stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Terugblik drie rondes Deelregeling Vormgeving
008representatieveafbeelding.jpg

Terugblik drie rondes Deelregeling Vormgeving

25 september 2019

Voor de eerste drie rondes Vormgeving van 2019 ontving het fonds weer veel aanvragen. Alle aanvragen zijn voorgelegd aan leden van de adviescommissie Vormgeving en zijn door hen gezamenlijk besproken en beoordeeld. Per ronde bekijkt het fonds op basis van de inhoud van de aanvragen welke expertise nodig is en worden specifiek commissieleden uitgenodigd om bij de adviesvergadering aanwezig te zijn. Zo laten we elke aanvraag zo veel mogelijk 'op maat' beoordelen door mensen die vanuit verschillende perspectieven hun advies geven over een aanvraag.
Voor elk van deze rondes geldt dat het beschikbare budget zwaar overvraagd was. De aanwezige commissieleden hebben over elke aanvraag een advies uitgebracht, maar voor elk van deze rondes gold dat er niet voldoende budget was om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Als dat het geval is, worden commissieleden gevraagd deze aanvragen te prioriteren. Het fonds vraagt hen een selectie te maken tot waar het budget toereikend is. Helaas betekende dat voor veel aanvragen dat er ondanks een positief advies geen subsidiegeld volgde.

Voor dit jaar is er nog één aanvraagronde voor de Deelregeling Vormgeving met een sluitingsdatum op woensdag 16 oktober. Voor vragen en het voorleggen van conceptaanvragen, neem contact op met een van de fondsmedewerkers.

Een greep uit de projecten die dit jaar zijn gehonoreerd:

Celebrating Repair
Op 18 oktober bestaat Repair Café tien jaar en de stichting zoekt nu naar vernieuwing en uitbreiding. Met een jubileumprogramma wordt zowel de reparatiecultuur gevierd als verder ontwikkeld. Het programma bestaat uit een symposium en een workshop-en lezingenprogramma. Daarnaast is er een reizende tentoonstelling en worden er pilotprojecten gestart tussen Repair Cafés en ontwerpers, studenten en andere culturele of sociale organisaties. Hieruit volgt een nieuw Repair Manifesto 2.0 geschreven samen met jongeren.

Geert Lap en Aldo Bakker
De tentoonstelling 'Geert Lap - Specific Objects' in het Design Museum Den Bosch bood een eerste museaal overzicht van het oeuvre van naoorlogse keramist Geert Lap (1951-2017). De selectie omvat werken uit alle fases van zijn artistieke carrière. Zo ontstaat een beeld van een zich steeds verder ontwikkelend oeuvre waarin de zoektocht naar perfectionisme centraal staat. Ontwerper Aldo Bakker ontwierp de scenografie, gebaseerd op de verwantschap die hij met Lap voelt.

Fashion fest
Museum Van Loon en MAFB ontwikkelen een multidisciplinair programma voor jonge modetalenten om alternatieve perspectieven op mode, kunst en design te ontwikkelen. In 2019 is 'fashion fest' gekoppeld aan de tentoonstelling 'Aan de Surinaamse grachten - Van Loon & Suriname' in Museum Van Loon. De tentoonstelling behandelt de rol van de familie Van Loon in de plantage-economie in Suriname. Middels acht historische personages, gekoppeld aan nazaten in het hier en nu, toont het museum verschillende perspectieven op deze geschiedenis. Deze acht verschillende perspectieven gelden als inspiratiebron voor de acht teams van 'fashion fest', die worden uitgedaagd deze verhalen om te zetten in modevormgeving. De teams krijgen intensieve begeleiding van modeprofessionals.

Huis van Betekenis
Verbonden verhalen is een project waarvoor het Huis van Betekenis vier jonge tekentalenten samen met vier ervaren tekenaars verhalende portretten laat maken van kwetsbare groepen mensen in Utrecht. De tekenaars verbinden de individuele portretten en stijlen met achterliggende maatschappelijke thema's. Met dit project wil de stichting zowel artistiek als maatschappelijk meer betekenis geven aan de Nederlandse illustratiecultuur. De resultaten van de co-creaties worden met een breed publiek gedeeld met een debat, expositie, boek en website.
heleenklopperresize.jpg
Heleen Klopper - De Nieuwe Huishoudschool

Mode en theorie
Femke de Vries onderzoekt voor 'Garment Grammar' de rol en kracht van taal in mode. In een essay analyseert zij de 'taal van de mode' door de jaren heen en onderzoekt ze hoe teksten in de mode een rol spelen in een sociale, politieke en economische context. Hierbij maakt ze vergelijkingen met branding en propaganda. Het essay vormt vervolgens de basis voor verschillende werken: prints, een online werk, een audiovisueel werk en een publicatie. Femke de Vries werkt samen met ontwerpers uit verschillende vakgebieden.

Animatie en architectuur
Gideon van der Stelt verenigt architectuur, animatie en fictie in de korte film 'De draaideur'.
In deze film wordt naoorlogse architectuur en stedenbouw getoond in de context van de postmoderne samenleving en wordt geëxperimenteerd met het combineren van computeranimatie en live-action.

De Nieuwe Huishoudschool
Heleen Klopper wil ons huishouden duurzamer en natuurvriendelijker maken. Ecologie betekent letterlijk de studie van de huishouding en Heleen Klopper verkent de mogelijkheden voor een nieuwe opleiding vanuit het idee van het huis en het huishouden. Heleen Klopper verricht haar onderzoek deels met publiek op locatie van Het Nieuwe Instituut, binnen de manifestatie Neuhaus. Hier wordt een werkplek voor haar ingericht waar zij gesprekken zal initiëren en bijeenkomsten en workshops zal organiseren.

Social design en sport
Gabriel Fontana zoekt naar een methode om sport te herdefiniëren. Hij onderzoekt hiervoor de sociale en politieke rol van sport in de maatschappij en stelt dat het tijd is voor een nieuwe benadering. Hij ziet een rol weggelegd voor sport om bij te dragen aan een meer begripvolle en inclusieve maatschappij. Hij merkte na onderzoek onder scholieren dat de gymles op school wordt ervaren als een onveilige omgeving: als plek waar competitie in plaats van samenwerking voorop staat, waar stereotype genderindeling wordt gestimuleerd en waar sommige lichaamstypen worden uitgesloten. Gabriel Fontana bouwt voort op alternatieve sportonderdelen en spellen, waarin bijvoorbeeld niet twee teams tegen elkaar strijden, maar meerdere teams tegen elkaar en waarin teams in wisselende samenstelling kunnen samenwerken. Met nieuwe kleding, spellen en objecten wordt een toolkit ontwikkeld om door middel van sport bij te dragen aan inclusiviteit en om binnen het onderwijssysteem debat over diversiteit te bevorderen.

Alle toegekende projecten van deze rondes zijn hier te vinden.


Foto bovenaan: Gabriel Fontana

meer nieuws

oochronischgezond.png

Open Oproep Chronisch Gezond

12 november 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken. Dien uiterlijk 4 februari 2020 uw voorstel in.
Chronisch ziek? Nou en! Zo zou het moeten zijn: met of zonder chronische aandoening een aangenaam leven leiden. In Nederland zijn er steeds meer mensen die een chronische aandoening hebben. Voor hen is er in Nederland goede medische zorg aanwezig. Maar een mens is meer dan zijn of haar ziekte. En om met een aandoening een zo prettig mogelijk leven te kunnen leiden, kunnen ook andere dan medische oplossingen steun bieden.

Welke ontwerpvoorstellen of -strategieën maken dat mensen meer zelf aan het roer kunnen staan als het over hun gezondheid gaat? Op welke manier kan de leefomgeving beter worden afgestemd op de behoeften van mensen met een chronische aandoening? Welke rol speelt het sociale netwerk? Hoe komen we tot nieuwe gezondheidsconcepten, waarin de behoeften en mogelijkheden van mensen met een chronische aandoening (nog meer) als vertrekpunt worden genomen?

Wanneer we in het beantwoorden van deze vragen de persoonlijke behoeften van mensen als vertrekpunt nemen dan biedt dat tal van nieuwe mogelijkheden. Maar dat vraagt vaak wel om anders denken én doen. Ontwerpers - zoals (interieur)architecten, productontwerpers, social designers of digitale makers - kunnen hier een belangrijke rol in spelen door hun creatieve en mensgerichte insteek. Zij hebben de mogelijkheid nieuwe werkwijzen en denkrichtingen te introduceren, en in co-creatie tot oplossingen te komen die beter aansluiten op de (persoonlijke) behoeften van mensen.

Wij roepen ontwerpers op om samen met partijen uit de zorg en welzijn een voorstel in te dienen voor een ontwerpend onderzoek op (één van) de genoemde ontwerpopgaven in de oproep tekst.

indienen
Uw voorstel kunt u tot en met 4 februari 2020 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

werksessie
Op 25 november organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds de werksessie Chronisch Gezond. De werksessie vindt plaats in het kader van de Open Oproep Chronisch Gezond. Met deze open oproep nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds ontwerpers uit om samen met partijen uit zorg, welzijn en/of gezondheidsdomein te werken aan meer mensgericht producten, interventies of gezondheidsconcepten.
defranseveroveringvanmaastricht.jpg

Selectie eerste ronde Digital Heritage x Public

11 november 2019

Uit de achttien voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in de eerste ronde voor de tijdelijke regeling Digital Heritage x Public zijn acht projectvoorstellen geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat hierbij om acht uiteenlopende voorstellen waarbij vormgevers en beheerders van digitaal erfgoed samen op zoek gaan naar nieuwe manieren om digitaal erfgoed toegankelijk te maken voor publiek.
De inzendingen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit Danielle Kuijten, co-curator bij Imagine IC, Maarten Zeinstra, oprichter en voorzitter Open Nederland en Richard Vijgen, oprichter Studio Richard Vijgen en informatie ontwerper. De commissie werd voorgezeten door Floor van Spaendonck, directeur van Bureau Europa.

Digitaal erfgoed als ontwerpopgave
De diversiteit van de onderwerpen, erfgoedcollecties en de aanpak van de ontwerpers bleek groot. De regeling ontving aanvragen van zowel grote gevestigde ontwerpbureaus als kleinere bureaus en zelfstandige ontwerpers. Ook aan de kant van de erfgoedinstellingen was de verscheidenheid en de regionale spreiding groot. De regeling ontving voorstellen waarin wordt samengewerkt met gemeentearchieven, musea, kennisinstellingen en bibliotheken.
Bij het formuleren van de ontwerpopgave komen partijen voor verschillende uitdagingen te staan. Belangrijke terugkerende onderwerpen zijn de (auteurs)rechten die al dan niet op de collectie liggen, het behouden van de link met de oorspronkelijke bron, en de vraag in welke mate het auteurschap van de ontwerper de duurzaamheid van het project beïnvloedt. Met name deze laatste vraag is interessant in het licht van de regeling. Een sterk uitgesproken ontwerp kan conflicteren met de belangen op langere termijn van de erfgoedbeheerder. Het is daarom van belang de opgave vanuit een bredere context te bekijken en op voorhand goede afspraken te maken over intellectueel eigendom van het ontwerp en de mogelijkheid voor hergebruik. De commissie heeft bij het maken van de selectie daarom goed gekeken naar de opzet van de samenwerking en de mate waarin wordt gewerkt volgens open standaarden die bijvoorbeeld doorontwikkeling door derden mogelijk maken.

beoordeling
De commissieleden hebben elk vanuit hun eigen expertise over de voorstellen geadviseerd. Daarbij is gekeken naar het doel en de opzet van het voorstel, het portfolio van de ontwerppartij, de samenwerking tussen de betrokken partijen en de duurzaamheid van het project. De commissie was over het geheel genomen onder de indruk van de kwaliteit van de voorstellen. Het overgrote deel van de aanvragers had zich goed voorbereid. Dit zorgde ervoor dat de lat voor de selectie hoog gelegd kon worden.

De commissie heeft bij haar selectie gebruik gemaakt van een tender model. Elk voorstel is door de commissie inhoudelijk besproken en gerangschikt op basis van de beoordelingscriteria.
artifactsofmemory.jpg
'Artifacts of Memory' door Superposition, Beeld en Geluid en het Gronings AudioVisueel Archief

selectie
Na rijp beraad heeft de adviescommissie de volgende acht projecten geselecteerd (op basis van alfabetische volgorde):

Artifacts of Memory
Superposition, Beeld en Geluid en het Gronings AudioVisueel Archief
De Franse verovering van Maastricht
Tijdlab en Dutch Rose Media en de Gemeente Maastricht
Dossier Atlantis
De Aanpak en Stadsarchief Rotterdam
Ecology of Archives
The Rodina en Sonic Acts
Gevangen in het Luie End
Creative Coding en Utrechts Archief
Jij in de VOC
Studio Louter en Huygens ING
Middeleeuwse Memes
BLIS Creative Business Studio en Koninklijke Bibliotheek
Rotterdams Publiek
Islands of Meaning en Stadsarchief Rotterdam

De geselecteerde makers en erfgoedinstellingen gaan de komende drie maanden aan de slag om de voorstellen verder uit te werken tot een concreet plan voor realisering. Ze ontvangen daarvoor een ontwikkelbudget van maximaal € 10.000 (klein bureau) tot € 25.000 (groot bureau). Begin 2020 worden de uitkomsten van het ontwikkeltraject ingediend en worden de partijen uitgenodigd hun projectvoorstel te presenteren aan de commissie. De selectie van acht voorstellen voor de ontwikkelingsfase heeft tot gevolg dat er sprake zal zijn van creatieve competitie tussen de ondersteunde partijen richting de realiseringsfase.

De voorstellen die niet zijn geselecteerd sloten naar het oordeel van de commissie in mindere mate aan bij de doelstellingen van de regeling dan de hier bovengenoemde projecten.

volgende deadline
De tweede ronde Digital Heritage x Public sluit op 16 januari 2020. (Niet te verwarren met de tweede fase van de eerste ronde). De ronde staat open voor nieuwe voorstellen, in eerste instantie gericht op ontwikkelingsfase.

studioknetterijsweb.jpg

Terugblik Dutch Design Week 2019

7 november 2019

Van 19 tot en met 27 oktober 2019 vond de Dutch Design Week in Eindhoven plaats. Het Stimuleringsfonds was op meerdere locaties aanwezig. We presenteerden nieuw talent tijdens 'The Scene is Here' in MU. Bij 'Chronic Health, It's only human?' in de Embassy of Health toonden onder andere acht ontwerpers, ondersteund door het fonds, het belang van design voor (toekomstige) gezondheidszorg. Samen met Vereniging Deltametropool presenteerden we het pleidooi voor de ruimtelijke kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving: GO!RES. En met het programma 'This is a Take-Over: Researching Remix' vestigde Metro54 aandacht op ontwerp, digitale cultuur, reflectie en onderzoek binnen urban arts & culture. En Creative Residency Arita presenteerde de door het Stimuleringsfonds ondersteunde residenties, zoals ontwerpers Aliki van der Kruijs en Thijmen Smeulders.
Bekijk hier de aftermovie gemaakt door Clara Gustafsson:
anoukbeckersweb.jpg
Modeontwerper Anouk Beckers doet onderzoek naar mode als collectieve praktijk. In de workshop JOIN Collective Clothes maken deelnemers tijdens 'The Scene is Here' gezamenlijk een kledingstuk. Foto: Dave Menkehorst
tomasdirrixweb.jpg
Wat als je als mens structureel onderdeel wordt van een gebouw of ruimte? Architect Tomas Dirrix onderzoekt met 'Dress Rehearsal For A Building' de versmelting van 'The Scene is Here' bezoeker en architectuur. Foto: Dave Menkehorst
disassemblycafeteisgreve.jpg
In het Disassembly Café tijdens van Teis de Greve gingen bezoekers tijdens 'The Scene is Here' aan de slag met de binnenkant van slimme elektronische apparaten. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor alledaagse technologie. Foto: Dave Menkehorst
koenstegerweb.jpg
Gefascineerd door de invloed van licht op onze gemoedstoestand neemt scenograaf Koen Steger het publiek van 'The Scene is Here' mee in een wereld van licht, de psyche en… boksen. Foto: Dave Menkehorst
darienbritodoorboudewijnbollmann.jpg
Voor zijn audiovisuele performance 'Strange Attractors' tijdens 'The Scene is Here' liet multimedia designer Darien Brito zich inspireren door de chaostheorie van Edward Lorenz en zoekt hij naar de schoonheid van de wanorde. Foto: Boudewijn Bollmann
ddwhealthembassy20193web.jpg
De tentoonstelling Chronic Health: It's only human? in de Embassy of Health, i.s.m. U CREATE, Philips Experience Design, Máxima MC, Waag en DDF, had als doel bezoekers te inspireren om samen met elkaar op zoek te gaan naar de toekomst van de zorg. Foto:
ddwhealthembassy2019117.jpg
Met de tentoonstelling toont de Embassy of Health de kracht van design bij de transities in de zorg, evenals de dilemma's van de zorg. Foto: Jimena Jauna
milleniumginsengprojectweb.jpg
'Millennium Ginseng Project' door Kuang-Yi Ku. Foto: Jimena Jauna
ddwhealthembassy201952web.jpg
Presentatie 'Encounter #6' van Joost van Wijmen. Foto: Jimena Jauna
20191024143710.jpg
Het Agis Innnovatiefonds en het Stimuleringsfonds organiseerden de inspiratiesessie Chronisch Gezond als onderdeel van de Embassy of Health in het Klokgebouw.
thisisatakeoverweb3.jpg
Met het programma 'This is a Take-Over: Researching Remix' vestigde Metro54 aandacht op ontwerp, digitale cultuur, reflectie en onderzoek binnen urban arts & culture in TAC. Dit is de presentatie 'Undo' door Sydney Rahimtool. Foto: Dave Menkehorst
thisisatakeoverweb4.jpg
'Makandra (Together)' door Laeno Lashawn tijdens This is a Take-Over: Researching Remix bij TAC. Foto: Dave Menkehorst
thisisatakeoverweb1.jpg
'We got it from here' door Leana Boven & Funs Janssen tijdens This is a Take-Over: Researching Remix bij TAC. Foto: Dave Menkehorst
thisisatakeoverweb5.jpg
Naast de tentoonstelling organiseerde Metro 54 verschillende bijeenkomsten in de ruimte bij TAC. Foto: Dave Menkehorst
mvz2662web.jpg
Samen met Vereniging Deltametropool presenteerden we het pleidooi voor de ruimtelijke kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving: GO!RES aan Kristel Lammers, directeur van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën.
fotobijeenkomstddw.jpg
In verband met de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2020 organiseerden het Stimuleringsfonds en Het Nieuwe Instituut een bijeenkomst in TAC. Debra Solomon, Afaina de Jong en Klaas Kuitenbrouwer reflecteerden op het thema van de biënnale.
tradition8.jpg

Interview Tradition as a making tool | Modular Mobile Parks

7 november 2019

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de openbare ruimte beter functioneert? Met dit vraagstuk gingen de Turkse ontwerper Tuğçe Akbulut (CrossChange) en de Nederlandse architect Jurgen ten Hoeve (Space Crafters) aan de slag. Onder de noemer 'Tradition as a Making Tool' laat het team alternatieven voor multifunctionele en gedeelde, schaarse openbare ruimtes zien, die normaal gesproken vaak worden gevuld met nieuwe gebouwen.
samenwerking
Via gezamenlijke connecties werd Jurgen ten Hoeve uitgenodigd door Tuğçe Akbulut om mee te doen aan een serie workshops en zijn ze met elkaar in contact gekomen. Jurgen: 'Het Consulaat-Generaal in Istanbul organiseerde in samenwerking met onder andere Tuğçe een serie workshops in het kader van het onderzoeks- en kennisuitwisselingsprogramma 'Liveable Cities - Co-Designing our Public Space'. Het doel van deze workshops was om in samenwerking met Turkse en Nederlandse ontwerpers uit verschillende disciplines een actueel stedelijk vraagstuk te onderzoeken en hier door middel van een ontwerp antwoord op te geven.'

Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte en Marokko
In september vorig jaar publiceerde het Stimuleringsfonds de Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2. Het voorstel 'Tradition as a Making Tool' van Tuğçe en Jurgen werd voor de eerste én tweede fase geselecteerd. Na vooronderzoek in de eerste fase, werd tijdens de tweede fase 'Modular Mobile Parks' ontwikkeld. Via dit concept om openbare ruimtes in steden in te richten als mobiele moestuin kunnen thema's rondom voedselproductie en duurzaamheid worden geagendeerd. Modular Mobile Parks dient daarmee een educatief doel dat gebruikers, bewoners en gemeente samenbrengt. Er kunnen gezamenlijke diners worden georganiseerd, gebruikmakend van de kruiden uit de moestuin, en het begin en einde van het oogstseizoen wordt gevierd met een festival. Jurgen: 'We hebben eigenlijk een tool ontwikkeld om de dialoog over de publieke ruimte te bevorderen en te laten zien dat openbare ruimtes ook heel mooi kunnen worden ingezet om tradities door te geven. Het ontwerp is mobiel en multifunctioneel.'
traditionasamakingtoolcanakatweb.jpg
Leerlingen bezoeken de Modular Mobile Parks. Foto: Can Akat

Jurgen: 'Eén van de dingen waar Tuğçe met CrossChange mee bezig is, is om een Nederlands-Turks netwerk te initiëren van ontwerpers en creatieve ondernemers. Tuğçe volgde het Stimuleringsfonds en zijn initiatieven al voor langere tijd. De open oproep sloot perfect aan bij wat zij probeert te bereiken, namelijk samenwerking tussen ontwerpers en de creatieve industrie in Nederland en Turkije. Aangezien wij een prettige samenwerking hadden gedurende de workshop en wij beiden affiniteit hebben met de gestelde vraag vanuit de open oproep, vroeg Tuğçe mij om samen aan dit vraagstuk te werken.'

kansen
Jurgen: 'We hadden een bepaald ideologisch beeld voor ogen om de stad groener en inclusiever te maken. We hadden echter nooit durven dromen dat het project ook daadwerkelijk een dusdanige spin-off tot gevolg zou hebben als nu het geval blijkt te zijn. We zijn ten eerste bijzonder trots dat we geselecteerd zijn voor de tweede fase van de open oproep en we het project een vervolg kunnen geven. Ook zijn er door het project meerdere deuren opengegaan, hetzij vanuit de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan bij het ontwerpen en realiseren van het project, maar ook door de interesse van andere partijen. Zo hebben we samengewerkt met STIPO en is Tuğçe via hun gevraagd om deel te nemen aan de European Placemaking Leaders Community. We zijn uitgenodigd om ons project te presenteren op het Valencia Placemaking Summit. Ook zijn er vanuit de presentaties die Tuğçe op diverse bijeenkomsten gaf reacties gekomen vanuit steden uit verschillende Europese landen die geïnteresseerd zijn om het project in hun stad te implementeren.

De financiering maakte het mogelijk om het project en onze ideeën uit te voeren. Hierdoor konden we het onderzoek uitvoeren in zowel Nederland als Turkije en in contact komen met inspirerende mensen die ons project naar een hoger plan hebben getild. Belangrijker nog is dat door de financiële steun de weg vrij wordt gemaakt om relatief zonder financiële druk ideeën te ontwikkelen en te testen. De steun van het Stimuleringsfonds en de vrijheid die dit gaf is in onze ogen onontbeerlijk om dit soort onderzoeken mogelijk te maken.'

ooanderswerken.jpg

Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land #2

7 november 2019

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, gericht op co-creatie op lokaal niveau. Deze open oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Deadline voor indienen is 10 maart 2020.
context
Nederland staat voor een groot aantal urgente uitdagingen. Mondiale uitdagingen als energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, gezondheid en sociale inclusie hebben grote consequenties op lokaal niveau. Zij stellen bijvoorbeeld nieuwe eisen aan onze leefomgeving. De rijksoverheid speelt op deze uitdagingen in met een toekomstvisie op de leefomgeving van Nederland. Centraal hierin staat de verwevenheid van het sociale en ruimtelijke domein, en het belang van samenwerking tussen verschillende domeinen. Maar dit vraagt ook om nieuwe vormen van lokaal bestuur. Om op lokaal niveau antwoorden te kunnen formuleren op de grote maatschappelijke opgaven zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen de lokale overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én bewoners. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat in 2021 voor het lokale bestuur bovendien een nieuw wetgevingsstelsel, dat de randvoorwaarden voor deze samenwerking gaat bepalen.

ontwerpers
Bovengenoemde sociaal-ruimtelijke uitdagingen vragen om een integrale aanpak, waarbij keuzes niet van bovenaf worden opgelegd, maar in lokaal samenwerkingsverband tot stand komen. De grote vraag is echter, hoe geven we die nieuwe samenwerkingsvormen en daarmee de integrale aanpak van sociaal-ruimtelijke opgaven concreet met elkaar vorm? Ontwerpers – zoals architecten, stedenbouwers, stadmakers, social en service designers – kunnen hier een belangrijke rol in spelen door nieuwe ziens- en werkwijzen te introduceren op het snijvlak van sociale en fysieke vernieuwing. Zij hebben de kennis en expertise om nieuwe co-creatieprocessen vorm te geven en gemeenten te begeleiden om samen met stakeholders én gebruikers aan de slag te gaan. Zij zijn als geen ander in staat om met concrete zichtbare maatregelen in de leefomgeving op lokaal niveau antwoorden te formuleren op de grote maatschappelijke opgaven.

indienen
Uw voorstel kunt u tot en met 10 maart 2020 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie indienen.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.
loader

het fonds

subsidies

actueel