stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Architectuur

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata:

9 augustus 2017
18 oktober 2017

Budget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
De Deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Men kan projectsubsidies aanvragen voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Festivals
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Presentaties in het buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Algemeen subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Algemeen subsidiereglement en Deelregeling Architectuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Architectuur.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie over uw aanvraag binnen de Deelregeling Architectuur kunt u per e-mail contact opnemen met:
Maarten Tas (secretaris)
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Architectuur

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

De architectuur van het weer

Frans Sturkenboom Architect, 2017

€7.500
Door extreme weersverschijnselen en urgente energetische vraagstukken concludeert Frans Sturkenboom dat het weer een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het ontwerpproces. Echter is dit voor de meeste architecten beperkt tot het naleven van verplichte voorschriften en waarden binnen een bouwaanvraag. De aanvrager wil daarom met een publicatie aantonen dat het weer ook een te ontwerpen dimensie is van de architectuur. Hij start daarvoor een ontwerpend onderzoek op drie lijnen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre het gebouw een kader vormt waarin het weer zichtbaar wordt. Binnen de tweede lijn gaat het over de relatie tussen architectonische gebouwonderdelen en hun afstemming op het weer, zoals patio's, balkons, zolders en solaria. En de laatste lijn onderzoekt welke texturen, materialen en details horen bij het vormgeven van een bouwwerk, zodat het in staat is het weer te ontvangen, te begeleiden, om te vormen en door te geven. Tijdens de startfase werkt de aanvrager aan het uitwerken van het onderzoeksplan, het organiseren van draagvlak om het werk breed te verspreiden en het formeren van een multidisciplinair klankbordgroep. Hiervoor benadert de aanvrager zowel ontwerpers, onderwijsinstellingen, fotografen en het KNMI.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Voedselbosbouw in het Deltalandschap

Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek, 2017

€35.797
Samen met Voord & Wij en het Rotterdamse Forest Garden Netwerk onderzoekt Paul de Graaf de potentie van voedselbossen voor de voedselvoorziening en het landschap van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. Met dit onderzoek wil hij verkennen of de lessen die zijn geleerd bij de ontwikkeling van het Voedselbos in Vlaardingen - een pilotproject waar hij eerder zelf bij betrokken was - kunnen worden opgeschaald. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen: Hoe kan een duurzaam voedsellandschap worden ontwikkeld?; Wat zijn de sociale en economische dragers van dit landschap?; Op welke manier kunnen natuur, recreatie en voedselproductie integraal worden gecombineerd?; Wat is de rol van ontwerpende disciplines in de ontwikkeling en realisatie van dit landschap? Om deze vragen te beantwoorden inventariseert de aanvrager belangrijke randvoorwaarden, relevante voorbeelden en basisprincipes. Daarnaast worden de kansen en mogelijkheden vanuit diverse perspectieven geanalyseerd: landschappelijk/ecologisch, planmatig/juridisch, economisch/productief en sociaal/cultureel. Op regionaal niveau resulteert deze analyse in een kansenkaart, die op lokaal niveau in haalbare modellen wordt vertaald. Reflectie vindt plaats via een klankbordgroep met experts van de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit en St. Voedselbosbouw Nederland. LOLA landschapsarchitecten wordt bij het project betrokken vanwege hun relevante netwerk, kennis en ervaring.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Essays Architectuur in Nederland. Jaarboek 2016/17

Stichting nai010 uitgevers, 2017

€11.125
De dertigste editie van het Jaarboek Architectuur in Nederland (2016/17), dat door NAi/010 wordt uitgegeven, biedt een overzicht van 21 recent gerealiseerde bouwwerken, de resultaten van de prijsvraag ‘A Home Away From Home’ van Atelier Rijksbouwmeester (ARB) en een selectie van werk uit de tentoonstelling Maatwerk, waarin de precisie en het vakmanschap van enkele jonge bureaus werd getoond. Daarnaast bevat het jaarboek drie beschouwende essays, waarin de redactie - bestaande uit Kirsten Hannema, Lara Schrijver en Robert-Jan de Kort - enkele tendensen en ontwikkelingen binnen het vakgebied duidt. Zij wil hiermee een actieve rol spelen in de opbouw van een kritisch kader om nieuwe tendensen te beoordelen. Verder heeft de redactie twee externe redacteurs uitgenodigd om vanuit een internationaal perspectief te reflecteren op de Nederlandse architectuurpraktijk: Olivier Wainwright (architectuurcriticus van the Guardian) zal zijn visie geven op 30 jaar architectuur in Nederland en op de Nederlandse architectuur als exportproduct; en Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) zal Floris Alkemade kritisch bevragen over de rol van de Rijksbouwmeester anno 2017 en de middelen die hem daarbij ter beschikking staan. Hiermee biedt het jaarboek een overzicht dat uitnodigt tot verdere reflectie en verdieping voor zowel het vakpubliek, waaronder studenten architectuur en stedenbouw, als een breder veld van opdrachtgevers, marktpartijen en een breed geïnteresseerd publiek.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Urban Africa. A Handbook for New Planned Cities

Stichting nai010 uitgevers, 2017

€19.591
Nai010 uitgevers publiceert een onderzoek van architectuurhistoricus Michelle Provoost en architect Rachel Keeton, waarin de Afrikaanse ‘New Town’ stedenbouw wordt onderzocht binnen een bredere context. De publicatie identificeert een aantal voorwaarden die ten grondslag liggen aan het proces om in het Afrikaanse landschap een compleet nieuwe stad op te kunnen bouwen. Deze voorwaarden worden opgesteld aan de hand van een ruimtelijke analyse van verschillende casussen in Afrika, een visuele inventarisatie van New Towns verspreid over het continent, interviews met stakeholders en een verzameling relevante onderzoeksrapporten. Met de publicatie willen de schrijvers een kritisch narratief bieden op het hedendaagse ‘Urban Africa’ en de rol van de Westerse wereld in de radicale transformaties die op het continent aan de orde zijn. Voor het verzamelen van de informatie is samengewerkt met UN-Habitat. De publicatie zal zowel in gedrukte vorm als per e-book worden uitgebracht.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

OASE tijdschrift voor architectuur

Stichting Oase, 2017

€19.770
In 2017 gaat het tijdschrift voor architectuur OASE drie themanummers uitbrengen, welke per editie ingaat op een specifieke cross-over tussen architectuur en een andere discipline. Centraal in ieder nummer staat een onderzoek naar hoe deze disciplines kunnen worden ingezet bij architecturale analyse, reflectie en compositie. Bij het inzetten op de cross-over wil OASE reageren op vier uitdagingen waar de architectuur momenteel mee te maken heeft, zoals de veranderende rol van de architect en het vernieuwen van het ontwerpinstrumentarium. De eerste editie van 2017 is gewijd aan de kruisbestuiving tussen de literaire discipline en het (stads)landschap; de tweede editie focust op de rol van cultuurkritiek en specifiek op de rol van architectuurmusea; en de derde editie onderzoekt het spanningsveld tussen grafische vormgeving en architectuur. Voor ieder nummer wordt er gewerkt met een kernredactie, een gastredacteur en externe auteurs. Nai010 is betrokken als vaste uitgever voor de edities van OASE.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=1
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_architectuur_van_het_weer/4166/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/voedselbosbouw_in_het_deltalandschap/4167/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/essays_architectuur_in_nederland_jaarboek_2016_17/4168/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/urban_africa_a_handbook_for_new_planned_cities/4169/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/oase_tijdschrift_voor_architectuur/4170/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
stimuleringsfondsopeninghannekewetzertal.jpg
Op de eerste dag van deze maand presenteerden de deelnemers van de [email protected] masterclass voor het eerst hun nieuwe mediatoepassing bij het thema van de masterclass: Radical Imagination. De ac... meer >
1.jpg
Afgelopen jaar gingen zes ontwerpers uit Nederland naar Ramallah om samen met Palestijnse designers en ambachtslieden producten te ontwikkelen die lokaal geproduceerd kunnen worden. Disarming Design f... meer >
flexibelewaterkeringspakenburgdeingenieu.jpg
Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Door ontwe... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1498726497.2249t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=1
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_architectuur_van_het_weer/4166/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/voedselbosbouw_in_het_deltalandschap/4167/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/essays_architectuur_in_nederland_jaarboek_2016_17/4168/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/urban_africa_a_handbook_for_new_planned_cities/4169/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/oase_tijdschrift_voor_architectuur/4170/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)