stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Terugblik Making School op Dutch Design Week
Bussemaker.jpg

Terugblik Making School op Dutch Design Week

24 november 2016

Op de Dutch Design Week 2016 presenteerde het fonds de tentoonstelling Making School - geopend door minister Jet Bussemaker. Veertien ontwerpteams lieten zien hoe de kennis en kunde van de creatieve industrie kan bijdragen aan een stimulerende onderwijsomgeving. In dagelijkse events gingen docenten, schooldirecteuren, leerlingen, lokale overheden en het bedrijfsleven samen aan de slag met nieuwe onderwijsconcepten en stimulerende leeromgevingen. In het Veemgebouw ontving het fonds 26.000 bezoekers en ruim 300 onderwijsprofessionals namen deel aan de events.De 14 projecten die te zien waren in de tentoonstelling zijn:
De Ambachtsschool Revisited
Mediawerf
Frysklab
Makerschool
Connecting conversations: Playgrounds & Building Conversations
Je Eigen Gang Gaan
Teacher Maker Camp
Hack the Brain
School Around: Reversed School & Pencil vs. Pixel
Stad als School, School als Stad
Flex Test ROC
Ruimtelijke strategieën voor een zelfbewust beroepsonderwijs
Werkplaats Centraal
The New School Collective

Bekijk hier de verslagen en video's van de events:
School Excursie: over het veranderend beroepenveld en de betekenis hiervan voor het jongeren beroepsonderwijs.
School Lunch: op een andere manier na denken over de beroepen van de toekomst en de innovatie van voedselbereiding.
School College: over de emancipatie van de MBO leerling, met inspirational talk door kunstenaar en ontwerper Thomas Thwaites, alias 'GoatMan'.
School Workshop: bouwen aan eigen apparatuur om het makersonderwijs mee te verrijken.


Over Making School:

Emancipatie van het beroepsonderwijs
Making School omvatte een pleidooi voor de emancipatie van het beroepsonderwijs voor jongeren. Met een tentoonstelling, presentatie van onderzoeksresultaten, voorstellen voor een andere inhoudelijke en fysieke inrichting van scholen, aangevuld met workshops en debatten betrok het Stimuleringsfonds de creatieve industrie bij de urgente opgave om het beroepsonderwijs voor jongeren (VMBO/MBO/ROC) te emanciperen.

Ontwerp, onderzoek & onderwijs
Het bewustzijn te leven in een 'transitiesamenleving' waarin vele gevestigde instituties genoodzaakt zijn om zich opnieuw uit te vinden, biedt volop kansen voor ontwerpers, makers en kunstenaars. Het ligt immers in hun aard om te experimenteren en om kennis en methoden uit verschillende bronnen vrijelijk te combineren.

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor onderwijs, waarin denken en doen samengaan, snel gegroeid. De creatieve industrie vervult hierin een dubbele rol. Immers, het continu combineren van analyse en onderzoek met ontwerpen en maken is typerend voor de praktijken binnen de creatieve industrie. In samenwerking met het onderwijsveld kunnen ontwerpers en makers reflecteren op de inhoud van het beroepsonderwijs. Tegelijkertijd kunnen zij de omgeving waarin het toekomstig onderwijs plaats vindt opnieuw vormgeven.
kb5MVH7778kopie.jpg
Pencil vs. Pixel van MU in tentoonstelling Making School. Foto: Maarten van Haaff.

Verbinden onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Het beroepsonderwijs zoekt steeds meer verbindingen met stad en samenleving om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan nieuwe samenwerkingsvormen aan en hebben behoefte aan een bijpassende hybride vormen van huisvesting.

Grootschalige ROC's richten bijvoorbeeld satellieten en werkplaatsen elders in om de afstand tussen onderwijs en samenleving te verkleinen. Hierdoor kan het onderwijs veel meer een simulatie zijn van de toekomstige praktijk. Bovendien worden zelfstandigheid en ondernemerschap gestimuleerd in projectmatig, doelgericht onderwijs.

Ook binnen de bestaande schoolgebouwen ontstaat meer variatie. Maakgericht onderwijs vergt gespecialiseerde werkplaatsen en ateliers. Maar juist ook flexibiliteit van omgeving. Dit komt sterk tot uiting in projecten waar leerlingen zelf actief vormgeven aan hun onderwijsomgeving. Door leerlingen de vraag te stellen waar, wanneer en hoe ze leren kunnen de veelal neutrale, c.q. flexibele gebouwen functioneler worden ingericht.

De inbreng van leerlingen hoeft zich niet te beperken tot het denken over de leeromgeving. Het onderwijs van denken en doen vraagt om leerlingen en leraren die actief gebruik maken van de mogelijkheden om hun (fysieke en digitale) omgeving zelf vorm te geven.

Selectie1MaartenvanHaaff.jpg
Interactie-ontwerper Kristina Andersen legt het project Je Eigen Gang Gaan uit aan een bezoeker. Foto: Maarten van Haaff.

Programma Onderwijsomgeving
Het AARO-programma Onderwijsomgeving, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW, fungeert als een laboratorium voor nieuwe werkvormen en coalities. Alle projecten binnen dit programma hebben een sterk exploratief karakter. In de uitvoering wordt expliciet de wisselwerking opgezocht met alle ontwerpende disciplines. De onderwijsomgeving wordt niet alleen vanuit de architectuur, maar vanuit de hele breedte van de creatieve industrie benaderd. Dit bevordert een integrale aanpak, met een grote variatie in de wijze waarop denken en doen gecombineerd kunnen worden. Bovendien vinden de meeste experimenten plaats in de alledaagse realiteit en in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen. Voordeel van deze werkwijze is dat resultaten direct getoetst kunnen worden.

Om bekendheid te geven aan de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de herinrichting van het beroepsonderwijs aan jongeren heeft het Stimuleringsfonds tweemaal een Open Oproep uitgezet. In totaal zijn 14 onderzoeksprojecten ondersteund binnen het AARO Onderwijsprogramma. De resultaten hiervan vormden de ruggengraat van de tentoonstelling Making School.

kb5MVH8991kopie.jpg
Maarten Baas leidt een groep onderwijsprofessionals rond in Maarten Baas Makes Time. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH8564kopie.jpg
Maarten Baas leidt een groep onderwijsprofessionals rond in Maarten Baas Makes Time. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH4934kopieweb.jpg
Thomas Thwaites vertelt wat over zijn project waarin hij probeerde te leven als een geit, tijdens School College. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH5197kopieweb.jpg
Tijdens School College spreken architecten, ontwerpers en onderwijsprofessionals over stimulerende onderwijsomgevingen voor mbo. Foto: Maarten van Haaff.
selectie2MaartenvanHaaff.jpg
Marco Broekman vertelt over Flex Test ROC aan een delegatie van het ministerie van OCW. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH3056kopie.jpg
Foodcurators tonen tijdens School Lunch de waarde van creativiteit in de voedselinnovatie. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH3301kopie.jpg
Foodcurators tonen tijdens School Lunch de waarde van creativiteit in de voedselinnovatie. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH3533kopie.jpg
Ontwerpers en onderwijsprofessionals in gesprek over de beroepen van de toekomst tijdens School Lunch. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH6970kopie.jpg
Leerlingen werken samen met ontwerper Daniel de Bruijn aan apparaten ter verrijking van het makersonderwijs. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH7225kopie.jpg
Leerlingen experimenteren met 3-D printen in School Workshop. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH7352kopie.jpg
School Workshop over makersonderwijs. Foto: Maarten van Haaff.
kb5MVH7827kopie.jpg
Werkplaats Centraal van Studio Makkink & Bey en Dirk Osinga (do|ob) in Making School. Foto: Maarten van Haaff.

meer nieuws

shimmer.jpeg

33 projecten geselecteerd in Digitale cultuur ronde 3 – 2020

29 oktober 2020

In de derde ronde Digitale cultuur zijn 33 voorstellen gehonoreerd. De selectie werd gemaakt uit een breed scala aan projecten: van games tot mediakunst en van digital storytelling tot artscience en evenementen op het gebied van digitale cultuur. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Dankzij een ruim budget konden deze ronde alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Net als de voorgaande ronde werden er dit keer relatief veel aanvragen ingediend en ook gehonoreerd voor startsubsidies. De breedte van de selectie blijkt uit de volgende gehonoreerde voorstellen:

THE WOMAN DESTROYED – Courtney May Robertson
In het interdisciplinair live researchtraject 'The Woman Destroyed' worden dans, theater, nieuwe mediatechnologieën, geluid, licht en visuele projecties ingezet om thema's rond 'het gevaar van ongeremde macht' te verkennen. De voorstelling bestaat uit een reeks 'opdrachten' die op verschillende manieren gebruik maken van natuurlijke taalverwerking, datavisualisatiesoftware, geluidsprogrammering en codering. Nieuwe mediatechnologieën worden zowel bij de ontwikkeling van materiaal als live op het podium gebruikt, waardoor verschillende aspecten van de voorstelling realtime worden bepaald. De voorstellingen zullen daardoor qua structuur en inhoud niet helemaal hetzelfde zijn. Het project is een poging om onvoorziene gebeurtenissen te ensceneren en een voorstelling te construeren die in de loop van de tijd eindeloos verandert.

Stereodrome – Bas van Koolwijk
Bas van Koolwijk doet onderzoek naar de technische mogelijkheden van het nieuw te ontwikkelen apparaat Stereodrome, een minimaal VR-systeem. De enige aansturing is een geluidsignaal. Het apparaat bevat een microcontroller die geluid omzet naar kleur. De afsluitende bril heeft twee lichtgevende elementen die dienen als schermen. Doordat beide ogen op deze manier afzonderlijk worden bediend met een 'colorfield'-interpretatie van het linker of het rechter kanaal van de audio, biedt het een minimale ervaring van 'stereo vision'. Zowel het elektronisch ontwerp als de code van Stereodrome zullen open-source worden aangeboden.

Verschillende projecten vielen op in het kader van diversiteit en inclusie, een onderwerp waar het Stimuleringsfonds veel waarde aan hecht. Voorbeelden hiervan zijn:

NEW NOISES NEW VOICES – Martina Raponi
Martina Raponi, zelf kind van dove ouders, is al jarenlang geïnteresseerd in 'noise'. Haar project 'New noises new voices' is gericht op de ontwikkeling van een speculatief audiovisueel werk dat is gebaseerd op een 'sonic future beyond audibility'. Het doel is om dove personen te onderzoeken binnen een visuele en auditieve wereld die steeds meer wordt gevormd door AI, surveillance en technologische vooruitgang. Referentiepunten in haar onderzoek zijn onder meer de vibro-tactiele gevoeligheid van dove lichamen en de multidimensionale articulatie van gebarentaal. Het onderzoek omvat recente technologische ontwikkelingen in VR-apps die de hand volgen voor het leren en vertalen van gebarentaal, maar ook voorspellende spraakherkenningstools (zoals Sine Wave Speech). Het project komt tot stand in nauwe samenwerking met doven. Verder zal worden samengewerkt met kinderen van doven, gebarentaaltolken en verschillende (technische) ontwikkelaars.

REAL-TIME HISTORY – Foundland Collective
'Real-time History' is een langlopend onderzoek, dat in 2018 is opgezet en zich op het snijvlak van ontwerp en journalistiek bevindt. Technieken op het gebied van beeldanalyse en -herkenning worden als een artistieke methode toegepast op bestaand en gevonden videomateriaal dat handelt over het conflict in Syrië. Het doel van het project is om verder te kijken dan de rol van een journalist en het waarheidsbeginsel, maar juist om beter te reflecteren op de rol van videomaker in nieuwsberichten. In de startfase zal Foundland Collective een focusmeeting organiseren met experts op het gebied van videoanalyse en narratief onderzoek, die actief zijn binnen domeinen als technologie, wetgeving en mensenrechten. De interviews zullen worden gedocumenteerd, verwerkt en online gedeeld, en functioneren als een bron voor ontwerpers en beeldmakers, waarbij wordt gereflecteerd op de rol van de ontwerper binnen de journalistiek en de distributie van videocontent voor nieuwsproductie. Er zal worden samengewerkt met Free Press Unlimited, een organisatie die veilige journalistieke praktijken mogelijk maakt voor Syrische journalisten in ballingschap en streeft naar verbinding met veel meer partners in zowel Nederland als Egypte.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur ronde 3 – 2020.

cijfers
Van de 60 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 33 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 55 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 500.000. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisisin juni extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Het beschikbaar gestelde budget is deze ronde niet volledig aangesproken; het resterende bedrag schuift door naar de vierde ronde. De sluitingsdatum voor deze ronde is al verstreken.

Foto bovenaan: World as Lover, World as Self door Shimmer

blauwekamerjaarboek.jpeg

19 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 3 – 2020

29 oktober 2020

In de derde ronde Architectuur zijn 19 voorstellen gehonoreerd. Als gevolg van de covid-19-crisis stelde de minister in juni extra middelen beschikbaar. Een deel daarvan heeft het Stimuleringsfonds ingezet voor de deelregeling Architectuur. Hierdoor konden alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Zoals gebruikelijk zijn er weer veel verschillende onderzoeksprojecten ondersteund rond actuele en maatschappelijk relevante thema's op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie, stedelijke ontwikkeling en wonen. Maar in deze ronde zijn ook enkele voorstellen ondersteund waarin aan de hand van mock-ups en prototypes onderzoek wordt gedaan naar product- en materiaalinnovaties en nieuwe vormen van kunst- en tentoonstellingsontwerp in coronatijd.

Net als afgelopen ronde werd dit keer een groot aantal aanvragen voor startsubsidies ingediend en ook ondersteund. Deze subsidievorm biedt de mogelijkheid om de inhoudelijke opzet van een beoogd project te onderzoeken, inhoudelijke deskundigheid te betrekken en op zoek te gaan naar financieel draagvlak. Op projecten die met een startsubsidie worden gehonoreerd, volgt in een latere fase vaak een vervolgaanvraag. De volgende drie projecten, alle drie in deze ronde gehonoreerd, geven een idee van de verschillende fases waarin projecten worden ondersteund: een startsubsidie, een vervolgaanvraag en een publicatieaanvraag als sluitstuk.

Architectuur onder spanning – BRIGHT
In discussies over de energietransitie gaat het volgens BRIGHT vaak over de grote schaal, terwijl er juist ook op het buurtniveau een grote ontwerpvraag ligt door het toenemend gebruik van elektronische apparaten, verwarming, vervoer en de opwekking van stroom. Daarvoor moet de elektriciteitsinfrastructuur worden verzwaard en uitgebreid en dat resulteert in twee tot vijf keer meer transformatorhuisjes in de schaarse openbare ruimte. BRIGHT zet een ontwerpend onderzoek op waarmee ze in samenwerking met de gemeente Amsterdam en nutsbedrijf Alliander wil uitzoeken in hoeverre het mogelijk is deze ontwerpvraag aan andere maatschappelijke opgaven te koppelen, zoals vergroening van steden om klimaatverandering op te vangen, ruimte voor meer beweging door sport, spel en ontspanning, of het combineren van energie-, laad- en parkeerinfrastructuur.

Delta Plan X – ZUS
In een veelomvattend onderzoek ontwikkelt ZUS in een consortium van diverse kennisinstellingen, academische wereld, gemeenten en diverse experts een visie op de toekomst van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Ze gaat daarbij niet uit van een bepaald jaartal maar van een zeespiegelstijging van drie meter; de grens tot waar de waterveiligheid van Nederland binnen het huidige systeem kan worden gegarandeerd. In het onderzoek wordt dit scenario niet alleen als dreiging gezien, maar eerder als een nieuwe context en mogelijke kans om Nederland te (her)vormen en proactief de effecten van latente dreigingen te voorkomen. 'Delta Plan X' projecteert deze toekomstvisie op specifieke testlocaties om de uitwerking en de effecten ervan concreet te maken en zo het publieke debat hierover los te maken.

Future Cities – Stephanie Bakker
In 'Future Cities' wordt het leven in vijf snelgroeiende wereldsteden – Kinshasa, Lima, Yangon, Addis Abeba en Medellín – door journalist Stephanie Bakker en fotograaf Yvonne Brandwijk in beeld gebracht. Na een online documentaire, diverse lezingen en internationale mediapublicaties, opende in juni 2019 een expositie in Amsterdam. Het boek is de 'grande finale' van dit langlopende project dat diverse prestigieuze prijzen won. De publicatie is Engelstalig en wordt uitgegeven door Jap Sam Books. Het presenteert geen afzonderlijke portretten van de steden, zoals in eerdere uitingen het geval was, maar vertelt aan de hand van acht centrale thema's een overkoepeld verhaal over de ontwikkeling van de wereldsteden van morgen. Het boek is opgezet als een reis en bestaat uit een verbindend visueel narratief, dat wordt afgewisseld met essays en verdiepende achtergrondverhalen. Zo komen de 'Future Cities' in een nieuw licht te staan en vormen ze een inspirerend voorbeeld voor vele andere steden.

diversiteit en inclusie
In het kader van diversiteit en inclusie, een onderwerp waar het Stimuleringsfonds speciale waarde aan hecht, vallen deze ronde een aantal projecten op. Zo schuift het project 'Mevr. De Architect' 'nieuwe' rolmodellen naar voren en wordt in '(Tegel-)zetje in de rug' samengewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 'Tuindorp Oostzaan 100 jaar' worden nieuwe perspectieven op het vakgebied gegeven door onder andere de effecten van beleid op gemarginaliseerde groepen in beeld te brengen. En in het project 'Co-operate: Ownership models for circular neighbourhoods' worden nieuwe modellen van eigenaarschap onderzocht door lokale gemeenschappen te betrekken bij ontwikkelingen in hun buurt.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur ronde 3 – 2020.

cijfers
Van de 29 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 19 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 66 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 500.000. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Het beschikbaar gestelde budget is deze ronde niet volledig aangesproken; het resterende bedrag schuift door naar de vierde ronde. De sluitingsdatum voor deze ronde is al verstreken.

mevrdearchitect.jpeg
'Mevr. De Architect', Architectuurverhalen
scianimatievacature720x480kleur02.gif

Vacature adviseurs en voorzitters

29 oktober 2020

Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijnen van meerdere adviseurs is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar nieuwe leden voor verschillende adviescommissies. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.
Er zijn in totaal meer dan 100 adviseurs betrokken bij het fonds. Een adviseur kan voor maximaal vier jaar worden aangesteld. Op die manier blijft de doorstroom gegarandeerd en komen er elk jaar nieuwe plekken beschikbaar binnen de commissies.

wie
Naast mensen met vakinhoudelijke kennis en expertise, heeft het fonds ook altijd behoefte aan generalisten, mensen met een discipline-overstijgende visie of mensen die nieuwe, verrassende of meer (cultureel) diverse perspectieven kunnen inbrengen. Dus ook als je op een andere manier, of vanuit een breder perspectief denkt bij te kunnen dragen aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen een van onderstaande regelingen ben je van harte welkom om te reageren.

diversiteit
Om een divers palet van projecten, makers en instellingen te kunnen stimuleren hecht het fonds veel belang aan meerstemmigheid en is er aandacht voor intersectionaliteit binnen de groep adviseurs en binnen elke adviescommissie. Bij het samenstellen van de commissies letten we daarom op vertegenwoordiging van verschillende culturele achtergronden, van uiteenlopende leeftijden, netwerken, gevarieerd opleidings- en kennisniveau en regionale spreiding.

Reageer uiterlijk dinsdag 1 december 2020 op een van de onderstaande posities.

adviescommissie Vormgeving
Het doel van de regeling is (ontwerpend en artistiek) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van vormgeving te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren. De regeling ontvangt een groot aantal aanvragen van veelal individuele makers en ontwerpstudio's. De regeling werkt met een poule van adviseurs waaruit vier keer per jaar commissies worden samengesteld op basis van de benodigde kennis van de vele subdisciplines die onder vormgeving vallen.

Voor de commissie Vormgeving zoekt het fonds adviseurs met kennis van:
productvormgeving, meubelontwerp en industrieel ontwerp;
illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips en graphic novels;
grafische vormgeving, typografie, redactioneel ontwerp, nieuwe media en datavisualisatie;
mode;
sieraadontwerp;
ruimtelijk ontwerp (interieur), scenografie en tentoonstellingsontwerp.

Daarnaast is het fonds voor de commissie Vormgeving op zoek naar een:
voorzitter.
De voorzitter begeleidt de vergadering, ziet toe op het tot stand komen van het advies, maar heeft zelf geen stem in de advisering.

adviescommissie Architectuur
Het doel van de regeling is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van architectuur te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren. Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, ook verstaan: stedenbouw, regionale planning, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur. De regeling werkt met een poule van adviseurs waaruit vier keer per jaar commissies worden samengesteld.

Voor de commissie Architectuur zoekt het fonds adviseurs met kennis van:
architectonisch ontwerp en bouwtechniek;
internationale architectuurpraktijk;
opdrachtgeverschap en gebiedsontwikkeling;
interieurontwerp, tentoonstellingsontwerp;
participatietrajecten en stadsmakerpraktijk.

adviescommissie Digitale cultuur
Het doel van de regeling is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur te stimuleren en vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties te creëren. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. De regeling werkt met een poule van adviseurs waaruit vier keer per jaar commissies worden samengesteld.

Voor de commissie Digitale cultuur zoekt het fonds adviseurs met kennis van:
digital storytelling en internetcultuur;
het cureren en samenstellen van publieksprogramma's op het gebied van digitale cultuur;
games en gamecultuur.

bezwaarcommissie
Voor aanvragers die in hun belang zijn getroffen, biedt het fonds de mogelijkheid om bezwaar te maken. Bezwaren worden voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarcommissie. De bezwaarcommissie houdt gemiddeld tussen de vijf en tien hoorzittingen per jaar, afhankelijk van hoeveelheid ingediende bezwaarschriften. De commissie adviseert – na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden – het fondsbestuur. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal drie leden.

Voor de bezwaarcommissie zoekt het fonds adviseurs met de volgende profielen:
Een adviseur met een zakelijke of bestuurlijke achtergrond in de creatieve industrie of een andere culturele sector;
Een adviseur met een juridische achtergrond, bij voorkeur met een specialisme in bestuursrecht.

samenstelling en werkwijze adviescommissies
Voor elke regeling is een adviescommissie aangesteld. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere professie (of functie/beroep) binnen de creatieve industrie. De adviseurs beoordelen in gezamenlijkheid de aanvragen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de creatieve industrie of minstens een van de deelgebieden daarbinnen, het beleid en de doelstellingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De werkwijze van de adviescommissies staat omschreven in het document werkwijze commissies en adviescommissies. Als gevolg van de covid-19-uitbraak is de werkwijze aangepast en zal waarschijnlijk ook in 2021 nog digitaal worden vergaderd.

vergoeding
Adviseurs ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) en een reiskostenvergoeding. De tijdsinvestering van een adviseur vraagt, naast het aantal vergaderdagen per jaar, om leestijd van de aanvragen ter voorbereiding op de commissievergadering. In de basisregelingen wordt gewerkt met een poule van adviseurs. In de regel wordt er per aanvraagronde twee dagen vergaderd en zijn de stukken rond drie weken voor de vergadering digitaal beschikbaar. Een adviseur moet gemiddeld per jaar rekening houden met een tijdsinvestering van zo'n zeven werkdagen voor de vergaderingen en een vergelijkbaar aantal uren voor leeswerk in te plannen in de weken voorafgaande aan de vergadering.

indienen van reacties
Kandidaten kunnen uiterlijk dinsdag 1 december 2020 reageren. Een reactie bestaat uit een brief met motivatie en een omschrijving van deskundigheid (maximaal 2 A4), een CV en/of een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld (maximaal 5 A4). In de motivatie geef je helder aan over welke deskundigheid je beschikt en voor welke commissie je solliciteert. Je kunt op maximaal twee profielen reageren.

Stuur je reactie in een PDF document (maximaal 7 pagina's) per e-mail naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail voor welke commissie je solliciteert.

meer informatie
Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, specifiek wordt verwezen naar de Governance Code en de Werkwijze Commissies en Adviescommissie. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinatoren van de betreffende deelregeling of met Joris van Ballegooijen, hoofd subsidies bij het Stimuleringsfonds.

benoeming
Een onafhankelijke externe selectiecommissie draagt aan de hand van de sollicitaties leden voor benoeming voor aan de bestuurder. De bestuurder benoemt commissieleden voor een periode van eerst één jaar. De maximale adviestermijn is vier jaar. Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het voorkomen van de mogelijke schijn van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.
ttlivestreamswebsite.gif

Talenten presenteren zich in Talent Tours Livestreams

28 oktober 2020

Van 18 tot en met 25 oktober presenteerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tijdens de Dutch Design Week dagelijks livestreams met nieuw talent. Op zondag werden kijkers live meegenomen naar het bos door landschapsarchitect Mirte van Laarhoven. Social Designer Marco Federico Cagnoni presenteerde dinsdag zijn project 'Plastic Culture' vanuit zijn werkplek in de Botanische tuin in Utrecht. En op vrijdag nam Tomo Kihara kijkers mee in de YouTube-bubbels van anderen met zijn YouTube-filtersimulator 'Their-Tube'.
De livestreams waren onderdeel van de (online) expositie 'Talent Tours' in MU, Eindhoven.
Kijk de livestreams hier terug:

Mirte van Laarhoven
Landschapsarchitect Mirte van Laarhoven leidt je rond door het afgestorven familiebos dat zij afgelopen jaar gebruikte als experimentenlocatie en materialenbibliotheek voor haar project 'Dead wood alive'.

Marco Federico Cagnoni
Social designer Marco Federico Cagnoni vertelt vanuit zijn werplek in de Botanische Tuinen Utrecht over de achtergrond van zijn project 'Plastic Culture'.

Tomo Kihara
Stap in de YouTube-bubbels van anderen met Tomo Kihara en zijn YouTube-filtersimulator 'Their-Tube'.

Tereza Ruller
Tereza Ruller laat de ruimtelijke en interactieve mogelijkheden zien van virtuele omgevingen als ruimte voor nieuwe gedachten, handelingen en esthetiek.

Mark Henning
Neem deel aan de performatieve oefening van Mark Henning om te verkennen wat in onze nieuwe anderhalvemetermaatschappij de relatie is tussen vertrouwen en afstand.

Jing He
De livestream van Jing heet 'Jing's Memories'. Zeven mensen kruipen in de huid van Jing en delen om de beurt verhalen en herinneringen uit haar jeugd.

Chiara Dorbolò
Architect Chiara Dorbolò deelt voorafgaand aan haar workshop haar creatieve schrijfproces en presenteert twee artikelen.

teresa.jpeg

10 voorstellen geselecteerd in Open Oproep Ruimte voor talent #5

28 oktober 2020

In de vijfde en laatste ronde van de Open Oproep Ruimte voor talent zijn tien bijzondere samenwerkingen geselecteerd. Opnieuw was een opvallend groot aantal van de voorstellen afkomstig uit de discipline vormgeving. Programmaleider Talentontwikkeling Marieke Ladru reflecteert op de open oproep.
Met de Open Oproep Ruimte voor talent ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers die een nieuwe stap willen zetten in de ontwikkeling van hun artistieke praktijk en hiervoor een samenwerking opzoeken met een partner. Net als voorgaande rondes is de variëteit onder de partners groot. Zo zochten ontwerpers samenwerkingen op met labs, werkplaatsen, kennisinstellingen, industrie en zorginstellingen. Opnieuw zijn er veel ontwerpers die aanvragen voor materiaalonderzoek of materiaalexperimenten, veelal binnen de context van circulariteit en duurzaamheid, in het bijzonder gericht op productontwikkeling met mycelium, maar ook bijvoorbeeld met zeewier en beton. Opvallend is ook dat een groot aantal aanvragers eerder een talentontwikkelingsbeurs ontving.

selectie
De volgende tien samenwerkingen werden geselecteerd:
Daria Biryukova (Studio Mixtura) i.s.m. StoneCycling BV
Teresa van Dongen i.s.m. Crossing Parallels – TU Delft, Duncan McMillan Group (foto bovenaan)
Nienke Hoogvliet i.s.m. Dorien Derksen (Dorable)
Studio Philip Vermeulen i.s.m. Spatial Media Laboratories
Studio Ossidiana i.s.m. Tomaello BV
Tanja Koning i.s.m. Except Integrated Sustainability
Circular Landscapes i.s.m. Agrobouwbos NL, The Outsiders en Innoplant
The Girl and the Machine i.s.m. Fieldlab 3D Knit, een samenwerking van Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam Fashion Institute
Atelier Tomas Dirrix i.s.m. Beelen/NEXT
Nadia Nena i.s.m. BlueCity Lab
intentionsfortheunintentional.jpeg
Intentions for the unintentional, Nadia Nena i.s.m. BlueCity Lab

Voor de geselecteerde voorstellen geldt dat er een nieuwe techniek of denkrichting wordt ontwikkeld. Het gezamenlijke experimenteren en onderzoeken staan in de geselecteerde voorstellen centraal. De commissie ziet in de geselecteerde projecten de potentie om een bredere (maatschappelijke) discussie of bewustzijn teweeg te brengen en/of relevantie voor de inhoudelijke ontwikkeling van de ontwerpende disciplines. Zo ontwikkelt ontwerper Rosanne van der Meer van modelabel The Girl and the Machine in 'Building blocks of Knitcode' een modulaire collectie van 3D-breidata. Ze gaat hiervoor een samenwerking aan met Fieldlab 3D Knit en hoopt met het project bij te dragen aan de groei van een ecosysteem voor 3D-breien op aanvraag en daarmee onder meer overproductie in de kledingindustrie tegen te gaan. Volgens Circular Landscapes en Agrobouwbos NL biedt agrobosbouw veelbelovende mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen, het vergroten van de biodiversiteit en de productie van gezond voedsel. Met het project 'Design Lab Agroforestry' willen zij, samen met The Outsiders en Innoplant, onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden en ontwerpinstrumenten voor agrobosbouw in verschillende landschapstypen. En samen met de onderzoeksgroep van Duncan McMillan werkt Teresa van Dongen met het project Crossing Parallels' aan de TU Delft aan de ontwikkeling van organische zonnecellen om zo tot toepasbare oplossingen te komen.

cijfers
Voor de Open Oproep Ruimte voor talent #5 nam het Stimuleringsfonds 34 aanvragen in behandeling. Met tien gehonoreerde voorstellen kwam het honoreringspercentage op 29 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 250.000; aan elk project is € 25.000 toegekend.

ossidiana.jpeg
Cast Soils, Studio Ossidiana i.s.m. Tomaello BV
loader

het fonds

subsidies

actueel