in 2018. Schemas of Uncertainty onderzoekt de risico's en mogelijkheden die technologieën opwerpen bij de verbeelding van andere mogelijke toekomsten en realiteiten. Het project probeert antwoord te geven op de vraag welke aannames over de wereld in het proces van modelling worden gemaakt. Hoe worden vooroordelen en dominante structuren hierin versterkt? Uiteindelijk wordt een platform gecreëerd met een open-source archief waarop de content uit de eerste fase wordt gepubliceerd, zoals leeslijsten en opnames van lezingen. Daarnaast wil de aanvrager verschillende sprekers uitnodigen voor een symposium in Het Nieuwe Instituut rondom de thematiek van Schemas of Uncertainty.
sisterhood.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Game

Sisterhood

Studio Brain Muffin, 2020

€35.650
Sisterhood is een docu- game opgebouwd uit een serie interactieve biografieën van drie nauwelijks bekende, bijzondere vrouwen uit de geschiedenis. De subsidie zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van een vertical slice. De verhalen van de drie vrouwen bieden inzichten die ook nu nog van toepassing zijn omdat ze gaan over menselijke eigenschappen zoals passie, gerechtigheid, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. De core gameplay bestaat uit het exploreren van de wereld in een 2D side-scrolling aanzicht. Door het ontdekken van nieuwe locaties leren spelers fragmenten en belangrijke personages uit de levens van de vrouwen kennen. Optionele zijpaden in de spelwereld leiden tot extra stukken verhaal in de vorm van flashbacks die een verdiepend inzicht geven in hun geschiedenis of karaktereigenschappen. Het team bestaat uit Paul Bierhuis, Erica Gasataya, Allesandra van Otterloo, Inez Groen en app-ontwikkelaar YipYip en wordt bijgestaan door een raad van advies met domeinexperts op het gebied van geschiedenis en games.
abnerpreis.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

FROM THE DEEP BLUE SEA, TO DANCING PLANETS

Abner Preis, 2020

€19.400
FROM THE DEEP BLUE SEA, TO DANCING PLANETS gaat om een immersieve collectie van korte verhalen in de vorm van een boek in virtual reality, gemaakt voor kinderen en volwassenen. Het boek zal bestaan uit acht korte verhalen en een interface die het mogelijk maakt om van verhaal naar verhaal te bewegen en verschillende omgevingen te ervaren. De gebruiker zal hierin worden begeleid door een voice-over. De uitdaging ligt in het vinden van een structuur waarbij de keuzes voor de gebruiker beschikbaar zijn zoals in de vorm van een boek. De verhalen worden door digital storyteller Abner Preis vertaald naar ruimtelijke tekeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Tilt Brush. Het project zal op Steam worden geplaatst en worden getoond op meerdere festivals en kunstlocaties, waarmee de aanvrager nu in gesprek is.
loader

het fonds

subsidies

actueel