stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Selectie Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis
gasthuis.jpg

Selectie Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis

22 juli 2015

Het Stimuleringsfonds riep in mei met de Open Oproep het Nieuwe Gasthuis op tot het ontwikkelen van nieuwe concepten voor mensen met een lichte zorgvraag van tijdelijke aard. Er zijn 28 voorstellen ingediend. Vijf voorstellen ontvangen vanuit het AARO-programma Zorg een bijdrage om een volwaardige projectaanvraag op te stellen.
Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het beroep op lichte zorg verschuift hierdoor naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Daar waar het sociale netwerk niet toereikend is, ontstaat een groeiend tekort aan zorg. Voor mensen met een lichte zorgvraag kan een tijdelijke opvang in de wijk of buurt uitkomst bieden. De ontwerpopgave bestaat eruit om deze tijdelijke huisvesting lokaal te verankeren. Het Stimuleringsfonds vroeg ontwerpers om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting voor mensen met een lichte zorgvraag. Het in beeld brengen van de doelgroep en een inventarisatie van hun specifieke zorgvraag maakte deel uit van de opgave.

De ingezonden voorstellen zijn ter beoordeling voorgelegd aan twee externe adviseurs: Hugo van Waarde en Evelien van Veen. Van Waarde werkt als zelfstandig zorgadviseur o.a voor zorgconcept Martha Flora, is mede-oprichter van WarmThuis en adjunct-hoofdredacteur van Denkbeeld, een tijdschrift voor psychogeriatrie. Van Veen is eigenaar van Van Veen Architecten, doceert aan verschillende opleidingen en heeft in haar architectuurpraktijk speciale aandacht voor zorgarchitectuur.

Algemene indruk
De adviseurs waren onder de indruk van de gedegen voorstellen. Er was duidelijk veel tijd besteed aan het opstellen van de plannen. Bij veel voorstellen zijn al direct relevante zorginstellingen en/of -organisaties betrokken. Ook waren ze positief gestemd over de diversiteit van de aangedragen onderzoeksgebieden.

Selectie
Bij de beoordeling hebben de adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de samenhang hiertussen. Na uitvoerig beraad zijn de volgende vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:

THUIS IN DE WIJK - Remake, buro voor architectuur
Het Leidse Gasthuis - GAAGA
Het (Gast)huis van Welzijn - laura alvarez architecture & mauroparravicini b.v.
Carebnb - De Jong Gortemaker Algra & Twynstra Gudde
Het nieuwe GASTHAUS - Bureau B+B

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een gedegen projectplan, waarmee zij een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.

meer nieuws

1m4i.gif

Selectie 4-jarig ondersteunde instellingen voor 2021–2024 bekend

13 juli 2020

Het Stimuleringsfonds kent een 4-jarige instellingssubsidie toe aan zes toonaangevende culturele instellingen binnen de creatieve industrie. De geselecteerde instellingen vormen een belangrijke schakel in de infrastructuur voor de creatieve industrie. Ze functioneren als knooppunten waar ontwerpers, makers en andere professionals samenkomen rondom een discipline of thematiek. De zes instellingen ontvangen in de periode 2021–2024 gezamenlijk € 2,4 miljoen per jaar.
In het voorjaar van 2020 vroegen 35 instellingen voor bijna € 48 miljoen aan voor de periode 2021–2024. In totaal was maximaal € 9,6 miljoen beschikbaar. Het fonds heeft met de regeling voor 4-jarige instellingsubsidies geanticipeerd op de mogelijke toetreding van enkele ontwerpinstellingen in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS), waarover de Raad voor Cultuur adviseert. De uitslag van de BIS betekent goed nieuws voor de sector. Het aandeel van de creatieve industrie stijgt van één ontwerpinstelling, Het Nieuwe Instituut, naar in totaal negen, met BioArt Laboratories, GOGBOT, Dutch Design Foundation, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, State of Fashion, TextielMuseum, TETEM en Waag. Hiermee is er structureel circa € 5 miljoen per jaar meer beschikbaar voor de ontwerpsector. Hierdoor ontstaat ook de ruimte binnen de middelen van het Stimuleringsfonds voor het duurzaam meerjarig ondersteunen van instellingen. Het beschikbare budget hiervoor stond al vele jaren onder een te grote druk concludeerden eerder ook de Raad voor Cultuur en de Visitatiecommissie rijkscultuurfondsen.

De keuze om de noodzakelijke groei bij een aantal instellingen mogelijk te maken leidt onherroepelijk tot scherpe keuzes en prioritering van positief beoordeelde voorstellen. Dit uiteraard tot teleurstelling van de instellingen die nu niet zijn ondersteund. Het niet kunnen toekennen van budget aan een positief advies maar ook een negatief advies in deze regeling betekent dan ook niet dat het fonds of de commissie de instelling niet van waarde acht voor de creatieve industrie maar eerder dat de instelling minder goed binnen deze 4-jarige regeling past. Deze instellingen kunnen vanaf 18 augustus tot uiterlijk 30 september 2020 een aanvraag indienen voor 1- of 2-jarige ondersteuning voor hun activiteitenprogramma.

uitslag Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024
In dezelfde periode dat de Raad voor Cultuur zich uitsprak over de BIS heeft de door het Stimuleringsfonds ingestelde adviescommissie onder voorzitterschap van Robert Winkel, zich – geheel onafhankelijk – gebogen over de 35 bij het Stimuleringsfonds ingediende aanvragen. Uiteindelijk zijn er zes instellingen gehonoreerd die tezamen het maximale subsidiebedrag van € 9,6 miljoen ontvangen voor de periode 2021–2024.

instellingen positief advies gehonoreerd
instellingenpositiefadviesgehonoreerd.png

Sonic Acts
iii
Mediamatic
V2_ Lab voor de instabiele media
Playgrounds
IMPAKT

vernieuwing
De adviescommissie hecht veel waarde aan vernieuwing. Zo was de commissie onder de indruk van de wijze waarop Mediamatic zich de afgelopen jaren opnieuw heeft uitgevonden en zich de locatie aan de Dijksgracht geheel eigen heeft gemaakt. Ook V2_ heeft zich onder leiding van de nieuwe directeur na een moeilijke periode weten te herpakken en werkt voortvarend aan een nieuwe positionering binnen het Rotterdamse en landelijke culturele aanbod. IMPAKT bestaat als organisatie al 30 jaar, maar maakt een bijzondere ontwikkeling door nu ze beschikken over een nieuwe vaste ruimte in Utrecht. Sonic Acts slaagt er al jaren in zich in de voorhoede van de creatieve industrie te handhaven met aansprekende en verdiepende programma's die een steeds groter publiek weten te bereiken. Playgrounds en iii tot slot, zijn initiatieven die in een periode van circa acht jaar een zeer sterke positie hebben verworven binnen de dynamiek van de creatieve industrie. De commissie geeft hen het vertrouwen dat ze de kwaliteit die ze de afgelopen jaren hebben getoond, de komende vier jaar verder zullen uitbouwen. IMPAKT en iii treden als nieuwe partijen toe tot de vierjarige ondersteuningsstructuur terwijl de andere vier instellingen met substantieel hogere jaarbijdragen kunnen doorgroeien.

instellingen positief gehonoreerd, na prioritering geen budget
In totaal gaf de adviescommissie van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 aan acht aanvragen een positief advies zonder dat hier budget voor beschikbaar is. Deze instellingen zijn na prioritering onder de zaaglijn beland.

instellingenpositiefadviesnaprioritering.png

AIR
Baltan Laboratories
Bureau Europa
Crafts Council
LIMA
Next Nature Network
SETUP
Submarine Channel

instellingen naar BIS, geen advies bij aanvraag Stimuleringsfonds
Vijf instellingen die zijn ondersteund in de BIS hadden ook een aanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds. Omdat zij bij de BIS een positief advies met budget hebben ontvangen, is de behandeling van deze dossiers bij het Stimuleringsfonds gestaakt.

BioArt Laboratories
State of Fashion
TETEM kunstruimte
TextielMuseum
Waag

Los van deze vijf, zijn er ook drie instellingen opgenomen in de BIS die eerder vanuit infrastructurele regelingen door het Stimuleringsfonds werden ondersteund. Dit betreft de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, het festival GOGBOT en de Dutch Design Foundation.

instellingen negatief advies
De overige zestien instellingen die een aanvraag hebben ingediend ontvingen om uiteenlopende redenen een negatief advies. Voor veel van deze instellingen ziet de commissie desondanks weldegelijk een plaats weggelegd binnen de gesubsidieerde infrastructuur van de creatieve industrie. Voor verschillende instellingen vond ze de stap naar een vierjarige ondersteuningsstructuur te vroeg komen. Voor anderen geldt bijvoorbeeld dat ze het activiteitenprogramma sterk vond, maar de positie van de instelling voor de specifieke domeinen die het fonds bedient, onvoldoende toonaangevend.

Archiprix
Architectuur Lokaal
Cartoon Movement
Design Museum Den Bosch
FASHIONCLASH
Graphic Matters
Home of Design Kazerne
Independent School for the City
Museum Boijmans van Beuningen
Museumplein Limburg
Onomatopee Projects
Pakhuis de Zwijger
STEIM
STRP
The Beach
What Design Can Do

adviescommissie
Het bestuur van het Stimuleringsfonds heeft alle adviezen van de adviescommissie overgenomen en de leden bedankt voor de enorme tour de force om in deze covid-19 periode, vaak digitaal, gezamenlijk tot goede adviezen te komen. De commissie merkte op dat de positief beoordeelde instellingen geen evenwichtige afspiegeling vormen van de drie disciplines – architectuur, vormgeving en digitale cultuur – die het fonds bedient, maar dat op basis van de kwaliteit van de voorstellen en de criteria van de regeling de commissie niet tot een andere ranglijst heeft kunnen komen.

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld beaamt dit:
'Met Het Nieuwe Instituut en de IABR zijn er twee instellingen uit de architectuursector ondersteund in de BIS, maar geen instelling uit de architectuursector binnen de 4-jarig ondersteunde instellingen bij het Stimuleringsfonds. Dat is een moeilijke beslissing, maar tegelijkertijd weten we dat het plaatje van de gesubsidieerde culturele infrastructuur van de ontwerpsector pas definitief is na bekendmaking van de besluiten van de 1- en 2-jarige regeling in november.'

nieuwe prioritering bij 1- en 2-jarig activiteitenplan
In augustus opent de regeling voor de 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's. Deze regeling is van toepassing op culturele instellingen en organisaties die met een één of twee jaar durend activiteitenprogramma hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering bevorderen van de hedendaagse vormgeving, architectuur of digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Groeneveld licht toe:
'Naar verwachting kan het Stimuleringsfonds in deze regeling circa zeven instellingen voor een 2-jarig activiteitenprogramma, en een twintigtal voor een 1-jarig programma ondersteunen. Het is aannemelijk dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget overschrijdt. Het fonds zal daarom binnen deze regeling bij prioritering eerst de hoogst beoordeelde aanvraag binnen architectuur, dan vormgeving en tot slot digitale cultuur honoreren.'

'In combinatie met de BIS en de 4-jarig door het fonds ondersteunde instellingen ontstaat zodoende een stevig en divers fundament binnen alle disciplines van de creatieve industrie. Ik realiseer me dat deze gesubsidieerde stabiliteit slechts voor een beperkte groep instellingen geldt. Zij dragen juist nu een grote verantwoordelijkheid om binnen de ongekende val van de wereldwijde economie de komende jaren onafhankelijk een grote inclusieve stimulans te geven en inspiratie te bieden aan onze samenleving.'

Instellingen kunnen vanaf 18 augustus een aanvraag voor een 1- of 2-jarig activiteitenprogramma voorbereiden. De deadline is 30 september 2020. Het bestuur legt de aanvragen ter advisering voor aan een nog te benoemen adviescommissie en zal in november het voorgenomen besluit met de aanvragers communiceren. Het subsidieplafond voor de regeling zal 18 augustus worden gepubliceerd.

Bekijk hier de samenstelling van de 4-jarige adviescommissie.

tpis.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

13 juli 2020

Vanwege covid-19 heeft het Stimuleringsfonds in maart 2020 moeten besluiten alle internationale procedures en regelingen on-hold te zetten. Zo ook de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. Deze Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) geldt ter vervanging hiervan voor de periode 15 juli 2020 tot en met 30 september 2020. Vanaf komende woensdag 15 juli is het mogelijk een aanvraag in te dienen via de online aanvraagomgeving. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Met deze laagdrempelige procedure ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie en richt zich op nieuwe vormen van internationaal samenwerken. Besluitvorming vindt binnen 6 weken na indiening plaats zodat de aanvrager in deze onzekere internationale covid-19 periode snel weet of ondersteuning volgt.

Bij internationale projecten is samenwerken in tijden van een (lokale) crisis niet nieuw. Internationale samenwerkingsverbanden moeten daarom flexibel zijn in de omgang met plotselinge veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. In deze tijdelijke aanvraagprocedure internationaal samenwerken is het van belang om, naast de kwalitatieve beschrijving van de samenwerking, te reflecteren op hoe met de haalbaarheid van het project wordt omgegaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en fysiek samenkomen.

Voor deze procedure komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van een Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave. De Nederlandse partij dient de aanvraag voor het project in.

budget
Er is een bedrag beschikbaar voor nieuwe of bestaande samenwerkingen binnen de uitvoering van een project van maximaal € 20.000. Subsidie kan worden aangewend voor uren die worden besteed aan deskresearch, online calls/meetings en ontwikkelkosten van een niet-fysieke uitkomst zoals een video, publicatie, online workshop en website, maar ook voor de ontwikkelkosten van een fysieke uitkomst zoals een presentatie of installatie. Kosten voor reis- en verblijf kunnen enkel worden aangevraagd, bij een positief reisadvies voor het land (groen of geel) van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken op het moment van aanvragen. Van het aangevraagde subsidiebedrag kan maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten worden gereserveerd.

uitslag
Deze procedure heeft voor de periode tot en met 30 september 2020 een subsidieplafond van € 200.000 en aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De middelen zijn afkomstig uit het budget van het Stimuleringsfonds voor het internationaal cultuurbeleid. In september worden de eerste uitkomsten van deze procedure geëvalueerd en wordt besloten of de procedure aangepast en/of verlengd wordt.
1en2jarigacitiviteiten.jpg

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma

13 juli 2020

Vanaf 18 augustus tot uiterlijk 30 september 2020 kunnen culturele instellingen met een landelijke dan wel een regionale betekenis een aanvraag indienen binnen de nieuwe regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma. Het Stimuleringsfonds verstrekt subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.
Met de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

Eén ronde, twee opties
De regeling voorziet in de mogelijkheid om twee voorstellen gelijktijdig in te dienen: één voor een 2-jarig activiteitenprogramma en één voor een 1-jarig activiteitenprogramma. Het subsidieplafond voor de 2-jarige programma's is € 1.700.000. Het subsidieplafond voor de 1-jarige programma's is € 1.300.000. Het fonds verwacht hiermee circa zeven instellingen te kunnen ondersteunen voor een 2-jarig programma en circa twintig voor een 1-jarig programma. Programma's voor een 2-jarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn. Het is dus alleen zinvol om voor een 2-jarig programma in te dienen als het programma aan deze uitsluitende voorwaarde voldoet. Alle voorstellen worden door dezelfde commissie beoordeeld.

Disciplinaire spreiding
Het Stimuleringsfonds streeft binnen de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Het fonds juicht crossovers tussen deze disciplines toe, maar vraagt desondanks aan elke instelling om aan te geven wat de hoofddiscipline is waartoe het programma zich verhoudt. De spreiding tussen de disciplines zal een rol spelen indien er geprioriteerd moet worden onder de positief beoordeelde voorstellen.

Met de nieuwe regeling 1- en 2-jarige Activiteitenprogramma komt de deelregeling Activiteitenprogramma's 2017–2020 te vervallen.
1062906thedesignoftheencounter.jpeg

25 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 2 – 2020

12 juli 2020

In de tweede ronde Architectuur zijn 25 voorstellen gehonoreerd. Als gevolg van de covid-19-crisis stelde de minister extra middelen beschikbaar. Een deel daarvan heeft het Stimuleringsfonds ingezet voor de deelregeling Architectuur. Hierdoor konden alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de ronde.
algemene indruk
De thematiek van de aanvragen die deze ronde zijn ingediend en ondersteund, is zeer divers. Van onderzoeken op het gebied van de verduurzaming van onze steden en landschappen tot een verkenning van ontwikkelkansen in groeikernen voor de huidige woningbouwopgave, en van een parametrische ontwerptool voor het ontwikkelen van efficiënte constructies tot meer poëtische en inspirerende projecten op het gebied van architectuurfotografie en het samenleven van mens en dier. Ook de projectvormen liepen deze ronde sterk uiteen. Zo is een groot aantal onderzoeken, publicaties, pilotprojecten, films en documentaires ondersteund, maar ook enkele prijsvragen en awards, een festival en de ontwikkeling van een paviljoen werden positief beoordeeld. Daarmee is het een zeer rijke ronde. Een aantal aanvragen sloot bovendien heel specifiek aan bij de huidige actualiteit en de situatie omtrent covid-19.

maatschappelijke betrokkenheid
Een aantal projecten viel op doordat ze architectuur bij het grote publiek onder de aandacht willen brengen en daarbij een grote maatschappelijke betrokkenheid tonen. Zo richt het Architectuur Filmfestival Rotterdam de aandacht in de twaalfde editie op de veranderende rol van architectuur en stedenbouw in een snel polariserende wereld. Met een spraakmakende selectie van internationale shorts, films en documentaires wordt onderzoek gedaan naar de morele dilemma's van onze tijd. In een reeks inleidingen door deskundigen, gesprekken met filmmakers en debatten met betrokkenen wordt de vraag gesteld hoe onschuldig architectuur eigenlijk is. In het project 'Open House' onderzoekt Sebastian Bernardy een nieuw soort businessmodel waarmee architectuur op een laagdrempelige manier voor een groot publiek toegankelijk kan worden gemaakt. En het Architecture in Development Global Challenge programma organiseert een internationale prijsvraag waarbij architecten van over de hele wereld aan lokale gemeenschappen worden gekoppeld om aan een maatschappelijke opgave te werken.

Andere voorbeelden van ondersteunde projecten die goed inspelen op actuele, innovatieve en maatschappelijk relevante thema's zijn:

INTI – Een onvoltooid project: dromen van de nieuwe Nederlandse stad
International New Town Institute (INTI) onderzoekt het potentieel van groeikernen uit de jaren zeventig als plekken van betekenis voor de verstedelijkingsopgave van de nabije toekomst. Het experimentele karakter van hun ontstaansperiode vormt de inspiratie voor een nieuwe generatie van stedelijke programma's en ruimtes, een generatie die de verdere verstedelijking en verdichting van de Randstad met een miljoen inwoners kan sturen. De groeikernen hebben nooit hun oorspronkelijke ambities kunnen waarmaken en zijn deels onvoltooid, waardoor ze veel onbenutte ruimte en infrastructuur bieden om deze uitdaging ook kwantitatief aan te gaan. Dit project heeft tot doel de discussie over de toekomstige verstedelijking aan te jagen en de verbeeldingskracht en de maatschappelijke betekenis van stedenbouw opnieuw op de kaart te zetten.
almerehavenweb.jpg
Almere Haven, foto: Margaretha Svensson

Summum – Branch Out!
Parametrisch en constructief ontwerper Diederik Veenendaal wil een haalbaarheidsstudie verrichten naar het gebruik van 3D-grafostatica voor het ontwerpen van efficiënte en maakbare constructieve boomstructuren. Deze innovatieve methode is in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld door wetenschappers van een aantal architectuurfaculteiten (UPenn, ETH, EPFL en Cambridge), maar nog niet toegepast in een gangbaar ontwerpproces. In dit project wordt (voor)onderzoek gedaan naar de stand van zaken op het gebied van 3D-grafostaticasoftware en mogelijke toepassingen; toevoegingen die nodig zijn om de methode praktisch bruikbaar te maken binnen de ontwerppraktijk; en toepassingen op een boomstructuur in de vorm van een casestudie in Rotterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Thijs Ewalts Ontwerp en professor Masoud Akbarzadeh van de Polyhedral Structural Laboratory (UPenn).

ZLB Dautzenberg – Bijlmer Oral History
Met 'Bijlmer Oral History' werkt Liz Dautzenberg aan een verzameling verhalen over de opkomst en ondergang van de 'oorspronkelijke' betonnen Bijlmer (1966-1998), verteld van binnenuit, door de ogen van de (oud)-bewoners. In 2022 is het dertig jaar geleden dat het startschot werd gegeven voor de sloop van veel iconische Bijlmerflats. Met deze sloop verdwenen ook meteen alle tastbare herinneringen aan de wijk. Dautzenberg documenteert met dit project de onderbelichte 'orale' overlevering en maakt deze toegankelijk voor een groot publiek. 'Bijlmer Oral History' is een website, een interactief community-project met als doel de beleving van de Amsterdamse wijk te conserveren en een houvast te bieden aan iedereen met een link of interesse in deze wijk, maar ook voor reflectie, analyse en onderzoek binnen architectuur en stedenbouw.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur ronde 2 – 2020.

cijfers
Het beschikbare budget in deze ronde was € 478.558; daarvan komt € 178.558 uit middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis extra beschikbaar zijn gesteld. Van de 56 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 25 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 45 procent.

De deadline voor ronde 3 van de deelregeling Architectuur is 5 augustus 2020. Van aanvragers verwachten we met het oog op de covid-19-crisis dat zij in ingediende voorstellen inspelen op de actualiteit.

Foto bovenaan: The Design of the Encounter - Studio Ossidiana

openoproepthisisnotasimulation.jpg

Open Oproep This is not a Simulation!

12 juli 2020

Wie kan handelingsperspectief bieden voor een leefbare, veerkrachtige en duurzame toekomst? Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om met concrete sociaal-ruimtelijke interventies nieuwe vormen van intimiteit en ontmoeting te exploreren binnen de publieke ruimte. Ontwerpers werken daartoe samen met lokale partners – gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of bewoners – aan vraagstukken, die zijn ontstaan ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Ontwerpers kunnen uiterlijk 10 september 2020 een voorstel indienen.
aanleiding
Nederland staat voor een grote uitdaging. De uitbraak van het coronavirus heeft grote consequenties voor ons dagelijks leven. Pijnlijk zichtbaar zijn in de afgelopen maanden de impact van een virus op allerlei terreinen gebleken: op onze gezondheid en onze zorgsector, maar ook op onze persoonlijke bewegingsvrijheid, in het bedrijfsleven, het onderwijs en ons sociale leven. Iedereen wordt op zijn eigen manier getroffen door de ziekte zelf of door de maatregelen, die genomen zijn om verspreiding van covid-19 te bestrijden. Zelden was de lokale impact van globale ontwikkelingen zo concreet voelbaar voor iedereen.

herwaardering van waarden
De afgelopen maanden zijn veel van onze dagelijkse gezamenlijke activiteiten 'on hold' gezet. Dit leidde niet alleen tot een groot gemis, maar ook tot een herwaardering van onze sociale activiteiten. We zijn ons 'thuis' en onze lokale leefomgeving opnieuw gaan waarderen. We zien een enorme veerkracht in de samenleving ontstaan, en vinden meer dan ooit voldoening in het helpen van anderen. We maken ons in rap tempo de mogelijkheden van digitale technologie eigen en waarderen nieuwe vormen van intimiteit. We ervaren tegelijkertijd eens te meer onze verbondenheid met de natuur. De wereldwijde crisis stelt op veel manieren de sociale aspecten van globalisering en verstedelijking in een ander daglicht. Daarnaast roept het ook meer fundamentele vragen op over de duurzaamheid van ons sociaal-economisch systeem en de leefbaarheid van de planeet in de toekomst.

rol van ontwerp
Hoe ziet onze gezamenlijke toekomst eruit? Gaan we straks terug naar 'oude' routines? Of zijn we in staat om nieuwe vormen van intimiteit en ontmoeting concreet in praktijken in te bedden binnen het publieke domein, en zo samen te bouwen aan een leefbare, veerkrachtige en duurzame toekomst? Aan deze vraag kunnen ontwerpers – zoals architecten, stedenbouwers, vormgevers, social designers, speculatief ontwerpers of digitale makers – een belangrijke bijdrage leveren. Zij hebben de kennis en expertise om mensen en organisaties uit te dagen om voorbij het bestaande te denken. Zij zijn bovendien in staat om met concrete zichtbare maatregelen in de leefomgeving op lokaal niveau aan de slag te gaan met deze actuele uitdagingen.

oproep
Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds ontwerpers uit om een voorstel in te dienen voor concrete sociaal-ruimtelijke interventies in openbaar toegankelijke ruimten, zoals bijvoorbeeld parken, pleinen, winkelstraten, maar ook horeca, bibliotheken of sportcomplexen. Ontwerpers werken daartoe samen met lokale partners – gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of bewoners – en bieden met lokale interventies tevens handelingsperspectief richting een mogelijke nieuwe sociale en duurzame toekomst.

indienen
Uw voorstel kunt u tot en met 10 september 2020 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.
loader

het fonds

subsidies

actueel