stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

U kunt een subsidieaanvraag doen voor een project bij iedere subsidieregeling van het fonds, behalve bij de Regeling Talentontwikkeling die bedoeld is voor ontwerpers die niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd en een aanvraag willen indienen voor een ontwikkeltraject van één jaar. Culturele instellingen komen in aanmerking voor 1-,2- of 4-jarige ondersteuning, maar ook een subsidieaanvraag voor een project behoort tot de mogelijkheden.

U kunt ook reageren op de verschillende open oproepen die het Stimuleringsfonds via de nieuwsbrief en social media kanalen uitzet. Open oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds. Bij de publicatie van iedere open oproep wordt het vraagstuk en het beschikbare budget bekendgemaakt. Bovendien is het aantal te ondersteunen projecten precies aangegeven, naast de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Het Stimuleringsfonds stelt per subsidieregeling en per ronde een beschikbaar budget vast. Het beschikbare budget is per subsidieregeling op onze website te vinden. Het totale jaarbudget vindt u terug in het jaarverslag.
De hoogte van de bijdrage van het fonds wordt gebaseerd op de begroting van het project en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds heeft geen minimum vastgesteld voor een subsidiebijdrage, zo kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd. Er zijn geen maximale bedragen. Per subsidieregeling en ronde is wel een maximaal beschikbaar budget vastgesteld, dit vindt u op de website. Het is onredelijk om meer aan te vragen dan het beschikbare budget. Bij elke regeling staat een overzicht van ondersteunde projecten inclusief de toegekende bedragen. Dit geeft een goede indruk. De verdeling van het totale jaarbudget vindt u terug in het jaarverslag.

Binnen de Regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering kunt u een startsubsidie aanvragen voor maximaal € 7.500 voor de fase voorafgaand aan uw onderzoek of uitvoering van uw project. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

Bij het doen van een aanvraag voor een project is het raadzaam te overwegen of de tijdsinvestering voor de aanvraag overeenkomt met het te verwachten resultaat.
Onderzoek, ontwerp, implementatie, productie, reflectie en debat gericht op de ontwikkeling van vormgeving, architectuur en digitale cultuur komen in aanmerking voor ondersteuning. Dit kan verschillende fasen betreffen. De volgende projecttypen komen in aanmerking voor ondersteuning: tentoonstelling, presentatie, productontwikkeling, festival, expertmeeting, symposium, publicatie, mediaproductie, documentaire, av-productie, game, startsubsidie project / onderzoek, (ontwerpend) onderzoek, internationaal project, jaarprogramma's.

Er kan geen subsidie worden verleend aan:

onderwijsprogramma's en aanverwante activiteiten van onderwijsinstellingen;
hbo-instellingen en universiteiten;
projecten met een looptijd langer dan 24 maanden, tenzij daar expliciete
toestemming voor is gegeven;
studiereizen;
educatie;
exploitatietekorten;
arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke
instellingen;
het verwerven van eigendommen;
reguliere bouw- en restauratiekosten;
inrichtings-, restauratie- en verbouwingsplannen;
activiteiten die de reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen.
Om een subsidieaanvraag te doen, gaat u naar de online aanvraagomgeving en maakt u een nieuwe aanvraag aan. Vul het aanvraagformulier volledig in en dien dit in voor de sluitingsdatum. Hiernaast stuurt u de volgende bestanden mee: een projectplan, een CV, begroting en planning van het project, een presentatieplan, een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden van het Stimuleringsfonds, een uittreksel (niet ouder dan 12 maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of een vergelijkbare buitenlandse organisatie, een jaarrekening indien van toepassing, statuten indien van toepassing. Daarnaast kunt u optioneel aan de aanvraag de volgende bestanden toevoegen: een aanbiedingsbrief, beeldmateriaal, intentieverklaringen.

Lees voorafgaand aan een aanvraag de informatie van de desbetreffende regeling goed door. U vindt hier ook de sluitingsdata van de subsidierondes.

U kunt het online aanvraagformulier tot 23.59 uur op de dag van de sluitingsdatum indienen. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.
Het fonds richt zich op professionals, werkzaam in de creatieve industrie. Voor het verkrijgen van een subsidie van het Stimuleringsfonds moet de aanvrager staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie. (Master)studenten kunnen in principe binnen hun eigen praktijk een projectaanvraag indienen, maar het project waarvoor wordt aangevraagd mag geen betrekking hebben op activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding of studie.
Vanwege covid-19 is het niet mogelijk een aanvraag te doen binnen de Regeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. Deze Tijdelijke Procedure voor het ondersteunen van Internationaal Samenwerken (TPIS) geldt ter vervanging hiervan. De projecten die in aanmerking komen voor TPIS moeten gericht zijn op nieuwe vormen van internationaal samenwerken in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave. De aanvrager is een Nederlandse ontwerppartij die met één of meerdere internationale partners samenwerkt. Een project kan maximaal zes maanden duren. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Binnen de verschillende regelingen van het Stimuleringsfonds kunnen projecten worden ingediend met een internationale component, gericht op de artistieke en professionele ontwikkeling.
Nee, het is niet mogelijk om voor één project bij meerdere regelingen aan te vragen. Neem voor advies over binnen welke regeling uw aanvraag het beste past contact op met het Stimuleringsfonds.
Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden. Het Stimuleringsfonds zorgt ervoor dat de benodigde kennis voor de beoordeling van de verschillende aanvragen per ronde aanwezig is.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de criteria en doelstellingen die staan vermeld in de regeling van uw keuze. De commissie van externe adviseurs spreekt zich uit over de mate waarin uw subsidieaanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van de regeling.
Nee, maar raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt handvatten met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers.
Het Stimuleringsfonds maakt bij de beoordeling van open oproepen gebruik van een tenderconstructie. Dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere; de voorstellen worden dus ten opzichte van elkaar gerangschikt. Dit wordt gedaan door een aantal externe adviseurs die per oproep worden ingeschakeld. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.
Prioritering is nodig op het moment dat het beschikbare rondebudget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. In de regeling (pdf) van uw keuze staat de volledige werkwijze bij prioritering beschreven.

Aanvragen die na prioritering buiten de selectie vallen, kunnen in tegenstelling tot negatief geadviseerde aanvragen, in dezelfde vorm opnieuw binnen zes maanden nadat u de negatieve beschikking heeft ontvangen worden ingediend binnen dezelfde regeling.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen, makers, ontwerpers en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. Elk fonds richt zich op een ander cultuurgebied en type maker.

Podiumkunst
Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst. Podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland kunnen hier terecht.

Vernieuwing in de kunst
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Veel Nederlanders nemen deel aan deze activiteiten.

Beeldende kunst en erfgoed
Het Mondriaanfonds is het fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, archieven en bibliotheken. Het Beleidsplan Mondriaan Fonds 2013–2016 maakt de rol van het fonds in het subsidiestelsel duidelijk.

Film
Het Nederlands Filmfonds stimuleert de ontwikkeling, productie en distributie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod in Nederland.

Literatuur
Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Particuliere fondsen voor cultuur
Er zijn ook particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn het VSBfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting DOEN en de VandenEnde Foundation.

Fonds Kwadraat (rentevrije lening)
Het Fonds Kwadraat verschaft rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers. Het Stimuleringsfonds is sinds 2014 een samenwerking aangegaan met Fonds Kwadraat. Het doel is door slimme financieringsstrategieën meer projecten in de creatieve industrie te ondersteunen, het draagvlak te vergroten en ondernemerschap te stimuleren. Met een positieve subsidiebeoordeling komt een projectvoorstel automatisch in aanmerking voor een aanvullende rentevrije lening. Voor meer informatie, klik hier.

Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen
Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende disciplines of van cultuur en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. Deze persoon informeert aanvragers over bijdragemogelijkheden van de verschillende fondsen (Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en zal zo nodig doorverwijzen. De contactpersoon, Bonnie Dumanaw, is per e-mail te bereiken.

Culturele financieringswijzer
Aanvragers en organisaties die op zoek zijn naar financiering van een project, product of onderneming krijgen met behulp van de Culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen een overzicht van financieringsmogelijkheden in Nederland.
Omwille van veiligheidsredenen wordt uw account handmatig geaccordeerd. Dit gebeurt alleen tijdens werkdagen. Maak dus op tijd een account aan.
Het kan zijn dat de bevestigingsmail in uw spamfolder is beland. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met het fonds.
Het Stimuleringsfonds draagt maximaal € 75 excl. btw bij in het uurtarief van de aanvrager en gelijkwaardige samenwerkingspartner. Voor een richtlijn met betrekking tot uurtarieven, bekijk de website van de Fair Practice Code voor meer informatie.
Bij het opstellen van de begroting bij uw subsidieaanvraag is het belangrijk om er rekening mee te houden of u btw moet afdragen als u subsidie ontvangt. Of u btw-plichtig bent hangt af van de activiteiten die u uitvoert. Bent u btw-plichtig dan stelt u uw begroting exclusief btw op. De btw die bij uw uitgaven is inbegrepen, kunt u namelijk terugvorderen van de Belastingdienst. Kunt u de btw die is inbegrepen bij uw uitgaven niet terugvorderen van de Belastingdienst, dan is deze btw onderdeel van de projectkosten en stelt u de begroting inclusief btw op. Overleg bij twijfel met uw financieel adviseur of een belastinginspecteur.

Bij honorering van uw aanvraag beschouwt het fonds het aan u toegekende subsidiebedrag als een bijdrage in de kosten van uw project en daarmee niet als een (met btw belaste) vergoeding voor een prestatie aan het fonds. Als op enig moment zou blijken dat u over de bijdrage van het Stimuleringsfonds toch btw bent verschuldigd, dan gaan wij ervan uit dat deze btw is inbegrepen in het bedrag van de toegekende subsidie. Eventuele btw-heffing over de bijdrage komt in dat geval volledig voor rekening van de aanvrager.
Fte betekent fulltime-equivalent, een rekeneenheid waarin de personeelsbezetting of de omvang van een functie wordt uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 40 uur – een functie van 0,6 x 40 = 24 uur. Door inzicht te hebben in het aantal fte's dat bij de door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten is betrokken, kan het fonds het belang van de ondersteuning op een andere manier meten en zo de maatschappelijke waarde van ondersteunde projecten en van het fonds naar buiten toe duiden. Het aantal fte's dat bij een project is betrokken speelt geen rol in de beoordeling van een aanvraag.
U vult alleen het aantal fte's in die werkzaam zijn binnen uw organisatie. Als freelancer vult u bij een voltijdse werkweek 1 fte in en bij parttime het deel van de week dat u werkt, bijvoorbeeld 0,2, 0,5 of 0,8 fte.
Als u in het aanvraagformulier bij Organisatie 1.2, bij de vraag 'zijn de bankgegevens juist', 'nee' aanklikt dan verschijnen er velden waarin u uw bankgegevens kunt invullen.
Ja, dat zijn dezelfde nummers.
Schrijf u zo spoedig mogelijk in bij de Kamer van Koophandel. Een aanvraag moet verplicht een digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud bevatten uit het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit geldt voor alle regelingen, met uitzondering van de Regeling Talentontwikkeling, waarbij u na een positief advies over uw subsidieaanvraag een KvK uittreksel kan aanvragen.
Tip: zet de resolutie van het beeldmateriaal lager of comprimeer uw pdf's.
Met het oog op security worden documenten die per e-mail of via Wetransfer worden aangeleverd niet geaccepteerd.
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hanteert een behandeltermijn van 10 weken, ingaande vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling. Na deze 10 weken krijgt u per e-mail het bericht dat de uitslag van uw aanvraag in het online aanvraagsysteem klaarstaat. Houdt u er rekening mee dat uw project niet eerder mag beginnen dan dat u de uitslag heeft ontvangen.
Als u vragen heeft over de argumentatie in het advies bij uw afwijzing, dan kunt u hierover contact opnemen met de coördinator van de desbetreffende regeling. In veel gevallen kan deze het advies verder toelichten en eventuele vragen rondom de beoordeling beantwoorden.

Als u naar aanleiding daarvan een nieuwe aanvraag wilt indienen dan kan dat alleen als er zich met betrekking tot het project nieuwe feiten hebben voorgedaan. In dat geval bereidt u een herziene aanvraag voor met een aangepast projectplan, waarin u ook ingaat op de argumenten uit het eerdere advies. Stafmedewerkers beoordelen vervolgens samen met de coördinator of het voorstel voldoende nieuwe informatie bevat om deze opnieuw aan de adviescommissie voor te kunnen leggen. Het is niet mogelijk om binnen zes maanden na de beschikkingsdatum een nieuwe aanvraag voor exact hetzelfde project in te dienen.

Bent u het niet eens met de uitslag van uw subsidieverzoek dan kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht uiterlijk binnen zes weken na de beschikkingsdatum een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het fonds heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften, benoemd door het bestuur. Deze bezwaarcommissie beoordeelt de beslissing van het Stimuleringsfonds op formele en procedurele gronden. NB: Het gaat dus niet om een inhoudelijke herbeoordeling.

De bezwaarprocedure wordt op onze website nader toegelicht. Indien u meer informatie wenst over de toepasselijke regels in de bezwaarprocedure, dan kunt u hierover contact opnemen met het Stimuleringsfonds. Wij helpen u graag verder.
Het aantal aanvragen dat het Stimuleringsfonds ontvangt, verschilt per ronde en per regeling. Bekijk het jaarverslag om een idee te krijgen van het totaalaantal aanvragen per jaar en de verdeling over de regelingen.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie streeft naar een goede en heldere dienstverlening en hecht aan klanttevredenheid. Voor vragen of opmerkingen kunt u telefonisch of per e-mail terecht bij het fonds. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of communicatie van het fonds. In dat geval kunt u een klacht indienen volgens ons klachtenreglement. Dit reglement heeft tot doel de kwaliteit van onze dienstverlening verder te bevorderen en te zorgen dat het fonds zorgvuldig omgaat met uw klacht.
Mores is het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor onder andere de creatieve industrie. Heb je last (gehad) van 'ongewenste omgangsvormen': seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten? Dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen verbonden aan het platform. Mores en de vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk, alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob)
Als u bij het Stimuleringsfonds met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek alleen per brief indienen. Deze brief dient per post o.v.v. Wob-verzoek en uw kenmerk te worden gestuurd naar:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
o.v.v. Wob-verzoek
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam

Eisen aan verzoek
Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:

U moet het onderwerp, het besluit of het document noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.
Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De informatie die u wenst moet ergens bij het Stimuleringsfonds zijn vastgelegd.
De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een van de activiteiten van het Stimuleringsfonds en daarmee op een bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat dan over het beleid van het Stimuleringsfonds inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

Behandeling van uw verzoek
Het Stimuleringsfonds moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek hierover een besluit nemen. Het Stimuleringsfonds kan de termijn van vier weken echter verlengen. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld van deze verlenging. Reden van verlenging kan bijvoorbeeld de betrokkenheid van andere partijen zijn.

Als het Stimuleringsfonds positief beslist over uw verzoek, wordt de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Bij een negatief besluit wordt u geïnformeerd over de motivatie van het besluit.
Via (0)10 436 16 00 of info@stimuleringsfonds.nl

het fonds

subsidies

actueel

animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader