stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Architectuur

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata:

22 april 2020
5 augustus 2020
30 september 2020

Budget 2020: € 1.200.000

Met de deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.
De deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Binnen de deelregeling Architectuur kunnen projectsubsidies worden aanvraagd voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.

festival
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de deelregeling Festivals.

voucher presentatie buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.

startsubsidie
Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

subsidiereglement en deelregeling Architectuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Architectuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

indienen
Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Architectuur.

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de deelregeling Architectuur.

prioritering
Het komt geregeld voor dat het beschikbare budget van een subsidieronde niet toereikend is. De gevraagde subsidie van alle positief beoordeelde aanvragen overschrijdt in dat geval het rondebudget, ofwel het subsidieplafond. Er moet dan worden geprioriteerd. Dat gebeurt volgens artikel 9 en artikel 10 van het Subsidiereglement. Hierbij geldt artikel 10, tweede lid, a:

'Het beschikbare bedrag wordt toegekend aan de aanvragers waarvan de aanvraag het hoogst wordt gewaardeerd, waarbij aan de hoogst gewaardeerden de gevraagde bijdrage kan worden verleend zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt, waarna aan de aanvrager aan wie toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond slechts het bedrag wordt toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.'

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Ibrahim Alaoui Chrifi

U kunt ook bellen op 010-4361600.

toekenningen Architectuur

storiesonearth.jpeg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: Stories on Earth

Stichting Failed Architecture Foundation, 2019

€19.450
Het project 'Stories on Earth' is een poging om een nieuw narratief en design te introduceren binnen een kritisch model waarmee Failed Architecture de huidige tweesplitsing tussen mens en natuur tracht uit te dagen. De aanvrager wil het denken over radicaal andere perspectieven stimuleren, waarbij we onszelf meer zien als onderdeel van een groter systeem dat prima zonder ons kan functioneren. Ze geven de verschillende onderdelen van het systeem een stem via personificatie, en werken daarvoor met schrijvers van de Caribische eilanden. Zij kennen het landschap een speciale rol toe, waarbij ze het landschap in de literatuur een stem en narratief bieden. De kern van het project is een serie van vier events op verschillende locaties: drie in Nederland en één in Venetië. Per event wordt een specifieke locatie gekozen die vervolgens door de schrijvers en ontwerpers wordt herbekeken, waarbij perspectieven van de multispecies worden vertaald in mogelijke scenario's. Deze worden via een performance aan een publiek overgebracht. De gesprekken, uitkomsten en scenario's van de vier events worden vervolgens nog via de Failed Architecture-podcast voor een breed publiek beschikbaar gesteld.
fisheye.jpeg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: Fisheye

Lada Hrsak, 2019

€17.000
Bekijk de wereld door de ogen van een vis. 'Fisheye - Return of the Eel' is een speculatief onderzoeksproject van Bureau LADA en waterecoloog Harm van der Geest. Verschillende vraagstukken worden bekeken vanuit het perspectief van aanwezige biodiversiteit in het water. In een fictief designlab worden verhalen ontwikkeld voor een speculatieve toekomstige 'water related society' waarin de mens een secundaire rol speelt. Er wordt gekeken naar andere en nieuwe relaties tussen verschillende soorten en hun leefgebieden onder water. Protagonisten in de nieuwe samenleving dienen hybride levensvormen te zijn van mens en natuur, die in een nieuwe vorm van co-creatie een nieuwe samenleving vormen door schoonmaken, produceren, voeden en hosten. Om dit in beeld te brengen wordt in eerste instantie onderzoek verricht naar de biodiversiteit in de lagune van Venetië. Er wordt gekeken of de inzichten tijdens de biënnale kunnen worden gecommuniceerd via een drijvend element op het water. Dit zogenoemde 'living landscape lab' dient idealiter ook te worden gebruikt door de verschillende soorten die in het water leven.
theforbiddengardenofeurope.jpeg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: The Forbidden Garden of Europe

Studio Wild, 2019

€13.550
Met het project 'The Forbidden Garden of Europe' wil Studio Wild een internationale discussie op gang brengen over nieuwe manieren van samenleven. Dragen ruimtelijke, sociale en wettelijke beperkingen altijd bij aan een meer inclusieve manier van samenleven? Met planten als metafoor wordt er nieuw licht geworpen op politiek geladen kwesties. Daarom ontwikkelt de aanvrager in een verlaten kerk in Venetië een tuin met 23 zogenoemde 'invasieve uitheemse plantensoorten'. Deze planten staan op een omstreden lijst van de EU vanwege hun etnische en biologische kenmerken. Voor het project gaat de aanvrager iedere plant een eigen identiteit geven door verhalen erover te schrijven en ze een stem te geven in interviews, die vervolgens via podcasts worden uitgezonden. Door middel van een podcastserie wordt een publiek bereikt dat zich ook buiten de grenzen van de biënnale bevindt. Het project bestaat verder uit een publicatie, en wordt ontwikkeld in samenwerking met de botanische tuin van de TU Delft en de IUAV Universiteit van Venetië.
cityofceramics.jpeg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: City of Ceramics

Studio L A, 2019

€24.620
'City of Ceramics' is een interactieve installatie waarmee Studio L A binnen het deelthema 'Communities' bijdraagt aan de biënnale. De installatie bestaat uit een uitkijktoren, verschillende panelen en een vloer van terrazzo tegels. Deze speciale vloer wordt vervaardigd door Tomaello, een Nederlands familiebedrijf dat afstamt van Venetiaanse ambachtslieden. In het terrazzo is de kaart van Venetië te herkennen. Doordat de tegels zeer fragiel zijn, veroorzaakt iedere stap scheuren in de kaart, totdat deze aan het einde van de biënnale aan gruzelementen ligt. De architecturale installatie nodigt de bezoeker uit om te reflecteren op de eigen aanwezigheid in de stad en toont een scherpe dualiteit: dat de schoonheid van de stad ook haar grootste bedreiging kan zijn. Er is gekozen om de installatie te plaatsen in een complete beuk van de Arsenale, waardoor de bezoeker over de vloer zal moeten lopen om de gehele tentoonstelling te aanschouwen. Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met ontwerper Baukje Trenning.
watermelonssardinescrabssandsandothersed.jpeg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: Watermelons, Sardines, Crabs, Sands, and other Sediments. Border Ecologies and the Gaza Strip

FAST, Foundation for Achieving Seamless Territory, 2019

€25.000
Met het project 'Watermelons, Sardines, Crabs, Sands, and other Sediments. Border Ecologies and the Gaza Strip' pleit FAST voor een aanpak voor de langdurende crisis in de Gazastrook. In de tentoonstelling wordt vanuit een ecologisch perspectief gekeken naar hedendaagse problematiek in het gebied, zoals de politieke invloed, invloed van de klimaatcrisis en het leven in extreme schaarste. Doel van deze tentoonstelling is de immer aanwezige relatie tussen ecologie, cultuur en politiek in Gaza te benadrukken. Via onderzoek worden verschillende manieren van aanpassing van mensen en andere species aan extreme grensomstandigheden en politieke invloeden in het Gaza-gebied in beeld gebracht. Met een reeks verhalen wordt vervolgens getoond dat er onverwachte ruimtes ontstaan als reactie op grensstress. De installatie zelf is een lange dinertafel in de Giardini met verschillende objecten die deze verhalen vertellen.
loader

het fonds

subsidies

actueel