stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Selectie 1- en 2-jarig ondersteunde instellingen voor 2021–2022 bekend
scikaartontwerpsector.jpg

Selectie 1- en 2-jarig ondersteunde instellingen voor 2021–2022 bekend

14 december 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent aan 7 culturele instellingen een 2-jarige subsidie toe voor de uitvoering van hun activiteitenprogramma. 17 culturele instellingen krijgen subsidie voor de uitvoering van een 1-jarig activiteitenprogramma in 2021. De 24 instellingen ontvangen gezamenlijk € 3,3 miljoen voor hun programmering in 2021–2022. De bijdragen variëren van gemiddeld € 75.000 voor een 1-jarig activiteitenprogramma en gemiddeld € 140.000 per jaar voor een 2-jarig activiteitenprogramma.
Met deze bekendmaking, volgend op de uitslag van de landelijke Culturele Basisinfrastructuur en de instellingssubsidies 2021–2024 vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het voorjaar, is de kaart van het gesubsidieerde deel van de landelijke infrastructuur voor de ontwerpende disciplines nu voor een belangrijk deel ingevuld.

1- en 2-jarige subsidie
Met de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk en die de belangstelling voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur stimuleren. Programma's voor een 2-jarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn.

selectie
De druk op de middelen voor activiteitenprogramma's blijft onverminderd groot. De adviescommissie onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk, heeft geadviseerd over 76 programma's van instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Zij vroegen in totaal een bedrag van € 12,3 miljoen aan, € 8,3 miljoen voor een 2-jarig activiteitenprogramma en € 4 miljoen voor een 1-jarig programma. De ronde was daarmee ruim overvraagd waardoor de commissie scherpe keuzes heeft moeten maken.

vernieuwing
Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds, vindt het verheugend dat ondanks de druk op de middelen een aantal nieuwkomers voor een 1- of 2-jarig programma is ondersteund. 'Dat geeft deze instellingen de kans om door te groeien en zich verder te ontwikkelen als platform binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie.' Nieuwe partijen in de regeling zijn onder meer voor 2-jarige ondersteuning: AIR, FASHIONCLASH en FIBER, en Varia en Story Academy voor 1-jarige ondersteuning. De commissie acht deze instellingen van belang, omdat ze nieuwe activiteiten ondernemen die diverse doelgroepen binnen andere disciplines bereiken. Het merendeel van de genoemde instellingen heeft wel al eerder projectsubsidies bij het Stimuleringsfonds ontvangen.

verdeling sectoren
De commissie streeft via de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Op het gebied van architectuur zijn er 7 instellingen ondersteund waaronder AIR, Bureau Europa, Independent School for the City en GRAS. Dat zijn er minder dan in de andere disciplines. Het fonds stelt vast dat de infrastructuur voor wat betreft de ruimtelijke ontwerpvraagstukken onder druk staat. Hier zal de komende jaren meer aandacht naar moeten uitgaan.

infrastructuur ontwerpcultuur
De kaart 'Infrastructuur ontwerpsector' laat alle instellingen in de ontwerpsector zien die via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of via de Culturele Basisinfrastructuur worden ondersteund. Samen is er voor deze 40 instellingen zo'n € 5 miljoen per jaar meer beschikbaar dan in de periode 2017–2020. 'De ontwerpsector staat nu binnen het cultuurlandschap duidelijk op de kaart' stelt Groeneveld, 'In deze covid-19-crisis zullen deze instellingen ruimte blijven bieden voor experiment, talentontwikkeling, nieuwe perspectieven binnen maatschappelijke opgaven en een plek blijken waar nieuwe doelgroepen in aanraking komen met ontwerpkracht.'
Het Stimuleringsfonds zal de komende jaren de vorderingen van alle ondersteunde instellingen, ook op het gebied van fair pay, diversiteit en inclusie en governance, monitoren.

'De ontwerpsector staat nu binnen het cultuurlandschap duidelijk op de kaart'- Syb Groeneveld


instellingen positief gehonoreerd
2-jarig
AIR
Bureau Europa
ExtraExtra
FASHIONCLASH
FIBER
Pakhuis de Zwijger
SETUP

1-jarig
Architectuur Centrum Nijmegen
BlueCity
Crafts Council
Creative Coding Utrecht
Current Obsession
De Dépendance
Design Museum Den Bosch
Hackers & Designers
ICU2
Independent School for the City
MacGuffin
Platform GRAS
PrintRoom
Story Academy
STRP
The Hmm
Varia

instellingen positief gehonoreerd, na prioritering geen budget
In totaal gaf de adviescommissie van de Regeling 1- en 2-jarige Activiteitenprogramma aan vijf aanvragen een positief advies zonder dat hier budget voor beschikbaar is. Deze instellingen zijn na prioritering onder de zaaglijn beland.

2-jarig
LIMA
Submarine Channel
ICU2
N.B. ICU2 is positief beoordeeld voor hun 1-jarige activiteitenprogramma

1-jarig
TAAK
Onomatopee Projects

instellingen negatief advies
De resterende 17 instellingen die een 2-jarige aanvraag hebben ingediend en 25 instellingen die een 1-jarige aanvraag hebben ingediend ontvingen om uiteenlopende redenen een negatief advies. Zo was de commissie over meerdere aanvragen positief met betrekking tot de onderscheidende positie van de instelling en de platformfunctie, maar kritisch over de mate van (thematische) uitwerking van het programma van activiteiten voor 2021–2022. Ook bleken meerdere programma's alleen van lokaal belang waardoor de commissie geen plaats zag voor deze organisaties binnen de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma.
Een ander zwaarwegend kritiekpunt op meerdere aanvragen was de beperkte visie op inclusie en diversiteit. Zo miste ze vernieuwende strategieën om diverse doelgroepen van buiten het eigen netwerk te bereiken. Tevens zijn volgens de commissie meerdere programma te zeer naar binnen gekeerd, waardoor vernieuwing ontbreekt. Er wordt in de ogen van de commissie te weinig inspanning gedaan om verbindingen aan te gaan met bijvoorbeeld andere disciplines of sectoren om zo tot waardevolle, onderscheidende inzichten te komen.

volgende rondes
In 2021 volgt een nieuwe ronde voor 1-jarige activiteitenprogramma's die spelen binnen het kalenderjaar 2022, sluitingsdatum is 28 september 2021.

In 2022 volgt opnieuw een ronde waarin zowel voor 1-jarige als 2-jarige ondersteuning van activiteitenprogramma's kan worden aangevraagd.

meer nieuws

sciregelingexperimentdef.gif

Nieuwe Regeling Experiment

25 januari 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.

We spreken met Gabriella Fiorentini, coördinator van de nieuwe Regeling Experiment.
Waarom een regeling voor experiment?
De taak van het Stimuleringsfonds is om, vanuit het culturele perspectief, de
rijke ontwerptraditie die Nederland heeft te continueren en te vernieuwen, met name door
het proces van experimenteren, onderzoeken en maken te stimuleren. Met deze nieuwe regeling stimuleren we heel gericht kleinschalig experiment-gedreven onderzoek in de ontwerppraktijk van ontwerpers en makers binnen de Nederlandse creatieve industrie.

Maar zo'n type aanvraag was toch al mogelijk binnen de reguliere regelingen van het fonds?
Dat klopt, maar met de Regeling Experiment bieden we een snelle (binnen 6 weken) en laagdrempelige procedure waardoor wij op korte termijn een extra impuls kunnen geven aan vernieuwing. Ook is co-financiering niet verplicht. Binnen deze regeling kan je een bijdrage ontvangen van maximaal € 10.000. Je kan bovendien ieder moment aanvragen, dus wanneer het jou schikt.

Hoe werkt het precies?
Vanaf 1 februari kan je elk moment aanvragen via de online aanvraagomgeving. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen binnen een tijdvak. Het eerste tijdvak sluit uiterlijk 16 juni 2021, tenzij het subsidieplafond van € 150.000 eerder wordt overschreden, dan sluit de regeling per direct.

Waarin verschilt deze regeling nog meer?
De Regeling Experiment werkt met een snelle procedure, waardoor je binnen 6 weken na indienen van je aanvraag al een besluit ontvangt. Als je je aanvraag hebt ingediend controleren wij of je aanvraag voldoet aan de formele eisen uit de regeling. Voldoet je aanvraag, dan wordt je projectaanvraag in behandeling genomen en beoordeeld volgens toetsbare criteria door ten minste twee fondsmedewerkers die níet betrokken zijn bij de formele controle. Ik zal als coördinator en contactpersoon van de regeling dus niet beoordelen.

Wat zijn de belangrijkste criteria?
Er zijn drie criteria die in gelijke mate worden gewogen:
de artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
de verwachte betekenis van het experiment voor de eigen praktijk of voor het vakgebied;
de mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise.

Wie kan bij deze regeling een aanvraag indienen?
De regeling staat open voor professionele ontwerpers, ontwerpbureaus of ontwerpcollectieven binnen alle disciplines van de creatieve industrie. Je kunt ook denken aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en cross-overs met partners van andere disciplines, mits die kennis bijdraagt aan het experimentele onderzoek. Je moet als aanvrager wel ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel.

Kan je voorbeelden noemen van het soort projectaanvragen die het fonds in deze nieuwe regeling zoekt?
Dat is lastig te benoemen want we werken vraaggericht, dat wil zeggen: jouw subsidievraag en subsidiebehoefte beoordelen we aan de hand van de doelstellingen en voorwaarden van de Regeling Experiment. Maar in het algemeen kan je zeggen dat we binnen deze nieuwe experimenteerregeling ruimte bieden voor verfrissende alternatieve denkrichtingen. Het gaat om wat jij wilt onderzoeken en/of maken én dat de uitkomsten betekenis hebben voor meer dan alleen je eigen praktijk. In feite is dus heel veel mogelijk. Ik zie dan ook uit naar voorstellen die ons zullen verrassen.
vacaturemedewerkersecretariaatweb.jpg

Vacature medewerker secretariaat

21 januari 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is per medio maart 2021 op zoek naar versterking op het secretariaat. De ambitie van het Stimuleringsfonds is om een excellent, agenderend fonds en een knooppunt binnen de creatieve industrie te zijn. Via de subsidieregelingen en de programma's pleiten wij voor een infrastructuur in de creatieve industrie die ruimte biedt voor onderzoek, talentontwikkeling, experiment, cross-overs en interdisciplinaire samenwerkingen.
Medewerker secretariaat
32 uur pw, Rotterdam


Wat ga je doen?
In deze functie geef je secretariële en administratieve ondersteuning aan de medewerkers binnen het fonds. Ook ben je algemeen aanspreekpunt voor collega's en ben je in deze functie eerste aanspreekpunt voor vragen over het fonds en het subsidieproces. In deze functie ben je onderdeel van het team bedrijfsvoering en de controller is jouw leidinggevende. De kerntaken die je gaat vervullen zijn op te delen in 4 hoofd taken.

Secretariële ondersteuning aan MT leden en medewerkers. Dit bestaat o.a. uit;
logistiek voorbereiden van interne vergaderingen;
verzorgen van de inkomende en uitgaande post;
agendabeheer;
algemene facilitaire ondersteuning (catering, kantoorvoorraad, schoonmaak en klein onderhoud kantoor),
afstemming met dienstverleners en toezichthouden op de uitgevoerde werkzaamheden.
Administratieve ondersteuning. Dit bestaat o.a. uit;
ondersteuning bij de uitvoering van de administratieve taken van de deelregelingen, programma's en projecten;
beheren van het (digitale) archief en de bibliotheek;
beheren van adressenbestanden en diverse overige kleine administraties;
tekstverwerkingswerkzaamheden.
Eerstelijns ondersteuning aan aanvragers en adviseurs bij het gebruik van de applicatie(s) ter ondersteuning van het subsidieproces. Dit bestaat o.a. uit;
ontvangen van inkomende telefoongesprekken/e-mais over de applicatie(s), geven van algemene informatie en beantwoorden van vragen en/of doorverwijzen naar de juiste collega's in de organisatie.
Operationele en productionele ondersteuning bij externe bijeenkomsten en evenementen. Dit bestaat o.a. uit;
organiseren van locatie, catering, (facilitaire) voorzieningen, draaiboek, planning, etc.

Wat vragen wij?
Het fonds zoekt een energieke, leergierige en klantgerichte medewerker, die graag in een klein team werkt (2 secretariële collega's).
afgeronde mbo opleiding secretarieel administratief;
1 tot 3 jaar relevante werkervaring;
uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
organisatorische vaardigheden;
klant- en servicegericht;
proactief en accuraat;
communicatief vaardig;
vaardigheden in het omgaan met kantoorautomatisering en IT;
ervaring met registratiesystemen en relatiebeheer; en
affiniteit met de terreinen waarop het fonds actief is.

Diversiteit
Het fonds ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Wat bieden wij?
Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Ook bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. Het contract is in eerste instantie voor een jaar waarbij wij de intentie hebben om bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden, langer met elkaar samen te werken.
Secretariaatsmedewerker is een schaal 7 functie. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.422,62 en maximaal € 3.157,60 op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

Geïnteresseerd?
Stuur digitaal jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 31 januari 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. In je motivatiebrief lezen wij graag hoe jouw achtergrond en ervaring overeenkomen met wat wij vragen met daarbij de reden dat je op zoek bent naar deze interessante functie.

Heb je nog vragen?
Stuur een mail naar vacatures@stimuleringsfonds.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
zeroemissionsby2099stichtingpublicartsqu.jpeg

30 projecten geselecteerd in Digitale cultuur ronde 4 – 2020

14 januari 2021

In de laatste ronde Digitale cultuur van 2020 zijn 30 voorstellen gehonoreerd. De selectie werd gemaakt uit een breed scala aan projecten, die veelal actuele thema's centraal stelden. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Net als de voorgaande ronde konden deze laatste ronde van het jaar dankzij een ruim budget alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Iets minder dan de helft van de aanvragen betrof een startsubsidie. Opvallend was het grote aantal plannen waarin speculatieve thema's, zoals non-human en post-human, werden aangesneden. Ook stonden in veel plannen urgente thema's als dekolonisatie en klimaat centraal, zoals in de volgende twee gehonoreerde voorstellen:

Mooi Weer Spelen/Under the Weather – Jasmijn Visser
'Mooi Weer Spelen/Under the Weather' is een tweetalige videogame die de speler helpt een breder begrip te krijgen van klimaatverandering. In het videospel wordt de speler wakker en ontdekt dat het weer 'gecanceld' is. De speler moet uitvinden wie het weer geannuleerd heeft en hoe hij het weer terug kan krijgen. De stijl van Mooi Weer Spelen is magisch realistisch. Visser bouwt deze wereld door gebruik te maken van een selectie anekdotes uit het geluidsarchief van het Meertens Instituut. Vanuit het gedachtegoed van Post Normal Science probeert Visser verbindingen te leggen tussen harde en zachte wetenschap om zo het model van klimaatverandering te verrijken. Binnen het project wordt onderzocht hoe videogames als een dynamisch complexiteitsmodel zouden kunnen functioneren. Het videospel zal worden gelanceerd tijdens een conferentie bij het Meertens Instituut.
mooiweerspelenundertheweatherjasmijnviss.jpeg

Unclouded – Stichting Unbore
Alledaagse activiteiten op het internet lijken gewichtsloos en ongrijpbaar te zijn. Maar dataverkeer genereert een grote hoeveelheid elektriciteit, en draagt op die manier bij aan de overmatige uitstoot van koolstofdioxide. Schattingen gaan ervan uit dat digitale technologie in 2025 acht procent van alle uitstoot zal uitmaken. In het project 'Unclouded' staat de CO2-uitstoot van de ICT-sector als onderschat onderdeel van het klimaatprobleem centraal. De aanvrager heeft als doel meer begrip en bewustzijn te creëren middels een educatief en cultureel programma op de grenzen tussen computer science, mediakunst en digitaal ontwerp. De startsubsidie zal worden gebruikt om onder andere een expertnetwerk op te bouwen, online content te genereren en een open call uit te zetten voor ontwerpers in Nederland. Daaropvolgend zal Stichting Unbore een serie evenementen organiseren, een poster campagne opzetten, exposities produceren, een digitaal platform opzetten en een publicatie uitbrengen. Er zal worden samengewerkt met een adviesraad om valide informatie binnen het project te garanderen.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur ronde 4 – 2020.

cijfers
Van de 73 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 30 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 41 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 523.569. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis in juni extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Daarnaast was er in de voorgaande ronde sprake van onderbesteding; het resterende bedrag van die ronde is toegevoegd aan deze laatste ronde van het jaar. De deadline voor de eerste ronde van 2021 is 20 januari.


Foto bovenaan: Zero Emissions by 2099 – Stichting Public Art Squad (M.A.M.A.)

aidsfondsbyhollandsenieuwestimufonds.jpg

Selectie Open Oproep Bouwen aan talent

14 januari 2021

Uit de 63 inzendingen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in reactie op de Open Oproep Bouwen aan talent zijn twaalf young professionals geselecteerd. Zij zullen met gevestigde ontwerpbureaus, die al eerder werden geselecteerd, gaan samenwerken aan actueel maatschappelijke opgaven.
Met de Open Oproep Bouwen aan talent wil het Stimuleringsfonds de aansluiting van startende architecten, stedenbouwers, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten met het werkveld verstevigen en ruimte bieden aan artistieke en professionele uitwisseling. Dit gebeurt in het kader van actueel maatschappelijke opgaven, zoals de ontwikkeling van duurzame, betaalbare en toepasbare bouwtechnieken, gezonde verstedelijking, werkomgevingen van de toekomst en groen wonen in Nederland. Het budget voor deze open oproep komt uit de extra middelen die minister Van Engelshoven beschikbaar stelde om makers in de ontwerpsector te ondersteunen die hard zijn getroffen door de uitbraak van covid-19.

achtergrond
Interieurarchitect Aslı Çiçek beoordeelde samen met Samir Bantal, directeur van de architectonische denktank AMO, en met landschapsarchitect Joost Emmerik de aanvragen. Aslı Çiçek: 'Covid-19 is een onaangename aanvulling op de toch al uitdagende professionele omstandigheden voor recent afgestudeerden. Hoe vind je een geschikte werkomgeving in een architectuurpraktijk zonder veel ervaring in het vakgebied? En hoe ontwikkel je je in verschillende lagen, variërend van uitvoering tot onderzoek tussen verschillende schalen van het architectenvak? Door architectenpraktijken wordt het vraagstuk vanuit een ander perspectief ervaren. Ze worden geconfronteerd met krimpende, uitgestelde opdrachten en hebben als gevolg van de pandemie een onzekere toekomst. “Bouwen aan talent” is een initiatief dat beide partijen wil ondersteunen door een stevige brug te bouwen om elkaar te vinden, zodat belangen, ambities, behoeften en productiviteit op een vanzelfsprekende, constructieve manier kunnen samenkomen.'

selectie
De volgende twaalf samenwerkingen zijn geselecteerd:
Architectuur
Maathuis/JoustraReid gaat samenwerken met Whatremimakes, het bureau van recent afgestudeerd architect en rietdekker Remi Groenendijk. Samen starten zij een ontwerpend onderzoek naar alternatieve circulaire bouwtechnieken, plus een onderzoek naar de toepasbaarheid daarvan en visie daarop van bij het bouwproces betrokken partijen.
Linea Architecten start een samenwerking met zelfstandig werktuigbouwkundige en industrieel ontwerper Rombout Frieling. Samen met Linea Architecten gaat hij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Energiewoningen die veertig jaar geleden werden gebouwd aan het Waterwerk in Rotterdam te verduurzamen en het wooncomfort ervan te vergroten.
Studio VVKH gaat samenwerken met architect Alexander Beeloo. Naast zijn parttimebaan bij krft runt hij zijn eigen studio. In de traditie van architect Sir Edwin Lutyens gaan Studio VVKH en Beeloo onderzoek doen naar de betekenis van materialisatie, maatsystemen en detail in de huidige en toekomstige bouwcultuur.

Stedenbouw en Planologie
BURA urbanism start een samenwerking met Sophia Holst, die in haar werk door middel van ruimtelijke interventies onderzoek doet naar architectuur. Samen met BURA gaat ze nu onderzoeken welke nieuwe kernwaarden van belang zijn om Amsterdam te maken tot sociaal duurzame stad.
PosadMaxwan start een samenwerking met stedenbouwkundige Szymon Michalski. Michalski heeft een sterke interesse in klimaatadaptatie en is momenteel werkzaam op de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Samen starten zij een onderzoek naar gezonde verstedelijking.
Rademacher de Vries Architecten start een samenwerking met architect en stedenbouwkundige Jana Culek. Culek is bezig met het opzetten van haar eigen praktijk en is als onderzoeker verbonden aan de TU Delft. Met Rademacher de Vries gaat ze in het kader van de realisatie van 5000 woningen binnen een hoogstedelijke woonomgeving in de buurt van Rotterdam werken aan drie verschillende stedelijke en architectonische vragen.
possadmaxwanprojectslachthuissitepage1.jpg
Gezonde verstedelijking - PosadMaxwan en Szymon Michalski

Interieurarchitectuur

Hollandse Nieuwe gaat samenwerken met interdisciplinair ontwerper Marta Róbertsdóttir. Onder de naam 'Work environments of the future' gaan zij met de kennis die is opgedaan als gevolg van covid-19 onderzoeken welke nieuwe eisen er aan kantooromgevingen worden gesteld. Wat is de invloed van nieuwe behoeften op de inrichting van onze werkomgeving?
Serge Schoemaker Architects en Nicky Brockhoff gaan zich samen richten op de herbestemming van Fort Kudelstaart, een forteiland in de gemeente Aalsmeer dat in de komende jaren zal worden getransformeerd tot nautisch centrum, met zeilsport-, horeca-, hotel- en vergaderfaciliteiten. Nicky Brockhoff ronde afgelopen jaar haar master Architecture, Urbanism en Building Sciences af aan de TU Delft en was verbonden aan de leerstoel Interior Building Cities.

sergeschoemakerarchitectszeilfortkudelst.jpg
Herbestemming van Fort Kudelstaart - Serge Schoemaker Architects en Nicky Brockhoff

Tuin- en Landschapsarchitectuur

Feline Verbrugge is landschapsontwerper en in het bijzonder geïnteresseerd in landschapsherstel door de combinatie van regeneratieve voedsellandschappen en natuurontwikkeling. Samen met H+N+S richt ze zich op een ontwerpend onderzoek naar een robuust watersysteem in combinatie met kringlooplandbouw op de hogere zandgronden.
Studio Hartzema en Isabel Recubenis gaan een samenwerking aan waarin ze zich richten op groen wonen in Nederland, in het bijzonder in de Randstad, en nieuwe ecologieën. Isabel Recubenis rondde afgelopen jaar haar master Architecture, Urbanism en Building Sciences aan de TU Delft af en studeerde en werkte daarvoor in Valencia.

Interdisciplinair
Jacques & André, Bruno Vermeersch gaat samenwerken met intuïtief architect, timmerman en filosoof Maarten de Haas. Ze gaan zich richten op een plan om 'Maison à Bordeaux' van Rem Koolhaas tot circulair bouwwerk te maken.
Vanschagen Architecten start een samenwerking Wessel de Graaf, die afgelopen zomer zijn master Architecture, Urbanism en Building Sciences aan de TU Delft afrondde. Via een sociaal betrokken aanpak gaan ze zich richten op de verduurzaming van de Haagse zestigerjarenwijk Mariahoeve, die een wankelende balans kent tussen soorten bewoners, water en groen, gevarieerde stedelijke, en open bebouwing.

De ontwerpbureaus en young professionals gaan een werkperiode aan van drie maanden. De werkperiodes zijn parttime en starten in het eerste half jaar van 2021.

videopower.jpg

31 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 4 – 2020

13 januari 2021

In de laatste ronde Architectuur van 2020 zijn 31 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Een groot deel daarvan betreft een startsubsidie. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Van duurzame stedelijke ontwikkeling en circulair bouwen, tot voedselvoorziening, place-making, collectieve woonvormen, alternatieve financieringsconstructies of het ontwerpen met data. Het scala van thema's die deze ronde centraal werden gesteld was breed. Ook de diversiteit in projectvorm was groot, zo blijkt ook uit de volgende geselecteerde projecten:

Scenes for new dialogues – Civic Architects
Civic Architects start een onderzoek met de bedoeling typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat te vernieuwen. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier wordt vormgegeven. Omdat micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen daarbij centraal staan, ligt de focus op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Via een aantal expertsessies en een casestudy wordt het referentiekader verbreed en het netwerk uitgebreid. In de vervolgfase zal Civic Architects de opgedane kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat, die in een serie doorsnedemaquettes worden verbeeld en samen met het werkboek door het land kunnen reizen.

Focus on TAC – Temporary Art Centre
Het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven, een broedplaats voor vernieuwende kunst, is uitgegroeid tot een levendige ontmoetingsplek met een kernfunctie voor de regio. Haar voortbestaan kwam onlangs echter onder druk te staan toen de gemeente een mogelijkheid zag om de TAC-grond in het kader van de stijgende woningbehoefte aan een vastgoedontwikkelaar te verkopen. Daarop initieerde TAC een alternatief plan, waarbij zij samen met ontwikkelaar Focus Real Estate zowel de grond als het TAC-gebouw koopt om hier een toren te ontwikkelen en met de winst het TAC-pand duurzaam te vernieuwen. Via een onderzoeksprogramma wordt een gezamenlijke visie opgesteld en kennis gedeeld.
foundationarchitectureindevelopment.jpg
Global Challenge program – Foundation Architecture in Development

Coraltecture – Shaper en Maker
Koraalriffen zijn een van de meest waardevolle en biodiverse ecosystemen op aarde. Huidige voorspellingen wijzen er echter op dat negentig procent van alle koralen in 2050 verloren zullen zijn gegaan. Omdat vernietigde ecosystemen en een stijgende zeespiegel bedreigingen vormen voor kustlijnen wordt wat onder het wateroppervlak gebeurt steeds belangrijker voor kustbescherming en dat vraagt om radicale innovatie. Met het project 'Coraltecture' wil Shaper en Maker kunstmatige riffen ontwikkelen en met 3D-printtechnieken produceren om koralen en andere riforganismen onderdak te bieden en zo koraalgroei opnieuw te stimuleren.

Global Challenge program – Foundation Architecture in Development
Met het 'Global Challenge program' worden kwetsbare gemeenschappen van over de hele wereld via een wereldwijde ontwerpcompetitie bijgestaan in het realiseren van lokale architectuurinitiatieven die bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Via het gelijknamige platform worden lokale gemeenschappen samengebracht met internationale architecten en financiers die kunnen helpen om hun plannen van de grond te krijgen. Het gaat om een éénjarig programma dat bestaat uit vijf fases: voorbereiding, lancering, publicatie, selectie en een acceleratieprogramma waarin Foundation Architecture in Development intensief met de drie finalisten samenwerkt aan de realisatie van hun project.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur ronde 4 – 2020.

cijfers
Van de 53 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 31 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 58 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 688.027. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Daarnaast was er in de voorgaande ronde sprake van onderbesteding; het resterende bedrag van die ronde is toegevoegd aan deze laatste ronde van het jaar. De deadline voor de eerste ronde van 2021 is 27 januari.

valiz.jpg
On the Necessity of Gardening: The Landscape as a Micro Cosmos - Valiz
loader

het fonds

subsidies

actueel