stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Architectuur

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata:

10 mei 2017
9 augustus 2017
18 oktober 2017

Budget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
De Deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Men kan projectsubsidies aanvragen voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Festivals
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Presentaties in het buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Algemeen subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Algemeen subsidiereglement en Deelregeling Architectuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Architectuur.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie over uw aanvraag binnen de Deelregeling Architectuur kunt u per e-mail contact opnemen met:
Maarten Tas (secretaris)
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Architectuur

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Complex Compound (CC)

Vluchtige Bouwwerken, 2016

€10.500
Onder de noemer Vluchtige Bouwwerken maakt beeldend kunstenaar Robbert van der Horst tijdelijke bouwwerken die de relatie van de gebruiker met het omliggende landschap bevragen. Voor een inhoudelijke verdiepingsslag start de aanvrager het project Complex Compound; een ontwerpend onderzoek rondom de thema’s tijdelijkheid, verplaatsbaarheid, modulariteit en sociale betrokkenheid. Vluchtige Bouwwerken biedt vier festivals in Nederland een kleine catalogus met modulaire objecten aan, waarmee ze in staat zijn een locatieafhankelijk en festivalspecifiek adaptief bouwwerk te ensceneren. In samenwerking met de partners en bezoekers maakt de aanvrager dynamische plattegronden die worden gemonitord door middel van motion tracking en gps. De objecten hebben als doel interactie uit te lokken met de bezoekers, die door middel van samenwerking in staat worden gesteld het bouwwerk aan te passen. Vrijwilligers leggen middels visuele monitoring het gebruik van de objecten en de initiator van de verandering vast. Deze input wordt vervolgens gebruikt voor interactie met de gebruikers zelf, maar ook als input voor een debat en een publicatie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Dam naar Ameland, verdwijnend cultuurhistorisch erfgoed

LAMA landscape architects, 2016

€7.500
In de Waddenzee, tussen Buren op Ameland en het Friese Holwerd, liggen restanten van een dam. Deze dam werd in 1872 aangelegd en is een van de eerste grootschalige pogingen tot landbouwgrondwinning in de Waddenzee. In 1881 raakten grote delen van de dam door een storm ernstig beschadigd. Door gebrek aan financiële middelen is ze echter nooit hersteld. Terwijl de dam symbool staat voor een lange strijd tegen het water in de Waddenregio, is ze nog weinig bekend onder de bevolking en heeft daarnaast ook geen status van een beschermd monument. De laatste restanten van deze dam zijn langzaam aan het vergaan, waardoor met het fysieke bouwwerk uit het Waddenlandschap ook de verhalen achter dit cultuurhistorische relict verdwijnen. Door middel van een ontwerpend onderzoek wil LAMA Landscape architects het verhaal achter dit erfgoed onder de aandacht brengen en daarmee een bijdrage leveren aan de huidige discussie rondom natuurbescherming in Nederland en in het Waddengebied in het bijzonder. Tijdens de startfase vindt een eerste ontwerpend onderzoek plaats naar het verval en de invloed van het fysisch systeem. In een vervolgfase zal kennisuitwisseling plaatsvinden tussen ontwerpers en verschillende ambachten en zal het onderwerpend onderzoek worden uitgebreid met onder andere een proefopstelling waarin de dynamiek van de Wadden gesimuleerd met zand, wind en stroming.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Schuifhuis

The Cloud Collective, 2016

€7.500
Met gedeeld wonen als ruimtelijk concept, zoeken architecten en ontwerpers naar nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld gezinnen te behouden in een stad. The Cloud Collective ziet dat er in de voorbije jaren reeds veel kennis over dit onderwerp is opgebouwd, maar dat de ruimtelijke concepten slechts mondjesmaat worden uitgevoerd. Ze start daarom in samenwerking met Violette Baudet een onderzoek naar de ‘enabling environment’ met als doel erachter te komen wat nodig is om het concept van gedeeld wonen daadwerkelijk tot stand te kunnen laten komen. Met een serie interviews met experts diept het team het thema verder uit en worden de randvoorwaarden van het thema verkend. Hiervoor heeft het team zeven deelvragen opgesteld om de diepgang en onderlinge samenhang van verschillende aspecten binnen dit thema te onderzoeken. De resultaten van de interviews en de voortgang van het onderzoek worden gedeeld via een weblog, die als kennisbank voor het onderwerp moet gaan dienen. Mogelijk zullen die met een debat in Stroom met een breder publiek worden gedeeld. Daarnaast worden de interviews verwerkt tot een aantal artikelen die de basis vormen voor het onderzoeksverslag.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Preservation of Play

cogent-design, 2016

€7.500
Cogent-design wil ontwerpstrategieën ontwikkelen om de buitenspeelplaatsen in Nederlandse steden beter vorm te geven om op een effectieve manier beter deel uit te kunnen maken van het netwerk aan openbare speelruimte. In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het belang van het buitenspelen in relatie tot de fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. De aanvrager signaleert echter dat het krimpende budget voor stadsontwikkeling en de terugtrekkende overheden resulteert in een kwaliteitsvermindering van de buitenspeelplaatsen in Nederlandse steden. Cogent-design ziet een verantwoordelijkheid voor stedenbouwers en architecten om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen en onderzoekt daarom de nieuwe rol van ontwerpers in de vormgeving van deze plekken. Met Amsterdam als case study, maakt de aanvrager een inventarisatie en een typologische studie van bestaande speeltuinen, (basis) schoolpleinen en buitensportfaciliteiten. Vervolgens ontwikkelt het team voor een aantal locaties in Amsterdam een reeks ontwerpvoorstellen. Tijdens de startfase stelt de aanvrager een klankbordgroep samen bestaande uit experts vanuit medische en sociaal geografische wetenschap en vertegenwoordigers van vier diensten van de gemeente Amsterdam: Ruimte en Duurzaamheid, Sport en Bos, Onderwijs en de GGD. Met dit onderzoek beoogt de aanvrager een link te leggen tussen het ontwerp van buitenspeelplaatsen en het gemeentelijke beleid.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Evenement

Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match

Lietje Bauwens, 2016

€31.750
Vanuit een kritiek op de geneutraliseerde radicaliteit van bestaande praktijken als bottom-up projecten en participatietrajecten, gaat filosofe Lietje Bauwens in samenwerking met Wouter de Raeve en Alice Haddad op zoek naar nieuwe opvattingen van radicaliteit in ruimtelijke context. Het team start een onderzoek naar de verhouding tussen de architectuurpraktijk en maatschappelijke urgenties en hoe de architectuur een kritische en radicale houding hierbij kan blijven behouden. Door het kijken buiten de architectuurdiscipline, naar het speculatief realisme en de hieruit volgende acceleratie en xenofeminisme manifesten, beoogt het team op een andere manier het bestaande ruimtelijke veld te analyseren en een toekomstgericht theoretisch denkkader te kunnen formuleren. Aan de hand van een serie accumulerende gesprekken tussen architect Markus Miessen en filosoof Armen Avanessian en andere xeno-protagonisten wordt de (subversieve) potentie van het neologisme ‘xeno-architectuur’ onderzocht. Het project is ingericht op drie samenhangende onderdelen: een presentatiemoment in het Kaaitheater in Brussel op 18 april, een publicatie van de gesprekken door uitgeverij Sternberg in samenwerking met Metahaven,en een vertaalslag van de theorie naar concrete ruimtelijke urgenties in Rotterdam door het team tijdens een finaal publiek moment in de vorm van een voorstelling en de lancering van de internationale publicatie. Voor de uitvoering in Rotterdam werkt het team samen met Failed architecture en de Dépendance. Daarnaast fungeert de website als een platform voor het denken over xeno-architectuur.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=1
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/complex_compound_cc/4073/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dam_naar_ameland_verdwijnend_cultuurhistorisch_erfgoed/4074/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/schuifhuis/4075/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/preservation_of_play/4076/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/perhaps_it_is_high_time_for_a_xeno_architecture_to_match/4077/
)

het fonds

subsidies

actueel

freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1490343041.563t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=1
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/complex_compound_cc/4073/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dam_naar_ameland_verdwijnend_cultuurhistorisch_erfgoed/4074/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/schuifhuis/4075/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/preservation_of_play/4076/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/perhaps_it_is_high_time_for_a_xeno_architecture_to_match/4077/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)