stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
bezwaren

bezwaren

Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift in dienen. Hieronder volgt een toelichting op beide opties.

Herziene aanvraag
Indien u meent dat uw aanvraag onvoldoende tot zijn recht is gekomen in een beslissing en u nieuwe feiten en omstandigheden kunt aanvoeren die van invloed zijn op uw aanvraag, hebt u de mogelijkheid om een herziene aanvraag in te dienen. Eerdere ingediende aanvragen kunnen − mits aangevuld met nieuwe informatie − op deze manier opnieuw door de inhoudelijke adviescommissie worden beoordeeld. De aanvraag dient zodanig te worden aangepast dat deze als een nieuwe aanvraag kan worden opgevat, minimaal aangevuld met een aanbiedingsbrief van de aanvrager. Neem contact op met het Stimuleringsfonds voor informatie over een mogelijke herziene aanvraag.

Let op: bij open oproepen en bij de deelregeling Talentontwikkeling is het niet mogelijk om een herziene aanvraag in te dienen.

Bezwaar
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende bezwaar maken tegen de beslissing betreffende de subsidieaanvraag. De Algemene Wet Bestuursrecht heeft de bezwaarprocedure verplicht gesteld als voorfase voor de gang naar de administratieve rechter. Het Stimuleringsfonds heeft een onafhankelijke vaste adviescommissie voor bezwaarschriften, benoemd door het bestuur.

De bezwaarcommissie beoordeelt de beslissing van het Stimuleringsfonds op formele en procedurele gronden. Voor de goede orde: het gaat dus niet om een inhoudelijke herbeoordeling. De bezwaarprocedure is in het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds Creative Industrie uitgewerkt. Hieronder worden enkele elementen hieruit besproken. Indien u meer informatie wenst over de toepasselijke regels in de bezwaarprocedure, kunt u contact opnemen met het Stimuleringsfonds. Wij helpen u graag verder.

Bezwaarschrift
Een belanghebbende kan bij het fondsbestuur een bezwaarschrift indienen. Dit wordt doorgestuurd aan de bezwaarcommissie. Het bezwaar dient uiterlijk zes weken na het schriftelijk besluit bij het bestuur van het Stimuleringsfonds te zijn ingediend.

Hoorzitting
Indien gewenst kunt u uw bezwaar toelichten tijdens de hoorzitting. Het fonds stelt in overleg met belanghebbende een datum voor de hoorzitting vast.

Het fonds verzamelt de relevante gegevens voor de hoorzitting. Tot 10 dagen voor de hoorzitting kan belanghebbende stukken toevoegen aan het dossier. Belanghebbende wordt uiterlijk 3 weken van te voren uitgenodigd. In de uitnodigingsbrief wordt vermeld uit welke leden de hoorcommissie bestaat.

Indien tijdens de hoorzitting nieuwe feiten ter tafel komen, kan het fondsbureau aangeven dat de beslissing op bezwaar langer zal duren. Van de hoorzitting wordt door de secretaris een verslag gemaakt.

Taak hoorcommissie
De bezwaarcommissie hoort belanghebbende en een medewerker van het fonds in elkaars aanwezigheid. De hoorcommissie stelt belanghebbende in staat het bezwaar toe te lichten en stelt vragen. Een hoorzitting duurt ongeveer 45 minuten. De hoorzitting wordt afgesloten met de vraag of alle aspecten van het bezwaar aan de orde zijn gekomen en of belanghebbende nog iets wil toevoegen.

Na de hoorzitting
De bezwaarcommissie stuurt het verslag van de zitting en het advies naar het fondsbestuur. Het bestuur gaat onder meer na of het uitgebrachte advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Het fondsbestuur kan de inhoudelijke adviescommissie opnieuw raadplegen als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld als daartoe wordt geadviseerd.

Het bestuur neemt naar aanleiding van het advies en het verslag van de hoorzitting een besluit op het bezwaar en maakt dit besluit schriftelijk kenbaar aan belanghebbende. De maximale termijn hiervoor is 12 weken na zendingsdatum van het bezwaarschrift. Het verslag van de hoorzitting en het advies worden als bijlage toegevoegd. Mocht u het hiermee niet eens zijn, kan u beroep instellen bij de administratieve rechter te Rotterdam.

Adviescommissie voor bezwaarschriften:
mr. G.A.J.A. Trapman (voorzitter)
mr. L. Begas
mr.drs. A.N.A. Buyserd
BDes A. Klawer
mr. J.J.R. Lautenbach

secretaris: Anselm van Sintfiet
adjunct secretaris: Sean Gilis

Deelregelingen 2013-2016
Vanaf 1 januari 2017 zijn de deelregelingen 2017-2020 van kracht, die de deelregelingen 2013-2016 vervangen. Indien u de regelingen 2013-2016 nodig heeft, kunt u de PDF's aanvragen via info@stimuleringsfonds.nl.

Vragen
Voor meer informatie over de bezwaarprocedure kunt u contact op nemen met Anselm van Sintfiet of Sean Gilis

het fonds

subsidies

actueel