stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Activiteitenprogramma's

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Sluitingsdata:

9 oktober 2019

Jaarbudget: € 1.450.000

Met de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. De Deelregeling Activiteitenprogramma’s telt één aanvraagronde per jaar.
Deze regeling is bedoeld voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland.

De instelling, stichting of aanvrager dient ingeschreven te zien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat de subsidie wordt ontvangen.
Men kan aanvragen voor activiteitenprogramma’s op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur of een combinatie van deze.

In aanmerking komen activiteitenprogramma’s die voldoen aan het volgende:

• een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten omvatten;
• binnen een van te voren afgebakende periode worden uitgevoerd (max. 1 jaar);
• verschillende projectvormen combineren;
• zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan activiteitenprogramma's.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

bevorderen van experimenten en crossovers
stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op in hoeverre het programma is uitgewerkt, een toevoeging is op de bestaande praktijk, consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van programmaplan, begroting en communicatieplan. Indien een publicatie deel uitmaakt van uw programma kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Subsidiereglement en Deelregeling Activiteitenprogramma’s
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma’s (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma’s.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Activiteitenprogramma’s (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Bij de beoordeling hanteert de adviescommissie een tenderconstructie. Hiervoor is een aanvullend beoordelingskader omschreven. Zie hiervoor het menu-onderdeel ‘waar wordt op beoordeeld’.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Activiteitenprogramma’s.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anouk Laverge

U kunt ook bellen 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Activiteitenprogramma's

ramblerpatrick.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Rambler Studios - Streetfashion Platform voor Streetwise Jongeren

Stichting Rambler Amsterdam, 2018

€9.550
Rambler Studio is een modeplatform voor ‘streetwise’ jongeren met de missie om deze jongeren zichtbaar te maken via de taal van ‘streetfashion’. Het platform biedt de jongeren talentontwikkelingstrajecten op maat aan en werkt samen met hen aan een doorlopende streetfashion-collectie, die professioneel, duurzaam en internationaal in de markt wordt gezet. De afgelopen 7 jaar heeft de organisatie het platform opgebouwd in Amsterdam en Berlijn en bekendheid gegenereerd binnen de netwerken van onder andere creatieve industrie, duurzame mode, sociale ondernemers en welzijnsorganisaties. De organisatie wil echter haar publieksbereik vergroten en verbreden door meer jongeren, consumenten, bedrijven en diverse organisaties kennis te laten maken en te betrekken bij het platform. Dit beoogt zij te bereiken door een hernieuwde en eigentijdse communicatiestrategie te ontwikkelen, gebaseerd op de populaire digitale media cultuur van de streetwise jongeren, persoonlijke campagnes en zichtbaar maken van dagelijkse praktijk, ontwerpproces en publieke programma van de Rambler Studio. Daarnaast gaat de organisatie onderzoeken hoe zij digitale cultuur binnen haar programma kan integreren en zet zij (digitale) media workshops op. Tijdens het traject wordt advies ingewonnen bij o.a. Go de Roij van Zuijdewijn, Robin Cox en organisaties zoals Inglow, Impact Hub, Socialenterprise.nl. NV Zeedijk en Fashion Revolution.
difdmarijevogelzang.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Platform Food&Design

Stichting The Dutch Institute of Food&Design, 2018

€10.000
The Dutch Institute of Food&Design (DIFD) is een online internationaal platform met offline randprogrammering rond voedsel en ontwerp. Vanuit de overtuiging dat ontwerp een belangrijke rol speelt in het vinden van radicale, nieuwe oplossingen voor de complexe voedselvraagstukken wil de organisatie bijdragen aan een cultuuromslag binnen de voedselindustrie. De DIFD heeft ook als doel de kwaliteit en betekenis van het vakgebied ‘food&design’ te ontwikkelen, te versterken en te vergroten bij zowel het professionele veld als een breed publiek. Het professionaliseringstraject wordt ingezet voor het doorontwikkelen van online platform, dat moet dienen als een digitale ontmoetingsplek, een journalistiek medium en een inspiratiebron. Het platform wordt een plek dat werk van food-designers, onderzoeksresultaten, opiniestukken, gastenblogs, artikelen en agenda deelt alsmede een plek waar community actief is en vraag en aanbod samenkomen. Met zo’n platform beoogt organisatie enerzijds een internationale beweging, die reeds gaande is binnen het vakgebied, een podium te bieden, bij elkaar te brengen en tot uitwisseling te stimuleren. Anderzijds dient het platform inspiratie en stimulans te bieden aan een brede gemeenschap om het vakgebied food & design op een inhoudelijke manier te benaderen. De lancering van het platform vindt halverwege 2018 plaats.
nxs1c.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering NXS

Goys & Birls, 2018

€9.900
NXS is een initiatief van het ontwerpcollectief Goys&Birls waarbinnen de verkenning van 'het zelf' en de menselijke ervaring in de tijd van digitale technologie centraal staat. Door te speculeren, te voorspellen en te anticiperen op complexe relatie tussen het zelf en de nieuwe technologie stelt NXS zich als doel om discussie hierover aan te jagen en te faciliteren. Daarbij wil de organisatie een internationale netwerk opbouwen en interdisciplinaire uitwisseling en onderzoek stimuleren. NXS neemt vorm aan van een cross-platform, dat zowel fysiek als online plaats vindt met kernactiviteiten als tentoonstellingen, optredens en een tweejaarlijkse publicatie. Na enkele thematische edities wil de organisatie een volgende stap zetten in het vergroten van bereik, engagement en zichtbaarheid. Dit wil zij doen door een aanpasbaar en herbruikbaar format te ontwikkelen voor het creëren van content en voor het actief betrekken van publiek. Tevens ontwikkelt de organisatie een sterke communicatie- en marketingstrategie om het unieke karakter van het platform uit te dragen. Bij het traject wordt inhoudelijke feedback en kennisuitwisseling gezocht bij externe adviseurs en wordt advies ingewonnen op het gebied van communicatie en marketing.
neonm.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Neon Moiré

Thomas Dahm, 2018

€10.000
Neon Moiré is een gecureerd event-platform voor internationale, trans-disciplinaire, visuele en digitale cultuur evenementen dat ontstaan is op initiatief van grafisch ontwerper Thomas Dahm. Met het platform wil hij een duidelijk overzicht bieden van de belangrijkste internationale events binnen de digitale en visuele cultuur en kennis delen over achtergrondinformatie en veranderingen binnen het vakgebied. Het platform biedt, naast een online kalender en archief, verhalen achter de events van organisatoren en deelnemers middels interviews, achtergrondartikelen en opiniestukken. Door de groeiende interesse in en het gebruik van het platform is een inhoudelijke en technische doorontwikkeling nodig, om de gebruikers beter te bedienen en het bereik te kunnen vergroten. Hiervoor wil Neon Moiré in samenwerking met een aantal adviseurs een strategisch content plan en een communicatie / social media plan ontwikkelen, waarin onderdelen zoals beeldend verhaal, podcast, en nieuwsbrief terugkomen. Daarnaast wordt het platform technisch geschikt gemaakt voor meerdere gebruikers, zoals bezoekers, organisatoren, sprekers, deelnemers en content makers. Tevens krijgt de podcast betere eindmontage, ondersteunende geluidseffecten, sounddesigner en een audio-editor opdat het een ‘longform for the ears’ wordt.
palace.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Paleis van Typografisch Metselwerk

Stichting Jack, 2018

€9.450
Sinds 2014 werkt grafisch ontwerper Richard Niessen aan ‘Het Paleis van Typografisch Metselwerk’, een platform voor de rijkdom en diversiteit van grafische. Het platform biedt ontwerpers ruimte aan grafisch ontwerp op een ruimtelijke manier te interpreteren, te onderzoeken en uit te voeren. In het kader van professionalisering is Stichting Jack voornemens een duurzame structuur op te zetten voor ‘Het Paleis van Typografisch Metselwerk’. Dit krijgt vorm door onder meer het opzetten van een organisatiestructuur, het ontwerpen van een website ter profilering en archivering van projecten, het inrichten van de Expobar op Zeeburgereiland in Amsterdam als basislocatie van de tentoonstelling en het opzetten van ‘Gastenverblijf’ met een eerste reeks presentaties en lezingen van uitgenodigde ontwerpers. Daarnaast zoekt de organisatie samenwerkingen op met collega-ontwerpers en andere platforms zoals Taalmuseum, Onomatopee, Plaatsmaken en GRID om nog een breder publiek van professionals te bereiken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
loader
loader
loader