stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Architectuur

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata:

6 februari 2019
8 mei 2019
7 augustus 2019
16 oktober 2019

Jaarbudget: € 1.200.000

Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes.
De Deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Binnen de Deelregeling Architectuur kunnen projectsubsidies worden aanvraagd voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden. Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Subsidiereglement en Deelregeling Architectuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Architectuur.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Ibrahim Alaoui Chrifi

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Architectuur

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Gewoon Goed - Pleidooi voor een stad van coöperatief wonen

Valiz, 2018

€7.500
Met ‘Gewoon Goed’ wil Trancity*Valiz een publicatie uitbrengen over de wooncoöperatie als alternatief ontwikkel- en beheermodel voor betaalbare, kwalitatieve en inclusieve woonruimte voor middengroepen in de stad. Er zijn inmiddels op meerdere plekken in ons land pilots in ontwikkeling, maar er lijkt nog geen zicht op de benodigde wezenlijke transitie van de woningmarkt waarmee de wooncoöperatie een vanzelfsprekende plek krijgt in de stedelijke ontwikkeling. Auteurs Arie Lengkeek en Peter Kuenzli, beide actief betrokken bij de realisatie van Het Rotterdams Woongenootschap, willen hun kennis delen en de wooncoöperatie als een fundamenteel alternatief bovenaan de agenda krijgen van iedereen die bezig is met de toekomst van het wonen in een duurzame, veerkrachtige en inclusieve stad. Het project, waarvan de uitvoering is opgedeeld in twee fasen, resulteert in een publicatie met presentatie in vier steden. De aangevraagde startsubsidie betreft de eerste fase. Hierin wordt aanvullend onderzoek gedaan: een manuscript geschreven; partners en co-financiers gezocht. Deze fase resulteert in een pamflet waarmee de auteurs het boek aankondigen en de toon voor het publieke debat willen zetten. Voor dit project wordt samengewerkt met ontwikkelaar Timpaan, corporaties Havensteder en Woonstad, de gemeente Rotterdam, Platform31 en NL Magazine.
2.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Het stallen van tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken

KettingHuls, 2018

€7.350
In de grote steden zijn geparkeerde fietsen nog altijd een groot issue. In toenemende mate worden er woningen gebouwd, wat betekent dat er ook meer ruimte nodig zal zijn voor de berging van fietsen. De innovatie op het gebied van fietsstalling is vooral gefocust op openbare vormen in de binnenstad, terwijl er weinig aandacht is voor hoogstedelijke woonwijken. KettingHuls doet onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouwblokken in Amsterdam en Utrecht voor het stallen van fietsen. Hiervoor werkt Huls samen met Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad en Paul van der Ree van StudioSK. De aanvraag voor een startsubsidie dient voor een ontwerpend onderzoek dat resulteert in een digitale eindreportage en een geprinte brochure. De uitkomsten van het onderzoek zullen bijdragen aan de uitwerking van kavelpaspoorten en handreikingen die kunnen leiden tot een betere integratie van het stallen van fietsen in bouwblokken.
4.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Journey through the Eastern Mediterranean: Arthur Staal on a motorcycle

Iconic Ironic Visualizations, 2018

€7.500
In de jaren 30 van de vorige eeuw reisde de Nederlandse architect Arthur Staal (1907-1993) door Griekenland, Palestina en Egypte om te zien in hoeverre de samenleving, de stad, het landschap en de architectuur zijn veranderd onder modernisering. Iconic Ironic Visualizations vraagt een startsubsidie aan om onderzoek te kunnen doen naar het werk van Staal met betrekking tot zijn reis in de periode van 1936 tot 1940. De startsubsidie zal in de eerste fase van het project dienen om studie naar archieven van Staal mogelijk te maken, het opzetten (selectie en planning) en organiseren van een reizende tentoonstelling en de bijbehorende publicatie. De tentoonstelling zal in een latere fase van het project plaatsvinden in Athene, Thessaloniki, Cairo, Tel Aviv en Rotterdam. Het project wordt uitgevoerd door Phoebus Panigyrakis van Iconic Ironic Architecture en het team bestaat verder uit Gabriel Schwake (Studio Sabra), John Hanna en Herman van Bergeijk (beiden TU Delft). Er wordt samengewerkt met culturele en academische instellingen, fondsen, lokale- en nationale overheden en ambassades in de landen van de tentoonstelling.
6.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Onderzoek Jakoba Mulder (1900-1988)

Studio Linda Vlassenrood, 2018

€7.500
Architect en stedenbouwkundige Jakoba Mulder (1900-1988) was één van de eerste vrouwen die als bouwkundig ingenieur afstudeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1930 kwam zij als eerste vrouwelijke architect in dienst bij de afdeling stadsontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, waar zij een belangrijke rol vervulde bij de uitwerking van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) dat na de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd uitgevoerd. In 1958 zou zij Cornelis van Eesteren opvolgen en de afdeling zelf gaan leiden. Linda Vlassenrood vindt het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor het werk van Mulder en start een onderzoek naar de bijdrage van Jakoba Mulder aan de Nederlandse stedenbouw met het doel hier uiteindelijk een publicatie van te maken. Voor dit project wordt samengewerkt met medewerkers van het Stadsarchief Amsterdam en de afdelingen Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.
9.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Het Nachtlab: De Donkere Stad

Stichting Monnik, 2018

€36.000
Gemotiveerd door de hoge graad van lichtvervuiling in steden wordt er door Stichting Monnik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het observeren van lichtvervuiling in steden. De verdwijnende sterren staan volgens haar voor het verdwijnen van een tijdsbeleving waarin seizoenen, jaren of eeuwen de boventoon voeren. Ze wil daarom onderzoeken op welke wijze donker en rust teruggebracht kan worden in onze grootstedelijke cultuur. Stichting Monnik werkt voor dit project aan een interdisciplinair ontwerpend onderzoek en het project bestaat uit een online project-dossier bij Archined, een eindpresentatie bij het HNI en het Charter voor de Donkere Stad die zal dienen voor een publicatie in Volume en in het online dossier. Er wordt samengewerkt met SUBoffice voor architectonisch onderzoek, BRIGHT/ The Cloud Collective voor stedenbouwkundig onderzoek, Atelier LEK voor lichtontwerp, Stad in de Maak/De Natuurlijke Stad voor nacht-ecologisch onderzoek, en Sander van Iersel voor video/fotografisch onderzoek.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader