stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Architectuur

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata:

8 mei 2019
7 augustus 2019
16 oktober 2019

Jaarbudget: € 1.200.000

Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes.
De Deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Binnen de Deelregeling Architectuur kunnen projectsubsidies worden aanvraagd voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden. Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Subsidiereglement en Deelregeling Architectuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Architectuur.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Ibrahim Alaoui Chrifi

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Architectuur

006representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Open Oproep Interieur & Interdisicplinariteit: De-Market

FUNC., 2019

€20.000
Met het project 'De-Market' wil FUNC./Plus3 de begrippen toegankelijkheid en inclusiviteit herdefiniëren en er een tastbaar product van maken. Iets dat gezien, aangeraakt en verbeterd kan worden. Volgens haar moet het begrip toegankelijkheid niet alleen gaan over het mogen en er kunnen zijn, maar ook hoe natuurlijk het is om de keuze te maken. 'De-Market' is een plek waar ambachtslieden met verschillende achtergronden werken en hun producten verkopen vanuit een centrale horeca spot. Voor de 15% sociaal kwetsbare mensen in Utrecht wordt er een plek ontwikkeld waar zij op een laagdrempelige manier kennis maken met ambachten en waar ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de markt. Er wordt onderzoek gedaan dat zich richt op de kwetsbare inwoners, waarbij het niet alleen om gelijkwaardige rechten en plichten in theorie, maar ook de ruimtelijke betrokkenheid. Voor dit project wordt er samengewerkt met de Gemeente Utrecht.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Open Oproep Interieur & Interdisciplinariteit: Ademruimte

Universal Mediaman a.k.a Beer van Geer, 2019

€20.000
Vanwege het groeiende aantal burn-outs, is er volgens Beer van Geer een gebrek aan publieke ruimtes waar men tot rust kan komen. Met het project 'Ademruimte' creeert Van Geer ruimtes waarbij stilte, contemplatie en rust worden gestimuleerd, om maatschappelijke rusteloosheid verminderen. Rusteloosheid komt veelal voort uit ongecontroleerd denken en het niet in contact staan met de fysiologie, emoties en gevoel. In het project Ademruimte komen ontwerpers, zorgmedewerkers en architecten bij elkaar voor het ontwerpen van een ruimte voor rust en stilte in de moderne stad. Interactie, licht, geluid, interieurontwerp en architectuur worden hierbij verweven voor het tot stand brengen van een toegankelijke ademruimte. Het eindresultaat van dit project is een expositie met als onderdeel een prototype ademruimte, die getest wordt onder het publiek dat bestaat uit mensen die vanwege stress of overspannenheid baat hebben bij een ademruimte. 'Ademruimte' wordt geïnitieerd door calmspaces, een initiatief van Beer van Geer en Tena Lazarevic. Voor dit project doen zij onderzoek naar de ontwikkeling van publieke ademruimtes. Van Geer en Lazarevic werken voor dit project samen met Pieter Stoutjesdijk (constructie, architectuur en interieur), Tim Terpstra (productie en randprogramma), Yota Morimoto (geluidsontwerp), Danielle Roberts (meditatie & sensortechnologie), Saskia van Nieuwkerk (psycholoog en specialist mindfulness), Ines Peborde (urbanist), Matteo Marangoni (conceptualisatie), Niki Smit en Simon van der Linden (interactief ontwerp), Xenia Kuiper (zorg innovatie), Fred Galstaun (zintuigelijk ontwerp), Jacqueline de Klerk (ademhalingstherapeut) en Nick Verstand (licht en interactie).
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Open Oproep Interieur & Interdisciplinariteit: Spaces of Otherness

Afaina de Jong, 2019

€20.000
Met het ontwerpend onderzoek 'Spaces of Otherness' verbindt Afaina de Jong theorie en praktijk van verschillende disciplines, ter ontwikkeling van het ontwerpen van binnenruimtes die bijdragen aan het samenstellen van identiteit en herinnering. Door hypergentrificatie worden volgens De Jong buurten getransformeerd en bewoners ontheemd, waardoor de lokale cultuur en identiteit met de komst van nieuwe, welvarendere bewoners verloren raakt. Dit ooit zo unieke karakter maakt vervolgens plaats voor een generieke identiteit met weinig eigenheid. Met dit project brengt De Jong mensen, cultuur en identiteit samen binnen het architectuurdebat, en maakt andersom architectuur zo onderdeel van het gesprek over cultuur en identiteit. Voor het project 'Spaces of Otherness' wordt het onderzoek benaderd vanuit de bestaande, relevante theorie die verbonden wordt met het dagelijks leven. Het onderzoek vindt plaats in Lissabon, Amsterdam en Rotterdam: drie middelgrote, snelgroeinde Europese steden met zowel een multiculturele bevolkingssamenstelling als massatoerisme. Om het onderzoeks- en ontwerpproces van 'Spaces of Otherness' transparant te maken, wordt dit online gedeeld via o.a. IGTV en Live Stories van Instagram. Voor dit project werk De Jong samen met Inna Vision, Caroline Nevejan (onderzoeker Designing Urban Experience), Orpheu de Jong (Red Light Radio), HANGAR Artistic Research Centre, Wozen Gallery, Frontier Imaginaries, Concrete Blossom en Metro54.
siba.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Open Oproep Interieur & Interdisciplinariteit: Moirai

Siba Sahabi, 2019

€20.000
Siba Sahabi wil met het project 'Moirai' de kwaliteit van het wachten in ziekenhuizen verbeteren, omdat wachten volgens haar nog vaak wordt geassocieerd met immobiliteit, passiviteit en machteloosheid. Het doel van dit project is om de wachtende ziekenhuisbezoekers en patiënten meer controle te geven over hoe zij de wachtkamer beleven en hen een stem geven door hun ongehoorde wensen en verhalen over wachtruimtes te delen. Daarnaast wordt er een aantal architectonische en psychologische ingrepen uitgetest ter verbetering van de wachtbelevenis. De visie van een moderne wachtkamer uit de 21e eeuw is een 'gesamtkunstwerk' dat via verschillende invalshoeken (interieur en service) op de behoeften van diverse gebruikers ingaat. Voor dit project neemt Sahabi een aantal filosofisch/psychologisch ingestoken interviews met patiënten, medewerkers en bezoekers. De uitkomsten worden middels tekst, beeld en geluid vertolkt en op een bijhorende website gepubliceerd. Voor dit project werk Sahabi samen met filosoof Wilhelm Schmid, psycholoog Marcelino Lopez, documentairemaker Chris van Rijksen, grafisch designer Thijs Verbeek en het Radboud Universitair Medisch Centrum.
019khosravi007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

The Elusive Modernist: Gabriel Guevrekian

Hamed Khosravi, 2019

€19.333
Hamed Khosravi heeft de nalatenschap van de architect en kunstenaar Gabriel Guevrekian onderzocht. De uit Iran afkomstige Guevrekian was als een van de oprichters betrokken bij de CIAM, een internationaal platform dat in de eerste helft van de 20e eeuw een grote stempel heeft gedrukt op het architectuurdebat. Hij werkte aan projecten over de hele wereld, vaak samen met andere architecten en kunstenaars. Zijn projecten waren divers en bestonden onder andere uit meubelontwerpen, publicaties, industriële objecten en villa's, daarnaast was hij zeer actief in het onderwijs. Khosravi stelt dat de nalatenschap van Guevrekian nieuwe inzichten biedt in de kennis over moderne architectuur en representatief is voor de manier waarop huidige generaties hun vak uitoefenen. Hij heeft daarvoor archiefmateriaal verzameld en geanalyseerd, projecten bezocht en interviews afgelegd met relevante nabestaanden en experts. Op basis daarvan heeft Khosravi enkele essays geschreven, waarin het leven, werk, denken en doceren van Guevrekian samenkomen. Het project heeft geresulteerd in een manuscript voor een publicatie die de invloed en relevantie van Guevrekians nalatenschap in de geest van de CIAM voor het vakgebied duidt. Met het oog op een goede internationale verspreiding is Hatje Cantz als uitgever bij de publicatie betrokken, voor de Nederlandse distributie wordt met Idea Books samengewerkt. Om de resultaten van het onderzoek met een breed publiek te delen en extra media aandacht rondom het boek te genereren werkt Khosravi op dit moment ook nog aan een tentoonstelling en een reeks debatten, waarover hij in gesprek is met HNI (Rotterdam), Tent (Rotterdam), Stroom (Den Haag) en de Appel (Amsterdam).
loader

het fonds

subsidies

actueel

scijv2018previewsitetypo.gif
Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarverslag 2018. We blikken terug op afgelopen jaar waarin het fonds 13,8 miljoen euro subsidie toekende aan ontwerpers, culturele ins... meer >
openoproepfreshperspectives.png
Heb je een goed concept om samen met een partner buiten de creatieve industrie te werken aan een actuele maatschappelijke opgave? Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers op om met deze partne... meer >
openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
loader
loader
loader