stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Onderwijsomgeving

Onderwijsomgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).

Een groot aantal onderwijsgebouwen voor het beroepsonderwijs is in de afgelopen twee decennia gebouwd. De vraag is of deze gebouwen qua locatie, schaal, opzet en inrichting wel voldoen aan de huidige eisen. Welke visie lag ten grondslag aan deze bouwgolf? En in hoeverre kunnen de gebouwen worden aangepast aan de nieuwe visies op het beroepsonderwijs? Voor welke beroepen worden de huidige jongeren opgeleid? En wat voor omgeving hoort daarbij?
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft de ruimtelijke, bouwtechnische én de onderwijskundige kwaliteit van gebouwen en hun omgeving. Nog te vaak wordt het gebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie niet meer los kunnen worden gezien van andere maatschappelijke ontwikkelingen en voorzieningen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Een oproep aan ontwerpers en architecten
De oproep staat open voor ontwerpers en architecten die zich willen richten op onderzoek naar de nieuwbouw van schoolgebouwen (VMBO/MBO/ROC) die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij om analyse, evaluatie en ontwerpvoorstellen van zowel het gebouw als de omgeving: ruimtelijk, economisch, technologisch, programmatisch en sociaal. Welke keuzecriteria, naast bereikbaarheid en de aanwezigheid van omliggende infrastructuur, waren leidend voor de locatie van deze schoolgebouwen? Wat is het effect van het gebouw? In hoeverre is de omgeving van belang en wat is de invloed ervan op het onderwijs zelf? Wat kunnen deze gebouwen naast onderwijsrendement nog meer aan rendement opleveren? Hoe kan je de resultaten van het onderzoek inzetten voor nieuw onderwijs? En hoe kan dit type schoolgebouw geschikt worden gemaakt voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs?

Context
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft opdracht van het ministerie OCW om binnen het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) een programma uit te voeren gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving. In dit kader initieert het Stimuleringsfonds onder andere ontwerpend onderzoek om de kennis en kunde van de creatieve industrie te benutten voor het denken over de inrichting van het beroepsonderwijs voor jongeren (VMBO/MBO/ROC) en de omgeving die daarvoor geschikt is. Tot die omgeving behoren evengoed de inrichting, het meubilair, het gebruik van digitale media en werkplaatsen tot en met de relatie met de buurt, het bedrijfsleven en/ of de aansluiting op de infrastructuurnetwerken.

Doelstellingen
De AARO Onderwijsomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een vierjarig programma en loopt tot eind 2016. Het programma richt zich op het beroepsonderwijs voor jongeren en heeft de volgende doelstellingen:
• het vergroten en delen van kennis over de inzet van ontwerpdisciplines voor een adequate, hoogwaardige onderwijshuisvesting;
• meer bekendheid genereren met de verschillende ontwerpoplossingen op het gebied van onderwijshuisvesting, in samenwerking met relevante instellingen;
• bevorderen van de innovatie van scholenbouw;
• vergroten van de inzet van ontwerpers door ontwerpend onderzoek, ontwerpateliers, expertmeetings et cetera te initiëren

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds op voordracht van drie externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Bij de beoordeling van de voorstellen wordt vooral gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. Het fonds streeft ernaar om een gevarieerd onderzoeksprogramma samen te stellen, waarbij de verschillende onderzoekstrajecten elkaar aanvullen. Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000 beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan. Hiervoor kan maximaal €40.000 worden aangevraagd. De vervolgaanvraag moet in de tweede ronde in 2015 worden ingediend. De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen maximaal 5 voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.

Online indienen van het voorstel
Een voorstel dien je in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde 15RO Open Oproep Onderwijsomgeving. Het voorstel bestaat uit:

projectplan bestaande uit: 1. een heldere, beknopte omschrijving van de probleemstelling, de opzet en methodiek van het onderzoek. 2. een beknopte omschrijving van de werkwijze: hoe wordt de verbinding gelegd tussen de visie op het onderwijs en de omgeving. 3. een toelichting op de samenwerkingspartners (maximaal 10 pagina's).
een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot 15 juni 2015, de sluitingsdatum voor het indienen van de vervolgaanvraag (maximaal 2 pagina's).
C.V.'s: een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek
uittreksel KvK

Als het voorstel niet de bovengenoemde onderdelen bevat, zal er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Deadline en procedure van de Open Oproep
Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 5 januari 2015 in. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 31 januari 2015 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie in het kader van de Deelregeling Architectuur.

Verder ter informatie:
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Anouk Laverge, a.laverge@stimuleringsfonds.nl, of Marjoleine Timmer, m.timmer@stimuleringsfonds.nl,
010-4361600.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.

het fonds

subsidies

actueel

blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader