stimuleringsfonds creatieve industrie
vroverstedelijkingwebsite.gif

Bekijk lezing: What's going on in de verstedelijking

22 september 2021
Lezing: What's going on in de verstedelijking
Vitale steden en dorpen #1
3 september 2021

Er moet veel worden gebouwd in Nederland. Er is behoefte aan nieuwe woningen en bestaande wijken zijn toe aan een opwaardering en verduurzaming. Dit betekent slim omgaan met het bestaande, en het ontwikkelen van gedegen visies op toekomstige ontwikkelingen: zowel voor stedelijk gebied als voor de kleinere kernen. Wat is de betekenis van de landelijke tussengebieden onder de rook van de grote steden, die al lang bij het 'daily urban system' horen? Hoe kunnen de voormalige tegenstellingen tussen stad en land, die steeds meer vervagen, ook leiden tot nieuwe kansen voor kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling?
In deze lezing komt de stem van de binnenstedelijke verdichting aan bod, maar wordt ook gekeken naar de gebieden tussen de stedelijke centra, waar juist kleinere kernen en goed bereikbare dorpen een grote bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de stedelijke regio.

Spreker 1: Hilde Blank
Hilde Blank is stedenbouwkundige en eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Zij werkt aan complexe ruimtelijke vraagstukken, ontwerpt toekomstgerichte gebiedsperspectieven en vertaalt trends en ontwikkelingen en sociaaleconomische vraagstukken naar kansrijke voorstellen. Vanuit BVR is zij onder andere stadsbouwmeester Leiden, supervisor Schieoevers-noord Delft en Ateliermeester Oostflank Haarlemmermeer. Daarnaast is zij voorzitter van de EFL-Stichting, zit zij in het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad van toezicht van Mobile Arts. Tijdens deze lunchlezing vertelt Hilde ons meer over de verdichting van steden en dorpen, en hoe zij gemeenten en ontwerpers hiermee aan het werk ziet. Wat is maakbaar? En waar lopen we met zijn allen tegenaan?

Spreker 2: Harm Veenenbos
Harm Veenenbos studeerde is landschapsarchitect en sinds 1995 directeur van bureau Veenenbos en Bosch. Buiten het bureau is hij actief als docent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, lid van verschillende kwaliteitsteams en sinds september 2016 de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in de provincie Zuid-Holland. Vanuit deze functies is hij o.a. betrokken bij het project Landschapspark Zuidvleugel. Een van de opgaven in dit verstedelijkte gebied van de Zuidvleugel is het versterken van het stedelijke landschap met de bijbehorende groenblauwe structuur van de provincie. Aanleiding voor de verkenning vormt het groeiende inzicht dat niet alleen de groenblauwe structuur aan betekenis wint als vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en bewoners, maar ook dat andere opgaven (o.a. klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie) met een ruimtelijke impact op het landschap om een nieuwe aanpak vragen. Bovendien staat de regio voor een aanzienlijke verstedelijkingsopgave, waarmee de druk op het landschap in, om en tussen de steden toeneemt.

Over de lezing
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Vitale steden en dorpen, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Vitale steden en dorpen, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.
Bekijk hier de lezing What's going on in de verstedelijking
Bekijk hier een korte video over de Open Oproep Vitale steden en dorpen