stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 1: Verdrogingsbestrijding stroomgebied de Dommel

Case 1: Verdrogingsbestrijding stroomgebied de Dommel

Samenwerkingpartners: Waterschap de Dommel en Mirja Kits, beleidsmedewerker en planvormer landelijk gebied

Het stroomgebied van de Dommel staat symbool voor veel hogere zandgronden. De afgelopen jaren hebben we geleerd dat verdroging grote schade aanbrengt aan bodem, natuur en gewassen. De biodiversiteit neemt af, gewassen zijn verdroogt of brachten minder op. Waterschap de Dommel heeft het programma 'Leven De Dommel' opgezet en zoekt naast besparing op watergebruik ook naar een optimaal inrichtingsmodel voor het stroomgebied van de Dommel. Daarin hoort een meer natuurlijk watergebruik wat robuust genoeg is voor de toekomst met landbouwkundig gebruik, natuur en ook natuurlijker en schoon water.

Onderdelen van de aanpak van het waterschap om tot een robuust en toekomstbestendig watersysteem te komen zijn:
1. Water vasthouden en slim sturen in het landelijk gebied: in het hoofdsysteem én in de haarvaten;
2. Sponswerking bebouwd gebied vergroten: in de praktijk en in gemeentelijke plannen;
3. Samen met gebiedspartners werken aan het juiste gebruik op de juiste plek: op perceelsniveau en beekniveau met onderhoud, beheer, projecten, beleid en innovatie;
4. Risicogestuurd maaibeheer: concreet maaiplan opstellen voor elke watergang met een duidelijk doel, bijbehorende boodschap en advies aan derden;
5. Onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater (o.a. voor beregening): samen met gebiedspartners in het nieuwe verbrede strategisch (grond)wateroverleg het beleid en de communicatie verbeteren;
6. Waterverdeling: onderzoek naar mogelijkheden voor keuzes en verbetering van de sturing van water tijdens van wateroverlast en droogte;
7. Bodem als spons: versterken van de rol als aanjager van bodemverbeteringsprojecten.

Is het systeem van de Dommel over 20 jaar vorm te geven in een wenkend perspectief met ingrepen op de korte, middellange en lagere termijn ruimtelijk vormgegeven?

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader