stimuleringsfonds creatieve industrie
themadossiers.jpg

Themadossiers Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

13 juli 2021
In voorbereiding op de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2021 in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert, is in samenwerking met Vereniging Deltametropool een overzicht opgesteld van relevant ontwerpend onderzoek dat in de afgelopen jaren zowel binnen als buiten de context van het fonds is uitgevoerd. 
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de vier grote transitieopgaven die daarin zijn omschreven vormde het startpunt voor deze inventarisatie. De beleidskeuzes die ten aanzien daarvan in de NOVI worden gemaakt, roepen vragen op met betrekking tot de ruimtelijke uitwerking op lokaal en regionaal schaalniveau. Want wat betekent de keuze voor geconcentreerde verstedelijking voor bestaande stadswijken? En wat betekent een klimaatbestendige inrichting voor kleine dorpskernen? Ontwerpend onderzoek helpt om verschillende oplossingsrichtingen in beeld te brengen, nieuwe toekomstperspectieven te schetsen en de ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes inzichtelijk te maken. 

Voor een groot aantal onderwerpen die in de NOVI zijn geagendeerd, geldt dat hier in het verleden ook al ontwerpend onderzoek naar is gedaan. Dit eerdere werk vormt een waardevolle basis om op voort te bouwen. Enerzijds als hulpmiddel voor overheden bij het opstellen van een ontwerpagenda en het formuleren van uitgangspunten voor toekomstig beleid, anderzijds als inspiratiebron en kennisbasis voor ontwerpbureaus die in toekomstige ontwerpend onderzoekstrajecten aan de slag gaan. 

Hieronder treft u een overzicht van alle themadossiers, die u op onze website terug kunt vinden. Deze themadossiers corresponderen met de titels van de open oproepen waarbinnen lagere overheden en (semi)publieke organisaties innovatievouchers kunnen aanvragen:
Vitale steden en dorpen
Duurzame economie en ruimte
Ruimte voor klimaat en energie
Toekomstbestendig landelijk gebied