stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

meer nieuws

openoproeparita2020.png

Open Oproep Residency Arita, Japan 2020

11 juli 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2020 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en kunstenaars op om hiervoor uiterlijk 2 september een voorstel in te dienen.
De werkperiode in Japan biedt aan veelbelovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen op artistiek en technisch gebied en hun eigen werk te ontwikkelen, waarbij er een intensieve wisselwerking moet ontstaan met de betrokken porseleinproducenten in de regio. Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen.

aanleiding
Het specifieke Arita-porselein staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit, waarbij het handschilderwerk centraal staat. De porseleinindustrie en de traditie van porseleinbeschildering bestaan sinds 1616 tot op de dag van vandaag. Arita is een stadje in de provincie Saga op Kyushu, het op twee na grootste eiland van Japan.

Het ontwerpersduo Scholten & Baijings en de Japanse ontwerper Teruhiro Yanagihara hebben in samenwerking met het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie deze residency opgezet om cross-overs en experiment te stimuleren en nieuwe samenwerkingen tussen Nederlandse kunstenaars & ontwerpers en Japanse porseleinproducenten te initiëren.

In 2016 verbleven ontwerpers Jan Broekstra, Floris Wubben en beeldend kunstenaars Henri Jacobs en Ruta Butkute de Roo in de residency. In 2017 werkten beeldend kunstenaars Susan Kooi en Helen Frik en ontwerpers Tijmen Smeulders en Aliki van der Kruis in de Arita residency. In de zomer van 2018 verbleven ontwerpers Bas van Beek en Franciska Meijers en kunstenaars Tilmann Meyer-Faje en Isabel Ferrand ieder drie maanden in Saga. In 2019 vertrokken ontwerpers Dinie Besems en Viktor Hachmang en kunstenaars Antye Günther en duo Heringa/Van Kalsbeek naar Japan.

voor wie
De residency kan alleen aangevraagd worden door ontwerpers (via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of beeldend kunstenaars (via het Mondriaan Fonds). Bij aanvragen van duo's of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids) duo's worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Van de kunstenaars/ontwerpers wordt enige basis kennis van het werken met keramiek verwacht. Een concreet projectvoorstel is niet nodig, maar wel een goede beschrijving van plannen en ideeën die de aanvrager tijdens de werkperiode wil uitvoeren.
handschilderwerk.jpg

bedrag en werkperiode
De werkperioden die worden aangeboden zijn:

1 juni tot en met 31 augustus 2020
1 september tot en met 30 november 2020

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in de aanvraag aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Per periode wordt een bijdrage van € 9.500 ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal-, transport en verblijfskosten. Hiervan moet € 1.500 door de resident aan de potters betaald worden voor de begeleiding bij het werkproces. De huur van de studio, de woonruimte en begeleiding worden direct door de Nederlandse Ambassade in Tokio aan Arita voldaan.

indienen
Ontwerpers kunnen hiervoor uiterlijk maandag 2 september een aanvraag indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

presentatiekriterionweb.jpg

Terugblik bijeenkomsten met culturele instellingen

4 juli 2019

Op 18 en 26 juni organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee bijeenkomsten waarbij de meerjarig ondersteunde instellingen uit de ontwerpsector aanwezig waren. Tijdens een prettig en direct gesprek zijn de uitgangspunten van minister Van Engelshoven voor het nieuwe cultuurbeleid 2021-2014 besproken, en met name de verbreding van de culturele basisinfrastructuur (BIS) voor meer spelers en voor andere genres, waaronder design, mode en digitale cultuur. Wat zijn de consequenties voor de door het fonds ondersteunde instellingen en festivals?
De minister stelt een nieuwe categorie voor: de ontwikkelinstelling, specifiek bedoeld voor ontwerp, beeldende kunst, urban arts, filmhubs en crossovers met een interdisciplinaire programmering. Een aantal van de instellingen die nu gebruik maken van de Deelregeling Meerjarige programma's van het Stimuleringsfonds zou hiervoor in aanmerking kunnen komen, en daarmee (budgettaire en inhoudelijke) ruimte creëren binnen onze regelingen en bovendien de ontwerpsector meer zichtbaar maken. Voor de festivals en instellingen ondersteund binnen het eenjarig activiteitenprogramma betekent deze doorstroming een kans om zich meerjarig te ontwikkelen.
scikaartinstellingenenfestivals2019web.jpg

vervolg
Op 20 juni is via een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer de uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021-2024 besproken met de vaste Kamercommissie Cultuur en vertegenwoordigers van culturele organisaties en fondsen. Op de agenda stond onder andere de brief van directeur-bestuurder Syb Groeneveld, waarin hij zich positief uitlaat over de versterking van de BIS voor de ontwerpsector. Tegelijkertijd bracht hij belangrijke aanvullingen onder de aandacht die uit de bijeenkomst van 18 juni naar voren zijn gekomen. De leden van de commissie gebruikten de input uit het rondetafelgesprek bij de behandeling van de uitgangspuntenbrief op 27 juni 2019.

verslagen
Lotte Haagsma schreef de verslagen van de bijeenkomsten:
verslag bijeenkomst 18 juni d.d. 5 juli 2019
verslag bijeenkomst 26 juni

Lees hier de brief van directeur-bestuurder Syb Groeneveld voor de Tweede Kamer.

oorvt3.png

Open Oproep Ruimte voor talent #3

3 juli 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat. Deadline is woensdag 11 september 2019.
Voor de derde ronde Open Oproep Ruimte voor Talent stelt het fonds € 250.000 beschikbaar. Hiermee kunnen tien bijzondere samenwerkingen worden ondersteund.

opzet oproep
De maximale bijdrage per project is € 25.000. Voorwaarden voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen een ontwerper en een partner die inhoudelijk bijdraagt en het project faciliteert. Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit industrie of bedrijfsleven.

Kijk hier en hier voor eerdere ondersteunde projecten.

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is € 15.000 gereserveerd voor de ontwerper en € 10.000 voor de faciliteiten en kennis van de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk 4 weken na toekenning overlegd dient te worden. Voor een format van een samenwerkingsovereenkomst kunt u hier kijken.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
de ontwerper/maker/architect heeft de Nederlandse nationaliteit of een praktijk die in Nederland is geregistreerd;
de partner is gevestigd in Nederland;
een motivatie van de ontwerper die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper, en de meerwaarde van het project voor de ontwikkeling van de ontwerper;
een motivatiebrief/intentieverklaring van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper en de meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat.
er is geen sprake van een reguliere opdrachtrelatie tussen de partijen;
een voor het project relevante vorm van kennisdeling of presentatie is opgenomen.

indienen
De aanvraag kan tot en met woensdag 11 september 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.
roosmeermanweb.jpg

Selectie Open Oproep Ruimte voor Talent #2

3 juli 2019

Zes bijzondere samenwerkingen zijn geselecteerd uit 16 reacties op de tweede Open Oproep Ruimte voor Talent. Hiermee ondersteunt het Stimuleringsfonds ontwerpers die een nieuwe stap willen zetten in de ontwikkeling van hun artistieke praktijk en daarbij specifieke kennis en kunde nodig hebben van een partner. Ontwerpers Tejo Remy, Brigitte Jansen, Boris Lancelot, Teresa van Twuijver, Charlotte Bakkenes en ontwerpbureau Filip Studios en hun partners ontvangen een bijdrage om een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren en het delen van kennis centraal staat. De partners zijn respectievelijk: Fungi Factory, Museum Boijmans van Beuningen, VU Amsterdam, Waag (2x) en TU Eindhoven.
Ontwerpers komen binnen hun autonome beroepspraktijk regelmatig tot nieuwe (onderzoeks)vragen en verrassende concepten. Helaas ontbreekt het hun vaak aan tijd, faciliteiten en kennis om concept of vraag tot een volgende stap te brengen. Tegelijkertijd kent Nederland een gevarieerde infrastructuur aan labs, ontwikkel- en onderzoeksplekken die de kennis en kunde in huis hebben waar de ontwerpers naar zoeken. Ook hier zijn echter veelal weinig middelen beschikbaar om tijd en faciliteiten vrij te maken om met een ontwerper te experimenteren. Middels de Open Oproep Ruimte voor Talent ondersteunt het Stimuleringsfonds ontwerpers met een goed concept of onderzoeksvraag om een samenwerking aan te gaan met een lab, werkplaats of andere organisatie die de maker een relevante praktijkomgeving biedt. Bijzonder aan de open oproep is dat de bijdrage wordt gedeeld, waarbij € 10.000 beschikbaar is voor de partner en € 15.000 voor de ontwerper.

nieuwe denkrichtingen
Voor de geselecteerde voorstellen geldt dat er een nieuwe techniek of denkrichting wordt ontwikkeld. Het gezamenlijke experiment staat hierbij centraal. Zo werken Tejo Remy en Fungi Factory aan de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten met gebruik van mycelium en gaat ontwerper en erfgoedspecialist Brigitte Jansen samen met museum Boijmans van Beuningen een volgende stap zetten in de ontwikkeling van de digitale tentoonstellingsruimte. In de zes geselecteerde projecten ziet de commissie naast een ontwikkeling bij de ontwerper/partner, de potentie om een bredere (maatschappelijke) discussie of bewustzijn teweeg te brengen.
studiobriweb.jpg
'De Digitale Tentoonstellingsruimte' - Brigitte Jansen met Museum Boijmans van Beuningen

Een heikel punt bij een aantal afgewezen voorstellen was dat het doel en de opzet van het project weinig concreet of te vrijblijvend waren ingevuld. Bij sommige voorstellen was sprake van meerdere partners of ontwerpers, waarbij niet duidelijk was uitgewerkt hoe deze partijen zich tot elkaar verhouden of wat precies ieders rol was in het project. In sommige gevallen vond de commissie de onderzoekvragen nog onvoldoende scherp gedefinieerd. In andere gevallen was ze niet overtuigd dat de samenwerking zou gaan leiden tot een project dat de individuele praktijk van de betrokken partners/makers overstijgt. Ook heeft de commissie gelet op wederkerigheid in de samenwerking, met name op het gebied van kennisdeling. Wat voegt de kennis en inbreng van de maker toe aan de praktijk van de partner en andersom? Wordt er ook gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkeld? In een aantal gevallen ontbrak deze wederkerigheid en concludeerde de commissie dat er te weinig sprake was van een bijzondere of nieuwe samenwerking. Tot slot wisten een aantal ontwerpers zich niet goed te positioneren binnen het veld of toonden zij onvoldoende bewustzijn van de (maatschappelijke) context waarin zij opereren.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus werden geselecteerd:

Tejo Remy met Fungi Factory
Brigitte Jansen met Museum Boijmans van Beuningen
Boris Lancelot met VU Amsterdam & UMC Groningen
Teresa van Twuijver met Waag
Fillip Studios met TU Eindhoven (foto bovenaan)
Charlotte Bakkenes met Waag

beoordeling
De ingezonden voorstellen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke commissie bestaande uit Kianoosh Motallebi (maker/kunstenaar in het digitale domein en lid adviescommissie Digitale Cultuur), Natascha van der Velden (industrieel ontwerper en onderzoeker duurzame mode, kleding en textiel – lid adviescommissie Vormgeving) en Joost Emmerik (tuinontwerper en onderzoeker – lid adviescommissie Talentontwikkeling). In de beoordeling heeft de commissie gekeken in hoeverre de voorstellen voldoen aan de in de oproeptekst geformuleerde criteria.

volgende oproep
De volgende sluitingsdatum is woensdag 11 september 2019. Kijk hier voor de actuele Open Oproep Ruimte voor Talent #3.

deletionprocessonlyyoucanseemyhistorykyr.jpg

Aankondiging Open Oproep Uitzonderlijke presentaties

3 juli 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie creëert ruimte voor verrassende voorstellen die vernieuwende presentaties voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven worden gevraagd met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek. Het fonds beoogt hiermee jaarlijks enkele onderscheidende, gedurfde of ambitieuze publiekspresentaties mogelijk te kunnen maken. Deze oproep is binnenkort te verwachten.
Musea en presentatie-instellingen, zowel nieuw als gevestigd, kunnen een aanvraag indienen voor het ontwikkelen van een niet-reguliere presentatie of tentoonstelling en aanvullende activiteiten voor het belichten van een onderwerp, thema of actualiteit binnen de ontwerpende disciplines. De aanvrager wordt gevraagd een bijzondere samenwerking aan te gaan met ontwerpers, makers, curatoren of andere professionele partijen die zich inzetten voor ontwerp of nieuw publieksbereik.

tijdspad
In de zomer 2019 zet het fonds deze oproep uit. In 2020 volgt een herhaling van de oproep. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze oproep, stuur dan een e-mail naar [email protected] o.v.v. Open Oproep Uitzonderlijke presentaties.

Deze oproep komt voort uit de extra middelen die het ministerie van OCW aan het fonds ter beschikking heeft gesteld in 2018, 2019 en 2020 voor Talentontwikkeling & Vernieuwing.


Foto bovenaan: Deletion Process - Only you can see my history, Kyriaki Goni tijdens Oddstream
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader