stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het werkterrein van het fonds bevindt zich grotendeels binnen het domein van de toegepaste kunsten en de maakindustrie: een domein opgespannen tussen cultuur, economie en samenleving.

Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, ook verstaan: stedenbouw, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur.

Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere het ontwerpen van mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design, animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie, social design en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op vormgeving.

Digitale cultuur: culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games.
Bij een cross-sectorale samenwerking kan het werkveld breder zijn dan alleen architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Een subsidieaanvraag voor een festival op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kan op deze manier dus worden gehonoreerd, mits er minstens sprake is van inhoudelijke en financiële erkenning vanuit – in dit geval – de beeldende kunst.
Het Stimuleringsfonds heeft o.a. de bevordering van cross-sectorale samenwerking als doel. Het Stimuleringsfonds meent dat deze samenwerking kan leiden tot nieuwe inzichten of een nieuwe wijze van het onderzoek van en naar (maatschappelijke) vraagstukken.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per 19 januari 2019 acht subsidieregelingen en twee samenwerkingsregelingen. Per discipline is er één basisregeling (Architectuur, Vormgeving en Digitale cultuur), en er zijn acht multidisciplinaire regelingen; Talentontwikkeling, Festivals, Internationalisering, Activiteitenprogramma's en Meerjarige Programma's. In samenwerking met het Nederlands Filmfonds verstrekt het Stimuleringsfonds subsidies via de Deelregeling Immerse\Interact. In samenwerking met Mondriaan Fonds en Fonds Cultuurparticipatie is er de tijdelijke regeling Digital Heritage x Public. En in samenwerking met Fonds Podiumkunsten en Sena is er de Deelregeling Upstream: Music x Design.
Binnen de verschillende deelregelingen van het Stimuleringsfonds kunnen projecten worden ingediend met een internationale component. Ook biedt het Stimuleringsfonds de Deelregeling Internationalisering, waarvoor specifieke criteria gelden. De hoofddoelstelling van het project moet aansluiten op de Deelregeling Internationalisering en er is sprake van, of het te verwachten resultaat is een samenwerking tussen Nederlandse en internationale partijen. Zie voor meer informatie de Deelregeling Internationalisering.
Jonge ontwerpers/makers kunnen zowel bij de basis-deelregelingen aanvragen als bij de deelregeling Talentontwikkeling. In het kader van de Deelregeling Talentontwikkeling verstaat het Stimuleringsfonds onder talent ontwerpers/ makers die een uitzonderlijke professionele begaafdheid tonen en de potentie en eigenschappen hebben om deze verder te ontwikkelen.

Deelregeling Talentontwikkeling
Via de Deelregeling Talentontwikkeling selecteert het Stimuleringsfonds één keer per jaar makers en ontwerpers. Deze talenten kunnen zich in een periode van een jaar ontwikkelen op zowel creatief vlak als in hun ondernemerschap. Het betreft hier dus een langdurigere ondersteuning van een talent dan bij een projectsubsidie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling mag een talent maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of (media)technologie.

Basis-regelingen
Via de subsidieregelingen architectuur, vormgeving en digitale cultuur worden subsidies aan projecten verstrekt. Dat kunnen ook projecten van of met talenten zijn. Bijvoorbeeld een tentoonstelling of documentaire waar meerdere talenten bij betrokken zijn of een onderzoekstraject waar ook talenten onderdeel van uit maken.

Binnen de deelregelingen Meerjarige Programma's, Activiteitenprogramma's en Internationalisering is het eveneens mogelijk aan te vragen voor een project waarbij talenten betrokken zijn. Bij deze projecten moet wel sprake zijn van een groter belang dan alleen de ontwikkeling van een talent, daarvoor is immers de Deelregeling Talentontwikkeling.
Het Stimuleringsfonds stelt per subsidieregeling en per ronde een beschikbaar budget vast. Het beschikbare budget is per subsidieregeling op onze website te vinden. Voor het totale jaarbudget, kunt u terecht bij het jaarverslag.
Er zijn geen maximale bijdragen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verstrekt aan projecten of activiteitenprogramma's. De hoogte van de bijdrage van het fonds is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid en de mate van cofinanciering. Het Stimuleringsfonds stelt per subsidieregeling en per ronde een beschikbaar budget vast. Het is onredelijk om meer aan te vragen dan het beschikbare budget.

Omdat het Stimuleringsfonds geen minimum heeft vastgesteld voor een subsidiebijdrage kunnen ook kleinschalige projecten worden gefinancierd. Zo kunt u bijvoorbeeld een startsubsidie aanvragen voor de fase voorafgaand aan uw onderzoek of uitvoering van uw project. Met een startsubsidie kunt u inhoudelijke deskundigheid betrekken, de inhoudelijke opzet van het project onderzoeken en op zoek gaan naar financieel draagvlak. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

Bij het doen van een aanvraag voor een project is het raadzaam te overwegen of de tijdsinvestering voor de aanvraag overeenkomt met het te verwachten resultaat.
Aanvragers dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat men subsidie ontvangt.

Volgens het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds zijn instellingen uitgesloten om subsidie te ontvangen als zij een structurele subsidierelatie met de rijksoverheid hebben, oftewel deel uitmaken van de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS).

Daarnaast zijn organisaties die subsidie ontvangen via de Deelregeling Meerjarige Programma's en Deelregeling Activiteitenprogramma's uitgesloten om voor hun activiteiten via de andere regelingen van het fonds subsidie te ontvangen. Uitzonderingen hierop zijn de Deelregeling Internationalisering, die deel uitmaakt van een specifiek stimuleringsprogramma.

Dit betekent ook dat bij alle aanvragen die een vorm van samenwerking inhouden met een BIS instelling, zoals bijvoorbeeld Het Nieuwe Instituut of rijksmusea, of met een instelling die al een subsidie ontvangt voor een meerjarig programma of een activiteitenplan, geen stapeling van subsidies mag plaatsvinden. Dus in de begroting kunnen wel structurele kosten (bv. huur) of kosten van medewerkers worden opgevoerd, maar deze komen niet in aanmerking voor subsidiëring vanuit het Stimuleringsfonds.
Onderzoek, ontwerp, implementatie, productie, reflectie en debat in de verschillende fasen in de ontwikkeling van architectuur, vormgeving en digitale cultuur komen in aanmerking voor ondersteuning. De volgende projecttypen komen in aanmerking voor ondersteuning: tentoonstelling, presentatie/modeshow, productontwikkeling, festival, expertmeeting, symposium, publicatie, mediaproductie, documentaire, av-productie, game, startsubsidie project / onderzoek, (ontwerpend) onderzoek, internationaal project, jaarprogramma's.

Er kan geen subsidie worden verleend aan:

projecten waar geen deelregeling in voorziet
onderwijsprogramma's en aanverwante activiteiten van onderwijsinstellingen
aan instellingen voor hbo en universiteiten dan wel aan deze gelieerde organisaties verricht onderzoek
projecten die plaatsvinden in het kader van studie of opleiding
studiereizen
educatieprojecten
haalbaarheidsonderzoeken
(ver)bouw- inrichting- en restauratieprojecten
seriële productie
projecten die een reprise of een herdruk betreffen
projecten waarbij geen sprake is van een Nederlands belang
projecten met een looptijd langer dan 24 maanden
projecten waarbij geen sprake is van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project.
Om een subsidieaanvraag te doen, gaat u naar online aanvraagomgeving en maakt u een nieuwe aanvraag aan. Vul het aanvraagformulier volledig in en dien in voor de sluitingsdatum. Hiernaast stuurt u de volgende bestanden mee: een projectplan, een CV, begroting en planning van het project, een communicatieplan, een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden, een uittreksel van het KvK-register (niet ouder dan 12 maanden), een jaarrekening indien van toepassing, statuten indien van toepassing. Daarnaast kunt u optioneel aan de aanvraag de volgende bestanden toevoegen: een aanbiedingsbrief, beeldmateriaal, intentieverklaringen.

Lees voorafgaand aan een aanvraag de informatie van de desbetreffende deelregeling goed door. U vindt hier ook de sluitingsdata van de subsidierondes.

U kunt het online aanvraagformulier tot 23.59 uur op de dag van de sluitingsdatum indienen. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

NB: Denk bij het opstellen van uw begroting aan eventuele BTW-plicht. Maak in uw begroting een onderscheid tussen posten waar wel en waar geen BTW over afgedragen hoeft te worden. Overleg bij twijfel altijd eerst met uw regionaal belastingkantoor.
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Neem contact op met de secretaris van de deelregeling waar u wilt aanvragen. Hij of zij kan dan beslissen of het nodig is een afspraak te maken of dat uw project ook via de telefoon of e-mail besproken kan worden.
Nee, het is niet mogelijk om voor één project bij meerdere deelregelingen aan te vragen. Indien er sprake is van een vervolg, is het misschien wel mogelijk. Neem contact op met een medewerker van het Stimuleringsfonds.
Omwille van veiligheidsredenen wordt uw account handmatig geaccordeerd. Dit gebeurt alleen tijdens werkdagen. Maak dus tijdig een account aan.
Het kan zijn dat de bevestigingsmail in uw spamfolder beland is. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met het fonds.
Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

De adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de betreffende deelregeling.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hanteert een behandeltermijn van 10 weken, ingaande vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling. Na afloop van deze 10 weken wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitslag. Houd u er rekening mee dat uw project niet eerder mag beginnen dan dat u de uitslag heeft ontvangen.
U kunt in een nieuwe subsidieronde een nieuwe aanvraag voor een nieuw project of activiteitenprogramma indienen. Als uw project is afgewezen is het niet mogelijk om binnen zes maanden een nieuwe aanvraag voor hetzelfde project in te dienen. U kunt wel een herziene aanvraag indienen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Stimuleringsfonds.
Voor een jaarprogramma is een herziene aanvraag binnen de deelregeling activiteitenprogramma's en binnen de deelregeling meerjarige programma's niet mogelijk.

Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een bezwaarschrift indienen. Lees de bezwaren altijd goed door of vraag advies aan het Stimuleringsfonds.
Bij het opstellen van de begroting bij uw subsidieaanvraag is het belangrijk om er rekening mee te houden of u btw moet afdragen als u subsidie ontvangt. Of u btw-plichtig bent hangt af van de activiteiten die u uitvoert. Bent u btw-plichtig dan stelt u uw begroting exclusief btw op. De btw die bij uw uitgaven is inbegrepen, kunt u namelijk terugvorderen van de Belastingdienst. Kunt u de btw die is inbegrepen bij uw uitgaven niet terugvorderen van de Belastingdienst, dan is deze btw onderdeel van de projectkosten en stelt u de begroting inclusief btw op. Overleg bij twijfel met uw financieel adviseur of een belastinginspecteur. Bij honorering van uw aanvraag beschouwt het fonds het aan u toegekende subsidiebedrag als een bijdrage in de kosten van uw project en daarmee niet als een (met btw belaste) vergoeding voor een prestatie aan het fonds. Als op enig moment zou blijken dat u over de bijdrage van het Stimuleringsfonds toch btw bent verschuldigd, dan gaan wij ervan uit dat deze btw is inbegrepen in het bedrag van de toegekende subsidie. Eventuele btw-heffing over de bijdrage komt in dat geval volledig voor rekening van de aanvrager.
Jazeker, de beoordeling is van betrekking op uw projectvoorstel. Wanneer u bent afgewezen zegt dat niet iets over uw organisatie, u bent welkom om in een volgende ronde een ander of verbeterd voorstel voor te leggen.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. Naast het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kan bij de andere fondsen worden aangevraagd. Elk fonds richt zich op een ander cultuurgebied.

Podiumkunst
Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst. Podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland kunnen hier terecht.

Vernieuwing in de kunst
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Veel Nederlanders nemen deel aan deze activiteiten.

Beeldende kunst en erfgoed
Het Mondriaanfonds is het fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, archieven en bibliotheken. Het Beleidsplan Mondriaan Fonds 2013–2016 maakt de rol van het fonds in het subsidiestelsel duidelijk.

Film
Het Nederlands Filmfonds stimuleert de ontwikkeling, productie en distributie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod in Nederland.

Literatuur
Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Particuliere fondsen voor cultuur
Er zijn ook particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn het VSBfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting DOEN en de VandenEnde Foundation.

Fonds Kwadraat (rentevrije lening)
Het Fonds Kwadraat verschaft rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers. Het Stimuleringsfonds is sinds 2014 een samenwerking aangegaan met Fonds Kwadraat. Het doel is door slimme financieringsstrategieën meer projecten in de creatieve industrie te ondersteunen, het draagvlak te vergroten en ondernemerschap te stimuleren. Met een positieve subsidiebeoordeling komt een projectvoorstel automatisch in aanmerking voor een aanvullende rentevrije lening. Voor meer informatie, klik hier.

Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen
Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende disciplines of van cultuur en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. Deze persoon informeert aanvragers over bijdragemogelijkheden van de verschillende fondsen (Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en zal zo nodig doorverwijzen. De contactpersoon, Bonnie Dumanaw, is per e-mail te bereiken.
Beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob)
Als u bij het Stimuleringsfonds met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek alleen per brief indienen. Deze brief dient per post o.v.v. Wob-verzoek en uw kenmerk te worden gestuurd naar:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
o.v.v. Wob-verzoek
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam

Eisen aan verzoek
Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:

U moet het onderwerp, het besluit of het document noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.
Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De informatie die u wenst moet ergens bij het Stimuleringsfonds zijn vastgelegd.
De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een van de activiteiten van het Stimuleringsfonds en daarmee op een bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat dan over het beleid van het Stimuleringsfonds inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

Behandeling van uw verzoek
Het Stimuleringsfonds moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek hierover een besluit nemen. Het Stimuleringsfonds kan de termijn van vier weken echter verlengen. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld van deze verlenging. Reden van verlenging kan bijvoorbeeld de betrokkenheid van andere partijen zijn.

Als het Stimuleringsfonds positief beslist over uw verzoek, wordt de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Bij een negatief besluit wordt u geïnformeerd over de motivatie van het besluit.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie streeft naar een goede en heldere dienstverlening en hecht aan klanttevredenheid. Voor vragen of opmerkingen kunt u telefonisch of per e-mail terecht bij het fonds. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of communicatie van het fonds. In dat geval kunt u een klacht indienen volgens ons klachtenreglement. Dit reglement heeft tot doel de kwaliteit van onze dienstverlening verder te bevorderen en te zorgen dat het fonds zorgvuldig omgaat met uw klacht.
Via (0)10 436 16 00 of helpdesk@stimuleringsfonds.nl

het fonds

subsidies

actueel