stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
over het fonds

over het fonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Doel
Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en door samenwerking te streven naar een op cultuur en kennis gedreven creatieve economie. Het Stimuleringsfonds stimuleert de productie en presentatie van architectuur, vormgeving en digitale cultuur uit Nederland in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd draagt het fonds via subsidies en programma's bij aan het formuleren van breedgedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Door samen te werken met de industrie hebben ontwerpers als Marjan van Aubel eerder maatschappelijke impact met hun innovaties. Haar onderzoek naar de esthetische kwaliteit van zonnecellen zet ze in op het versnellen van de energietransitie.

Organisatie
Het Stimuleringsfonds heeft jaarlijks zo'n 18 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW, aangevuld met budget vanuit BZ voor internationalisering en BZK voor drie stimuleringsprogramma's binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp, namelijk Innovatief opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving. Het fonds opereert daarmee binnen meerdere beleidscontexten. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Het Stimuleringsfonds heeft 27 medewerkers. Voor de beoordeling van aanvragen wordt het fonds geadviseerd door meer dan 100 deskundigen. Bij de voordracht van nieuwe commissieleden wordt het bestuur door een selectiecommissie van drie leden geadviseerd.

Resultaat 2018
In 2018 zijn de beschikbare gelden binnen de negen subsidieregelingen met lichte verschillen verdeeld over de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds ontving ruim 1.800 aanvragen, waarvan er een kleine 700 zijn ondersteund. Alle regelingen van het fonds worden financieel overvraagd waardoor vaak na een positief advies pas op basis van prioritering een toekenning tot stand komt. Bekijk hier de verdeling van de gelden over de verschillende disciplines en regelingen.Kerntaak subsidies
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de eerste jaren sinds de oprichting in 2013, benut om in samenwerking met ontwerpers, makers, instellingen en maatschappelijke partners een nieuwe fondspraktijk te ontwikkelen. Er is een subsidiehuis opgezet, dat al werkend is verfijnd om excellentie binnen alle disciplines van architectuur, vormgeving, mode, games en digital storytelling financieel te ondersteunen. Er zijn bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, artistieke en professionele ontwikkeling, praktijkverdieping zoals onderzoek, experiment, analyse of reflectie, en projecten gericht op maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten. Presentatie- en culturele instellingen en ontwerplabs kunnen aanvragen voor hun programmering en samenwerkingsprojecten.

Grensverleggende uitvindingen voor specifieke gebruikers, zoals van Simon Dogger, worden toegankelijk vanuit doorontwikkeling met de juiste partners. In het ontwikkeltraject en validatieonderzoek van zijn product dat de autonomie van blinden vergroot, werkt Dogger samen met verschillende kennisinstellingen.

Meer dan subsidies
Even belangrijk voor het fonds is het programmahuis, dat fungeert als het laboratorium voor nieuwe werk- en samenwerkingsvormen en voor het verkennen van urgente vraagstukken. De programma's zijn geordend rondom inhoudelijke thema's of een specifieke doelstelling. Zo voert het fonds momenteel programma's uit rondom het thema energietransitie en de toekomst van de zorgomgeving. Meestal worden er specifieke open oproepen naar het ontwerpveld uitgezet binnen een programma. Een subsidieregeling kan ook deel uitmaken van een programma, zoals bij Talentontwikkeling en Internationalisering.

Het interdisciplinaire programma Talentontwikkeling biedt vrije ruimte voor artistieke ontwikkeling én professionele begeleiding van toptalent voor het opzetten van een eigen praktijk.
Het programma Internationalisering is doorontwikkeld tot een samenhangend, vraaggericht programma dat de internationalisering van bewezen talent en succesvolle projecten bevordert om zo kennis, netwerk en impact van de beroepspraktijk te vergroten. Binnen het internationaliseringsprogramma kunnen zowel individuele ontwerpers, makers en bureaus als culturele instellingen deelnemen. Met steun van het fonds kunnen ontwerpers hun kennis en kunde exporteren en daarmee hun werkveld verruimen.
Drie programma's, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving, maken deel uit van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp en zijn gericht op de inzet van ontwerpers bij de kwaliteit van onze leefomgeving.
Het fonds initieert diverse activiteiten en bijeenkomsten met als doel informeren, verkennen, verbinden en kennisdelen. Ook neemt het fonds deel aan door externe partijen georganiseerde bijeenkomsten.

Naast ontwerpers ondersteunt het fonds ook de (meerjarige) programma's van culturele instellingen, die een brug slaan tussen ontwerp, onderzoek, publiek en debat, zoals CBK Zeeland, die ontwerpers betrekt bij de transitie van het Zeeuwse landschap.

Open oproepen
Binnen de context van de verschillende Deelregelingen en Programma's kunnen open oproepen worden uitgeschreven, bijvoorbeeld voor deelname aan (internationale) evenementen, onderzoek naar een specifieke opgave of participatie in een specifiek programma van het fonds. De open oproepen zijn effectief en verlagen de drempel voor nieuwe aanvragers. Bekijk hier een overzicht van alle open oproepen in 2018.

Evaluaties
Verschillende evaluaties gedurende het jaar leveren voor het fonds belangrijke aanknopingspunten om te waarborgen dat de subsidieregelingen goed blijven aansluiten op de praktijk en de beleidsdoelstellingen. Het fonds hanteert een uitgebreid evaluatiesysteem om het eigen instrumentarium en de resultaten te toetsen. Dit omvat:

evaluaties na afloop van elke vergadering van de adviescommissies
een jaarlijkse interne evaluatie met de adviescommissies, stafmedewerkers, een vertegenwoordiging van het MT en het bestuur
publieke debatten over specifieke sectoren, aangevuld met debatten over de relatie tussen doelstellingen en behaalde resultaten.

Onderzoek
Aan de hand van de midterm rapportages evalueerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de stand van zaken in de verschillende programma's en regelingen. De rapportages maken de balans op over datgene wat in de beleidsperiode 2013-2016 is bereikt. Alle informatie over de geselecteerde ontwerpers, projecten, selectieprocedure en georganiseerde bijeenkomsten zijn hierin gebundeld. Deze input is meegenomen in het beleid voor 2017-2020. Ook deze beleidsperiode wordt in midterm rapportages in kaart gebracht.

2013-2016
Rapportage Vormgeving
Rapportage Internationalisering
Rapportage Grensverkenningen
Rapportage Talentontwikkeling
Rapportage AARO IenM
Rapportage AARO OCW
Rapportage Meerjarige Programma's

2017-2020
Rapportage Programma Internationalisering Ontwerpsector

Visitatie
In opdracht van het ministerie van OCW heeft een visitatiecommissie van zes leden in 2018 het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Het volledige rapport is hier te lezen.

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader