stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
over het fonds

over het fonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Doel
Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en door samenwerking te streven naar een op cultuur en kennis gedreven creatieve economie. Het Stimuleringsfonds stimuleert de productie en presentatie van architectuur, vormgeving en digitale cultuur uit Nederland in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd draagt het fonds via subsidies en programma's bij aan het formuleren van breed gedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Ontwerpers komen met vernieuwende ideeën, producten en diensten, waar anderen nog niet aan hadden gedacht, zoals Jalila Essaïdi die ongewenste restmaterialen zoals mest of rioolslib inzet voor een nieuwe lokale maakindustrie.

Organisatie
Het Stimuleringsfonds heeft jaarlijks zo'n 15 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW, aangevuld met budget vanuit BZ voor internationalisering en IenM voor drie stimuleringsprogramma's − Innovatief opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving − binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. Het fonds opereert daarmee binnen meerdere beleidscontexten. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Bij het Stimuleringsfonds werken 25 medewerkers. Bij de beoordeling van aanvragen wordt het fonds geadviseerd door meer dan 100 deskundigen. Het bestuur wordt geadviseerd door een selectiecommissie van 3 leden bij de voordracht van nieuwe commissieleden.

Resultaat 2017
In 2017 zijn de beschikbare gelden binnen de negen subsidieregelingen bijna evenredig verdeeld over de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds ontving bijna 1.800 aanvragen, waarvan er ruim 500 zijn ondersteund. Alle regelingen van het fonds worden financieel overvraagd waardoor vaak na een positief advies pas op basis van prioritering een toekenning tot stand komt.

Kerntaak subsidies
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de eerste jaren sinds de oprichting in 2013, benut om in samenwerking met ontwerpers, makers, instellingen en maatschappelijke partners een nieuwe fondspraktijk te ontwikkelen. Er is een subsidiehuis opgezet, dat al werkend is verfijnd om excellentie binnen alle disciplines van architectuur, vormgeving, mode, games en digital storytelling financieel te ondersteunen. Er zijn bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, artistieke en professionele ontwikkeling, praktijkverdieping zoals onderzoek, experiment, analyse of reflectie, en projecten gericht op maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten. Presentatie- en culturele instellingen en ontwerplabs kunnen aanvragen voor hun programmering en samenwerkingsprojecten.

Naast ontwerpers ondersteunt het fonds ook de (meerjarige) programma's van culturele instellingen, die een brug slaan tussen ontwerp, onderzoek, publiek en debat, zoals het Textiellab in Tilburg.

Meer dan subsidies
Even belangrijk voor het fonds is het programmahuis, dat fungeert als het laboratorium voor nieuwe werk- en samenwerkingsvormen en voor het verkennen van urgente vraagstukken. De programma's zijn geordend rondom inhoudelijke thema's of een specifieke doelstelling. Een subsidieregeling kan deel uitmaken van een programma, zoals bij Talentontwikkeling en Internationalisering.

Het interdisciplinaire programma Talentontwikkeling biedt vrije ruimte voor artistieke ontwikkeling én professionele begeleiding van toptalent voor het opzetten van een eigen praktijk.

Het programma Internationalisering is doorontwikkeld tot een samenhangend, vraaggericht programma dat de internationalisering van bewezen talent en succesvolle projecten bevordert om zo kennis, netwerk en impact van de beroepspraktijk te vergroten. Binnen het internationaliseringsprogramma kunnen zowel individuele ontwerpers, makers en bureaus als culturele instellingen deelnemen.

Met steun van het fonds kunnen ontwerpers hun kennis en kunde exporteren en daarmee hun werkveld verruimen. Zo is in de afgelopen periode een samenwerking met UN-Habitat opgezet, waarbij Nederlandse ontwerpers lokale overheden wereldwijd adviseren over stedelijke ontwikkeling. De kennis die ontwerpers hierbij opdoen, leidt tot verdere ontwikkeling van het vak, ook in Nederland, en biedt kansen voor internationale marktontwikkeling.

Drie programma's, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving, maken deel uit van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp en zijn gericht op de inzet van ontwerpers bij de kwaliteit van onze leefomgeving.

Het fonds initieert diverse activiteiten en bijeenkomsten met als doel informeren, verkennen, verbinden en kennisdelen. Ook neemt het fonds deel aan door externe partijen georganiseerde bijeenkomsten. Bekijk het volledige overzicht van alle activiteiten in 2017.

Ontwerpers kunnen integrale oplossingsrichtingen ontwikkelen voor opdrachtgevers, zoals Fort Pannerden, waarvoor H+N+S Landschapsarchitecten werkt aan duurzame energiewinning, in relatie tot het erfgoed en het omliggende landschap.

Open oproepen
Binnen de context van de verschillende Deelregelingen en Programma's kunnen open oproepen worden uitgeschreven, bijvoorbeeld voor deelname aan (internationale) evenementen, onderzoek naar een specifieke opgave of participatie in een specifiek programma van het fonds. De open oproepen zijn effectief en verlagen de drempel voor nieuwe aanvragers. Bekijk hier een overzicht van alle open oproepen in 2017.

Evaluaties
Verschillende evaluaties gedurende het jaar leveren voor het fonds belangrijke aanknopingspunten om te waarborgen dat de subsidieregelingen goed blijven aansluiten op de praktijk en de beleidsdoelstellingen. Het fonds hanteert een uitgebreid evaluatiesysteem om het eigen instrumentarium en de resultaten te toetsen. Dit omvat:

evaluaties na afloop van elke vergadering van de adviescommissies
een jaarlijkse interne evaluatie met de adviescommissies, stafmedewerkers, een vertegenwoordiging van het MT en het bestuur
publieke debatten over specifieke sectoren, aangevuld met debatten over de relatie tussen doelstellingen en behaalde resultaten.

Onderzoek
Aan de hand van de mid-term rapportages evalueerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de stand van zaken in de verschillende programma's en regelingen. De rapportages maken de balans op over datgene wat in de beleidsperiode 2013-2016 is bereikt. Alle informatie over de geselecteerde ontwerpers, projecten, selectieprocedure en georganiseerde bijeenkomsten zijn hierin gebundeld. Deze input is meegenomen in het beleid voor 2017-2020.

Rapportage Vormgeving
Rapportage Internationalisering
Rapportage Grensverkenningen
Rapportage Talentontwikkeling
Rapportage AARO IenM
Rapportage AARO OCW
Rapportage Meerjarige Programma's

Visitatie
In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van zes het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Het volledige rapport is hier te lezen.

het fonds

subsidies

actueel

loader
loader
loader