stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Toekenningen Architectuur 2018
1jaarboeklandschapsarchitectuurenstedenb.jpg

Toekenningen Architectuur 2018

27 februari 2019

In 2018 zijn binnen de regeling Architectuur een totaal van 72 projectvoorstellen van start gegaan. Het zijn projecten die op innovatieve wijze ingaan op actuele maatschappelijke opgaven. Het gaat om onderzoek en analyse om nieuwe kennis te ontwikkelen. Er wordt op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied gereflecteerd wat uiteindelijk leidt tot nieuwe inzichten en debat. Bestaande kennis en expertise, soms juist buiten het vakgebied, wordt hierbij op een sterke wijze ingezet binnen een opgave in het persoonlijke interessegebied. Met deze terugblik tonen we hoe hieraan vanuit verschillende invalshoeken invulling wordt gegeven.
actuele opgaven
Onder andere de grote woningbouwopgave en de bijbehorende verdichtingsvraagstukken kwamen ruimschoots aan bod in de ingediende voorstellen. Tot 2030 zullen er in totaal 1 miljoen woningen moeten worden bijgebouwd. De beperkte ruimte in steden zorgt bovendien voor meer complexiteit, waardoor kosten relatief hoog zijn en meer woningen in het buitengebied moeten worden gebouwd. Dit roept vragen op met betrekking tot duurzame verstedelijking en legt extra druk op het landschap. Via uiteenlopende projectvormen wordt er gezocht naar mogelijke antwoorden op diverse vragen bij dit onderwerp.

Alley up! Kansen voor Utrechtse stegen – Freelandschap
Ontwerpbureau Freelandschap doet onderzoek naar de mogelijkheden die de afgesloten doch kenmerkende Utrechtse stegen in zich hebben binnen de verdichtingsopgave, zodat de ruimtelijke kwaliteiten niet verloren gaan in een strijd om ruimte.
Gewoon Goed – Pleidooi voor een stad van coöperatief wonen - Trancity*Valiz
Publicatie over de wooncoöperatie als alternatief ontwikkel- en beheermodel voor betaalbare, kwalitatieve en inclusieve woonruimte voor middengroepen in de stad.
Waar is Rotterdam Zuid? - studio L A
Studio LA documenteert en analyseert aanwezige ruimtelijke kwaliteiten, initiatieven en toekomstige projecties van bewoners in Rotterdam-Zuid, om ontwerpmethodes te onderzoeken waarbij deze aanwezige factoren onderdeel kunnen worden van een veranderend Rotterdam-Zuid als alternatief op het huidige proces van stedelijke ontwikkeling.

breder perspectief
In de zoektocht naar een duurzame verstedelijking wordt in sommige voorstellen buiten de bekende scope gekeken naar de gehele opgave en de implicaties buiten de grenzen van Nederland of voor het vakgebied. Deze wijdere blik leidt er ook toe dat er vanuit een ander perspectief wordt gekeken naar de achterliggende opgave. Dit zorgt voor enkele interessante cross-over projecten die vanuit een andere context zoeken naar nieuwe inzichten.

Future Cities – Stephanie Bakker
Een multimediaproject tijdens WeMakeTheCity dat het leven in beeld brengt in vijf snelgroeiende wereldsteden (Kinshasa, Lima, Yangon, Medellin en Addis Abeba), waarvan het imago vaak negatief en eenzijdig is.
Smart City-Scan Amsterdam – FABRICations
onderzoek naar de potentie van data om stedelijk ontwerpers te ondersteunen in het vinden van ruimtelijke antwoorden op de grote hedendaagse vraagstukken.
CRATE: ParsProToTo – George - Aris Papadopoulos
Onderzoek door middel van 3 workshops waar ontwerpers en betrokken inwoners met verschillende socio-economische achtergronden architecturale, stedelijke en technologische oplossingen co-creëren die de leefbaarheid van steden toekomstbestendig maken.
futurecities.jpg
Future Cities, Stephanie Bakker

inhoudelijk debat over het vakgebied
De architectuur discipline kent een lange traditie van reflectie op en inhoudelijke debat over het vakgebied. Ook in 2018 zijn er meerdere aanvragen gehonoreerd die focussen op het bespreken van de rol, kennis en positie van de architect, stedenbouwer, landschapsarchitect en interieurarchitect. Voorstellen richten zich op het analyseren van de vaardigheden van de ontwerper, waarbij dikwijls wordt gezocht naar mogelijke kennisoverdracht met andere disciplines.

Independent School for the City – Crimson Architectural Historians
Kennisnetwerk, onderzoeksplatform en niet geaccrediteerde opleiding voor ruimtelijke professionals. De kern is het voeren van het internationaal vakinhoudelijk debat in samenwerking met toonaangevende personen binnen vakgebieden als sociologie, politicologie, architectuur, grafisch-ontwerp, film en journalistiek.
Architecture + journalism + documentary – Killing Architects
Een serie evenementen met workshops waarin architecten de praktische vaardigheden leren die bij onderzoeksjournalistiek horen. Daarnaast vinden lezingen plaats waarin wordt uitgelegd hoe de vaardigheden van architecten ingezet kunnen worden voor de journalistiek.
Research by Debate – De Dépendance
Research by Debate is een reeks van vijf publieke gesprekken over actuele stedelijke vraagstukken. De avonden worden opgezet in samenwerking met vijf partners, ieder cureren een debatavond met internationale sprekers om actuele stedelijke thema's uit te diepen.

lange lijnen
Tot slot lichten we een aantal projecten uit die in de loop van het traject op een of meerdere cruciale momenten ondersteuning heeft ontvangen vanuit het fonds om het onderzoek te initiëren, uit te werken en te delen met het vakgebied. Op deze manier is het mogelijk geweest om langdurig onderzoek uit te kunnen voeren of bijzondere kennis voor een veel breder publiek inzichtelijk te maken.

De gebouwde omgeving in een blokkendoos – Gratwanderung (foto bovenaan)
Startfase van het derde en laatste deel in een reeks van drie projecten over alternatieve vormen van representatie en communicatie in de architectuur en stedenbouw. Ditmaal ligt de focus op de rol van architectuurspelen.
State of Tyranny – TD Netherlands
Na het succes van het 'Handbook of Tyranny' gaat Theo Deutinger een stap verder. Door middel van een tentoonstelling, een serie excursies en een publiek programma worden vormen van controle en conflict, die zich in het stedelijk weefsel hebben genesteld, blootgelegd om aan te tonen hoezeer dit onderdeel is geworden van de hedendaagse maatschappij.
Plaatsen van verbeelding longread – Lara Voerman + Joost Emmerik
In deze laatste fase van het project worden de resultaten van het onderzoek als een 'longread' op internet te publiceren: een vrij toegankelijke website, waar makkelijk verbanden met achtergrondinformatie gelegd kunnen worden en waar beeld en tekst tot hun recht komen, met teksten die zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen zijn.

alleyup.jpg
Alley up! Kansen voor Utrechtse stegen, Freelandschap

tot slot
In 2018 was er extra aandacht voor interieurarchitectuur. Zo verscheen het boek 'Weelde van de eenvoud', waarin de twintig Rietveld huizen, en in het bijzonder hun interieurs, uitvoerig worden belicht en gedocumenteerd. Daarnaast zijn er vier onderzoeksprojecten ondersteund die zich specifiek focussen op het ontwerpen vanuit het interieurperspectief. In 2019 zal opnieuw een open oproep hiervoor worden uitgeschreven.

deadlines 2019
De volgende sluitingsdata voor de Deelregeling Architectuur in 2019 zijn 8 mei, 7 augustus en 16 oktober. Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 1.200.000.


Foto bovenaan: publicatie Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2018 van Stichting Lijn in landschap

meer nieuws

ooontwerpkritiekaug2019.png

Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat

19 augustus 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept bestaande en nieuwe initiatieven op voorstellen in te dienen voor een reeks activiteiten die op een kritische en innovatieve wijze reflecteren op de actuele ontwikkelingen binnen de ontwerppraktijk en de betekenis daarvan voor de samenleving duiden. Deze oproep wordt in 2020 herhaald.
Om een relevante bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen, is het van belang dat ontwerpende disciplines blijven reflecteren op de snelle ontwikkelingen binnen zowel de ontwerppraktijk als de samenleving. Platforms voor ontwerpkritiek, reflectie en debat zijn hiervoor cruciaal. Ze bieden ruimte en structuur voor professionele duiding, kennisdeling en discussie binnen het ontwerpveld. Hierdoor komen ontwerpcommunities bij elkaar en wordt een breed publiek aangesproken. Het belang van deze platforms wordt zowel door het Stimuleringsfonds als het ministerie van OCW onderschreven. Daarom worden extra middelen beschikbaar gesteld om deze platforms te ondersteunen.

Met deze open oproep wil het fonds vernieuwing en diversiteit binnen deze platforms aanmoedigen en meerdere perspectieven betrekken bij de duiding van actuele ontwerppraktijken. De activiteiten binnen de voorstellen dienen in ieder geval gericht te zijn op:
interactieve productie- en distributiemodellen die ontwerpers, critici, onderzoekers, gebruikers of opdrachtgevers bij elkaar brengen;
levendig debat waarin de beleving van ontwerp in het dagelijks leven wordt bevraagd met een breed en meerstemmig publiek;
wisselwerking tussen het organiseren van debat en het schrijven en publiceren van reflectie;
nieuwe multimediale werkvormen, nieuwe doelgroepen en verassende samenwerkingen.

Met een beschikbaar budget van € 150.000 is het streven minimaal drie voorstellen en maximaal vijf voorstellen te selecteren voor ondersteuning.

indienen
Voorstellen kunnen tot en met woensdag 30 oktober 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.
oouitzonderlijkepresentaties.png

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties

15 augustus 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie creëert ruimte voor verrassende voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven worden gevraagd met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek. Het fonds beoogt hiermee jaarlijks enkele onderscheidende, gedurfde of ambitieuze publiekspresentaties mogelijk te kunnen maken. Deadline is woensdag 2 oktober 2019.
Musea en presentatie-instellingen, zowel nieuw als gevestigd, kunnen een aanvraag indienen voor het ontwikkelen van een niet-reguliere presentatie of tentoonstelling en aanvullende activiteiten voor het belichten van een onderwerp, thema of actualiteit binnen de ontwerpende disciplines. De aanvrager wordt gevraagd een bijzondere samenwerking aan te gaan met ontwerpers, makers, curatoren of andere professionele partijen die zich inzetten voor ontwerp of nieuw publieksbereik.

Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor het ontwikkelen van een niet-reguliere, eenmalige, tijdelijke presentatie of tentoonstelling en aanvullende activiteiten. Het voorstel richt zich op een presentatie die fysiek te bezoeken is in Nederland.

financieel
De open oproep heeft een beschikbaar budget van € 315.000. De aangevraagde realisatiesubsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000. Het is ook mogelijk om een voorstel in te dienen voor een nadere verkenning en onderzoek in de voorbereiding op een uitzonderlijke presentatie of een 'proof of concept' voor een maximaal bedrag van € 10.000.

indienen
Voorstellen kunnen uiterlijk woensdag 2 oktober ingediend worden via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

vervolg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zal deze open oproep drie maal organiseren. De eerste sluitingsdatum is 2 oktober 2019. De tweede open oproep is in maart 2020 en de derde in augustus 2020. Per oproepronde is een budget van € 315.000 beschikbaar.

Deze oproep komt voort uit de extra middelen die het ministerie van OCW aan het fonds ter beschikking heeft gesteld in 2018, 2019 en 2020 voor Talentontwikkeling & Vernieuwing.
deletionprocessonlyyoucanseemyhistorykyr.jpg
Deletion Process - Only you can see my history, Kyriaki Goni tijdens Oddstream
scidenkjemee720x480.gif

Denk je mee-sessies in september 2019

15 augustus 2019

Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten hebben tot doel om inzichten uit het ontwerpveld op te halen en ideeën voor nieuw beleid te toetsen.
Wat zijn de actuele ontwikkelingen en trends en hoe sluiten de regelingen en programma's van het fonds hierbij aan? We horen graag wat makers hiervan vinden en wat zij in de praktijk ervaren. Denk en praat mee tijdens een van de bijeenkomsten verspreid over de regio's noord/oost, west en zuid in Nederland. Tijdens verschillende sessies, opgedeeld naar vakgebied en thema, ga je in gesprek met andere makers en fondsmedewerkers over onderwerpen als het functioneren van de regelingen en het thematisch werken binnen programma's.

Wil je meepraten en denken over o.a.:
• voel je je vertegenwoordigd door het fonds en zijn onze activiteiten voldoende toereikend?
• zijn de gestelde criteria en doelstellingen werkbaar voor je?
• herken je je in de thematiek van de open oproepen die het fonds uitschrijft of zijn er actuele ontwikkelingen waar het fonds onvoldoende op inspeelt?
• welke aanknopingspunten zie jij om ontwerpkracht in te zetten voor maatschappelijke opgaven?
• hoe denk je over de invoering van de Fair Practice Code en de gevolgen van fair pay in de ontwerpsector?

Al deze onderwerpen zijn aanleiding voor het gesprek aan de volgende tafels:
Architectuur
Vormgeving
Digitale Cultuur
Internationalisering
Professionalisering
Talentontwikkeling
Thematisch werken
Erfgoed en ontwerp
Inclusiviteit
Fair Practice Code

Kom dan op 16, 23 of 30 september 2019 naar een Denk je mee-sessie:
maandag 16 september, 15:00 – 17:45 uur, LocHal Tilburg (Glazen zaal)
maandag 23 september, 15:00 – 17:45 uur, Rozet Arnhem
maandag 30 september, 15:00 – 17:45 uur, BlueCity Rotterdam

We sluiten de middagen af met een netwerkborrel.

Meld je aan via dit aanmeldformulier.

inhoudelijke suggestie
Wil je een onderwerp agenderen, geef dat tijdig door aan het fonds. We gaan graag in gesprek.

Tot in september!

Dit programma wordt ontwikkeld en georganiseerd i.s.m. creative consultancy Cornelis Serveert.
ooprofontwerppraktijkaug2019.png

Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk #5

14 augustus 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio's kunnen tot en met 6 november 2019 voorstellen indienen voor het ontwikkelen van een onderscheidende strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen.
Het ontwikkelen van een langetermijnvisie en -strategie is belangrijk voor je ontwerppraktijk. In een professionele praktijk plan je tijd in voor zowel je artistieke ontwikkeling als voor je ontwikkeling als ondernemer. Hoe vind je de juiste balans tussen beide? Welke visie heb je op de toekomst en met welke strategie bereik je dat?

Het fonds werkt aan een toekomstbestendig ontwerpveld door verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappij aan te jagen. Door voorbeeldstellende onderzoeken op het gebied van reflectie en praktijkverdieping mogelijk te maken, beoogt het fonds het ontwerpveld te versterken. Een ontwerppraktijk speelt in op actualiteiten in het ontwerpveld en de samenleving en is gebaat bij een up-to-date ontwikkelstrategie.

Dien een voorstel in voor een onderzoek naar een passende strategie voor de ontwikkeling en verdieping van je ontwerppraktijk. Benoem de benodigde expertise om de strategie te concretiseren en te implementeren. Besteed in het voorstel aandacht aan de reflectie op ontwikkeling van de eigen praktijk in relatie tot de positie in het werkveld.

indienen
Het voorstel kun je tot en met woensdag 6 november 2019 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

Deze oproep wordt voor de vijfde keer uitgezet en wordt in 2020 herhaald. Bekijk hier de toekenningen van de eerdere oproepen.
theworldwithoutus.jpg

Selectie Open Oproep Interieur & Interdisciplinariteit #2

14 augustus 2019

Zes voorbeeldstellende voorstellen gericht op een integrale benadering van het interieur zijn geselecteerd uit de zestien voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de tweede Open Oproep Interieur en Interdisciplinariteit. Het gaat hierbij om voorstellen waarin een urgent onderwerp wordt benaderd vanuit het interieur en waarin interdisciplinaire samenwerkingen tot stand komen. De voorstellen zijn ter advies voorgelegd aan drie deskundigen: Aslı Çiçek (zelfstandig interieurarchitect en curator, gastdocent KU Leuven en redactielid en schrijver Oase en XXI), Lyndsey Housden (ruimtelijk ontwerper en kunstenaar met interdisciplinaire expertise) en Anne Karin ten Bosch (theatermaker en scenografisch ontwerper).
De ingediende voorstellen snijden over het algemeen relevante thema's aan volgens de adviescommissie. Opvallend was dat er verschillende grote onderwerpen werden aangegrepen om vanuit ontwerpperspectief te onderzoeken, zoals klimaatverandering en vergrijzing. In een deel van de projectvoorstellen leidde dat er mogelijk toe dat het interieuraspect een ondergeschikte rol had. Ook constateerde de commissie dat in verschillende opgaven met name de interdisciplinariteit goed was geborgd.

selectie projecten ontwikkelfase
De volgende drie voorstellen zijn geselecteerd voor een subsidie voor de ontwikkelfase:
The Air We All Breathe - Dirk Osinga, Susanne Pietsch & Maarten Lambrechts i.s.m. Eric van den Ham & Leeke Reinders
Celestial Space - Sheray Rozenstein, Stephanie Afrifa ism Brand New Guys, Adeola Enigbokan, Wouter Pocornie, Samir Bantal & Studio LA
The World Without Us - Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek ism Martine Rademakers, Feikes Huis, Performance Technology Lab, Feikes Huis, Over het IJ Festival

Volgens de commissie sluiten deze drie voorstellen door hun voor de interieurdiscipline relevante vraagstelling en sterke interdisciplinaire verbanden goed aan bij deze open oproep. Doordat ze vertrekken vanuit een heldere vraagstelling en starten met een open onderzoek, is de verwachting dat de ontwikkelfase zal leiden tot een interessante opzet voor een vervolgproject. De drie voorstellen maakten bovendien inzichtelijk dat de benodigde expertise aanwezig is om het onderwerp inhoudelijk verder uit te kunnen diepen. Daardoor werd aannemelijk gemaakt dat de projecten tot nieuwe inzichten kunnen leiden die van meerwaarde zijn voor het betreffende onderwerp en het vakgebied.
theairweallbreathe.jpg
The Air We All Breathe - Dirk Osinga, Susanne Pietsch & Maarten Lambrechts i.s.m. Eric van den Ham & Leeke Reinders

selectie voorstellen projectsubsidie
Tot de selectie voor de projectsubsidie behoren de volgende drie voorstellen:

De jeugdrechtszaal van de toekomst - Lawyers as Changemakers, Young in Prison
Just add water - Sterre Troostheide & Friso Booij
Positive Sound - Studio Jaaf, Matthee de Bruin, Nathan Marcus, Malou Palmboom

Ondanks dat de aanvragen vaak een relevant thema of doel beschreven, vond de commissie bijna alle voorstellen op een cruciaal onderdeel onvoldoende aansluiten bij de criteria van de open oproep. Daarom heeft de commissie ook de achterliggende potentie in de beoordeling meegenomen en bekeken welke aanvragen na aanscherping van het plan van aanpak kunnen leiden tot een resultaat dat in lijn ligt met de intentie van de oproep. De drie geselecteerde voorstellen zijn in de basis onderscheidend ten opzichte van de andere plannen wat betreft urgentie en interdisciplinaire aanpak. De projecten kenmerken zich door een sterkere benadering of relatie met het interieur, zonder dat het een te specifieke casus betrof. De commissie verwacht daardoor dat deze plannen kunnen leiden tot nieuwe inzichten op het onderwerp en tevens interessant zijn voor het bredere vakgebied.

beoordeling
De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de hand van de criteria van deze oproep: de relevantie en urgentie van de opgave, de kwaliteit van het plan van aanpak en de betrokken deskundigheid, de mate van vernieuwing en de artistieke kwaliteit van het werk van de betrokken ontwerpers en de interdisciplinaire samenwerking. De adviseurs beoordeelden verder in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten bij de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. Vanwege de aard van de opzet bij deze open oproep, door het onderscheid tussen aanvragen voor een ontwikkelfase en aanvragen voor een projectsubsidie, is de selectie in twee delen uitgevoerd.

loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturemedewerkerdigitalecultuur.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is per direct op zoek naar een Stafmedewerker (Digitale cultuur) voor 32 uur per week. Reageren kan tot en met 12 september 2019.... meer >
scidenkjemee720x480.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten hebben tot doel o... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader