stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Selectie Open Call Researching Remix
sydney2.jpg

Selectie Open Call Researching Remix

9 oktober 2019

Uit de tweeëndertig voorstellen die het fonds ontving naar aanleiding van de Open Call Researching Remix zijn vier voorstellen geselecteerd. Deze open call komt voort uit een samenwerking tussen Metro54 en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De resultaten worden gepresenteerd op de komende Dutch Design Week, tijdens This is a Take-Over: Researching Remix.
De Open Call Researching Remix is onderdeel van een jaarprogramma waarmee Metro54 aandacht wil vestigen op ontwerp, reflectie en onderzoek binnen de urban arts and culture. De open call was gericht op makers, ontwerpers en denkers die in hun praktijk op kritische wijze reflecteren op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap en toe-eigening. Door in te zoomen op remix als onderzoeksmethode wordt in het maakproces het gebruik van materialen, taal, en ruimte ontleed en opnieuw gedefinieerd. Om onderdeel te kunnen uitmaken van This is a Take-Over: Researching Remix moesten de voorstellen in een relatief kort tijdbestek kunnen worden gerealiseerd.

selectie
Alle voorstellen zijn beoordeeld door de selectiecommissie bestaande uit Amal Alhaag, Damiana de Windt, Radna Rumping en Lee Stuart. Voorstellen die op een gelaagde manier de thematiek wisten te duiden en een onderscheidende stem hebben binnen de urban arts and culture, kregen de voorkeur. Ook werd gekeken in hoeverre het werk zich verhoudt tot een of meerdere disciplines van de creatieve industrie - van ontwerp tot film, fotografie en beeldende kunst.

De volgende voorstellen werden geselecteerd:
We Got It From Here – Leana Boven en Funs 'Funzig' Janssen
NKAIII – Hab Labs
Undo – Sydney Rahimtoola (foto bovenaan)
Makandra – Laeno Lashawn

beoordeling
Uit de grote hoeveelheid ingediende projectvoorstellen maakt de commissie op dat er behoefte is vanuit de urban arts and culture om ruimte en erkenning te creëren rondom de thematiek. De kwaliteit van de aanvragen was bijzonder hoog; om binnen het beschikbare budget te blijven moest de commissie dan ook scherpe keuzes maken. De aanvragen waren divers van aard, rijk aan woord en beeld en afkomstig van makers uit verschillende disciplines.

De voorstellen die niet zijn geselecteerd schoten op één of meerdere criteria tekort. Zo waren er ingediende projectvoorstellen die onvoldoende interdisciplinair zijn om ook relevant te zijn voor de disciplines die door het Stimuleringsfonds worden vertegenwoordigd. Ook vond de commissie dat de thema's en deelonderwerpen van de open call niet altijd een intrinsiek onderdeel waren van het project of (de praktijk van) de aanvrager.

This is a Take-Over
De vier geselecteerde projecten worden tentoongesteld op de Dutch Design Week tijdens This is a Take-Over: Researching Remix in TAC, Eindhoven. In dit interdisciplinaire programma komen de (ethische) grenzen en rafelranden van mode, muziek, architectuur, design en identiteit aan bod. Metro54 onderzoekt, toont en experimenteert met de huidige trends van culturele toe-eigening binnen grootstedelijke kunst, mode en digitale cultuur. In hoeverre biedt remix als onderzoeksmethode een mogelijkheid om vanuit een dekoloniale lens alternatieve cultuur, design, kunst te produceren? Hoe kunnen we de binaire notie binnen design in de hedendaagse kunst en cultuur herzien? Het programma bestaat uit onder andere workshops, gesprekken, performances, filmvertoningen, video- en installatiewerken.

Met This is a Take-Over: Researching Remix wil Metro54 een plek opeisen voor de kritische en creatieve visies op design, die voortkomen uit straatcultuur, queer scenes en activisme die momenteel de hedendaagse populaire cultuur en alledaagse stadscultuur beïnvloeden.
Kijk voor meer informatie naar het Facebook event.

meer nieuws

maatregelencovid19.jpg

Maatregelen Stimuleringsfonds i.v.m. het coronavirus

2 april 2020
Laatste update

De COVID-19-crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving en de gevolgen zullen nog lange tijd wereldwijd merkbaar zijn. Het Stimuleringsfonds probeert een bijdrage te leveren om de gevolgen voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn. We zullen daarom voorlopig gewoon doorgaan met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen, behalve bij de Deelregeling Internationalisering en bij de Vouchers Presentaties Buitenland. We zijn daarnaast continu in overleg met de overheid, de collega-cultuurfondsen en het veld om gepaste maatregelen te nemen.

In de alinea's hieronder zet het Stimuleringsfonds alle maatregelen van het fonds op een rij.

Coulance: steunmaatregelen voor makers, instellingen en festivals
Met betrekking tot projecten die nu zijn ondersteund en te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus stelt het fonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van het project in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.

Hierbij geldt:
• Als je evenement of project definitief is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon bij het fonds.
• Als je een automatisch gegenereerd bericht van het Stimuleringsfonds ontvangt over eindverantwoording, maar je evenement of project is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon.
• Je hoeft geen contact op te nemen met het fonds als er twijfel is of je evenement of project doorgaat of niet. Pas bij definitief afgelasten of verzetten, mail je met je contactpersoon.

let wel:
Het Stimuleringsfonds kan inkomstenderving van zzp-ers in verband met nog te maken uren binnen een gesubsidieerd project dat niet meer doorgaat niet vergoeden. Hiervoor verwijzen we naar de extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers van het rijk op deze pagina.

aanvragen
Het fonds is gewoon operationeel en bereikbaar via mail en telefoon, ondanks dat de fondsmedewerkers de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis werken. We doen ons uiterste best alle werkzaamheden zoveel mogelijk normaal te laten verlopen.

• Het secretariaat is telefonisch bereikbaar en kan je doorverbinden met je contactpersoon bij het fonds, maar in de regel is het handiger om direct met je contactpersoon te mailen.
• De sluitingsdata zijn ongewijzigd en te vinden bij de informatie over subsidie op de website.
• De commissievergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen alleen niet live op het fonds plaatsvinden maar in de vorm van een videoconferentie.
• Alle fysieke bijeenkomsten van het Stimuleringsfonds zijn tot nader order uitgesteld.
• De behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd. 10 weken vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling, ontvang je per mail een bericht met de uitslag. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.

internationale projecten
De Deelregeling Internationalisering en de Vouchers Presentaties Buitenland zijn tot nader order opgeschort. Er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend. Deze maatregel neemt het Stimuleringsfonds vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met COVID-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties niet kunnen plaatsvinden in het buitenland. Deze maatregel geldt ook voor de Voucherprocedure Internationalisering Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp.

beleid richting 2021
We zullen alles in het werk stellen om, met de beperkte mogelijkheden die we hebben, de impact van deze crisis voor de sector zo beheersbaar mogelijk te houden. Dat betekent dat we aanvullende initiatieven gaan ontplooien om de sector een boost te geven om van de COVID-19-crisis te kunnen herstellen. We onderzoeken die mogelijkheden de komende periode en nodigen de sector nadrukkelijk uit met ons mee te denken.

Lees ook de Veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor de culturele en creatieve sector op de site van de Rijksoverheid.
bijeenkomstweb.png

Verslag online bijeenkomst 1-, 2- en 4-jarige ondersteuning

2 april 2020

Op 26 maart organiseerde het Stimuleringsfonds online een bijeenkomst voor instellingen over de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 die op 7 mei sluit en de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's, die vanaf augustus 2020 wordt geopend. Directeur Syb Groeneveld en hoofd subsidies Joris van Ballegooijen gaven toelichting op de belangrijkste uitgangspunten, doelstellingen en criteria. Ook gaven zij aan hoe het fonds omgaat met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Er was grote interesse voor de bijeenkomst en in de online omgeving waren 65 personen aanwezig die konden reageren op de presentatie en vragen konden stellen. Hieronder volgt een verslag.
1 maart 2020 heeft het Stimuleringsfonds de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 opengezet. Dat betekent dat het aanvraagformulier en alle overige stukken op de website van het Stimuleringsfonds zijn te vinden. Het is voor het eerst dat het fonds werkt met een 4-jarige instellingssubsidieregeling. De regeling is gericht op toonaangevende instellingen die zich zowel nationaal als internationaal profileren en een dragende functie binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie vervullen.

Andere instellingen kunnen in de nieuwe beleidsperiode worden ondersteund binnen de nog te publiceren Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's. Hierin ligt de nadruk anders dan op positionering meer op de uitwerking van de specifieke programma's en activiteiten voor 2021–2022.

4-jarige instellingssubsidie of BIS
De introductie van de 4-jarige instellingssubsidie kan niet los worden gezien van de verruiming van de culturele basisinfrastructuur, de BIS. De aanvraagprocedure voor de BIS sloot 3 februari 2020. Veertien van de zeventien in de beleidsperiode 2017–2020 door het fonds meerjarig ondersteunde en negen van de zesentwintig in 2020 eenjarig ondersteunde instellingen hebben een aanvraag ingediend voor de BIS en velen zullen ook een aanvraag indienen bij de 4-jarige instellingssubsidie van het fonds, maar er kan niet twee keer worden toegekend. Het aantal momenteel door het fonds ondersteunde instellingen dat een plek weet te verwerven in de BIS, is bepalend voor de druk op de beschikbare middelen van het fonds en de doorstroommogelijkheden voor andere instellingen binnen de 1-, 2- en 4-jarige regelingen.

procedure
Het Stimuleringsfonds heeft de aanvraagprocedure van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 zo goed mogelijk laten aansluiten op de beoordelingsprocedure van de BIS-aanvragen door de Raad voor Cultuur. Dit betekent het volgende:

De Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 sluit 7 mei 2020.
De regeling heeft een subsidieplafond van € 2.400.000 per jaar (het rondebudget is dus € 9.600.000)
Half mei wordt de adviescommissie en de hoeveelheid in behandeling genomen aanvragen gepubliceerd.
De vergadering van de adviescommissie van het fonds vindt eind mei plaats. Zo kan de commissie los van het op dat moment nog niet bekende advies van de Raad voor Cultuur adviseren over de aanvragen die bij het fonds en bij de BIS zijn ingediend.
Op 4 juni 2020 brengt de Raad van Cultuur zijn advies naar buiten over alle BIS-aanvragen.
Instellingen die een positief advies van de Raad voor Cultuur hebben gekregen voor de BIS, maar ook een aanvraag hebben ingediend bij de 4-jarige instellingssubsidie bij het Stimuleringsfonds, worden vanaf bekendmaking door de Raad voor Cultuur buiten de verdere procedure bij het Stimuleringsfonds gehouden.
De selectie voor de 4-jarige instellingssubsidie van het Stimuleringsfonds wordt op 4 juni 2020 gepubliceerd; de adviezen volgen later.

1- en 2-jarige activiteitenprogramma's
In de aanvraagprocedure heeft het Stimuleringsfonds er rekening mee gehouden dat instellingen waarvan zowel de BIS-aanvraag als de aanvraag voor de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 worden afgewezen, alsnog een aanvraag kunnen indienen bij de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's. De deadline hiervoor ligt op 30 september 2020. Het jaarbudget van de regeling is € 2.150.000. De tekst van de regeling wordt in de zomer van 2020 gepubliceerd.

De Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 en de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's moeten in samenhang worden bekeken. Met de combinatie van regelingen wil het Stimuleringsfonds de infrastructuur zo goed mogelijk bedienen en doorgroei binnen de ontwerpsector mogelijk maken. De bandbreedte van de subsidiehoogte per regeling ziet er als volgt uit:

1-jarige activiteitenprogramma's: aanvragen tot € 100.000.
2-jarige activiteitenprogramma's: aanvragen van tussen de € 100.000 – € 200.000 per jaar.
4-jarige instellingssubsidie: aanvragen van tussen de € 200.000 – € 550.000 per jaar.

gevolgen COVID-19-crisis
In relatie tot de COVID-19-crisis die de wereld op dit moment in zijn greep houdt, voert het Stimuleringsfonds een beleid waarin flexibiliteit, continuïteit en solidariteit leidend zijn. Als rijkscultuurfonds spant het Stimuleringsfonds zich in om de gevolgen voor de Nederlandse ontwerpsector zo veel mogelijk te beperken. Het Stimuleringsfonds brengt in kaart wat het veld nodig heeft, en zoekt binnen de beperkte middelen naar zo sterk mogelijke impulsen. Daarbij zijn we zowel in gesprek met het ministerie, sectorinstituten, het veld als de andere fondsen.

Omdat de gevolgen van de crisis vooralsnog moeilijk zijn te overzien, adviseert het fonds om in aanvragen blijk te geven van realiteitszin en in te spelen op de actualiteit. Ontwikkel daarom verschillende scenario's en ga uit van diverse mogelijkheden, zowel live als virtueel. De commissie zal die verschillende scenario's meenemen in de beoordeling.

veelgestelde vragen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen
Waarom moet ik in het activiteitenplan ingaan op de wijze en intensiteit waarop mijn instelling is verbonden met een cultuurregio?
Geografische spreiding is binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie een aandachtspunt. Naast een goede disciplinaire verdeling, streven we naar een goede verdeling van instellingen over het land. Het is geen criterium, maar het fonds wil wel graag inzicht krijgen of en zo ja hoe een instelling zich tot een cultuurregio verhoudt en zich positioneert (en bijvoorbeeld een netwerk/platformfunctie heeft).

Biedt de aanvraag ruimte voor het opvoeren van partners zoals overheidsorganisaties en kennispartners?
Partnerships kunnen een belangrijke rol spelen in het zo excellent mogelijk uitvoeren van een programma door de moederorganisatie. Het is zeker relevant om de rol van deze partners en de wijze van samenwerken in de aanvraag te noemen omdat dit voor extra onderbouwing van de aanvraag zorgt.

Hoe concreet moet het programma zijn van instellingen die een aanvraag doen binnen de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024?
Het zwaartepunt in de aanvragen voor de 4-jarige instellingssubsidie ligt bij de positionering van de instelling binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie. Het tot in detail uitwerken van een activiteitenprogramma voor vier jaar is niet nodig. Maar de aanvraag biedt weldegelijk ruimte om activiteiten in grote lijnen te benoemen; hiermee wordt de aanvraag mede onderbouwd. De Regeling Eén-twee-jarige activiteitenprogramma's legt juist de nadruk op de uitwerking van de specifieke programma's en activiteiten voor 2021–2022.

Is er in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie een vast percentage aan co-financiering vereist voor de gehele aangevraagde periode 2021–2024?
Om de subsidieafhankelijkheid van het fonds niet te groot te laten zijn, is het een voorwaarde dat minimaal twintig procent van de subsidiabele kosten, binnen de totale inkomstenstroom gedurende de gehele subsidieperiode afkomstig is uit andere inkomstenbronnen dan subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of op basis van subsidie van andere cultuurfondsen. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag mag niet meer bedragen dan tachtig procent van de subsidiabele kosten.

Het fonds hanteert bij het verlenen van subsidies een aantal doelstellingen die ook specifiek in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve worden genoemd. Hoe moet hiermee in de aanvraag worden omgegaan?
Aanvragers hoeven in de aanvragen voor de 4-jarige instellingssubsidie niet aan te geven hoe ze zich verhouden tot de beleidsdoelstellingen van het fonds. Het fonds vertaalt deze doelstellingen naar regelingen waarin de aanvragen vervolgens worden beoordeeld op basis van kwaliteit en voor de regeling opgestelde criteria.

vragen
Voor meer informatie en inlichting over welke regeling het beste bij uw instelling past, kunt u contact opnemen met Anouk Laverge.

Om een idee te krijgen van de instellingen die in de beleidsperiode 2017–2020 meerjarig werden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kijk hier. Voor een overzicht van de in 2020 eenjarig ondersteunde instellingen kijk hier.

Voor meer informatie over de maatregelen die het Stimuleringsfonds neemt naar aanleiding van de COVID-19-crisis kijk hier.
stretchingwithperformernatashapapadonpou.jpg

Online initiatieven tijdens corona

1 april 2020

De COVID-19-crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving. Veel projecten van makers, ontwerpers, instellingen en festivals komen tot 1 juni 2020 stil te liggen en worden uitgesteld. Maar er wordt ook programmering aangepast naar een online variant. Vanwege deze tijden, waarbij iedereen aan huis is gekluisterd, ontstaan er online initiatieven in verschillende vormen. Online meet-ups, digitale lezingen, DIY home kits instructies of online rondleidingen. Hieronder volgt een selectie van verschillende initiatieven:
Press Lots of Keys to Abort
Van 1 tot en met 5 april 2020 zou Plokta hét debatcentrum zijn voor vraagstukken over online identiteit, privacy, verlangen, technologische vooruitgang en maatschappelijk geluk. Het festival is uitgesteld, maar je kunt nu tot en met 5 april kijken naar Plokta TV. Plokta TV verbindt werken en makers van over de hele wereld, waarbij ze technologieën en hun effecten op de samenleving onderzoeken, in voor- en tegenspoed. www.plokta.nl/tv

Waag Society
Waag deelt de komende tijd handleidingen en DIY (do it yourself) instructies waarmee de thuismakers aan de slag kunnen, om te inspireren en uit te proberen om zelf ook een maker te worden. Daarnaast organiseert Waag online meet-ups in de vorm van lezingen en interactieve sessies met onder andere textielarchitect Samira Boon op donderdag 2 april om 20:00 uur. Door experts met interessante projecten een podium te geven en de volgers bij de dialoog te betrekken, hopen ze een gesprek over mogelijke oplossingen te kunnen faciliteren. waag.org

STRP
STRP Festival 2020 is in de originele vorm geannuleerd, maar STRP komt nu met online content. Op 2 april start STRP de livestream 'STRP Scenario #6' waar een mogelijke toekomst wordt onderzocht waarbij mensen niet meer superieur zijn aan planten, dieren, rivieren, microben en andere intelligentie. Op vrijdag 3 april kun je deelnemen aan een luisteravond met muziek en optredens. Daarnaast publiceert STRP tot en met zondag elke dag twee essays, geschreven door schrijvers en filosofen die nadenken over nieuwe scenario's voor het post-antropoceen in relatie tot onze huidige corona-crisis. strp.nl

Het Nieuwe Instituut
Het Nieuwe Instituut zal tot ten minste 1 juni inspiratie, handvatten en mogelijke perspectieven bieden via hun website. Op donderdag 2 april zal kunstenaar Bogomir Doringer in een livegesprek te horen zijn, waarin hij ingaat op zijn bijdrage aan tentoonstelling 'The Hoodie', op surveillance, angst, lust en verleiding.

BlueCity
Ook BlueCity gaat door met een online programma. Bekijk aankomende weken de online webinars over bioluminescentie als stadslichten, vertical farming en genetische modificatie met sprekers als bioloog en ontwerper Teresa van Dongen op dinsdag 7 april. bluecity.nl/agenda/

Tetem
Het programma van kunstruimte Tetem richt zich op mediakunst en digitale cultuur en onderzoekt de invloed van technologie op onze samenleving. Omdat Tetem nu gesloten is tot 1 juni kun je elke donderdag en zondag tussen 14:00 uur en 16:00 uur met de robot Double door de expositie 'The Swarm' rijden. Daarnaast ontwikkelde Tetem een Make-It@Home kit voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. En kun je online de gezichtsherkenningssoftware testen. Donderdag 9 april organiseren ze een interactieve live sessie op Instagram met biohacker en toekomstdenker Peter Joosten. tetem.nl

Sonic Acts
Terwijl alle activiteiten rondom Sonic Acts zijn stopgezet zullen zij de komende weken en maanden materiaal delen van de Sonic Acts Academy van afgelopen maand. Video's van de lezingen, presentaties, podcasts, leesmateriaal en uitvoeringen, die een herinnering zijn aan de waarde van artistiek onderzoek en de strategieën van mobilisatie die het met zich meebrengt, zullen regelmatig worden gepubliceerd. De eerste conferentietoespraken staan nu online. youtube.com/sonicactsfestival

Playgrounds
Playgrounds organiseert donderdag 16 april Playgrounds Online Festival. Tijdens de eerste editie 'The Art Department' vertellen sprekers over design en concept art in animatie, films en games.
Donderdag 30 april vindt de tweede editie 'Blend' plaats met talks, panels en portfolio reviews. Playgrounds presenteert inspirerende, vooruitstrevende en innovatieve makers die erom bekend staan 'dat ze zich buiten een genre uitstrekken en meer dingen vermalen'. weareplaygrounds.nl

V2_
V2_ is gericht op onderzoek, innovatie, productie, presentatie en talentontwikkeling op het snijvlak van kunst en technologie. Ondanks de maatregelen tot 1 juni blijft V2_ de komende paar maanden samenwerken met kunstenaars en ontwerpers om nieuw werk blijven produceren. Het residentieprogramma voor talentontwikkeling wordt aangepast naar een virtuele vorm. Daarnaast organiseert V2_ online events waarbij artistiek en ontwerp onderzoek wordt gedeeld met deelnemers thuis, zoals de editie vrijdag 2 mei met ontwerper Isaac Monté. v2.nl

LIMA
Tijdens de sluiting van de tentoonstellingen en beperkingen op evenementen als gevolg van COVID-19 organiseert LIMA vanaf 1 april elke woensdag een online programma met live talks of digitale tours via Facebook, Instagram en YouTube. li-ma.nl

Pakhuis de Zwijger
Pakhuis de Zwijger zet de publieke programma's online door. Vanaf 20.30 uur is er iedere avond een live programma of kun je meepraten via de ZOOM webinar. Met onderwerpen als voedselsystemen in tijden van crisis, onderwijs en dak- en thuislozen. dezwijger.nl/agenda

Knitwear Lab
Iedere week organiseert Knitwear Lab een online les van een half uur via Instagram Live Stories. instagram

Onomatopee
Onomatopee organiseert interactieve online evenementen en workshops onder de naam 'Meeting Grounds' waarbij ideeën over openbaarheid en openbare ruimte binnen de hedendaagse samenleving wordt onderzocht. onomatopee.net

SETUP
SETUP is een medialab en kennisplatform voor een technologie-kritische samenleving. De presentatie van een interactieve installatie ging in verband met de corona uitbraak niet meer door. Daarom ontwikkelde ze een DIY Clickbait Online. De beste resultaten worden via social media gedeeld. setup.nl

Sandberg Instituut en Gerrit Rietveld
Hoe maken we schoon, schilderen, koken, lezen, kijken en dromen we tijdens een periode van sociale isolatie? Het Sandberg Instituut streamt iedere woensdag via Instagram live een reeks vernieuwde routines van maken, werken en verzorgen door verschillende ontwerpers en kunstenaars in huiselijke omgevingen. Sluit je aan bij Public Sandberg en plan je dag met vernieuwde routines. En bekijk de Post Covid-19 Bibliotheek waar progressieve initiatieven, reacties en publicaties worden verzameld op weg naar een post COVID-19 periode.


Foto bovenaan: Public Sandberg, Stretching with performer Natasha Papadopoulou
sciaankondigingwebsite.gif

Jaarverslag 2019: vijf keer de kracht van ontwerp

26 maart 2020

Terwijl COVID-19 de wereld in zijn greep houdt en grote impact heeft op ons dagelijks leven, kunnen we ons haast niet meer voorstellen dat we er een aantal weken geleden heel anders voor stonden. Ook de cultuursector is ongemeen hard geraakt. Het Stimuleringsfonds wil in deze onzekere tijd een stabiele factor blijven waar ontwerpers met hun creativiteit terecht kunnen. Dat we ons juist nu meer dan ooit richten op wat komen gaat, maakt het vreemd om terug te kijken.
Toch publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vandaag het jaarverslag 2019, met vijf portretten van ontwerpers en makers over de wijze waarop zij zich verhouden tot een voortdurend veranderende wereld. Ze buigen zich onder meer over de actuele maatschappelijke opgaven waar steden voor staan, verduurzaming van de textielindustrie en het welzijn van patiënten in ziekenhuizen. Aan het woord komen Michelle Provoost van Independent School for the City, oprichter van Knitwear Lab Thijs Verhaar, muzikant en artiest Chagall, kunstenaar Siba Sahabi en ontwerper Sjoerd ter Borg.

BEKIJK HIER HET DIGITALE JAARVERSLAG 2019

Naast de portretten bevat het jaarverslag geanimeerde infographics die inzicht geven in de verdeling van het voor 2019 beschikbare budget en de behaalde resultaten. Met 1741 behandelde en 752 toegekende aanvragen, kwam het honoreringspercentage afgelopen jaar op 43%. Dat is hoger dan de twee voorgaande jaren. In totaal kende het fonds in 2019 € 16,1 miljoen subsidie toe aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals. Daarmee leverde het fonds in 2019 opnieuw een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk. En hoewel de omstandigheden momenteel geheel anders zijn, zal het Stimuleringsfonds dat ook in 2020 blijven doen en gaan we door met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen (met uitzondering van de Deelregeling Internationalisering en de Vouchers Presentaties Buitenland die voorlopig opgeschort zijn) en zetten wij ons ervoor in om de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn.

Veel inspiratie, creativiteit en gezondheid gewenst. Samen zetten we er de komende periode de schouders onder.

Syb Groeneveld, directeur-bestuurder
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
oonieuwewoonconcepten.jpg

Open Oproep Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren

22 maart 2020

Het Stimuleringsfonds nodigt ontwerpers uit om deel te nemen aan een ontwerptraject gericht op de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren. Vijf ontwerpteams zullen in het traject intensief samenwerken met jongeren, gemeenten en hun lokale partners aan integrale oplossingen. Dit gebeurt via een ontwerpend onderzoek waarin nieuwe wegen en mogelijkheden worden verkend. (Interieur)architecten, stedenbouwkundigen en (social) designers kunnen tot en met woensdag 6 mei een voorstel indienen.
Het CBS schatte dat er op 1 januari 2016 in Nederland 10.700 jongeren dak- en thuisloos waren. Dat is onacceptabel, en daarom lanceerde het ministerie van VWS in maart 2019 het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Als onderdeel van dit programma worden in veertien pilotgemeenten lokale jongeren op basis van hun persoonlijke behoeften ondersteund in het vinden van woonruimte. De pilotgemeenten zijn Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Maastricht, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht. De begeleiding van de pilotgemeenten is in handen van het Instituut voor Publieke Waarden. Met betrekking tot deze pilots stimuleert het Stimuleringsfonds de inzet van ontwerpkracht en de samenwerking tussen ontwerpers en de pilotgemeenten om tot structurele ontwerpoplossingen te komen.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (interieur)architecten, stedenbouwkundigen en (social) designers op om deel te nemen aan deze open oproep en met een groeiend netwerk van partijen de opgave te onderzoeken. De open oproep biedt ruimte aan vijf ontwerpteams.

beschikbaar budget en planning
Uit de inzendingen selecteert het fonds op advies van een externe commissie maximaal vijf ontwerpteams. Per geselecteerd team stelt het fonds een maximumbedrag van € 25.000 incl. btw beschikbaar voor een eerste fase.

De planning van het traject is onder voorbehoud van eventuele wijzingen in verband met ontwikkelingen rondom de uitbraak van COVID-19. Mogelijke aanpassingen op de planning zullen zo spoedig als mogelijk worden gecommuniceerd.

indienen
Geïnteresseerde (interieur)architecten, stedenbouwkundigen en (social) designers kunnen tot en met woensdag 6 mei 2020 een voorstel indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de Open Oproep Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.
loader

het fonds

subsidies

actueel