stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II
bovenhetmaaiveld.jpg

Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II

Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van een zichtbare transformatie. Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen moet de winning uit hernieuwbare energiebronnen flink worden opgeschaald en dat legt een zichtbare claim op het landschap. In september 2017 riep het Stimuleringsfonds multidisciplinaire teams van ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en wetenschappers op om concrete voorstellen in te dienen om cultuurhistorische structuren aan ruimtelijke vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie te koppelen. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, gebiedsontwikkelaar of waterschap was een vereiste.

Deze oproep heeft 12 diverse projectvoorstellen opgeleverd; een mooie oogst gezien de complexiteit van de opgave en de vereiste betrokkenheid van een vragende partij. Zeker omdat deze oproep de tweede uitvraag in 2017 binnen hetzelfde thema betrof. Toch zijn 12 teams erin geslaagd een aanvullend, multidisciplinair en breed gedragen projectvoorstel in te sturen.

beoordeling en selectie
De ingezonden voorstellen zijn ter advies aan de volgende drie adviseurs voorgelegd: Sven Stremke (expert energietransitie, WUR), Riƫtte Bosch (stedenbouwkundige, RVB) en Marlijn Baarveld (VER programmaleider Transformatie van het landschap, RCE). Zij hebben de voorstellen beoordeeld op vraagstelling, plan van aanpak, betrokken deskundigheid en de coherentie daartussen. Na twee beoordelingsrondes kwamen zij tot een selectie van vier voorstellen, die zij boven de andere inzendingen hebben verkozen:

ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd
Rademacher de Vries Architecten, ENGIE en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Erfgoed vol energie
HofstraHeersche Landschapsarchitecten, Landgoed 't Medler en gemeente Bronckhorst
Daar bij die Molen
v-eld, Remco Rolvink Spatial Strategies en Urgenda
Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied
NOHNIK, Orch-ID, Kennis Transfer Centrum Zegveld en de Provincie Utrecht

Deze vier voorstellen kiezen allemaal voor een gebiedsgerichte benadering van de energietransitie met aandacht voor landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Binnen verschillende niveaus wordt de ruimtelijke en strategische inpassing van uiteenlopende duurzame energiebronnen aan de hand van concrete casussen verkend.
encienergielandschaphetonverenigbarevere.jpg
ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd

algemene indruk
De adviseurs waren zeer te spreken over het onderwerp van deze Open Oproep en de aandacht die hiermee gevestigd wordt op het integraal oppakken van de energietransitie. Over het algemeen waren ze positief over het niveau van de aanvragen. Met name de goede verbindingen die sommige projecten met reeds bestaande initiatieven trachten te leggen viel in goede aarde bij de adviseurs. Bovendien zagen ze bij veel voorstellen een grote betrokkenheid van vragende en/of opdrachtgevende partijen. Bij deze oproep waren dat vooral gemeenten en provincies.

Eerder dit jaar zijn in binnen de eerste editie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap vier projecten geselecteerd. Zie voor deze selectie het bericht Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap.

programma erfgoed en ruimte
In maart 2017 lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma, dat zij gedurende twee jaar uitvoert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Via dit ontwerpprogramma worden urgente maatschappelijke opgaven aan actuele vraagstukken op het gebied van erfgoed en ruimte verbonden. Een gebiedsgerichte erfgoedbenadering staat daarbij centraal. Binnen dit programma zijn in maart en in september in totaal vier open oproepen uitgeschreven binnen 2 thema's. De Open Oproepen Nieuwe Energie voor het landschap I + II richtten zich op het thema energietransitie in het landschap en de Open Oproepen Stedenbouw voor extremen I + II op klimaatadaptatie in de stad.

Foto bovenaan: Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek in het veenweidegebied

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader